Đề Xuất 11/2022 # Bài Văn Hồi Hướng Sau Khi Niệm Phật / 2023 # Top 14 Like | Herodota.com

Đề Xuất 11/2022 # Bài Văn Hồi Hướng Sau Khi Niệm Phật / 2023 # Top 14 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Bài Văn Hồi Hướng Sau Khi Niệm Phật / 2023 mới nhất trên website Herodota.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Nam mô A Di Đà Phật cảm ứng chứng minh!….

Con xin đem công đức Ngài, vạn đức hồng danh A Di Đà Phật hồi hướng cho con hiện tiền còn sống thường nhớ niệm Phật, tội diệt, phước sanh, phiền não sớm đoạn, trí huệ sáng suốt, mát mẻ an vui, thành tựu nhất tâm, cảm ứng điềm lành, lâm chung Định niệm Phật, thấy Phật tiếp dẫn con về cõi Phật.

– Hồi hướng cho Cha Mẹ hiện tiền tăng long phước thọ, mạnh khỏe bình an, tội diệt phước sanh, căn lành tăng trưởng. Bồ đề tâm tăng trưởng, thường nhớ niệm Phật, lâm chung nhớ niệm Phật, được sanh về cõi Phật. Phụ mẫu quá khứ nhiều đời kiếp cùng Cửu huyền Thất tổ Tịnh độ siêu thăng.

– Hồi hướng công đức nầy cho những oan gia trái chủ, nghiệp chướng nhiều đời kiếp nhẫn đến hôm nay, con vô tình hay cố ý đã lỡ tạo gây oan trái đối với chúng sanh. Nay con nguyện sám hối ăn năn tu cầu giải thoát. Nguyện cầu đức Phật A Di Đà gia hộ cho những oan gia nghiệp chướng ấy. Cầu Phật từ chứng minh phóng quang gia hộ cho những chúng sanh ấy hoan hỷ thọ nhận phước lành này mà cởi mở oan trái đối với con và sanh về cảnh giới an lành giải thoát ….

– Những chúng sanh xung quanh đây (hữu hình hay vô hình), khi nghe được danh hiệu Phật A Di Đà, liền vui mừng phát khởi tín tâm, qui y Tam Bảo, phát lòng Bồ đề, phát tâm niệm Phật cầu sanh Cực lạc. Khi xả bỏ báo thân này đồng sanh về Tịnh độ giải thoát hết.

*Nam Mô A Di Đà Phật cảm ứng chứng minh. (lạy 3 lạy)

Lợi Ích Khi Niệm Phật Quan Thế Âm Bồ Tát / 2023

Phật tử thường xuyên niệm Phật Quan Thế Âm bồ tát sẽ không còn tính tham. Do bồ tát giúp cho người niệm nuôi dưỡng lòng từ bi, hành pháp bố thí, khiến cho con người luôn mong muốn dâng tặng giúp đỡ người khác chứ không có ý chiếm đoạt tài sản của người khác.

Phật tử niệm phật mẹ Quan Âm bồ tát giúp không còn giận hờn. Do bồ tát giúp cho con người có lòng từ bi, trí tuệ to lớn. Có từ bi sẽ hiểu và thông cảm cho người khác mà không sân si. Với trí tuệ giúp cho con người nhìn thấy thế gian vô thường, vạn vật do duyên, dù đến hay đi cũng không nuối tiếc.

Phật tử thường niệm Phật Quan Thế Âm bồ tát giúp không còn si mê. Do bồ tát sẽ giúp chúng ta khai mở trí tuệ thanh tịnh. Dùng trí tuệ chúng ta sẽ hiểu được duyên sanh, lúc hợp lúc tan, không chấp trước hay luyến ai một người hay sự vật nào đó.

Phật tử thường niệm Phật Quan Thế Âm bồ tát sẽ tránh được những bệnh nan y, hoặc cho dù có bị nhưng cũng sẽ chữa khỏi. Do trong Ngũ Bách Danh có tán thán đức hiệu ngài “Không bị chết Do bệnh ác triền thân”

Phật tử thường niệm Phật Quan Thế Âm bồ tát sẽ giúp chúng ta không còn bất cứ sự đau khổ nào nữa. Do trong kinh Phổ Môn đức Phật Thích Ca có dạy “Nếu có vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não, nghe đến danh hiệu Phật Quan Âm bồ tát đây, dốc lòng xưng niệm danh hiệu, thì tức thời Phật Quan Âm bồ tát sẽ tìm theo tiếng kêu cứu đó mà cứu thoát.”

Phật tử thường Quan Thế Âm bồ tát có muốn cầu con trai hay con gái chi cũng đều được toại ý; lại sinh con trai có phước đức trí tuệ, con gái thì đoan chính xinh đẹp. Do trong kinh Phổ Môn ngài đã phát thệ nguyện đó.

Phật tử thường niệm Phật Quan Thế Âm bồ tát Dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nguy nan nào, cũng sẽ cảm thấy yên tâm không còn chút sợ hãi. Do năng lực của bồ tát sẽ che chở làm cho chúng ta cảm thấy vững lòng, được năng lực này nên trong kinh Phổ môn có khen tặng đức hiệu ngài là “Thí Vô Úy”

Phật tử thường niệm Phật Quan Thế Âm bồ tát giả sử như trong đời này bị nghèo thiếu, cửa nhà bất hạnh, sống trong khổ sở, bị người khinh bỉ cười chê…do các nghiệp ác đời trước chiêu cảm lấy quả báo hiện tại, nhờ vào bi nguyện độ sanh và năng lực tự tại rộng lớn của ngài, chúng ta sẽ không còn bị các khổ đó nữa. Do ngài có năng lực “Phá trừ các nghiệp chướng trọng tội”

Phật tử thường niệm Phật Quan Thế Âm bồ tát giả sử như trong đời này, do nhu cầu sống, cần cầu tiền của, nhà cửa, lợi lộc, công danh sự nghiệp…chúng ta cũng sẽ được toại ý, do ngài có năng lực “Làm thỏa mãn các điều mong cầu” chẳng những thỏa mãn về giàu sang, danh lợi mà ngài còn phương tiện dẫn dắt phật tử tu phước, tu tuệ. Do bổn nguyện của ngài rốt ráo là muốn cho chúng sanh được “Đại an lạc giải thoát”

Phật tử thường niệm Phật Quan Thế Âm bồ tát sẽ không còn phải chịu quả báo đau khổ trong các đường ác như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cùng các khổ sanh già bệnh chết. Do trong kinh Phổ Môn ngài có lập thệ nguyện “Các loài trong đường dữ: Địa ngục, quỷ, súc sanh; Sanh, già bệnh chết khổ, Lần đều khiến dứt hết.”

Phật tử thường niệm Phật Quan Thế Âm bồ tát sẽ không lo sợ bị các ác quỷ, tà thần cùng các loại tà thuật li mị võng lưỡng làm hại; những bùa chú, độc dược cũng không thể làm thương tổn đến bạn. Do bồ tát có năng lực hàng phục các thiên ma, chế ngự các ngoại đạo.

Phật tử thường niệm Phật Quan Thế Âm bồ tát sẽ được chư thiên cùng các vị thiện thần thường ngày đêm bảo vệ, không cho những điều ác xâm tổn đến. Do bồ tát có uy đức rất lớn, có nhiều quyến thuộc là chư thiên, thiện thần, họ sẽ vì kính phục uy đức của bồ tát mà đến bảo vệ chúng ta.

Phật tử thường niệm Phật Quan Thế Âm bồ tát nếu muốn sinh về bất cứ cõi Phật nào trong mười phương, cũng sẽ được toại ý. Do ngài có năng lực thần thông tự tại, bi nguyện rộng khắp, phát thệ nguyện tiếp độ tất cả chúng sinh.

Phật tử thường niệm Mẹ Quan Thế Âm bồ tát sẽ giải trừ được những oán kết từ nhiều đời trước, oán gia trái chủ kết nghiệp sẽ không còn theo báo thù nữa. Do ngài có đức hiệu “Chúng oán tất thoái tán” nghĩa là các oán thù thảy đều lui tan.

Phật tử thường niệm Quan Âm bồ tát hoặc giả là nghe đến danh hiệu ngài, thấy được thân tướng của ngài, lòng nghĩ tưởng đến ngài, công đức sẽ không biến mất, sau này nhờ đó mà chúng ta sẽ không bị khổ não nơi các cõi. Do trong kinh Phổ Môn có nói: “Văn danh cập kiến thân, tâm niệm bất không quá, năng diệt chư hữu khổ”.

Bởi do: Đức Phật Quan Âm bồ tát đã thành Phật từ kiếp lâu xa hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai, từ lâu đã thành tựu được tâm đại từ đại bi, đã chứng đắt hết thảy các tam muội đà la ni, có năng lực thần thông và sức tự tại không thể nghĩ bàn. Ngài khởi lòng từ bi rộng khắp, thương tưởng đến tất cả các chúng sanh đang bị thọ khổ trong sáu đường, nên thường dùng sức thần thông tự tại du hóa khắp mười phương cõi nước, khéo hiện các thân hình, ứng hợp với tâm niệm của chúng sanh để độ họ.

Lại nữa, do bi nguyện độ sanh của ngài quá rộng sâu, lấy việc cứu khổ chúng sinh làm bản hoài, nên ngài không chỉ ứng hiện nơi cõi ta bà này, mà tất cả các cõi khác, ngay cả cõi Địa ngục ngài cũng hóa hiện đến để độ họ “Vô sát bất hiện thân”

Trong kinh “Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi” ngài đã thể hiện tâm từ bi cùng tột đó là “Tốc linh mãn túc chư hy cầu” khiến cho chúng sanh mau được tất cả những điều mong cầu hiếm có; chẳng những ngài Do tâm từ bi rộng lớn, sức thần thông tự tại, có năng lực đáp ứng tất cả những điều mong cầu của chúng sanh, dù là những điều mong cầu đó quá to lớn, quá cao vời, mà ngài lại còn khéo dùng phương tiện dẫn dụ khiến cho chúng sanh phát khởi những tâm vô vi, tâm vô nhiễm, tâm quán không, tâm cung kính, tâm khiêm hạ, tâm không tạp loạn; khiến cho chúng sanh phát khởi tâm đại thừa tu tập các thiện pháp và các pháp ba-la-mật để lần khiến cho chúng sanh đắc tứ quả, đắc thập địa, tiến đến ngôi Đẳng giác, Diệu giác mới thôi.

Đức Phật Quan Âm bồ tát đức cao vời vợi, từ bi rộng lớn. Trong kinh Phổ Môn đức Phật Thích Ca có dạy: “Này Vô Tận Ý! Phật Quan Âm bồ tát có sức oai thần như thế, nếu có chúng sanh nào cung kính lễ bái Phật Quan Âm bồ tát thì phước đức chẳng luống mất. Bởi thế cho nên chúng sanh đều phải thọ trì danh hiệu Phật Quan Âm bồ tát.” Đức Phật Quan Âm bồ tát có uy đức, làm lợi lạc cho chúng sanh nhiều như thế, lẽ nào chúng ta không nghĩ nhớ, niệm danh hiệu Ngài hay sao?

Phật Tử Sớt Bát Cúng Dường Chư Tăng Hồi Hướng Dập Tắt Cháy Rừng Amazon / 2023

Một tháng đã qua nhưng khu rừng Amazon – lá phổi xanh của trái đất vẫn đang chìm trong biển lửa. Trước sự nguy hại đó, ngày 08/9/2019 (tức ngày 10/8/Kỷ Hợi), được sự cho phép của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, các Phật tử chùa Ba Vàng đã tổ chức chương trình sớt bát cúng dường chư Tăng đang tu tập trong rừng để hồi hướng cầu nguyện có đầy đủ nhân duyên dập tắt cháy rừng Amazon và sớm phát triển hồi sinh trở lại. Chương trình đặc biệt này được diễn ra trong vòng 6 ngày tại khu rừng thiền và khuôn viên bổn tự.

Cháy Rừng Amazon – Mối Quan Tâm Trên Toàn Thế Giới

Thời gian qua, biển lửa tại khu rừng Amazon đã tạo nên thảm hoạ ô nhiễm không khí và phá hủy môi trường sống của nhiều loài động, thực vật. Amazon là lá phổi xanh của trái đất, cung cấp 20% khí Oxi cho toàn cầu, là nơi cư trú của vô số loài động, thực vật quý và hiếm. Cháy rừng đồng nghĩa với việc lượng khí Oxi giảm mạnh, lượng CO2 tăng cao, dịch bệnh phát sinh. Đó cũng chính là lý do khiến các nước trên toàn thế giới vô cùng lo lắng. Bởi đây thực sự là thảm hoạ lớn về môi trường. Nếu không có sự chung tay của cộng đồng với những biện pháp hữu ích và kịp thời thì sẽ rất nguy hiểm.

Tinh Thần Đạo Phật Nhập Thế Của Chư Tăng, Phật Tử Chùa Ba Vàng

Ví như năm 2018, khi siêu bão Mangkhut càn quét qua các nước trong khu vực biển Đông đã làm ‎134 người thiệt mạng và thiệt hại về vật chất ước tính khoảng $3.77 tỷ (USD 2018) (số liệu tham khảo từ Wikipedia). Thời điểm đó, cơn bão di chuyển rất nhanh và có nguy cơ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Ninh – Việt Nam. Nhận thức được sự nguy hại khủng khiếp của cơn bão, được sự cho phép của Sư Phụ, các Phật tử chùa Ba Vàng đã tổ chức sớt bát cúng dường chư Tăng tu tập trong rừng để cầu cho bão tan.

Cảm Nhận Của Phật Tử Khi Được Tham Gia Sớt Bát

Chủ Nhật hàng tuần, các Phật tử được sớt bát cúng dường chư Tăng trong khuôn viên bổn tự là một hình ảnh rất đỗi quen thuộc. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, các Phật tử được vào rừng Thiền nơi chư Tăng tu tập để sớt bát cúng dường.

Chia sẻ về cảm xúc của mình, chị Nguyễn Thị Thảo – Pháp danh Hiếu Hạnh cho biết: “Hôm nay là lần đầu tiên chị được sớt bát cúng dường chư Tăng trong khu rừng Thiền yên tĩnh này. Chị thấy rất vui và cảm động. Được thấy hình ảnh chư Tăng tu hành nơi rừng núi đầy nguy hiểm, đường thì sỏi đá, đến mức đi dép còn cảm thấy đau chân, cây cỏ thì gai góc sắc nhọn. Vì vậy, chị rất thán phục ý chí tu hành của quý Thầy nơi đây. Chị tin rằng, sự chân thật thực hành Pháp bố thí, cúng dường này sẽ ít nhiều cảm ứng được chư Thiên, giảm bớt được thiệt hại do nạn cháy rừng gây ra. Khi được học Pháp và thực hành Pháp, chị thấy rất nhiệm màu và an tâm về Pháp bố thí cúng dường này. Cuối cùng, chị xin gửi lời chúc cho rừng Amazon sớm được dập tắt những đám cháy và khu rừng sớm được hồi sinh trở lại. Chúc cho tất cả mọi người cũng như các loài động vật tại vùng cháy được an lành”. Đây là những dòng cảm xúc chân thật của người Phật tử khi được vào rừng sớt bát cúng dường và hướng về bão lửa nơi bên kia bán cầu với mong ước mọi loài được bình an.

Cháy rừng Amazon cũng đồng nghĩa là sự sống của chúng ta đang bị đe dọa. Phật tử chùa Ba Vàng với tinh thần từ bi của đạo Phật, đã có những việc làm thiết thực để cứu lá phổi xanh của nhân loại. Mong rằng tâm nguyện chân thật và việc làm đúng Pháp này sẽ khiến cho cơn hỏa hoạn sớm chuyển hoá, sự sống của muôn loài được hồi sinh, tăng trưởng. Và từ đó, mỗi chúng ta cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và sự sống; để tương lai không còn những đám cháy xảy ra gây thiệt hại lớn như thế này nữa.

Làm Gì Với Quả Phật Thủ Sau Khi Thắp Hương? / 2023

Chúng ta vẫn biết những quả Phật thủ được sử dụng rất nhiều vào những dịp Tết, mùng 1, ngày rằm để trưng bày trên ban thờ, đây được coi như biểu tượng cho “tay Phật”, người ta thờ cúng với mong muốn mang lại may mắn và an lành cho những người trong gia đình. Tuy nhiên, bạn có biết sau khi thờ cúng, loại quả này còn có thể dùng cho nhiều mục đích khác không?

Quả Phật thủ là một bài thuốc quý

Thứ quả này rất được chuộng trong Đông y. Quả Phật thủ có vị chua, đắng, cay và tính ấm, dùng để chữa chứng đầy bụng, ăn không tiêu, bệnh về gan, dạ dày, tức ngực, đau mạng sườn, nghẹn tắc cổ họng…

Quả Phật thủ có chứa rất nhiều chất: đường, acid hữu cơ, glycozit, vitamin C, dầu chanh… có tác dụng hạ huyết áp, cắt cơn hen, tăng cường tiêu hóa, giải trừ co thắt cơ trơn…

Ngâm rượu

Rửa sạch quả Phật thủ rồi để ráo nước, cắt thành phiến bỏ vào ngâm với rượu trắng trong 7 – 10 ngày là dùng được. Rượu này dùng để trị chứng rối loạn tâm thần ý thức, mỗi lần chỉ dùng dưới 50ml.

Làm siro

Bỏ quả Phật thủ vào ngâm với nước muối trong 30 phút, vớt ra để ráo rồi bổ dọc theo múi, thái lát mỏng. Bỏ mạch nha hoặc đường phèn vào đun cách thủy cho chảy ra thành nước, sau đó bắt đầu thực hiện: 1 lớp Phật thủ thì 1 lớp mạch nha (đường phèn), lần lượt cho đến khi hết. Bỏ tất cả vào đun cách thủy tiếp trong 1.5 – 2 tiếng thành mứt. Lọc lấy nước siro cho vào lọ để bảo quản trong thủ lạnh, còn miếng Phật thủ thì dùng để ăn trị ho.

Nấu cháo

Phật thủ 10-15g, gạo tẻ 60-80g. Nấu phật thủ lấy nước bỏ bã, nấu với gạo tẻ, khi cháo được cho thêm đường trắng khuấy đều, đun sôi. Dùng cho các trường hợp sốt ho, đau tức vùng ngực do tràn dịch màng phổi.

Hãm trà

Phật thủ 10g. Rửa sạch, thái nhỏ, cho nước sôi hãm uống thay nước chè ngày 1 lần. Dùng cho các bệnh nhân viêm loét dạ dày tá tràng, co thắt tâm vị, đầy ợ hơi, buồn nôn, nôn ói.

Làm mứt

Rửa sạch quả phật thủ, lau khô, thái thành những miếng hạt lựu có kích thước khoảng 1cm. Sau đó cho vào nồi đế dày, đổ nước gấp đôi lượng miếng Phật thủ đã cho vào nồi, đậy vung và đun sôi.

Khi sôi, nên giảm lửa xuống, mở vung và đun tiếp khoảng 30 – 40 phút, lúc này phần nước sẽ chỉ còn xăm xắp với phần phật thủ.Với những người ăn được đường, cho thêm đường vào nồi, để lửa vừa, dùng thìa gỗ đảo đều để đường thấm kỹ vào phần thịt quả.

Tiếp tục đun cho đến khi nhiệt độ trong nồi đạt khoảng 110 độ C. Miếng phật thủ trở nên trong suốt một mầu vàng thì tắt bếp đi.

Để nguội rồi đổ mứt phật thủ vào hũ sạch, có nắp đậy kín có thể bảo quản trong 1 năm. Nếu thích ăn miếng mứt phật thủ khô hãy để các miếng phật thủ lên giấy thấm, rắc đường bột cho bám đều vào từng miếng mứt phật thủ. Để qua đêm, lúc này đường sẽ bám chặt vào từng miếng mứt. Có thể cất vào hộp kín ăn dần trong 6 tháng.

Ngâm lọ thủy tinh để trang trí

Cắt một ít cuống quả Phật thủ rồi ngâm cuống đó vào nước. Một thời gian sau quả sẽ mọc rễ và rủ xuống, nếu đặt vào lọ thủy tinh thì nhìn sẽ rất đẹp. Cách nuôi này giống với nuôi củ hành tây, nhưng quả Phật thủ thơm hơn, mang lại tác dụng thư giãn tinh thần cho những người trong nhà.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Bài Văn Hồi Hướng Sau Khi Niệm Phật / 2023 trên website Herodota.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!