Đề Xuất 12/2022 # Đại Khoa Cúng Phật, Thánh, Bách Thần (Hán Việt) Chùa Liên Hoa Thôn Đặng Xuyên, Xã Đặng Lễ, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên / 2023 # Top 16 Like | Herodota.com

Đề Xuất 12/2022 # Đại Khoa Cúng Phật, Thánh, Bách Thần (Hán Việt) Chùa Liên Hoa Thôn Đặng Xuyên, Xã Đặng Lễ, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên / 2023 # Top 16 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Đại Khoa Cúng Phật, Thánh, Bách Thần (Hán Việt) Chùa Liên Hoa Thôn Đặng Xuyên, Xã Đặng Lễ, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên / 2023 mới nhất trên website Herodota.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

(Chú ý: Đây là khoa Tổng hợp cúng Phật thánh, Bách thần. Phần chữ nghiêng là tùy cải theo việc. Nhấn vào dòng TẢI VỀ dòng trên để xem và lấy bản dạng PDF để in ra giấy)

SƠ NHẬP ĐÀN TRÀNG BẠCH THIẾT DĨ SƠ NHẬP ĐÀN TRÀNG BẠCH THIẾT ĐÀN NGHI (THIẾT DĨ), PHÁT TẤU NGHI:(nhập Đàn tràng, tay cầm bó hương quấn vải đỏ tuyên)PC: Thiết dĩ: Đàn tràng dĩ biện, Minh minh đăng chúc dĩ giao gia. Pháp nhạc phu trần, Ái ái Hương hoa nhi đấu thể.TẢ: Đàn tràng dĩ tập, Đại chúng ban hành. Tín chủ (Đồng dân…) chí thành, nhất tâm cảm cách. HỮU: Tiên nãi Kim chung kích sứ, hậu khả Ngọc khánh minh thời. Điền điền Chung cổ hưởng liên Thiên. Dát dát Nạo bạt văn chấn Địa. TẢ: Thượng thông Càn tượng, Hạ đạt Khôn duy. Liểu liểu đổng triệt Sơn hà, lượng lượng kình dao Thế giới.HỮU: Khủng dã chư Phương cấm kỵ, lự kỳ thử xứ Long thần. Ninh vô phố úy chi Tâm, tất hữu an úy chi Lực. TẢ: Các sinh Hoan hỷ, cộng chứng Viên thông. Nghiêm chỉnh Y quan, tuân thừa Phật sắc.PC: Như lai giáo hữu an úy Thổ địa Chân ngôn cẩn đương trì tụng.TẢ: Nhạc hội Sơn xuyên chư Linh huống.Thử gian Thổ địa tối Long thần.HỮU: Tài văn tuyên diễn Diệu Chân ngônCác trấn Phương ngung sinh Hoan hỷ.ĐC: Nam mô Hoan hỷ Địa Bồ tát Ma ha tát. (3 biến)PC: Kích cổ Tam thông, cung nghinh Phật, Thánh, Ngũ vị Sứ giả, Hội đồng trắc giáng Đàn trung, liên thanh chấn động. (nhạc, trống, chiêng 3 hồi)oooĐẠI KHOA CÚNG PHẬT THÁNH THẦN

Pháp sự tựu vị, Trai chủ, các chư Đạo hữu, Chúng đẳng các các hồ quỵ cung nghinh Phật, Thánh, Tôn thần ngũ bái – Bình tọa , Tín chủ kỳ nguyện.oooPháp sự phân ban, dị khẩu đồng âm tuyên diễn Đại thừa, tán dương khoa giáo. Trai chủ Đệ tử, thị chư Chúng đẳng, các các hồ quỵ, Tâm trì Hương hoa, như Pháp cúng dàng, cúng dàng Thập phương, Tam thế Pháp giới Thường Trụ Tam bảo, chư Thiên, chư Thánh, chư Thần. oooPháp sự Đàn khai chấn Đại thiên – Quang trung vô lượng diệc vô biênNguy nguy từ thính Chân như Pháp – Hồi hướng Bồ đề Bát nhã Duyên.Chiên đàn Hải ngạn – Lô nhiệt Minh hương – Da du Tử mẫu lưỡng vô ươngHỏa nội đắc Thanh lương – Chí tâm Kim tương – Nhất chú biến Thập phương.000Lô hương xạ nhiệt – Pháp giới mông huânChư Phật Hải hội tất dao văn – Tùy sứ kết Tường vânThành ý Phương ân – Chư Phật hiện toàn thân. (nhạc)Nam mô Hương Vân cái Bồ tát Ma ha tát. (3 biến)000Phù dĩ: Hương hoa đấu thể, Đăng chúc giao huy, Phạm tướng Trang nghiêm, Hoàn ưng tán lễ.CỬ TÁN (ĐỒNG THANH): ĐC: Chí tâm tán lễ. Đàn tràng Chân Pháp giới; Ngã Phật sơ Đăng giác, Đàn nội y Chính hỗ Trang nghiêm. Thánh phàm giao Tự tại, phóng Quang minh bất khởi tọa chu Sát hải, Ngũ quả cập Ngũ nhân, thập Xứ tinh thập Hội. Đế võng trùng trùng vô quải ngại, Phổ hiền tác truyền trì, Văn thù khai ám muội. Nhất sát na thành Chính giác. Viên hành giải nguyện, bảo Bình an, tăng Phúc tuệ, đương lai Thế xả Diêm phù sinh Tịnh độ.000PC: Như lai Diệu sắc Thân – Thế gian vô dữ đẳngTrí tuệ bất tư nghị – Thị cố cung kính lễ.TẢ: Thập phương chư Phật thái Hư không – Bách ức phân thân hiển hiện đồng.HỮU: Biến hóa vạn ban Bích ngọc tướng – Trang nghiêm Thiên xích tử Kim dung.TẢ: Từ phong hạo hạo Tường vân nhiễu – Pháp vũ phi phi Thụy khí nùngHỮU: Dao vọng Tây kiền thân lễ thỉnh – Giáng lâm Đông độ giám vô cùng.000PC, TẢ, HỮU HỌA: Thích ca Mâu ni Phật. (Đại chúng hòa) Đại Thánh Tam giới Sư Như Lai.000Nam mô Đại Giác tôn Thiên Phúc tướng – Thanh liên tọa hạThường trụ Phật đà da. (1 lễ)Nam mô Kim khẩu Diễn vi Diệu Pháp – Bí mật Bảo tạng Thường trụ Đạt ma da. (1 lễ)Nam mô Du Tam giới Lịch Tứ châu – Thần thông Diệu dụng Thường trụ Tăng già da. (1 lễ)Nam mô Sam Tam bảo Hộ Chính pháp Phạm vương, Đế thích, Bát bộ Long Thiên chúng. (1l)Nhất thiết Cung kính Tín lễ Thường trụ Tam bảo. (1 lễ)000PC: Phù dĩ: Pháp diên Quang khải, thành ý Tinh kiền. Dục nghinh chư Phật dĩ lai lâm, tu đương Tứ phương nhi Thanh tịnh. Nghi bằng Chú lực (Pháp thủy) Quán sái Đàn tràng, nhất cú Chân ngôn (nhất trích tài triêm) Thập phương câu khiết. Ngã Phật giáo Tạng trung hữu Sái tịnh Đà la ni, cẩn đương trì tụng. (nhạc) 000(Niệm chú Sái tịnh Tam nghiệp, Tịnh Pháp giới, Ngũ bộ, Đại bi sái tẩy Đàn tràng)000ĐC: Dương chi Tịnh thủy biến sái Tam thiên – Tính Không, Bát đức lợi Nhân Thiên Pháp giới Quảng tăng Duyên – Diệt tội, Tiêu khiên, Hỏa diệm hóa Hồng liên.Nam mô Thanh lương Địa Bồ tát Ma ha tát. (3 biến)000NGHI THỨC AN VỊ TƯỢNG PHÁP:Phù thử Thủy giả: Bát Công đức thủy tự thiên Chân -Tiên tẩy Chúng sinh Nghiệp cấu trần. Biến nhập Tỳ lư Hoa tạng Giới – Cá trung vô xứ bất siêu luân. Thủy bất tẩy thủy, Diệu cực Pháp thân – Trần bất nhiễm trần, phản tác tự. Kỷ nguyên trừ Nội ngoại, đản địch Đàn tràng, Sái khô mộc nhi tác Dương xuân. Khiết uế ban nhi thành Tịnh độ – Sở vị đạo, Nội ngoại trung gian. Vô trọc uế, Thánh phàm u hiển tổng Thanh lương. Thử nhất biện hương bất tòng. Thiên gián phi thuộc Địa sinh, Lưỡng nghi vị phán chi Tiên – Căn nguyên sung tắc Tam giới, Nhất khí tài phân chi hậu. Chi diệp biến mãn Thập phương. Siêu Nhật nguyệt chi Quang hoa – Hàm sơn xuyên chi Tú lệ. Tức Giới, tức Định, tức Tuệ; phi Mộc, phi Hỏa, phi Yên. Thu lai tại nhất vi trần, tán khứ phổ chu Sa giới. Ngã kim nhiệt hướng kim lô, đoan thân cúng dàng Thập phương Thường trụ Tam bảo, Sát hải Vạn linh tất trượng Chân hương đồng quy Chân tế. Tư hữu Đệ tử… Pháp danh… Đồng… đẳng, phụng Phật, hiến cúng thỉnh Phật an vị kỳ an tập phúc sự. Kim tắc cung bạch Phật tiền. Duy nguyện phủ thùy minh chứng. (Vái 3 vái đứng dậy, đưa hương cắm lên lư hương).000Thế tôn sắc tướng như Kim thân – Diệc như Thiên nhật chiếu Thế gian.Năng bạt nhất thiết chư Khổ não – Ngã kim khể thủ Đại Pháp vương.Pháp vương Vô thượng tôn – Tam giới Vô luân thất.Thiên Nhân chi Đạo sư – Tứ sinh chi Từ phụ.Đệ tử, Chúng đẳng… Từ nhất niệm Quy y, năng diệt Tam kỳ Nghiệp, xưng dương nhược tán thán, ức kiếp mạc năng tận. Nhất tâm đỉnh lễ Nam mô Tận Hư không biến Pháp giới, Vi trần Sát độ trung, Quá hiện vị lai chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh tăng, Thập phương Thường trụ Tam bảo.000TẢ: Cung văn: Dục nghinh Thập phương chư Phật, tu bằng Ngũ phần Pháp Hương yên ái, Tường vân Mật bá, Thiên đường Phật quốc, phong phiêu Thụy khí tu đạt Địa phủ Long cung. Ký năng cảm động vu Thánh hiền, tất thị vô tư ư ảnh hưởng. Cố Kinh vân Tín căn sinh nhất niệm, chư Phật tận dao tri. Phần Hương đạt tín Đà la ni Cẩn đương trì tụng.000TẢ: Giới hương, Định hương dữ Tuệ hương – Giải thoát, Giải thoát Tri Kiến hươngHỮU: Quang minh Vân đài biến Pháp giới – Cúng dàng Thập phương vô lượng Phật PC: Hương tài nhiệt lô, phần Bảo đỉnh trung – Chiên đàn, Trầm nhũ Chân kham cúngTẢ: Hương yên liễu nhiễu, Liên hoa động – Chư Phật Bồ tát hạ Thiên cung.PC: Thanh lương Sơn La hán – Nạp thụ Nhân gian cúng. (họa)Nam mô Hương Cúng dàng Bồ tát Ma ha tát. (3 biến)000Cung văn: áaà Phật Chân Pháp thân, do nhược Hư không vô lượng Công đức sở thành tựu cố. Tiên tương Chú lực (Pháp thủy) quán sái Đàn tràng, thứ bị Danh hương phả thân cúng áaà dàng. Dĩ thử… thiên tiến lễ… (An vị, Tuần lâm…) thỉnh Phật, chư Phật, chư Thánh, chư Thần giáng lâm. (Sám hối dụng:) Dĩ thử Sám hối Tội diệt Phúc sinh. (Kỳ Phúc dụng:) Dĩ thử cầu Phúc bách Phúc tự chí. (Độ âm dụng:) Dĩ thử độ sinh Chúng sinh giải thoát, Vong linh siêu thoát. (Độ dương dụng:) Dĩ thử Gia nội An khang Trường thọ sự… Dĩ thử Tri ân Phật thánh, Thiên địa, Nhật nguyệt, Quốc gia Xã hội, Thuỷ thổ, Sư trưởng, Phụ mẫu, Thập phương Tín thí; dĩ thử Giải trừ nhất thiết Nghiệp chướng Tội chướng, Oán kết Oan khiên, Oan gia Trái chủ, Bệnh tật Tai ương, Lao ngục Tù tội, Thủy Hỏa Phong hoạn, Tam tai Bát nạn, Vô minh Phiền não, vĩnh ly Khổ ách, thường hoạch Cát tường; tinh tiến Tu tập, chứng đạo Bồ đề, đồng sinh Cực lạc. Như lai giáo hữu phụng thỉnh Chân ngôn, cẩn đương trì tụng.ĐC: Nam mô Bu pu Tê ri – Ca ri Ta ri – Ta tha ga ta da. (3 biến)(Nam mô Bộ bộ đế lị dá lị – Đát đá nga đá gia) 000Tín chủ kiền thành phần Hương bái thỉnh.000ĐƯỜNG MẬT TẤU: (Tín chủ phụng Hương, Mật đảo xong, Cử tán)PC: Giới định Chân hương phần khởi đỉnh trung Thiên thượng.Trai chủ kiền thành nhiệt tại Kim lô phóng.Khoảnh khắc nhân luân tức biến mãn Thập phươngTích nhật Da du miễn nạn tiêu Tai chướng.Nam mô Hương Cúng dàng Bồ tát Ma ha tát. (3 biến)000ĐƯỜNG THIÊN HOA:PC: Cẩn vận Chân hương Chí tâm Bái thỉnh: Nam mô Thiên hoa Đài thượng Bách bảo Quang trung, Quá hiện vị lai nhất thiết Phật đà Gia tôn; Quá hiện vị lai nhất thiết Đạt ma Gia tạng; Quá hiện vị lai nhất thiết Tăng già Gia chúng.Duy nguyện: Thiên thùy Bảo cái, Địa dũng Kim liên; Quang giáng Đàn tràng thụ tư cúng dàng, chứng minh Công đức; Hương hoa thỉnh.000PC: Cẩn vận Chân hương Chí tâm Bái thỉnh: Nam mô Đại hùng Giác phụ, lưỡng túc Y vương, biến hóa ức thiên độ Nhân vô lượng Thanh tịnh Pháp thân Tỳ lư Giá na Phật, Viên mãn Báo thân Lô Xá na Phật, Thiên bách ức Hóa thân Thích ca Mâu ni Phật, Đương lai Giáo chủ Di Lặc tôn Phật, Tây phương Giáo chủ Cửu phẩm Đạo sư A Di đà Phật, Đông phương Dược sư Lưu ly Quang vương Phật, Vô lượng Ức kiếp Thiên Quang vương Tĩnh trụ Phật, Thất phật Thế tôn, Thất Dược sư Phật, Tam thập ngũ Phật, Ngũ thập Tam Phật, Ngũ phương Ngũ Phật, Thập phương Thập Phật, Trang nghiêm kiếp thiên Phật, Hiền kiếp thiên Phật, Tinh tú kiếp thiên Phật; tận Thập phương Tam thế nhất thiết chư Phật.Duy nguyện: Ngã Phật Từ bi, bất vi bản thệ, lân mẫn Hữu tình, Quang giáng Đàn tràng thụ tư cúng dàng, chứng minh Công đức; Hương hoa thỉnh.000ĐƯỜNG TAM THỪA – PHÁP TẠNG:TẢ: Tái vận Chân hương, Chí tâm Bái thỉnh: Tam thừa Bí điển, Ngũ bộ Huyền văn, giá lý đằng Đệ nhất Nghĩa Thiên ngôn, chỉ đích Chân Tam muội hải. Xuân lôi phạm hưởng, khai Huyền nghĩa ư lộc giã Uyển trung, Ca lăng Tiên âm tuyên văn cú ư Kim cương tọa thượng. Nha tiêm tối xán, Ngọc trục lâm lương; lý triệt Nhất thừa thanh hòa Hải triều văn Thứu lĩnh; Kinh phiên Tam tạng, công kiên kiếp thạch bí Long cung; trượng bán ngôn nhi Thiên chướng, tiêu trừ bằng Tứ cú nhi Lục trần Thanh tịnh. Nam mô Tây thiên Trúc quốc, Bạch mã Đà lai, Tu đà la liễu nghĩa Thượng thừa, Thập nhị bộ Chân kinh Bí điển, Thập phương Tam thế nhất thiết Tu đa la Kinh tạng, Tỳ ni gia Luật tạng, A tỳ Đạt ma Luận tạng, tận Hư không biến Pháp giới Thập phương Tam thế nhất thiết Đạt ma gia tôn Pháp.Duy nguyện: Tam thừa Bảo tạng, chư phẩm Tôn kinh, Tử Kim quang Tụ diệu Thập phương, Bạch ngọc hào phân suy Sa giới Quang giáng Đàn tràng thụ tư cúng dàng, chứng minh Công đức; Hương hoa thỉnh.oooĐƯỜNG NHẬP BI THỈNH CHƯ TÔN BỒ TÁT.TẢ: Tái vận Chân hương Chí tâm Bái thỉnh: Nhập bi nguyện hải, thụ Công đức lâm, chủng chủng Trang nghiêm, Từ bi vô lượng, Nam mô: Đại trí Văn thù Sư lợi Bồ tát, Đại Hạnh nguyện Phổ Hiền vương Bồ tát, Đại từ Đại bi Linh cảm Quán Thế âm Bồ tát, Lương Hữu đức Đại Thế chí Bồ tát, Vô Tận ý Bồ tát, Bảo Đàn hoa Bồ tát, Dược vương Bồ tát, Dược thượng Bồ tát, Nhật Cung Bồ tát, Nguyệt Cung Bồ tát, Trường Thọ Bồ tát, Diên Thọ Bồ tát, Di Lặc Bồ tát, Thất Câu chi Phật mẫu Đại Chuẩn đề Minh vương Bồ tát, Minh dương Cứu khổ Bản tôn Địa Tạng vương Bồ tát, Phổ quang Giải Oan kết Bồ tát, Đắc Đại thế Bồ tát, Hư Không tạng Bồ tát, Kim Cương thủ Bồ tát, Trừ Cái chướng Bồ tát, Tiêu Tai chướng Bồ tát, Tổng Trì vương Bồ tát… Tận Hư không biến Pháp giới Thập phương Tam thế nhất thiết Diệu giác Đẳng giác chư Đại Bồ tát, Thanh tịnh Đại Hải chúng Bồ tát.Duy nguyện: Chư tôn Bồ tát bất vi bản thệ, phủ vận Thần thông Quang giáng Đàn tràng thụ tư cúng dàng, chứng minh Công đức; Hương hoa thỉnh.000ĐƯỜNG NHẬP BI 1: THỈNH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT (dụng cho Đàn lễ độ Dương cầu an):HỮU: Tái vận Chân hương, Chí tâm Bái thỉnh:Trí tuệ Hoằng thâm Đại Biện tài – Đoan cư Ba thượng tuyệt Trần ai.Tường quang thước phá Thiên sinh bệnh – Cam lộ năng trừ vạn kiếp tai.Túy liễu phất khai kim Thế giới – Hồng liên dõng xuất ngọc Lâu đài.Ngã kim khể thủ phần Hương tán – Nguyện hướng Nhân gian ứng Hiện lai.Cung duy: Nam mô Chính pháp Minh vương – Viên thông Giáo chủ Thiên thủ Thiên nhãn – Thánh quán Tự tại – Đại từ Đại bi – Tầm thanh Cứu khổ Cứu nạn Linh cảm Quán Thế âm Bồ tát Ma ha tát – Hồng Liên tọa hạ. Duy nguyện: Thi Ân tế khổ, trục Quỷ an Nhân, Bất vi bản thệ, lân mẫn Hữu tình, Quang giáng Đàn tràng thụ tư cúng dàng, chứng minh Công đức; Hương hoa thỉnh.ooo

1. Năm Tý: Chu vương Hành khiển, Thiên ôn Hành binh chi thần, Lý Tào phán quan.2. Năm Sửu: Triệu vương Hành khiển, Tam thập lục Thương Hành binh chi thần, Khúc Tào phán quan.3. Năm Dần: Ngụy vương Hành khiển, Mộc tinh Hành binh chi thần, Tiêu Tào phán quan.4. Năm Mão: Trịnh vương Hành khiển, Thạch tinh Hành binh chi thần, Liễu Tào phán quan.5. Năm Thìn: Sở vương Hành khiển, Hỏa tinh Hành binh chi thần, Biểu Tào phán quan.6. Năm Tỵ: Ngô vương Hành khiển, Thiên hao Hành binh chi thần, Hứa Tào phán quan.7. Năm Ngọ: Tần vương Hành khiển, Thiên mao Hành binh chi thần, Ngọc Tào phán quan.8. Năm Mùi: Tống vương Hành khiển, Ngũ đạo Hành binh chi thần, Lâm Tào phán quan.9. Năm Thân: Tề vương Hành khiển, Ngũ miếu Hành binh chi thần, Tống Tào phán quan.10. Năm Dậu: Lỗ vương Hành khiển, Ngũ nhạc Hành binh chi thần, Cự Tào phán quan.11. Năm Tuất: Việt vương Hành khiển, Thiên bá Hành binh chi thần, Thành Tào phán quan.12. Năm Hợi: Lưu vương Hành khiển, Ngũ ôn Hành binh chi thần, Nguyễn Tào phán quan.ooo

Share this:

Twitter

Facebook

Like this:

Số lượt thích

Đang tải…

Cúng Chúc Thực Vong Linh (Tiếng Việt) Chùa Liên Hoa Thôn Đặng Xuyên, Xã Đặng Lễ, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên – Chùa Liên Hoa – Phúc Tú / 2023

Nam mô A Di đà Phật.

Đệ tử con là…Pháp danh…chí thành cung thỉnh Đại Thánh A Di đà Phật. Hôm nay là ngày…Hiếu chủ, Trai chủ…ở tại…nhân vì (đệ… tuần lâm, Tiểu tường, Đại tường, Kỵ nhật…) Chân linh…Hiển khảo (Hiền tỷ…) Đại hạn giờ… an táng tại nghĩa trang…mộ số…Cẩn thỉnh Chân linh…an vị tọa.

Lòng thành chú nguyện phần hương

Chân linh chứng nguyện xót thương giáng Đàn

Lục thân Thất tổ Cửu huyền – Tổ tiên tất cả đều cùng ứng theo.

ooo

Đại thánh A Di đà Phật. (3 lần)

Về đi thôi, về đi thôi – Nương nhờ Tịnh độ được ngồi tòa Sen

Di đà tiếp dẫn theo nguyền – Cùng nhau niệm Phật hướng đường Lạc bang.

000

TRIỆU THỈNH THẦN CHÚ:

         Nam mô Bu pu Tê ri Ca ri Ta ri – Ta tha ga ta da. (3 lần)

(Nam mô Bộ bộ đế lỵ Già ly đá lỵ đát đá nga đá Da)

000

CÚNG TỔ TIÊN

Đốt nén Hương thơm, một lòng bái thỉnh:

Có Tổ tiên, có ông bà – Có cha, có mẹ sinh ra có mình

Dưới trên có gốc, có cành – Cùng chung dòng máu, nghĩa tình cháu con

Thương nhau máu chảy ruột mềm – Đời sau kính trọng, Tổ tiên Đức dày

Tuy rằng thời thế lâu nay – Phân chi phân nhánh 1 cây mấy cành

Muốn cho dòng nối tiếp dòng – Cầu siêu Sám hối nghĩa tình Tổ tiên

Một lòng thờ phụng Tổ đường – Luân lý chín họ cương thường vạn năm

Tổ tiên vun đắp gieo trồng – Đức dầy, cây lớn nhờ công bao đời

Đời Chúng con cháu sinh sôi – Con đàn, cháu đống, bao người hiển vinh

Đều nhờ Công đức sinh thành – Cháu con tụ tập hiến dâng, cúng dàng

Tâm thành lễ mọn cơm canh – Gọi là nhớ đến Tổ tông Cửu huyền

Kính mời tất cả Tổ tiên – Nội ngoại  chín họ chứng tâm kiền thành

Tổ cô Hoàng mãnh Hội đồng – Các chi các nhánh các ngành Tổ tông

Đồng thỉnh Thổ địa Táo công – Thần tài Long mạch Thần linh chư Thần

Rồi phù con cháu hoa vinh – Họ tộc nối dõi cha ông đời đời.

000

Duyên nay: Tại… nước Việt nam, Chúng con là… nhân ngày (tuần) sửa soạn trai nghi, thành tâm bái thỉnh tất cả Tổ tiên…

(Thỉnh đầy đủ đường thỉnh Gia tiên. Nếu cúng ở Gia đường, Từ đường thì thỉnh cả đường Thân linh Thổ địa)

Xin nguyện các chư Chân linh: Nương theo phép diệu kỳ của Phật, nhờ Chân ngôn Bí mật Tối linh, về đây chứng giám lòng thành, nén hương bát nước, cơm canh cúng dàng.

000

Lại đốt hương thơm, đôi lần triệu thỉnh:

Công Tổ tiên non cao biển rộng – Phận cháu con phải cúng, phải thờ.

Nén hương nghi ngút khói đưa – Chư linh phảng phất như vừa đâu đây.

Xin triệu thỉnh về ngay thụ hưởng –  Chút tâm thành nhất hướng kính dâng. Nương nhờ Tam bảo gia ân – Hộ trì tiếp dẫn dự phần vãng sinh.

Hồn về lễ Phật, nghe Kinh – Tu hành pháp Phật hiển linh đời đời

Phù hộ con cháu trong ngoài – Độ cho con cháu khang ninh thọ cường.

000

Duyên nay: Tại… nước Việt nam, Chúng con là… nhân ngày (tuần) sửa soạn trai nghi, thành tâm bái thỉnh tất cả Tổ tiên.

Xin nguyện Chân linh: Nương theo phép diệu kỳ của Phật, nhờ Chân ngôn Bí mật Tối linh, về đây chứng giám lòng thành, nén hương bát nước, cơm canh cúng dàng.

000

CÚNG CHA MẸ

Đốt nén Hương thơm, một lòng bái thỉnh:

Trước vừa lễ Phật thánh xong – Bây giờ là lúc cơm canh cúng dàng

Từ ngày Hồn xuống Âm cung – Con cháu khắc khoải nhớ nhung đêm trường

Mâm cơm, lễ vật, kim ngân – Cúng cơm báo đáp ân tình rộng sâu

Rượi ba chén lấy làm đầu – Cơm canh đủ món nguyện cầu chứng tâm

Cháu con đầy đủ, lòng thành – Sửa soạn đầy đủ hiến dâng tỏ bày

Chúng con ghi khắc bấy nay –  Công cha, nghĩa mẹ Đất dày, Trời xanh

Đền ơn Cha mẹ dưỡng sinh – Chắt chiu nhường nhịn miếng ăn, chỗ nằm

Bú mớm, chăm sóc sớm hôm – Ốm đau, trái gió lo toan bệnh tình

Lo nuôi lo dạy, học hành – Cho bằng chúng bạn, vợ chồng cưới xin

Lo nhà, nghề nghiệp lầm ăn – Lại tiếp lo cháu trông nom bế bồng

Thế rồi Hồn xuống âm cung  – Hôm Chúng con cháu Lập đàn Báo ân

Nhờ hồn thỉnh khắp Tổ tông – Sáu họ Nội ngoại cùng đồng thụ trai

Cúi mong Hồn được tọa Liên đài – Về cõi Cực lạc tọa ngồi hoa Sen

Tu hành đắc quả Vô sinh – Phù hộ con cháu hiển vinh đời đời.

000

Duyên nay: Tại… nước Việt nam, Chúng con là… nhân ngày (tuần) sửa soạn trai nghi, thành tâm bái thỉnh: Hiển khảo tỷ (Hiển tỷ)… Chân linh.

Xin nguyện Chân linh: Nương theo phép diệu kỳ của Phật, nhờ Chân ngôn Bí mật Tối linh, về đây chứng giám lòng thành, nén hương bát nước, cơm canh cúng dàng.

000

Lại đốt hương thơm, đôi lần triệu thỉnh:

Nhớ công đức Cha sinh, Mẹ dưỡng – Chẳng khác nào bể rộng, sông sâu

Gốc Nhân, cội Phúc là đâu – Phận làm con cháu phải mau đáp đền

Nay tiết thời, nhân duyên vừa đến – Trước Linh sàng thân quyến tề qui

Tụng kinh niệm Phật gia trì – Nghe câu triệu thỉnh, Hồn về thụ trai

Rồi Hồn tựa bóng hoa Sen – Chứng cho Lễ mọn cháu con tâm thành

Ngưỡng mong Phật thánh giáng lâm – Giúp cho Hồn được siêu sinh Niết bàn.

000

Duyên nay: Tại… nước Việt nam, Chúng con là… nhân ngày (tuần) sửa soạn trai nghi, thành tâm bái thỉnh: Hiển khảo tỷ (Hiển tỷ)… Chân linh.

Xin nguyện Chân linh: Nương theo phép diệu kỳ của Phật, nhờ Chân ngôn Bí mật Tối linh, về đây chứng giám lòng thành, nén hương bát nước, cơm canh cúng dàng.

000

CHỒNG, VỢ CÚNG CHO NHAU:

Đốt nén Hương thơm, một lòng bái thỉnh:

Tình Chồng vợ như chim Loan phượng –  Nghĩa Vợ chồng Đàn với dây tơ

Bao năm chung một mái nhà – Bỗng chốc đôi ngả phân chia hai đường

Từ bấy xa cách Âm dương – Kẻ đi, người ở, buồn thương não nề

Trong lòng tơ rối trăm bề – Nát tan trong dạ bao giờ gặp nhau

Tưởng như ẩn khuất đâu đây – Bao nhiêu kiếp nữa tới ngày đoàn viên.

Hôm nay nhân lễ Phật tiên – Báo đáp tình nghĩa sắt son một đời

Nguyện Hồn siêu cảnh tiêu dao – Về cõi Tịnh độ thanh cao an nhàn

Kiếp đời sinh bởi hoa Sen – Phù hộ Gia quyến vinh quang, thọ cường.

Than  ôi nghĩa tựa non vàng – Tao khang  Đạo ấy lòng càng xót xa

Đào yêu từ thuở nghi gia – Sắt cầm hòa điệu, thi ca ươm vần

Chín nguyện mong vẹn 10 phân – Cầu Ô vững nghịp, sông Ngân thuận dòng

Thương thay cái Đạo vợ chồng – Tuy rằng cách trở nhưng lòng chẳng quên

Chữ nợ duyên do Trời đưa lại – Mối tơ tình cơ tạo khéo thay

Tưởng rằng Loan phương xứng đôi – Bách niên giai lão quen hơi tịch sàng

Ngĩa đá vàng 1 niềm gắn bó – Ước Duyên lành hương tựa ba sinh

Xe duyên kết tóc ái tình – Đời đời kiếp kiếp bóng hình bên nhau

Đã bấy lâu giao xương, gửi thịt – Chẳng quản gì hơn thiệt với nhau

Bây giờ lỗi Đạo bể dâu – Mỗi người 1 ngả âu sầu bi ai

Ước duyên hài trăm năm gia thất – Không ai ngờ đàn đứt dây tơ

Từ khi Hồn thác đến giờ – Suốt đêm mơ tưởng trăng mờ nhớ thương

Đạo vợ chông đang êm chăn gối – Bởi vì đâu dứt mối cho đang

 Nhớ nhau ruột héo gan vàng – Thương nhau vò võ tâm thần ngẩn ngơ

Trách tạo hóa xe duyên chỉ thắm – Đang vuông tròn gắn bó lạc hoan

Đường đi bỗng chốc rẽ ngang – Vợ chôdng đôi ngả âm dương

Ai chia 2 nẻo 2 đường – Lẻ loi chăn gối chiếu giường trống không

Hồn đi bỏ lại các con – Cửa nhà vắng vẻ, đắng cay trăm đường

Thôi thì nay có nén hương – Mâm cơm tình nghĩa đoạn trường đã qua

Chữ rằng sống tạm thác về – Hồn về chầu Phật hộ trì toàn gia

Phù cho sức khỏe tuổi già – Bình an con cái, vinh hoa nối đời.

000

Duyên nay: Tại… nước Việt nam, Trai chủ là… nhân ngày (tuần) sửa soạn trai nghi, thành tâm bái thỉnh: … Chân linh.

Xin nguyện Chân linh: Nương theo phép diệu kỳ của Phật, nhờ Chân ngôn Bí mật Tối linh, về đây chứng giám lòng thành, nén hương bát nước, cơm canh cúng dàng.

000

Lại đốt hương thơm, đôi lần triệu thỉnh:

Tình Chồng vợ như chim Loan phượng –  Nghĩa Vợ chồng Đàn với dây tơ

Bao năm chung một mái nhà – Bỗng chốc đôi ngả phân chia hai đường

Từ bấy xa cách Âm dương – Kẻ đi, người ở, buồn thương não nề

Trong lòng tơ rối trăm bề – Nát tan trong dạ bao giờ gặp nhau

Tưởng như ẩn khuất đâu đây – Bao nhiêu kiếp nữa tới ngày đoàn viên.

Hôm nay nhân lễ Phật tiên – Báo đáp tình nghĩa sắt son một đời

Nguyện Hồn siêu cảnh tiêu dao – Về cõi Tịnh độ thanh cao an nhàn

Kiếp đời sinh bởi hoa Sen – Phù hộ Gia quyến vinh quang, thọ cường.

000

Duyên nay: Tại… nước Việt nam, Trai chủ là… nhân ngày (tuần) sửa soạn trai nghi, thành tâm bái thỉnh: … Chân linh.

Xin nguyện Chân linh: Nương theo phép diệu kỳ của Phật, nhờ Chân ngôn Bí mật Tối linh, về đây chứng giám lòng thành, nén hương bát nước, cơm canh cúng dàng.

000

CHA MẸ CÚNG CHO CON CHÁU:

Đốt nén Hương thơm, một lòng bái thỉnh:

Than ơi đau xé tâm can – Sao con dứt bỏ, tan đàn ra đi

Cả nhà thương nhớ sầu bi – Chẳng ngờ một phút biệt ly hai đường

Sao con chẳng biết xót thương – Ân cha sâu nghĩa nặng gió sương đêm ngày

 Nghĩa mẹ sinh dưỡng khổ thay – Cưu mang 9 tháng 10 ngày sinh con

Mong con khôn lớn vuông tròn – Nhờ lúc xế bóng cuối đường yếu đau

Hỡi ôi đất rộng non cao – Sao con nỡ bỏ tình sâu biển trời

Hai hàng nước mắt chảy xuôi – Thương đêm ngày nhớ bao điều xót đau

Cha mẹ gan héo ruột rầu – Con không báo đáp lại chầu Tổ tiên.

 Cửa nhà hiu quạnh ngày đêm – Bỏ cha lạc mẹ ai rầy dưỡng nuôi

Thôi con cũng đã đi rồi – Hôm nay Cha mẹ làm chay lập Đàn

Trước cúng Phật thánh, Thiện thần – Sau cầu Phật Niết bàn siêu sinh.

000

Duyên nay: Tại… nước Việt nam, Trai chủ là… nhân ngày (tuần) sửa soạn trai nghi, thành tâm bái thỉnh: … Chân linh.

Xin nguyện Chân linh: Nương theo phép diệu kỳ của Phật, nhờ Chân ngôn Bí mật Tối linh, về đây chứng giám lòng thành, nén hương bát nước, cơm canh cúng dàng.

Lại đốt hương thơm, đôi lần triệu thỉnh:

Lá vàng còn ở trên cây – Lá xanh dụng xuống trời hay chăng trời

Nay triệu thỉnh Hồn về đây – Nhờ Di đà Phật phương Tây theo về

Phát tâm tu Đạo Bồ đề – Đời đời nhất quyết nguyện thề độ sinh

Không nợ duyên cũng tình thâm – Con luôn phù hộ Song thân vẹn tròn.

000

Duyên nay: Tại… nước Việt nam, Trai chủ là… nhân ngày (tuần) sửa soạn trai nghi, thành tâm bái thỉnh: … Chân linh.

Xin nguyện Chân linh: Nương theo phép diệu kỳ của Phật, nhờ Chân ngôn Bí mật Tối linh, về đây chứng giám lòng thành, nén hương bát nước, cơm canh cúng dàng.

000

CÚNG HỘI VIÊN QUÁ CỐ:

Đốt nén Hương thơm, một lòng bái thỉnh:

Thỉnh mời hết Tông thân chín họ – Cùng tất cả Quyến thuộc bốn ơn

Hội viên nam nữ đôi bên – Mấy thời gắn bó tu hành có nhau.

Ngày nào đã cùng nhau niệm Phật – Cùng đêm đêm trì chú, tụng Kinh

Chấp tác, Phật sự, đồng hành – Mà nay hai ngả nỡ đành chia ly.

Hỡi Hội viên chư Hồn phảng phất – Hãy đến đây tựu ở Đàn tràng

000

Duyên nay: Tại… nước Việt nam, Trai chủ là… nhân ngày (tuần) sửa soạn trai nghi, thành tâm bái thỉnh: … Chân linh.

Xin nguyện Chân linh: Nương theo phép diệu kỳ của Phật, nhờ Chân ngôn Bí mật Tối linh, về đây chứng giám lòng thành, nén hương bát nước, cơm canh cúng dàng.

000

Lại đốt hương thơm, đôi lần bái thỉnh:

Việc báo đáp cần nên hiến cúng – Nghĩa 4 Ơn cũng phải trọng tôn

Thành tâm triệu thỉnh chư Hồn – Hội viên nam nữ nghe chuông thì về

 Cùng thụ hưởng trai nghi tiến cúng – Cùng dự nghe phúng tụng Chú kinh

Dù cho trệ phách, cô thân – Lời vàng thoảng đến dự phần siêu sinh.

000

Duyên nay: Tại… nước Việt nam, Trai chủ là… nhân ngày (tuần) sửa soạn trai nghi, thành tâm bái thỉnh: … Chân linh. Xin nguyện Chân linh: Nương theo phép diệu kỳ của Phật, nhờ Chân ngôn Bí mật Tối linh, về đây chứng giám lòng thành, nén hương bát nước, cơm canh cúng dàng.

ooo

      Nam mô An Vị tọa Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

ooo

Đã An tọa rồi, nay tuân Phật dạy tụng niệm Thần chú Sái tịnh:

000

Nam mô Sap ta Nam – Sam dac Sam But đa – Cô ti Nam – Tat đi da tha:

        Ôm. Ca lê Cu lê Cun đê. Sva ha. (3 biến)

(Nam mô Tát đá nẫm Tam miểu, Tam Bồ đà, Câu chi nẫm Đát điệt tha:

Úm. Triết lệ Chuẩn đề. Sa bà ha)

000

Nam mô Thanh Lương địa Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

ooo

Gia trì Pháp thủy quán sái Thanh lương thận trọng đầy đủ Hương báu ngát thơm dùng để cúng dàng.

Nam mô Hương Cúng dàng Bồ tát Ma ha tát. (3 biến)

  000

Lễ vật đã sắp, nghi ngút hương thơm, nay có Thần chú mở khai yết hầu, nay xin trì tụng:

Ôm. Bu pu Tê ri – Ca ri Ta ri, Ta tha ga ta da. (3 lần)

(Úm. Bộ bộ đế rị, Già đa rị, đát đá nga đá gia)

Ooo

TAM MUỘI DA GIỚI CHÂN NGÔN:

 Ôm. Sam ma đi Da tat va Phat. (3 lần)

(Úm. Tam muội Da tát thùy phạm)

ooo

Giờ đây, Chân linh nhờ có Thần chú mở khai Yết hầu, Thần chú Tam muội Da giới cho nên không còn tắc nghẹn hãy thụ hưởng các món Pháp thực ngon lành. Nay Hiếu tử (Tín chủ) là… kính dâng các món Hương trai thanh tịnh. Nay tuân Phật dạy tụng niệm Thần chú Biến thực, Thần chú Cam lộ thủy, Thần chú Biến thực thành nước, nay xin trì tụng.

ooo

THẦN CHÚ BIẾN HÓA LỄ VẬT THÀNH VÔ LƯỢNG CAO LƯƠNG MỸ VỊ:

Nam mô Sa rva Ta tha ga ta A va lô ki tê. Ôm. Sam ba ra – Sam ba ra Hum. (3 lần)

(Nam mô Tát phạ đát tha nga đá phạ rô chỉ đế. Úm. Tam bạt la tam bạt la hồng)

ooo

THẦN CHÚ BIẾN HÓA LỄ VẬT THÀNH VÔ LƯỢNG BIỂN NƯỚC CAM LỘ:

Nam mô Sô rô Ba da – Ta tha ga ta da – Tat da tha:

                       Ôm. Sô rô Sô rô – Ha ra Sô rô – Ha ra Sô rô. Sva ha.  (3 lần).

(Nam mô Tô rô bà Da, đát tha nga đá gia. Ðát điệt tha

Úm. Tô rô tô rô, bát la tô rô, bát la tô rô. Sa bà ha)

THẦN CHÚ BIẾN HÓA LỄ VẬT THÀNH DÒNG NƯỚC:

Ôm. Vam vam – Vam vam Vam.  (3 lần)

 (Úm. Tông tông, Tông tông, tông)

ooo

THẦN CHÚ BIẾN HÓA LỄ VẬT THÀNH BIỂN SỮA:

Nam ma Sam man ta But đa Nam. Ôm. Vam. (3 lần)

 (Nam mô Tam mãn đà một đà nẫm. Úm. Tông)

ooo

THẦN CHÚ CÚNG DÀNG RỘNG KHẮP:

       Ôm. Ga ga nga – Sam ba va – Va di ra. Hột. (3 biến)

(Úm. Nga nga nẵng Tam bà phạ Phiệt nhật la Hộc)

000

Nam mô Phả Cúng dàng Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

000

Đến đây chú thực đã xong, nay có cấp phó điệp văn, cung kính tuyên đọc. Thiết bày lễ cúng Pháp đàn Chúc thực cấp giao Chân linh. Hôm nay, tại nước Việt nam… Nay Hiếu chủ Tín chủ là… đốt nén hương tâm, sửa soạn lễ nghi thành tâm hiến cúng Chân linh …

Thiết nghĩ: Chân linh Sinh trong Trần thế, dễ biết đâu là tội Phúc mà lường; chết xuống Âm cung, khó biết đắm chìm thế nào để cứu. Tuân lời Phật dạy: Muốn siêu thoát thì phải nhờ lực Phúc. Vì vậy, hôm nay, nhân tiết…, gặp tuần… với Tâm thành cầu Thiện hữu, Tăng chúng thiết lập Pháp đàn, sửa soạn trai diên, hành khoa Chúc thực, tụng niệm Phật A Di đà, đọc câu Sái tịnh, Thần chú Vãng sinh.

Nay theo đúng Pháp, cấp giao Điệp văn để cho Chân linh… giữ lấy làm tin. Cầu chúc Chân linh nhờ vào Pháp diệu thẳng về Tịnh độ, tọa trên đài Sen mặc sức tiêu dao. Nương nhờ Điệp văn thoát chốn tối tăm về hồ Sen báu tắm gội thỏa lòng. Hết vòng sinh tử, không còn luân hồi. Điệp văn này cấp giao Chân linh, giữ lấy làm bằng. Điệp văn lập tại… ngày… tháng… năm…Đương đàn Pháp sự, Sư tăng (Sư ni, Thiện hữu)… phụng hành.

Đến đây, Văn điệp tuyên đọc đã xong, đối trước Đàn, lửa trần thiêu hóa.

(Tuyên điệp, tụng Bát nhã Tâm kinh, thiêu hóa Điệp văn hoặc có thể tụng thêm kinh A Di đà rồi tiếp)

000

TƯỜNG PHÙNG:

Xét rõ: Kiếp sống trăm năm chỉ trong giây phút, Thân giả 4 đại, đâu thể dài lâu. Mỗi ngày trần lao mù mịt, trọn buổi Nghiệp thức mơ màng, chẳng biết mình cũng có tính sáng ngời nên rong ruổi theo 6 Căn tham muốn. Công danh cái thế cũng chỉ là 1 giấc mộng lâu dài, giàu sang phú quý thì cũng khó thoát 2 chữ Vô thường. Ta tranh người dành, rốt cuộc cũng thành không có; khoe tài khoe sắc cũng chỉ là trò ảo thuật cơn mơ.

Đến khi gió thổi lửa bùng nào kể đâu già đâu trẻ. Tới lúc nước chảy đá mòn còn có tính gì anh hùng danh tiếng. Tóc duyên xanh ngày nào sao nay bạc trắng, chuyện vui chưa hả thì chuyện buồn rầu đã đến tiếp theo. Một bao máu mủ bao năm khổ luyến ân tình, bảy thước xương khô phóng túng tham lam tiền bạc. Hơi thở ra khó hẹn được hít hơi vào, gặp sáng nay không chắc sáng mai còn gặp lại. Chìm nổi trong dòng ái yêu biết chừng nào dứt, cuống cuồng trong căn nhà cháy biết khi nào ra.

Chẳng nguyện ra khỏi lưới Nghiệp chỉ vì chưa có công phu, chắc vua Diêm vương đuổi bắt thật nhanh, Thôi tướng công đâu buông gia hạn. Ngoảnh lại người thân chẳng thấy đâu, đến hẹn Nghiệp báo thân tự hiện. Ma vương Ngục tốt làm việc bức bách, rừng kiếm núi dao chẳng thể tránh xa. Hoặc nhốt dưới núi Ốc tiêu hay trong ngục Thiết vi xiềng xích, bỏ vạc dầu sôi ngày sống chết nghìn lần, gặp máy chém chặt thời nhát dao lìa đứt. Đói ăn viên sắt nóng, khát uống nước đồng sôi, suốt ngày phải chịu đắng cay, năm trăm kiếp bóng hình chẳng thấy.

Chịu hết nghiệp tội lại nhập luân hồi, đánh mất thân người kiếp trước, chuyển kiếp lại làm Súc sinh, mặc lông mặc vẩy, sừng đội buộc mồm, hàm thiếc lắp yên, lấy thịt nuôi người, dùng mạng đền trả. Sống bị cái khổ dao đâm, chết chịu cái đau nấu nướng, oán thù chồng chất, ăn nuốt lẫn nhau. Lúc nào biết hối, học Đạo không duyên, làm sao tự thân thấy được mặt mũi xưa nay, chớ để đời này trôi đi vô ích.

000

THIẾT DĨ:

Trộm nghĩ: Người ở Dương thế cũng như cánh bướm bông hoa. Vận hạn tới nơi, nào khác nắng chiều sương sớm. Đức Phật mình cao trượng 6 cũng còn tịch diệt rừng Sa la. Lão Quân thuốc luyện 9 viên, hết đời Hồn quy nơi thệ thủy. Thương thay! Bành Tổ sống 8 trăm năm; xót xa! Nhan Hồi tuổi hơn 3 chục. Trẻ già dẫu khác, sống chết hơn gì. Lại như: Tam Hoàng trường thọ chẳng khỏi luân hồi, Ngũ Đế sống lâu chưa là bất tử. Thần Nông thuốc giỏi, chữa sao cho lại số trời; Biển thước tài ba không cứu được mình khi hết mện. Tần Thủy Hoàng dời non lấp biển mệnh táng đất Sa Khâu; Sở Bá Vương sức lực núi san cũng phải đến Ô giang tự vẫn. Tề Cảnh Công nuôi nghìn ngựa quý cũng bỗng thanhg công cốc hơn gì. Hán Hàn Tín 10 đại công lao cũng không thể sống lâu mãi mãi.

Mạnh Thường Quân 3 nghìn kiếm khách thì cũng phải chết dần mòn; Khổng Phu Tử 72 trò giỏi, nay ai còn sống. Ngao ngán lẽ đời! Chu, Tần, Hán, Ngụy, chốn lầu đài nay chốn hoang vu. Thật tiếc thương thay! Tấn, Tống, Tề, Lương, bao thành quách cũng là nơi quạnh quẽ. Nào những bậc Tiền hiền, Cổ thánh: Ai đã từng chứa ngọc chất, vàng, ai đã từng lưng đai áo tía, ai đã từng đoạt lợi tranh danh, ai đã từng khoe văn diễu võ. Hỡi ơi! Đời người ví tựa nước trôi xuôi, trí dậy anh hùng ở khắp nơi, hơi thở lúc còn lừng lẫy lắm, Vô thường hạn đến việc buông trôi. Vậy nên có bài kệ:

Hỡi ôi!

Đời người ví tự nước trôi xuôi – Trí dậy anh hùng ở khắp nơi

Hơi thở lúc còn lừng lấy lắm  – Hạn Vô thường đến phải buông trôi

Tất cả núi non đều tan vỡ hết – Tất cả biển sông đều sẽ khô kiệt

Tất cả cỏ cây đều phải lụi tàn – Tất cả muôn vật đều sẽ hủy diệt.

Mọi sự ân ái rồi sẽ ly biệt – Mọi sự phiền não cũng dần tan hết

Tình thân gia đình cũng sẽ đoạn tuyệt – Chỉ có Pháp thân thường trụ chẳng diệt.

000

Than ôi!

Đời người trăm tuổi trong giây lát, có khác nào chiếc lá trôi xuôi, hay tương tự trời Tây trăng lặn, đập hòn đá tìm lửa mong manh, như bóng ngựa tHóang qua cửa sổ, ngọn đèn lu trước trận phong ba, hạt xương sớm đọng trên ngọn cỏ. Thuyền đã tới bờ, cây vừa độ mục, chớp mắt thôi chỉ thấy sáng lòe, sao tình nghĩa vẫn còn vướng vít, mà ý hoài rối rắm tơi bời. Lưới trần gian khin khít muôn trùng, Chí vẫn quay trong vòng luẩn quẫn. Cảnh ái yêu cả nghìn nút thắt, tình vẫn trói buộc khắp mọi nơi. Núi mệnh chất chồng gò đống, chỗ chỗ trưng bày; lòng tham sâu thẳm biển khơi, dòng dòng cuồn cuộn. Chỉ còn cách sớm hôm niệm Phật, mới mong về Cực lạc yên vui.

000

Nay các Chân linh đã nghe bài kệ Vô sinh để khỏi phải gây thân Hữu lậu. Xin các Chân linh hãy lắng nghe bài kệ niệm Thuần phục Quỷ ma, trao lại Chân linh làm bùa hộ mệnh:

Lửa mồi, ánh chớp có gì đâu – Ân ái sao còn quấn quít nhau

Một túi da khô đầy bảo vật – Tấm thân vàng ệch rượu cơm bầu

Luân hồi, sống chết ai tránh khỏi – Tờ lệnh Diêm la kíp tới hầu

Phúc, tội tóc tơ bày rõ hết – Phân minh sổ sách trước như sau

Cột đồng, giường sắt trông ghê khiếp – Khóc thét, kêu gào tránh được đâu

Hối lại tu hành e đã muội – Đầu thai làm kiếp ngựa hay trâu

Nghiệp duyên chồng chất quên đời trước – Nhờ Phật thì may mới thoát cầu

Một điểm Chân như ai nấy sẵn – Thoát vòng sinh tử, niệm lên mau.

000

Nay các Chân linh đã nghe bài kệ Vô sinh hãy theo ngay cùng niệm Nam mô A Di đà Phật và 4 Thánh hiệu để được vãng sinh về cõi Cực lạc.

000

Quạ bay, thỏ chạy loáng như thoi – Than ôi đời ta được mấy hồi

Chỉ ở Tây phương nơi Cực lạc – Quay đầu ta gấp niệm đi thôi.

Nam mô A Di đà Phật. (108 lần)

000

Dù ai nhà ngọc mấy kho vàng – Cảnh đến vô thường khó nỗi mang

Chỉ cõi Tây phương nơi Cực lạc – Bồ tát Quán âm độ cho sang.

         Nam mô Quán Thế âm Bồ tát. (10 lần)

000

Sống trên bảy chục mấy ai đâu – Trăm tuổi xem như bóng ngựa qua

Chỉ cõi Tây phương nơi Cực lạc – Bồ tát Thế chí độ sang mau.

         Nam mô Đại Thế chí Bồ tát. (10 lần)

000

Dơ tay, cất bước tội ngang mày – Địa ngục núi dao cửa rộng thay

Chỉ cõi Tây phương nơi Cực lạc – Bồ tát Địa tạng độ qua ngay.

Nam mô Địa Tạng vương Bồ tát. (10 lần)

000

Hàm đan giấc mộng có hay gì – Cuộc đời lâu la cái nỗi gì

Chỉ có Tây phương nơi Cực lạc – Bồ tát cõi Tịnh độ cho về.

Nam mô Thanh tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát. (10 lần)

000

Nguyện vong chóng sinh sang Tịnh độ – Cửu Liên hoa là chỗ náu nương

Vô sinh, Sen nở ngát hương – Chư tôn Bồ tát bên đường tiếp nghinh.

Nơi ao báu hoa Sen đua vẻ – A Di đà, Thế chí, Quán âm

Tiếp hồn lên cõi Lạc tâm – Phát lời thệ nguyện dự phần tiêu dao.

Tất cả pháp Hữu vi đều giống như giấc mộng, như bọt nước sương mù, lóe tàn như ánh chớp. Hãy Quán tưởng như vậy thì thấy hành Vô thường, đó là pháp Sinh diệt. Diệt sinhm diệt diệt hết thì đó là Tịch diệt và là cõi Cực lạc.

Nay các Chân linh… Chân tâm sáng tỏ, dục vọng tan không. Nguyện chúc Chân linh: thoát khỏi cảnh Nhân gian sinh tử, gấp tới nơi biển Không Như lai. Đức Bồ tát Quán Thế âm thân tình bầu bạn, đức Bồ tát Đại Thế chí trọng nghĩa trúc mai, hồ Sen 6 Đức tắm mát thỏa lòng, đài Cửu Liên hoa toại chí dong chơi, Hồn phách nương về Tịnh cảnh, Nghiệp duyên bỏ lại trần ai, Sen nở bông hoa Thượng phẩm, Phật truyền thụ ký. Nay có Thần chú Vãng sinh, kính xin trì tụng:

ooo

Nam mô A mi ta ba da – Ta tha ga ta Da. Tat da tha:

Ma ri tôt ba vê – Am ri ta Sit đam  Ba vê – Am ri ta Vi cra tê

Am ri ta Vi cra ta – Ga mi nê Ga ga na – Ki rta Ca rê. Sva ha.

(Nam mô A di đa bà dạ, đá tha dà đá dạ, đá địa dạ tha, A di lị đô bà tì,

A di lị đá tất đam bà tì, A di lị đá tì ca lan đế,

A di lị đá tì ca lan đá, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ. Sa bà ha)

 ooo

Nam mô Sinh Tịnh độ Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

ooo

Share this:

Twitter

Facebook

Like this:

Số lượt thích

Đang tải…

Thỉnh Phật Thánh Thần Tiểu Khoa Tiếng Việt / 2023

( Đây là khoa cúng tuần tiết tiểu khoa. Phần chữ nghiêng tùy thỉnh từng nơi, từng nhà, từng việc. Nên nhấn vào dòng trên TẢI VỀ để xem và in ra giấy).

Đàn lễ bày biện đã xong, Đệ tử Trai chủ, các Phật tử quỳ lễ cung kính nghênh đón chư Phật, Bồ tát, Thánh thần 5 lễ.oooNén hương Trầm vừa mới thắp lên – Cả Pháp giới ngào ngạt Hương thơmHội biển Phật, Thánh từ xa thấy – Đàn tràng kết Đại mây tốt lànhChư Phật, Bồ tát hiển hiện thân – Chúng con Chân thành Đại Tri ân.Nam mô Hương Vân cái Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)oooSắc thân Phật tốt đẹp vô tận – Trí tuệ cao sâu rộng vô biênThế gian không dám sánh, nghĩ bàn – Nên Chúng con qui y, đỉnh lễ.Chư Phật 10 phương tận Hư không – Triệu ức Thân phân hiển hiện cùng.Biến hóa vạn sắc mầu Ngọc bích – Thân hình vàng đỏ tía Trang nghiêm.Gió mây Từ bi soi sáng rực – Mưa Pháp khắp nơi, Khí tốt lànhVọng xa phương Tây lời lễ thỉnh – Chư Phật, Bồ tát chứng lòng thành.Phật Thích ca Mâu ni – (Đại chúng hòa) Đại Thánh Thày dạy 3 cõi Trời, Người.000Nhất tâm đỉnh lễ Nam mô Tất cả chư Phật, Tôn pháp, Hiền Thánh tăngTam bảo Vô lượng ở khắp 10 phương, 3 thời. (1 lễ)Nhất tâm kính lễ 2 vị vua trời Phạm vương, Đế thíchcùng với 8 Bộ Trời, Rồng quy y, tham học Tam bảo, hộ trì Chính pháp. (1 lễ)Tất cả Cung kính Tín lễ Tam bảo. (1 lễ)000Theo đó: Duyên Pháp đã khởi sáng soi, Tâm ý Chúng con chân thành; kính mong, đón nghênh chư Phật, Bồ tát, Thánh thần hiển hiện Đàn tràng Thanh tịnh. Với các nghi thức cùng với sức mạnh tụng niệm Thần chú, phép nước Thanh tịnh sái tẩy Đàn tràng. 1 câu Thần chú, 1 giọt nước trong là 10 phương đều thanh tịnh. Phật, Thánh, Chúng con thì đều ở trong kho tàng Giáo pháp Như lai. Nay Chúng con xin tụng niệm Thần chú Bí mật sái tịnh Đàn tràng.(Niệm chú Sái tịnh Tam nghiệp, Tịnh Pháp giới, Ngũ bộ, Đại bi sái tẩy Đàn tràng)Cúi đầu quy y Tô tất đế – Đầu mặt đỉnh lễ Phật Thế tônChúng con ca tụng đức Chuẩn đề – Nguyện đấng Từ bi thương phù hộ.Nam mô Sap ta Nam – Sam dac Sam But đa – Cô ti nam. Tat da tha:Ôm. Ca lê Cu lê Cun đê. Sva ha. (3 lần)(Nam mô Tát đa nẩm Tam miệu Tam Bồ đề, Cu chi nẩm, Ðát điệt tha:Án. Chiết lệ Chủ lệ Chuẩn đề. Sa bà ha)Nam mô Thanh lương Địa Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)Chúng con cung kính nghênh đón chư Phật, Bồ tát, Thánh thần ở khắp 10 phương bằng 5 thứ Hương trong Tâm. Hương tâm thơm ngát theo gió bay đến tất cả các cõi làm cảm động Phật, Thánh, Thần cho nên tất cả đều nghe thấy biết. Do mây Kinh pháp và gốc tin sâu nên chỉ 1 niệm là tất cả Phật, Bồ tát, Thánh thần đều cùng hiển hiện. Giờ Chúng con xin được tụng niệm Mật chú Hương tâm.Hương Giới, hương Định cùng hương TuệHương biết Giải thoát, Hương Giải thoátKết thành Đại Đài mây thơm ngát – Khắp Pháp giới rực rỡ sáng soiCúng dàng 10 phương, 3 thời Phật – Tôn pháp, Bồ tát, các Thánh thần.oooĐỉnh báu Hương trầm vừa mới đốt – Chiên đàn, Trầm quý ngát hương thơmKhói bay lan tỏa hoa Sen động – Chư Phật, Bồ tát xuống cõi TrờiLa hán núi Thanh lương – Nhận Trời, Người dâng cúng. (họa)Nam mô Hương Cúng dàng Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)oooKính nghe: Pháp thân của Phật chân thực do đắc vô lượng vô biên Công đức đến từ Hư không. Trước là sức mạnh tụng niệm Thần chú sái tẩy Đàn tràng; sau là Hương thơm tỏa khắp cung kính cúng dàng Phật thánh, Bồ tát, Tôn thần. Hôm nay tiết Trời mùa… Chúng con xin được tiến lễ tiết tuần…, nguyện cầu giáng lâm để cho Chúng con cùng được tri ân Phật thánh, Thiên địa, Nhật nguyệt, Quốc gia Xã hội, Đất nước, Thày dạy, Mẹ cha, Tín thí và để cứu độ giải thoát Chúng sinh, Vong linh siêu thoát. Cũng để Chúng con đều cùng Sám hối khiến cho Tội lỗi tiêu trừ, Phúc đức tăng thêm, cầu cho gia đình An khang thọ lạc và để Giải trừ tất cả Nghiệp chướng, Tội chướng, Oán thù Oan khiên, bệnh tật tai ương, lửa cháy lũ lụt, lao ngục tù tội, 3 tai 8 nạn, Vô minh Phiền não; để mà vĩnh viễn lìa xa khổ ách, thường được Cát tường; tu tập tinh tiến, chứng đạo Bồ đề, sinh cõi Cực lạc. Phật dạy tụng niệm Thần chú phụng thỉnh:Nam mô Bu pu Tê ri – Ca ri Ta ri – Ta tha ga ta da. (3 lần)(Nam mô Bộ bộ đế rị, Già đa rị, đát đá nga đá gia)oooĐệ tử, Trai chủ Tâm thành dâng Hương thỉnh lễ.Trời cao thơm ngát hương Giới, Định – Tâm thành 1 niệm như Lư hương.Chỉ trong khoảnh khắc tỏa 10 phương – Là hết bệnh nạn, tan Tai chướng.Nam mô Hương Cúng dàng Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)oooKính cẩn dâng hương Chí tâm Lễ thỉnh: Nam mô tất cả Phật đà gia tôn; Đạt ma gia tạng; Tăng già gia chúng tọa trên Đài cao vạn hoa nghìn báu tỏa ánh Quang minh suốt cả 3 thời: Thanh tịnh Pháp thân Tỳ lư Giá na Phật, Viên mãn Báo thân Lô Xá na Phật, Thiên bách ức Hóa thân Thích ca Mâu ni Phật, Đại từ Đại bi Tiếp dẫn Đạo sư A Di đà Phật, Tiêu tai Diên thọ Dược sư Lưu ly Quang vương Phật, Đương lai Giáo chủ Di Lặc tôn Phật, Vô lượng Ức kiếp Thiên Quang vương Tĩnh trụ Phật, 7 đức cổ Phật, 7 đức Phật Thế tôn, 7 đức Phật Dược sư, 35 đức Phật thời Hiện tại, 53 đức Phật thời Quá khứ; tất cả chư Phật kiếp Trang nghiêm, kiếp Hiện tại, kiếp Tinh tú; chư Phật 3 thời ở khắp 5 phương, 10 phương Pháp giới tận cùng Hư không.Kính nguyện: Chư Phật Từ bi thương xót Chúng sinh Quang giáng Đàn tràng thụ nhận cúng dàng, chứng minh Công đức; Hương hoa thỉnh.oooĐƯỜNG KHO PHÁP 3 THỪA:Chí tâm Lễ thỉnh: Nam mô 12 bộ Khế kinh Bí điển ở cõi Thiên trúc; tất cả kho tàng Đạt ma gia Tôn pháp: Kinh Tu đà la, Luật Tỳ Ni da, Luận A Tỳ đàm, Thần chú Tổng trì Đà la ni, Trí tuệ Bát nhã Ba la Mật đa ở khắp 10 phương, 3 thời.Kính nguyện: Kho báu 3 Thừa, các phẩm Tôn kinh tụ ánh Quang minh vàng tía Diệu kỳ sáng soi các cõi 10 phương, Quang giáng Đàn tràng thụ nhận cúng dàng, chứng minh Công đức; Hương hoa thỉnh.oooĐƯỜNG THỈNH CHƯ BỒ TÁT:Chí tâm Lễ thỉnh: Nhập vào biển nguyện Từ bi cùng rừng Công đức vô lượng Trang nghiêm, Nam mô: Di Lặc Bồ tát, Văn thù Sư lợi Bồ tát, Phổ Hiền Bồ tát, Đại Thế chí Bồ tát, Quán Thế âm Bồ tát, Chuẩn Đề vương Bồ tát, Địa Tạng vương Bồ tát, Nhật Cung Bồ tát, Nguyệt Cung Bồ tát, Dược vương Bồ tát, Dược thượng Bồ tát, Kim Cương thủ Bồ tát, Bảo Đàn hoa Bồ tát, Vô Tận ý Bồ tát, Hư Không tạng Bồ tát, Tiêu Tai chướng Bồ tát, Phả quang Giải Oan kết Bồ tát, Trường Thọ Bồ tát, Diên Thọ Bồ tát, Tổng Trì vương Bồ tát, tất cả các Đại Bồ tát, biển cả Thanh tịnh Bồ tát ở khắp 10 phương, 3 thời.Kính nguyện: Chư tôn Bồ tát không quyên thề nguyện tỏa ánh Hào quang giáng hạ Đàn tràng thụ nhận cúng dàng, chứng minh Công đức; Hương hoa thỉnh.oooĐƯỜNG THỈNH THANH VĂN; HIỀN THÁNH TĂNG:Chí tâm Lễ thỉnh chư vị Tôn giả Đại A La hán: Ma ha Ca diếp, A Nan đà, Ưu Ba ly, Ca chiên diên, Tân đầu Lư phả La đỏa, Phú Lâu na Di đa na Ni tử, Tu Bồ đề, Xá Lợi phất, Đại mục Kiền liên, Câu Hy la, La Hầu la, A Na luật, Kiều Trần như, Tu Đạt đa cùng với tất cả Duyên giác Độc giác Bích chi Phật, A La hán Thanh văn 5 Quả 4 Hướng, các Thánh tăng đắc Đạo và các Trời được cúng dàng; Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp lôi, Pháp điện, Tứ pháp Việt nam.Kính nguyện: Ân đức rộng sâu, Uy linh diệu kỳ, tỏa ánh Hào quang giáng hạ Đàn tràng thụ nhận cúng dàng, chứng minh Công đức; Hương hoa thỉnh.oooĐƯỜNG THỈNH CÁC ĐỜI SƯ TỔ, TĂNG CHÚNG:Chí tâm Lễ thỉnh: Đại Sư tổ Bồ đề Đạt ma, Tuệ năng Tào khê; 3 Đại Pháp sư: Từ Đạo Hạnh, Không Lộ, Giác Hải; 3 tổ Trúc lâm: Tĩnh Tuệ Đầu đà, Pháp loa, Huyền Quang… Thuyền sư nhục thân Bồ tát: Cưu ma La thập, Huyền Trang, Mã Minh, Long thụ, Tuệ Viễn… cùng với 28 đời Sư tổ Tây thiên, 6 đời Đông độ, tất cả Pháp sư 3 Tạng, các Đại Pháp sư, các Đại Sơ tổ, các Đại Sư tổ; các đời Sư tổ: Tỳ ni Đa Lưu chi, Vô ngôn Thông, Lâm Tế, Tào Động, Thảo Đường; Thuyền sư Tông sư truyền Giới truyền Giáo các Tông các phái Tăng già gia ở khắp Việt nam, Đông độ, Tây thiên, 10 phương, 3 thời, các đời Sư tổ chùa:…Kính nguyện: Tất cả Pháp sư 3 Tạng, các Đại Pháp sư, các vị Sư tổ giáng hạ Đàn tràng thụ nhận cúng dàng, Chứng minh Công đức; Hương hoa thỉnh.oooĐƯỜNG THỈNH HỘ PHÁP, THIỆN THẦN:Chí tâm Lễ thỉnh các vị Bồ tát hóa thân: Hộ pháp Tôn thiên cảm ứng Tam châu Thần vương Kiền đạt Thiên tướng Vi đà, Lực sĩ Kim cương Mật tích, Thần Chấp Kim cương, Bồ tát Quyến sách, 8 bộ Kim cương, 18 Thần rồng Hộ pháp, 12 Đại tướng Dược xoa, 25 Thần Hộ giới, Đại sĩ Tiêu diện, vua quỷ Diệm khẩu, Biện tài Thiên nữ, Già lam Chân tể, 8 bộ Trời Rồng: thần Hương Âm nhạc, Thần không phải Trời, Thần không phải Người, Thần chim, Thần rắn, Thần là Người, Thần không phải Người, tất cả Hộ pháp Hộ giáo, Hộ kinh Hộ chú, Hộ giới Hộ đàn; các ban Bộ hạ.Kính nguyện: Uy linh bí mật bảo vệ pháp Phật; Từ hiếu giúp đời, giáng hạ Đàn tràng thụ nhận cúng dàng; Hương hoa thỉnh.ooo

ĐƯỜNG THỈNH CÁC THÁNH, CÁC THẦN VIỆT NAM:Chí tâm Lễ thỉnh: Thần ngày, Thần đêm, Thần 12 Thời, Thượng đẳng Thánh thần Sơ đại Nam Việt Thủy: Bàn cổ Sơ khai, Tam hoàng Ngũ đế, Thần nông Xã tắc, Viêm đế, Đế Minh, Đế Nghi, Vụ Tiên Thánh mẫu; Xích Quỉ Kinh Dương vương, Động Đình Thần Long, Lạc Long Quân, Âu Cơ, Thập bát Hùng vương, Phù Đổng Thiên vương, Phù tiên Chử đạo Tổ; Quốc chúa Nam thiên Tản viên Sơn Thánh, Cao Sơn Hiển ứng, Quý Minh Uy linh; Thánh mẫu Man nương, Thánh mẫu Quỳnh hoa Dung Liễu Hạnh; Trung thiên Bảo quốc, Trung lang Tế thế, Khai thiên Hộ quốc Thân vệ Tướng quân, Thánh Địa lý Tả Ao, Đại Thần y Thiền sư Tuệ Tĩnh, Đại Thần dược Hải Thượng Lãn ông… Thái tổ Quang Trung, Hồ Chủ tịch, Võ Đại tướng; Tả dư Đại Địa trấn hội;, các đời Thánh tổ Thánh sư Địa lý Phong thủy, Tiên hiền Tiên nho, Thần y Thần dược, Tử vi Lý số, Tổ nghề Tổ nghiệp, Khai quốc Công thần đức trọng, các ban Tả hữu.Kính nguyện: Bảo vệ Xã tắc, bình an Nhân dân, hưng long Thổ phủ, Diệu danh Giang sơn, giáng hạ Đàn tràng thụ nhận cúng dàng; Hương hoa thỉnh.000ĐƯỜNG THỈNH GIA TIÊN CÁC HỌ KHU CÚNG VONG CHO GIA ĐÌNH, HỘ TỘC PHẬT TỬ:Chí tâm Lễ thỉnh: Thủy tổ, Cụ tổ, Hội đồng Cô tổ, Hội đồng Mãnh tổ, Tổ chi, Tiên tổ lâu đời, Cụ kỵ ông bà, (cha mẹ), Cô dì chú bác, các anh chị em, Cô bé Cậu bé cùng các Chân linh thân thuộc hàng bậc xa gần, sinh trước hóa sau, sinh rơi sống lạc, có tên không vị, có vị không tên, có tên có vị, không tên không vị, mất hiệu quên tên, có hiệu không hiệu, có sinh không dưỡng, không sinh không dưỡng, có mộ không mộ, mất mộ quên mộ… tất cả Tổ tiên Nội ngoại, 6 họ 2 bên các đời, các chi các nhánh (các vị Chủ đất trước sau, Chân linh, cây cối linh vật cư ngụ, phảng phất ở tại Trạch thổ).Kính nguyện: Đại thánh Khởi giáo Tôn giả A Nan đà, Đại sĩ Tiêu diện tiếp dẫn các chư Chân linh và nhờ sức mạnh Tam bảo diệu kỳ, Thần chú Bí mật nhiệm mầu dẫn đến Đàn tràng chiêm ngưỡng Thế tôn, thụ lộc Phật thánh, Quy y Tam bảo, nghe Pháp lĩnh Kinh, thụ nhận Công đức, vãng sinh Cực lạc.000ĐƯỜNG THỈNH TĂNG NI, CƯ SĨ, THẦN HẬU, TRĂM HỌ, CHÚNG SINH CÔ HỒN TẠI CHÙA ĐÌNH ĐỀN PHỦ:Chí tâm Lễ thỉnh: Các vị Cao thấp 2 Đế: Chân như, Trần tục, 4 chúng Tỷ khiêu đã được Thụ kí đắc môn Giải thoát; Tâm tín thâm sâu đã quay trở về với cảnh thanh nhàn: Tất cả các vị khai sáng, lập dựng tu tạo Chùa chiền Già lam sau trước, Sư tăng Sư ni, Thức xoa Ma na, Chú tiểu, Nam nữ Cư sĩ; Thí chủ tạo tượng đúc chuông, sửa chùa in kinh, hiến ruộng hiến vườn; các Sãi làm việc Phật sự, các vị mua hậu các thế các đời tùy duyên ít nhiều Công đức: Các Tông phái Pháp, Thuyền tông Pháp quyến, các vị Giới hạnh Thanh tịnh đã mất cùng với Quyến thuộc. Tất cả chư vị Liệt sĩ; các mẹ Liệt sĩ, các mẹ Anh hùng, cụ kỵ ông bà cha mẹ toàn gia trước sau, Họ tộc các đời, các phái Tổ tiên đầu xóm cuối làng; các chư Chân linh: nạn nhân chiến tranh, đồng bào tử nạn, sinh trước hóa sau, sinh rơi sống lạc, có tên không vị, có vị không tên, có tên có vị, không tên không vị, mất hiệu quên tên, có hiệu không hiệu, có sinh không dưỡng, không sinh không dưỡng, có mộ không mộ, mất mộ quên mộ… (cúng Chúng sinh thì tiếp) cùng với tất cả kẻ oán người thân, Chúng sinh ở trong 6 nẻo luân hồi, 3 đường xấu ác, 10 loại Cô hồn ở khắp Đông Tây Nam Bắc, 2 phương trên dưới ở trong Pháp giới.Kính nguyện: Đại thánh Khởi giáo Tôn giả A Nan đà, Đại sĩ Tiêu diệm tiếp dẫn tất cả Chân linh, các loại Chúng sinh, Cô hồn Nam nữ trong khắp 10 phương giáng phó Đàn tràng. Nhờ vào sức mạnh Tam bảo diệu kỳ, Thần chú Bí mật nhiệm mầu mà đến Đàn tràng, chiêm ngưỡng Thế tôn, thụ vị Cam lộ, nghe Pháp nghe Kinh, lĩnh nhận Công đức, chuyên cần tu Giới Định Tuệ thoát khổ sinh tử luân hồi, vượt sang bờ Giác, vãng sinh Cực lạc.oooChúng con phụng thỉnh đã xong, kính thỉnh chư Phật an tọa Tòa sen vàng báu, kính mời Bồ tát, Thánh thần an tọa tòa cao, Chúng con xin tụng Thần chú.Phật, Pháp, Bồ tát hiện Đàn tràng – Thánh Hiền, Trời đất chứng giám ĐànHộ pháp, Tiên, Rồng cùng ứng hiện – Không bỏ Từ bi hãy Chứng minh.Nam mô Vân Lai tập Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)oooChí tâm Kính lễ: Tất cả Tam bảo Phật Pháp Tăng ở khắp 10 phương 3 thời, Thánh thần 3 cõi Trời cao; Tôn thần Đất nước, Hộ pháp Tiên Rồng, Thành hoàng Thổ địa, Táo quân Giám trai, Địa mạch Long mạch, vạn đấng Anh linh Từ bi cảm ứng, quang giáng Đàn tràng, thụ nhận cúng dàng, chứng minh Công đức, phù hộ, độ trì cho Chúng con và Gia đình, Họ hàng Tổ tiên Nội ngoại, 6 họ.Nam mô An Bảo tọa Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)Nam mô An Vị tọa Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)oooHôm nay Trai chủ… tâm thành kính dâng 6 loại lễ vật: Hương, Hoa, Đăng, Trà, Quả, Thực lên Phật, Thánh, Thần. Nhờ sức Tam bảo biến hóa Lễ vật thành hà sa cõi Đại thiên ẩm thực cõi Trời, cao lương mỹ và thành hà sa biển cả Cam lộ.MỸ VỊ, THÀNH VÔ LƯỢNG BIỂN NƯỚC CAM LỘ:Nam mô Sa rva Ta tha ga ta A va lô ki tê. Ôm. Sam ba ra – Sam ba ra Hum. (3 lần)(Nam mô Tát phạ đát Tha nga Đá phạ rô chỉ đế. Úm Tam bạt la Tam bạt la Hồng)oooNam mô Sô rô Ba da – Ta tha ga ta da. Tat da tha:Ôm. Sô rô Sô rô – Ha ra Sô rô – Ha ra Sô rô. Sva ha. (3 lần)(Nam mô Tô rô Bà da, Đát tha nga đá gia. Ðát điệt tha:Úm. Tô rô Tô rô, Bát la Tô rô, Bát la Tô rô. Sa bà ha)oooChúng con xin dâng Lễ vật lên tất cả Phật, Tôn pháp, Bồ tát ở khắp 10 phương, tiếp cúng các vị Hiền thánh, Trời đất, Tiên, Thần; cuối cấp cho các Chúng sinh ở trong 6 đường Phàm phu như nhau không có khác biệt, tùy Duyên đều được đủ đầy như ý. Trai chủ được vô lượng Phúc đức và Ba la mật. 3 Đức, 6 vị dâng lên Phật, Thánh, Bồ tát, Tôn thần, Hữu tình ở khắp 10 phương Pháp giới.oooTHẦN CHÚ CÚNG DÀNG RỘNG KHẮP:Ôm. Ga ga na – Sam ba va – Va di ra. Hôt. (3 lần)(Án. Nga nga nẵng Tam bà phạ Phiệt nhật la. Hộc)Nam mô Phả Cúng dàng Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)oooThiết nghĩ: Từ buổi ban sơ Phật tu khổ hạnh thân thể yếu suy, 1 bà lão đã sai cô Mục nữ dâng cúng lên Phật 1 bát cháo sữa. Có thực mới vực được Đạo cho nên Chúng con xin được dâng cúng Thuyền duyệt Thiền định Hỷ lạc và các vật phẩm tinh túy như ẩm thực ở bếp Trời lên Phật, Thánh thần.Nam mô Thuyền Duyệt tạng Bồ tát Ma ha tát. (3 biến).oooChúng con cúi đầu đỉnh lễ chư Phật Thế tôn đủ đầy Kinh, Pháp; các chư Bồ tát gia tăng Công đức không thể nghĩ bàn. Ngưỡng mong Tam bảo, 7 đức Thế tôn, chư Phật ở khắp 10 phương, 3 thời chứng minh Công đức.Nam mô Phật đà gia. Nam mô Đạt ma gia. Nam mô Tăng già gia.Nam mô Đa bảo Như lai. Nam mô Bảo thắng Như lai. Nam mô Diệu Sắc thân Như lai. Nam mô Quảng Bác thân Như lai. Nam mô Lý Phố úy Như lai. Nam mô Cam Lộ vương Như lai. Nam mô A Di đà Như lai.Kính nguyện: Tất cả Tam bảo, chư Phật, Bồ tát, Hiền thánh, Trời đất, Tiên, Thần chứng minh cúng dàng.Cúng hiến đã xong, nay Trai chủ có Sớ văn xin được tuyên đọc. (tuyên Sớ)oooVăn sớ tuyên đọc đã xong, nay cùng với tiền vàng trước Đàn xin được thiêu hóa. (hóa Sớ)oooTÂM KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA (CỐT YẾU KINH ĐẠI BÁT NHÃ):Bồ tát Quán Tự tại tu hành thâm sâu Bát nhã Ba la Mật đa nên đã soi thấy 5 Uẩn tức Ấm [tích tập, ngăn che], đó là: Sắc tức là Thân, sự vật, hiện tượng. 3 thứ của Tâm, đó là: cảm Thụ nhận chịu, Tưởng tượng nhớ nghĩ, Hành xét tính suy và Thức biết hiểu [tức là Tâm chủ] thì đều tướng Không cho nên đã vượt qua hết khổ đau, hoạn nạn. Này Xá lợi phất! Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc, Sắc là Không, Không là Sắc. Cảm Thụ nhận chịu, Tưởng tượng nhớ nghĩ, Hành xét tính suy, Thức biết cũng đều như vậy.Này Xá Lợi phất! Tất cả các Pháp thì Tính tướng Không, chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch; chẳng tăng chẳng giảm… Do Tính tướng Không nên chẳng có Sắc; do đó chẳng có: cảm Thụ nhận chịu, Tưởng tượng nhớ nghĩ, Hành xét tính suy, Thức biết; chẳng có: Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý; tướng Sắc, Âm thanh, Mùi, Vị, Xúc giác, các Pháp nên chẳng có 18 Giới: từ Mắt thấy biết đến Ý thấy biết và cũng chẳng có, chẳng hết ngu mê Vô minh… cho đến Già, chết [tức là 12 Nhân duyên]. Cũng chẳng có 4 Thánh đế: Khổ, nguyên nhân tích Tập khổ, Diệt trừ khổ, Đạo hết khổ; chẳng có Trí tuệ, sự chứng đắc vì không thứ chứng đắc.Bồ tát nương theo Bát nhã Ba la Mật đa thì chẳng còn Tâm lo sợ và chẳng có gì cản trở, đã dứt thấy biết ảo giả như mơ, đảo ngược đúng sai… cuối cùng đều đắc Niết bàn. Chư Phật 3 thời do cũng y theo Bát nhã Ba la Mật đa nên đã đắc đạo Vô thượng Chính đẳng Chính giác [thành Phật]. Do đó phải biết Bát nhã Ba la Mật đa là Thần chú Tối cao nhất, là Vĩ đại nhất, Minh sáng vô cùng, chẳng gì sánh được, có công năng diệt mọi sự khổ não. Đúng thực như thế chẳng hề giả dối, Thần chú niệm là:Ga tê Ga tê – Pa ra Ga tê – Pa ra Sam Ga tê – Bô đi. Sva ha. (3 lần)(Yết đế yết đế, Ba la yết đế, Ba la Tăng yết đế, Bồ đề. Sa bà ha)Nam mô Đăng Vân lộ Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)oooHỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC:Công đức cúng Phật hơn tất cả – Đạt được bao nhiêu đều hồi hướngCho các đời kẻ Thân, người Oán – Gia đình được thọ lạc an khangCùng 6 họ Nội ngoại Tổ tiên – Và tất cả Oan gia Trái chủVà các Chúng sinh đang chìm đắm – Được về cõi Cực lạc Phương tâyHồi hướng trang nghiêm các cõi Phật – Chư Phật 10 phương cả 3 thờiThanh văn, Bích chi Phật, Bồ tát – Đắc Bát nhã Ba la Mật đa.Hồi hướng Chúng sinh mắc 8 nạn – Không gốc Thiện, Nhân duyên tu tậpCả Địa ngục, Ma quỷ, Súc sinh – Cùng vào Hội biển Phật Thanh tịnh.Hồi hướng khắp cả các Thế gian – Tất cả Chúng sinh trong 6 đườngĐều cùng nhau vào cửa Huyền diệu – Biển Hoa tạng Thế giới hoa Sen.Nam mô Sa bà Thế giới Tam giới Đạo sư Tứ sinh Từ phụ Nhân Thiên Giáo chủThiên bách ức Hóa thân Bản sư Hoà thượng Thích ca Mâu ni Phật. (3 lần)ooo

Tự theo về với Phật rồi – Cầu cho tất cả mọi loài Chúng sinh.Thấu hiểu Đại đạo Quang minh – Nguyện thề theo Phật quyết tâm không lùi. (1 lễ) o

Tự theo về với Pháp rồi – Cầu cho tất cả mọi loài Chúng sinh.Kho Kinh, Luật, Luận thuộc thông – Trí tuệ như biển hòa đồng Như lai. (1 lễ) o

Tự theo về với Tăng rồi – Cầu cho tất cả mọi loài Chúng sinh.Hòa hợp tất cả 1 dòng – Không còn trở ngại, đều cùng tiến tu. (1 lễ)000Nay lễ Sám tạ, hiến cúng Phật thánh, Trời đất, Tôn thần đã xong. Công đức đạt được vô lượng vô cùng. Chúng con cúi đầu Tạ lễ 3 lễ. (3 lạy)

oooooooooooo

Share this:

Twitter

Facebook

Like this:

Số lượt thích

Đang tải…

Chùa Hoa Yên (Chùa Yên Tử Hay Chùa Vân Yên) / 2023

Chùa Hoa Yên có tên cũ là chùa Vân Yên, dân gian thường gọi là chùa Cả, chùa Chính hay chùa Yên Tử. Chùa Hoa Yên là ngôi chùa lớn, to và đẹp nhất trong khu di tích danh thắng Yên Tử. Đây là nơi chứng kiến đức vua Trần Nhân Tông sau khi dứt bỏ hồng trần đã hướng tâm về nơi Phật pháp và lập ra Thiền phái riêng mà ngày nay mọi người vẫn gọi là Thiền phái Trúc Lâm.

Chùa Hoa Yên tọa lạc trên núi Yên Tử ở độ cao 516m do Thiền sư Hiện Quang khai sơn. Ngài là đệ tử nối pháp của Thiền sư Thường Chiếu. Kế tiếp Thiền sư Hiện Quang là Quốc sư Trúc Lâm, Quốc sư Đại Đăng, Thiền sư Tiêu Diêu, Thiền sư Huệ Tuệ, Đại Đầu Đà Trúc Lâm tức Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông.

Chùa Hoa Yên (chùa Cả – chùa Yên Tử )

1

của 22

Lịch sử chùa Yên Tử (chùa Hoa Yên)

Tuy rằng Đại Đầu Đà Trúc Lâm thuộc thế hệ thứ 6 ờ Yên Tử, nhưng do Ngài đã thống nhất các Thiền phái đã có thành một Thiền phái Trúc Lâm nên người đời gọi Ngài là Trúc Lâm đệ nhất Tổ.

Thuở ban đầu, chùa Hoa Yên chỉ là một Am thất nhỏ có tên là Vân Yên (tức mây khói) với hàm ý: chùa tận trên núi cao quanh năm mây phủ, mây lững lờ trôi, trắng nhẹ như mây khói trên núi. Trước khi thượng hoàng Trần Nhân Tông lên Yên Tử tu hành, chùa được các nhà sư thời Lý xây dựng, mái chùa lợp bằng lá cây rừng. Sau khi lên tu hành, vua Trần Nhân Tông đã thường xuyên mở các lớp truyền yếu kỷ thiền tông cho các đệ tử Pháp Loa, Huyền Quang, Bảo Sái, Pháp Không và các đệ tử khác ở đây.

Đến năm 1317, Pháp Loa được truyền y bát và trở thành Đệ nhị Tam Tổ, chùa Hoa Yên mới được xây dựng nguy nga, tạo thành một quần thể kiến trúc rộng lớn. Các công trình hạng mục của chùa trước ngoài tiền đường, thượng điện để thờ Phật, chùa còn có lầu trống, lầu chuông, nhà nghỉ khách, nhà giảng đạo, nhà dưỡng tăng…

Loading…

Khi vua Lê Thánh Tông (1442-1497) về đây vãng cảnh chùa, thấy cảnh sắc tốt tươi, muôn hoa đua nở, nhà Vua đã đổi tên chùa Vân Yên thành chùa Hoa Yên.

Đến thời Nguyễn, chùa bị hoả hoạn chỉ còn lại phế tích, di vật là những tảng đá kê chân cột có kích thước lớn cho thấy kiến trúc chùa xưa rất rộng rãi.

Cuối năm 2002, Hoa Yên đã được xây dựng lại trên nền chùa thời Trần, có Tiền Đường, Hậu Cung, có Tả vu Lầu Chuông, Hữu vu Lầu Trống, phía sau Hậu Cung là nhà thờ Tổ, tạo nên không gian kiến trúc kiểu “Nội công, ngoại quốc”. Nhà dưỡng Tăng, Ni ở hai bên chùa. Toàn bộ hoành phi, cửa võng, tượng pháp trong chùa đều do Thượng tọa chùa Phúc Lâm Thích Quảng Tùng thâu lượm công đức của thập phương tiến cúng. Trước tòa Tam bảo là Lầu hương bằng đồng do các ông Lê Văn Kiểm, Hoàng Quang Thuận, Sở du lịch tỉnh Quảng Ninh và Công ty than Nam Mẫu tỉnh Quảng Ninh tiến cúng.

Chùa Hoa Yên là nơi tu hành, thành đạo, truyền thừa của các thế hệ Tổ Thiền Trúc Lâm Yên Tử:

– Thời Lý có Thiền sư Hiện Quang khai sơn chùa Vân Yên từ trước năm 1220.

– Thời Trần có Quốc sư Đạo Viên, Quốc sư Đại Đăng, Thiền sư Tiêu Diêu, Thiền sư Huệ Tuệ. Tại chùa Hoa Yên, Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông cùng Pháp Loa, Huyền Quang kế thừa và phát triển dòng Thiền Yên Tử lập nên Thiền Phái Trúc Lâm với tinh thần nhập thế và hộ quốc an dân.

– Thời Lê có Thiền sư Chân Trú, Tuệ Chân, đặc biệt là Thiền sư Chân Nguyên – người có công chấn hưng Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử…

Cảnh quan & Kiến trúc chùa Hoa Yên

Hình dáng kiến trúc chùa mang đậm nét văn hoá kiến trúc chùa thời Lý, Trần. Chùa có kết cấu hình chữ “Công”, được làm bằng gỗ lim, mái lợp ngói mũi hài kép, riềm bò nóc trang trí hình hoa thị, có hai con Rồng miệng há to ngậm hai đầu bờ nóc bờm giống sóng nước vân mây uốn cong lên mềm mại, dưới đầu Rồng là đôi Uyên ương. Vì ruồi trang trí hình hổ phù cách điệu. Hệ thống cánh cửa bức bàn để mộc trơn không trang trí.

Nền chùa cao hơn sân và được kết cấu bậc tam cấp bằng đá, hai bên lan can đặt hai con Rồng đá mang phong cách kiến trúc thời Trần, tạo nên sự tôn nghiêm của ngôi chùa. Không gian kiến trúc hài hoà với cảnh sắc thiên nhiên tươi tốt. Phía trước chùa là ba cây Đại cổ kính trên 700 năm tuổi, thân cây gồ ghề, rêu phong, cành lá xum xuê, trông tựa như hàng nghìn bàn tay dâng những bông hoa trắng ngà thơm ngát, cúng Chư Phật mười phương và Phật Tổ Trúc Lâm.

Ở bên phải, bên trái sân chùa là hai cây Sung cổ có những chùm quả xanh, đỏ đan xen chi chít thân cành. Theo dân gian truyền lại, quả Sung, quả Vả trong rừng là món ăn chay của các Thiền sư tu hành ở Yên Tử.

Tượng thờ trong chùa được bài trí theo chùa Việt và Phật giáo Đại thừa. Tiền Đường: bên trái là Đức Chúa Ông, Hộ pháp Khuyến Thiện, bên phải là Thánh Tăng, Hộ pháp Trừng Ác, Quan Âm Nam Hải. Chính Điện có tam cấp thờ: cấp trên cùng là bộ tượng Tam Thế Phật gồm: Phật quá khứ; Phật hiện tại; Phật vị lai. cấp thứ hai là bộ tượng Đức Phật Thích Ca thành đạo còn được gọi là Phật Thế Tôn hoặc Phật Niêm Hoa vì tay phải cầm bông hoa Sen giơ lên thay việc thuyết pháp bằng lời, hai bên là hai đệ tử Ma Ha Ca Diếp dáng già nua và A Nan Đà dáng trẻ. Cấp thứ ba là Toà Cửu Long. Góc bên trái hậu cung là tượng Địa Tạng Bồ Tát, góc bên phải là tượng Quan Âm Chuẩn Đề.

Nhà thờ Tổ gồm 7 gian, bài trí tượng thờ 5 gian, 2 gian để đồ thờ và tế khí. Chính giữa thờ Tam Tổ Trúc Lâm và Tượng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn và tượng Bảo Sái đệ tử của Ngài. Tiếp theo, bên trái thờ Tam Vương: Ngọc Hoàng ở giữa, Nam Tào, Bắc Đẩu ở hai bên, Ban thờ Đức Thánh Trần và hai Thị giả. Bên phải, ban thờ Tam Toà Thánh Mẫu gồm: Mẫu Thiên, Mẫu Địa, Mẫu Thoải và các Thị giả, tiếp bên phải là ban thờ Chúa Thượng Ngàn và hai Thị giả.

Hiện nay, chùa Hoa Yên có 39 pho tượng trong đó có một pho tượng Quan Âm Nam Hải có niên đại vào cuối thế kỷ XIX, còn lại đều là những pho tượng mới được đưa vào thờ năm 2002 khi khánh thành chùa. Có một số hiện vật tiêu biểu có niên đại thời Trần, Lê như Bia đá Hậu Phật dựng vào thời Lê niên hiệu Bảo Thái năm thứ (1723) và hai con Sấu đá thời Trần đặt trước Bia hậu Phật tại sân trước bên trái chùa Hoa Yên. Bia do các quan viên đứng đầu coi giữ các xã Nam Mẫu, Trung Lương, Nội Hoàng dựng lên để khắc ghi công đức của bà Vũ Thị Phương đã xuất tiền của cứu trợ dân nghèo vùng Nam Mẫu, Trung Lương, Nội Hoàng. Nhân dân tôn bà làm Hậu Phật ở ngôi Nhân thần để đời đời không quên đèn nhang thờ cúng. Thân Bia hình chữ nhật, phía trên hình bán nguyệt, mặt trước của Bia chạm khắc ba vị Thiền sư toạ trên đài sen, đó chính là Đệ Nhất Tổ Trần Nhân Tông ở trên, Đệ Nhị Tổ Pháp Loa và Đệ Tam Tổ Huyền Quang ở hai bên dưới. Mặt sau của Bia, ở trên khắc trang trí đôi Rồng chầu Nguyệt. Phần diềm Bia trang trí hoa văn lá dây mềm mại. Phía trước sân chùa có Bia đá hình trụ vuông có tên là: “Hoa Yên Tự Bi” có niên đại vào thời Lê.

Phía sau chùa Hoa Yên là chùa Phổ Đà Quan Âm Bồ Tát, nay chỉ là phế tích (chưa khảo cổ để lập hồ sơ di tích). Cạnh chùa có 6 ngọn tháp còn khá nguyên vẹn. Ở phía trên chùa không xa, dưới tán của 4 cây tùng cổ là tháp độ nhân Mỹ Lệ. Tháp được xây bằng gạch tráng men xanh, kiến trúc nguyên gốc đời Trần.

Xét về mặt tâm linh, chùa Hoa Yên là nơi giao hội của trục linh (trục tung) và trục tú (trục hoành), hai bên tả hữu vươn ra như hai tay ngai (tả long thanh, hữu bạch hổ) theo luật phong thủy, đây là vị trí đất quý hiếm.

Chùa Hoa Yên cộng với toàn bộ hệ thống chùa Yên Tử nằm hài hòa giữa thiên nhiên hùng vĩ là một dẫn chứng rõ nét về sự dung hợp hai quan niệm đạo và đời của dân tộc ta. Với những giá trị đặc biệt của mình, chùa Hoa Yên là một bộ phận không thể thiếu của quần thể kiến trúc văn hóa tâm linh Yên Tử mà mỗi du khách đều muốn viếng thăm khi hành hương về đất Phật.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Đại Khoa Cúng Phật, Thánh, Bách Thần (Hán Việt) Chùa Liên Hoa Thôn Đặng Xuyên, Xã Đặng Lễ, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên / 2023 trên website Herodota.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!