Đề Xuất 6/2022 # Khoa Cúng Gia Đường (Hán Việt – Cúng Thần Linh, Gia Tiên Ở Nhà) Chùa Liên Hoa Thôn Đặng Xuyên, Xã Đặng Lễ, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên # Top Like

Xem 10,296

Cập nhật nội dung chi tiết về Khoa Cúng Gia Đường (Hán Việt – Cúng Thần Linh, Gia Tiên Ở Nhà) Chùa Liên Hoa Thôn Đặng Xuyên, Xã Đặng Lễ, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên mới nhất ngày 29/06/2022 trên website Herodota.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 10,296 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Khoa Cúng Thần Linh Và Gia Tiên 3
 • Cách Thờ Cúng Trong Nhà Sao Cho Đúng – Có Thờ Có Thiêng Có Kiêng Có Lành
 • Hướng Dẫn Xem Chân Gà Tục Cúng Gà Mùng 3 Tết Để Biết “Cát Hung”
 • Bài Văn Khấn Cúng Ông Chuồng Bà Chuồng
 • Cách Luộc Gà Cúng Không Bị Nứt, Đen Đầu Ngon Và Đẹp Cho Ngày Tết Sắp Tới
 • Chân thân tự lập nhất hát Tần thân, Chí tâm tị tổ, tất dao văn, tuỳ xứ hiện chân nhân, thành ý ân cần, Liệt vị hội Tinh thần.

  Nam mô Hương Vân cái Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

  ooo

  Phù dĩ:   Hương hoa đấu thể, Đăng chúc liên huy. Đại chúng chí thành, Đồng xưng tán lễ.

    000

  Thân sinh Tổ đức ngưỡng nham nham – Giá liễu tiền tam dữ hậu tam

  Thiên thượng nguyệt minh phong thượng bạch

  Thuỷ trung giám vị hải trung hàm – Vô phương ứng hiện vân phi lĩnh

  Bất muội Hư linh nguyệt ấn đàm –  Kim nhật Đạo tràng thân khải thỉnh

  Nguyện thuỳ Phương tiện giám Chân cam.

  Nam mô Dẫn Linh hồn Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

  ooo

  Phù dĩ: Pháp diên Quang khải, thành ý Phương ân, dục triệu thỉnh ư Tiên linh, tu gia trì ư Pháp thuỷ. Phù thuỷ giả: Nguyên tòng tính xuất, Bản tại Tâm sinh, năng linh phân khí chi tiêu không, phổ sử Pháp duyên nhi Thanh tịnh. Giáo hữu khiết tịnh Chân ngôn, cẩn đương phúng tụng.

  Khể thủ quy y Tô tất đế – Đầu diện đỉnh lễ Thất câu chi

  Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn đề – Duy nguyện Từ bi thùy gia hộ.

  Nam mô Sap ta Nam – Sam dac Sam But đa – Cô ti Nam – Tat đi da tha:

          Ôm. Ca lê Cu lê Cun đê. Sva ha. (3 biến)

  (Nam mô Tát đá nẫm Tam miểu, Tam Bồ đà, Câu chi nẫm Đát điệt tha:

  Úm. Triết lệ Chuẩn đề. Sa bà ha)

  000

  Hiệu hiệu Kim ba hàm Ngọc trản – Phi phi Bạch lộ sái Quỳnh tương

  Kim bằng Bí ngữ lực gia trì – Cấu uế Đàn tràng tất Thanh tịnh.

        Ôm. Ba tê tra sThi tha ra na đi stra. Sva ha. (3 lần)

  (Úm. Bắc đế tra, thiên thần la na, địa tra. Sa bà ha)

         Nam mô Ly cấu Địa Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

  ooo

  Thiết dĩ: Văn công gia pháp, bị tường tế tự chi nghi. Phù tử di thư, cụ tải tang thân chi lễ. Nhiên tồn châm trước, cố dụng khoa nghi, phù nghi giả Tam ma đề địa, bá Tam giới chi bao hàm. Nhất niệm Chân tâm, quảng Thập phương chi biến chiếu. Quang minh bất muội, Thanh tịnh vô trần, dụng thời chủng chủng Tâm sinh, thu xứ huyền huyền Pháp tạng. Thị cố tiên trình kê thiệt, thứ hiến ngưu đầu. Thử hương dã Sắc – Không bất nhị, Tính – Tướng vô song. Thanh tịnh Căn nguyên, bất giả tài bồi chi lực. Hi kì chủng tính, toàn bằng tri kiến chi công. Giáo hữu Nhiên hương Chân ngôn, cẩn đương phúng tụng.

  ooo

  Tâm hương nhất chú mãn Càn khôn – Tán xứ Quang thông vạn cổ tồn

  Liễu nhiễu hư không tuỳ xứ hiện – Tổ tông ứng hiện xuất huyền môn

  Nam mô Hương Cúng dàng Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

  ooo

  Cung văn: Tam tài định vị, độc Nhân Tối linh, Thiên sinh Nhân, Nhân thành Thiên, tự hữu huyền vi chi thử lí. Tử kế Phụ, Phụ kế Tổ, Nguyên lai phồn diễn chi Chính tông. Lục thuận Lục hành, tưởng Tiên đức tài bồi chi chỉ. Ngũ thường Ngũ phúc, diễn hậu côn ấm tý chi hưu.

  Tư thần Chúng đẳng ổi dĩ vi khu nhục thừa di thể. Thuộc mao li lý phủ dục mông quyến ái chi tình; bão tất xuyên y cố phục hà cù lao chi niệm. San ân Sơn trọng, ẩm đức hà thâm. Tư nhân lệnh tiết chi lương thời, kính trần mao giản thức chiêu tố khổn, kiền phụng Linh thân đoàn viên như tại. Tuy mạc đổ vu Tiên dung, cảm niệm truy ân lượng tất tri ư thành ý. Giáo hữu Phổ Triệu tập Chân ngôn, cẩn đương phúng tụng.

  ooo

  Dĩ thử Chân ngôn thân triệu  thỉnh – Tiên tổ Nội ngoại dao văn tri

  Trượng thừa Tam bảo lực gia trì – Thử nhật kim thời lai giáng phó.

  ooo

  TRIỆU THỈNH CHÂN NGÔN:

  Nam mô Bu pu Tê ri – Ca ri Ta ri – Ta tha ga ta da. (3 lần)

  (Nam mô bộ bộ đế lỵ già ly đá lỵ đát đá nga đá da)

  ooo

  Thượng lai triệu thỉnh Chân ngôn tuyên dương dĩ kính. Chúng đẳng kiền thành, phần Hương nghinh thỉnh. Hương hoa thỉnh.

  ooo

   (1) Nhất tâm phụng thỉnh: Quyền tư Lục hợp, Vị liệt Tứ duy; khử Hung uế ư Tha phương, tập Trinh tường ư Thử giới. Cung duy: Bản Gia Ngũ phương Thổ công, Sơn Thần Địa chủ, Thổ phủ Thần kỳ, Thanh long Bạch hổ, Chu tước Huyền vũ Thần quan; Cửu cung Bát quái, Sơn hướng, Nhị thập tứ Sơn, Nhị thập tứ Hướng, Nhị thập tứ Khí, Nhị thập bát Tướng, Thất thập nhị Hầu nhất thiết Uy linh Tịnh cập Thái âm Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Nguyên hoàng Phu nhân, tả Chiêu tài Đồng tử, hữu Tiến bảo Nương quân; Địa phương Địa chủ, Bản cảnh Thành hoàng, Chúa cảnh Bản xứ, Tứ duy Lục hợp, Đạo lộ Thần quan. Phả cập Tiền hậu Địa chủ, cấm kỵ đẳng Thần nhất thiết Uy linh Chư tư Bộ chúng – Tọa hạ.

  Duy nguyện: Trấn an Cảnh nội, thủ hộ Gia trung, giáng phó Đàn duyên thụ tư cúng dàng. Hương hoa thỉnh.

  ooo

   (2) Nhất tâm phụng thỉnh: Bách sự kiệm cần, nhất sinh Từ thiện, Tử kính đình nội, di di bá trọng chi tổn trì. Đan quế giai tiền tỉnh tỉnh nhi tôn chi thằng xích, việt tòng chu hỗ mỗi tưởng như tồn. Ân tư cần tư cảm đức mạc thù ư Hậu địa; Khí ngã Vong ngã kỳ ai đồ dụ ư Hạo thiên. Tư nhân lệnh tiết chi Lương thời; thật thiết thời tư chi cảm, cẩn trượng song lâm chi Giáo pháp, dụng thù vĩnh kiếp chi Ân thâm.

  Cung duy: Thủy Tổ, Tổ chi, Cửu huyền Thất tổ, Tổ cô Hội đồng, Tổ mãnh Hội đồng, Cao cao cao Tổ khảo, Cao cao cao Tổ tỷ, Cao cao Tổ khảo, Cao cao Tổ tỷ, Cao tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ mỗ tộc Tổ tiên Chân linh Liệt vị vị tiền.

  Duy nguyện: Tứ đại Quy ân Nhất tính trường minh, giáng phó Đàn duyên thụ tư cúng dàng. Hương hoa thỉnh.

  ooo

  (3) Nhất tâm phụng thỉnh: Tiên dung yểu điệu, Hoàng hậu phi phương, Hằng nga nhan sắc đản sinh ứng tích ư Nam bang, Thụy khí tường vân hiện thân tướng hóa hình ư Lệnh tộc. Đức tính nhu hòa thanh vô tú dị tại Thế thượng cúc phương lan sạn. Quả mãn triêu Thỏ ảnh Ô phi huyễn cảnh phi Không Tiên xa tảo giá chấn tộc Nội ngoại hiển dương, Đệ nhất đĩnh nhân hoàn yểu điệu vô song.

  Cung duy: mỗ tộc Tổ cô Hoa nương hiển linh Thánh nữ vị tiền

  Duy nguyện: Tinh minh xuất hiện, Linh khí giáng Thần, lai phó Đàn duyên thụ tư cúng dàng. Hương hoa thỉnh.

  ooo

  (4) Nhất tâm phụng thỉnh: Dương vi Thần âm vi quỷ, đồ Tạo hóa chi Hữu thường. Sinh viết ký, tử viết quy, ta nhân sinh chi Năng cơ thời quang dịch mại, Tiên viễn cảm Vong.

  Cung duy: mỗ tộc Tổ lệnh công Cao lang Mãnh tướng Uy linh vị tiền.

  Duy nguyện: Hư linh hữu cảm, Anh sảng nhược tồn, giáng phó Đàn duyên thụ tư cúng dàng. Hương hoa thỉnh.

  (5) Nhất tâm phụng thỉnh: Đạo tôn Lục nghĩa, Đức trọng Ngũ luân. Khiêm dự kiêm cai, tam sự vô phạm vô ân, vinh hưởng nhất đường, tiết kiệm thu toàn Lục lễ chi hữu thủ hữu hiến. Giang chiêu thiên cổ, Đức hậu vạn niên; canh tường thiết ý phong mộc cảm tâm; Liệt vị thùy từ, chư Linh động giám.

  Cung duy: mỗ tộc Gia tiên Khảo tỷ, Bá thúc Huynh đệ, Cô gì Tỷ muội, Cô bé Cậu bé Nội ngoại, Tại gia phả cập Tiền sinh Hậu hóa, Tảo sinh Tảo lạc, Hữu danh Vô vị, Hữu vị Vô danh, Hữu danh Hữu vị, Vô danh Vô vị, Khuyết danh Ẩn danh, Hữu sinh Vô dưỡng, Vô sinh Vô dưỡng… Đường thượng Lịch đại Nội ngoại Tổ tiên …tộc, Lục thân Quyến thuộc các thế các đời nhất thiết các chư Chân linh; Á thân Liệt thính viễn cận, tiên vong hậu hóa, hữu danh hữu hiệu, vô danh vô hiệu, đẳng đẳng Sảng linh, trùng trùng Quyến thuộc phả cập chư vị Tiền chủ Hậu chủ, Chân linh phảng phất, Y thụ Thảo mộc cư ngụ Trạch thổ.

  Duy nguyện: Đồng quần Hợp tập, Hội chúng đoàn viên, giáng phó Đàn duyên thụ tư cúng dàng. Hương hoa thỉnh.

  ooo

  Thượng lai triệu thỉnh, ký mộc quang lâm, An tọa Chân ngôn, cẩn đương phúng tụng.

  Thốn tâm kính niệm thiết đăng sàng – Ngũ nội thời thời diệc tán dương

  Hiếu đại Gia sơ hà dĩ bảo – Thời trần bồ soạn nhất tam hương

  Nam mô Vân Lai tập Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

  ooo

  Thượng lai An tọa Chân ngôn, tuyên dương dĩ kính, Tín chủ cẩn cụ phỉ nghi, Thượng hiến đàn tiền, phủ thùy nạp thụ, Tín chủ kiền thành, đô thân phụng hiến. Giáo hữu biến thực Chân ngôn cẩn đương trì tụng.

  000

  BIẾN THỰC CHÂN NGÔN:

    Nam mô Sa rva Ta tha ga ta A va lô ki tê. Ôm. Sam ba ra Sam ba ra. Hum. (3 lần)

  (Nam mô Tát phạ đát tha nga đá Da, a phạ rô chỉ đế

  Úm. Tam bạt la, tam bạt la hồng).

  000

  CAM LỘ THỦY CHÂN NGÔN:

  Nam mô Sô rô Ba daTa tha ga ta da, Ta đja tha:

          Ôm. Sô rô Sô rôHa ra Sô rôHa ra Sô rô. Sva ha. (3 lần)

  (Nam mô Tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha,

  Úm. Tô rô, tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, sa bà ha)

  000

  PHẢ CÚNG DÀNG CHAN NGON

  Vô lượng Nhân duyên nhất thiết cúng – Phổ thí Pháp giới chư Chúng sinh

  Nhược dĩ Hương hoa phả cúng dàng – Duy năng thành tựu Phật Công đức.

  000

  Ôm. Ga ga nga, Sam ba va Va di ra. Hột. (3 lần)

  (Úm. Nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhất la hộc)

     Nam mô Phả cúng dàng Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

            000

  Thượng lai Cúng diên dĩ mãn, lễ thiết vân chu, cụ hữu Sớ văn, cẩn đương tuyên đọc. (Tuyên sớ). Thượng lai Văn sớ tuyên độc dĩ chu, nạp dữ Kim ngân chỉ tiền, dụng bằng hỏa hóa. (Hóa sớ…)

  Nguyên phù phàm viết Nhân tâm thị danh Phật tính, hoạt bát như châu tại địa, Quang thước thước tự nguyệt đương thiên, chỉ tại cừ sinh khởi tòng địa xuất; tịch tịch bất ly ư tâm thượng, minh minh Tổng thị ư mục tiền; Thu thời nhất niệm bất sinh, tán xứ vạn bàn xuất hiện. Chân linh vấn thậm, Ma pháp xứ ngũ nhất Sơn hạ hảo tầm tung, bách xích hãn đầu thường tiến bộ. Sắc thị Không, Không thị Sắc; vô linh nhận giả thành Chân. Tâm tức Phật, Phật tức Tâm; thả tự hồi Quang phản chiếu. Di đà cảnh giới nhậm tiêu dao, Tịnh độ Liên đài thường tự tại. Giáo hữu biến thực Chân ngôn cẩn đương trì tụng.

  ooo

  VÃNG SINH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ:

  Nam mô A mi ta ba da – Ta tha ga ta da. Tat da tha:

  Ma ri tôt Ba vê – Am rta Sit đam Ba vê – Am rta Vi cra tê,

           Am rta Vi cra ta – Ga mi nê Ga ga na – Ki r ta Ca rê. Sva ha. (3 lần).

  (Nam mô A di đa bà dạ, đá tha dà đá dạ, đá địa dạ tha, A di lị đô bà tì,

  A di lị đá tất đam bà tì, A di lị đá tì ca lan đế, A di lị đá tì ca lan đá,

  dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ. Sa bà ha)

  ooo

  Trịch cước Diêm phù tự thảo hài – Cánh vô nhất vật khả quan hoài

  Viên minh Pháp tính siêu Tam giới – Nhất niệm Di đà thăng Bảo đài

  Nam mô Sinh Tịnh độ Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

  000

  Thập phương tam thế Phật – A Di đà đệ nhất

  Cửu phẩm độ Chúng sinh – Uy đức vô cùng cực

  Ngã kim đại quy y – Sám hối Tam nghiệp tội

  Phàm hữu chư Phúc thiện – Chí tâm dụng hồi hướng

  Nguyện đồng niệm Phật nhân – Cảm ứng tuỳ thời hiện

  Lâm chung Tây phương cảnh – Phân minh tại mục tiền

  Kiến văn giai tin tiến – Đồng sinh Cực Lạc quốc

  Kiến Phật liễu sinh tử – Như Phật độ nhất thiết

  Vô biên Phiền não đoạn – Vô lượng Pháp môn tu

  Thệ nguyện độ Chúng sinh – Tổng giai thành Phật đạo

  Hư không hữu tận – Ngã nguyện vô cùng

  Tình dữ Vô tình đồng viên Chủng trí.

  ooo

  Tự quy y Phật, đương nguyện Chúng sinh – Thể giải Đại đạo, phát Vô thượng Tâm. (1 lễ) 0

  Tự quy y Pháp, đương nguyện Chúng sinh – Thâm nhập Kinh tạng, Trí tuệ như Hải. (1 lễ) 0

  Tự quy y Tăng, đương nguyện Chúng sinh – Thống lý Đại chúng, nhất thiết vô ngại. (1 lễ)

  ooo

  Hòa nam Thánh chúng:

  Nguyện dĩ thử Công đức – Phổ cập ư nhất thiết

   Ngã Đệ tử, Chúng sinh – Giai cộng thành Phật đạo.

  ooo

  Share this:

  Like this:

  Số lượt thích

  Đang tải…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mâm Cơm Mặn Thắp Hương Gia Tiên Cúng Rằm, Lễ, Tết, Đón Khách
 • Cách Sử Dụng Chuông Mõ Tại Nhà
 • Nghi Lễ Thờ Cúng Ông Bà Tổ Tiên Nhất Định Phải Nhớ
 • Tục Thờ Cúng Gia Tiên Của Người Việt Trong Ngày Tết
 • Nghi Thức Cúng Bái Tổ Tiên
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Khoa Cúng Gia Đường (Hán Việt – Cúng Thần Linh, Gia Tiên Ở Nhà) Chùa Liên Hoa Thôn Đặng Xuyên, Xã Đặng Lễ, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên trên website Herodota.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×