Đề Xuất 11/2022 # Nghi Thức Cúng Thí Thực – Làng Mai / 2023 # Top 14 Like | Herodota.com

Đề Xuất 11/2022 # Nghi Thức Cúng Thí Thực – Làng Mai / 2023 # Top 14 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Nghi Thức Cúng Thí Thực – Làng Mai / 2023 mới nhất trên website Herodota.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1. (Niệm Bụt) (mỗi danh hiệu ba lần)

Nam mô Bụt và Bồ Tát trên hội Hoa Nghiêm (C)Nam mô Bồ Tát Diện Nhiên Vương. (C)

2. (Kệ Khai Thị)

Lửa dữ bừng bừng cháy bốn bênCô hồn nóng bức khổ triền miênCô hồn nếu muốn sinh Tịnh ĐộHãy lắng nghe đây kệ Bụt truyền:“Nếu ai muốn thấy và muốn hiểuChư Bụt có mặt trong ba đờiNgười ấy phải quán chiếu pháp giớiTất cả đều do tâm mà thôi.” (C)

3. (Trì Chú) (mỗi chú ba lần)

(Chân Ngôn Phá Địa Ngục)Án, dà ra đế da ta bà ha. (C)

(Chân Ngôn Triệu Thỉnh)Nam mô bộ bộ đế rị dà rị đa ri đát tha nga đa da. (C)

(Chân Ngôn Mở Oan Kết)Án, tam đà ra dà đà ta bà ha.(C)

4. (Niệm Danh Hiệu)

Nam mô Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm (C)Nam mô Bụt thường trú mười phương (C)Nam mô Pháp thường trú mười phương (C)Nam mô Tăng thường trú mười phương (C)Nam mô đức Bụt Thích Ca Mâu Ni (C)Nam mô đức Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm (C)Nam mô đức Bồ Tát Cứu Khổ Minh Dương Địa Tạng Vương (C)Nam mô đức Tôn Giả Khải Giáo A Nan Đà. (C)

5. (Quay Về Nương Tựa)

Con về nương tựa Bụt, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời.Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết.Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. (C)

Đã về nương tựa Bụt, con đang có hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời.Đã về nương tựa Pháp, con đang được học hỏi và tu tập các pháp môn chuyển hóa.Đã về nương tựa Tăng, con đang được tăng thân soi sáng, dìu dắt và nâng đỡ trên con đường thực tập. (C)

Về nương Bụt trong con, xin nguyện cho mọi người,thể nhận được giác tính, sớm mở lòng Bồ Đề.Về nương Pháp trong con, xin nguyện cho mọi người,nắm vững các pháp môn, cùng lên đường chuyển hóa.Về nương Tăng trong con, xin nguyện cho mọi người,xây dựng nên bốn chúng, nhiếp hóa được muôn loài. (CC)

6. (Bốn Lời Nguyện)

Phật tử đã tạo ra nghiệp xấuCũng vì tâm niệm tham sân siDo thân, miệng, ý phát sinh raTất cả Phật tử đều sám hối. (C)Mọi loài đã tạo ra nghiệp xấuCũng vì tâm niệm tham sân siDo thân, miệng, ý phát sinh raTất cả mọi loài đều sám hối. (C)Cô hồn đã tạo ra nghiệp xấuCũng vì tâm niệm tham sân siDo thân, miệng, ý phát sinh raTất cả cô hồn đều sám hối. (C)Chúng sanh vô biên thề nguyện độPhiền não vô tận thề nguyện đoạnPháp môn vô lượng thề nguyện họcPhật đạo vô thượng thề nguyện thành. (C)Tự tánh chúng sanh thề nguyện độTự tánh phiền não thề nguyện đoạnTự tánh pháp môn thề nguyện họcTự tánh Phật đạo thề nguyện thành. (CC)

7. (Trì Chú) (mỗi chú ba lần)

(Chân Ngôn Diệt Định Nghiệp)Án, bát ra mạt lân đà nảnh ta bà ha. (C)

(Chân Ngôn Diệt Nghiệp Chướng)Án, a lỗ lặc kế ta bà ha. (C)

(Chân Ngôn Mở Rộng Yết Hầu)Án, bộ bộ đế rị dà rị đa rị đát tha nga đa da. (C)

(Chân Ngôn Diệt Tam Muội Gia Giới)Án, tam muội da tát đỏa phạn.(C)

(Chân Ngôn Biến Thực)Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ rô chỉ đế.Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (C)

(Chân Ngôn Biến Thủy)Nam mô tô rô bà gia, đá tha nga đá gia, đát điệt tha, án, tô rô, tô rô, bạt ra tô rô bạt ra tô rô, ta bà ha. (C)

(Chân Ngôn Nhất Tự Thủy Luân)Án noan noan noan noan noan.(C)

(Chân Ngôn Biển Sữa)Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, án noan. (CC)

8. (Cúng Dường)

Nam mô Đa Bảo Như LaiNam mô Bảo Thắng Như LaiNam mô Diệu Sắc Thân Như LaiNam mô Quảng Bác Thân Như LaiNam mô Ly Bố Úy Như LaiNam mô Cam Lộ Vương Như LaiNam mô A Di Đà Như Lai. (C)

Thần chú gia trì thức ăn tịnhCúng khắp mười phương chúng Phật tửNguyện đều no đủ bỏ xan thamMau thoát u minh sinh Tịnh ĐộQuy y Tam Bảo phát Bồ ĐềRồi sẽ đạt thành đạo vô thượngCông đức đi về cõi vị laiTất cả Phật tử cùng tiếp nhận. (C)Thần chú gia trì thức ăn tịnhCúng khắp mười phương cả mọi loàiNguyện đều no đủ bỏ xan thamMau thoát u minh sinh Tịnh ĐộQuy y Tam Bảo phát Bồ ĐềRồi sẽ đạt thành đạo vô thượngCông đức đi về cõi vị laiTất cả mọi loài cùng tiếp nhận.(C)Thần chú gia trì thức ăn tịnhCúng khắp mười phương chúng cô hồnNguyện đều no đủ bỏ xan thamMau thoát u minh sinh Tịnh ĐộQuy y Tam Bảo phát Bồ ĐềRồi sẽ đạt thành đạo vô thượngCông đức đi về cõi vị laiTất cả cô hồn cùng tiếp nhận. (C)

Này các vị Phật tửTôi nay xin dâng cúngThức ăn biến mười phươngPhật tử đều tiếp nhậnNguyện đem công đức nàyHồi hướng về tất cảPhật tử và chúng tôiĐều cùng thành Phật đạo. (C)Này tất cả mọi loàiTôi nay xin dâng cúngThức ăn biến mười phươngMọi loài đều tiếp nhậnNguyện đem công đức nàyHồi hướng về tất cảMọi loài và chúng tôiĐều cùng thành Phật đạo. (C)Này các chúng cô hồnTôi nay xin dâng cúngThức ăn biến mười phươngCô hồn đều tiếp nhậnNguyện đem công đức nàyHồi hướng về tất cảCô hồn và chúng tôiĐều cùng thành Phật đạo. (CC)

(Chân Ngôn Thí Vô Già Thực)Án mục lực lăng ta bà ha. (C)

(Chân Ngôn Phổ Cúng Dường)Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhật ra hộc (CC)

9. (Kệ Cúng Dường)

Phụng hiến cam lồ vịPhân lượng như thái hưXin mọi loài đạt nguyệnVề nương bóng Đại Từ. (C)

10. (Hồi Hướng)

Trì tụng kinh thâm diệuTạo công đức vô biênĐệ tử xin hồi hướngCho chúng sinh mọi miền. (C)Pháp môn xin nguyện họcÂn nghĩa xin nguyện đềnPhiền não xin nguyện đoạnQuả Bụt xin chứng nên. (C)Nguyện sinh về Tịnh ĐộSen nở thấy vô sinhChư Bụt và Bồ TátLà những bạn đồng hành. (C)Nguyện dứt hết phiền nãoCho trí tuệ phát sinhCho tội chướng tiêu tánQuả giác ngộ viên thành. (CCC)

Nghi Thức Tụng Niệm – Làng Mai / 2023

Nghi thức này có thể được sử dụng hàng ngày tại gia đình, vào buổi khuya trước khi đi ngủ, hoặc buổi sáng khi thức dậy. Ít nhất nên sử dụng mỗi tuần một lần vào thứ bảy hay chủ nhật. Nghi thức này không bắt đầu bằng thiền hành, nhưng nếu ta có thể bắt đầu nghi thức bằng ba mươi phút thiền hành thì rất quý. Đã có nhiều gia đình biết thực tập thiền hành chung mỗi ngày, và rất được an lạc nhờ pháp môn này. Ít nhất mỗi tuần gia đình bạn nên thực tập thiền hành chung một lần, vào dịp cuối tuần. Nếu chưa biết cách thiền hành, xin đọc cuốn Thiền Hành Yếu Chỉ của thiền sư Nhất Hạnh do nhà xuất bản Lá Bối ấn hành.

Nghi thức sám hối có thể trì tụng mỗi nửa tháng hoặc mỗi tháng một lần. Bài Sám Nguyện là một tấm gương để chúng ta tự soi, và kết quả của sự tự soi này là ta thấy được những vụng về do nếp sống thiếu chánh niệm hàng ngày của ta tạo ra, do đó ta có thể chuyển đổi cách nhìn và cách tiếp xử của ta trong đời sống hàng ngày để phẩm chất an lạc và hạnh phúc được nâng cao.

Nghi thức này được sử dụng để đem lại sự an lành và vô úy cho những người đang bệnh hoặc gặp điều bất an trong cuộc sống và cho thân nhân của những người ấy

Nghi thức hộ niệm siêu độ

Theo lời Bụt dạy, sự an lạc của con cháu tức là sự an lạc của tổ tiên và của ông bà cha mẹ. Đại chúng giữ tâm thanh tịnh và an lạc là để tạo cơ duyên và căn bản thanh tịnh và an lạc cho những người đã khuất.

Nghi Thức Mông Sơn Thí Thực / 2023

Người Phật tử tại gia, ai muốn cúng thí thực Cô hồn, cứ việc cúng. Nhưng phải thanh tịnh tâm, đọc tụng theo đúng nghi thức Tiểu Mông Sơn, có trong nghi thức tụng niệm, không cần phải tụng kinh Di Đà, Hồng Danh.

Án dà ra đế da Ta bà ha. (3 lần)

Nam mô bộ bộ đế rị, dà rị đa rị đát đa nga đa da. (3 lần)

Án tam đà ra dà đà Ta bà ha. (3 lần)

Phật tử sở tạo chư ác nghiệp, Giai do vô thỉ tham, sân, si, Tùng thân ngữ ý chi sở sanh, Nhứt thiết Phật tử giai sám hối. Hữu tình sở tạo chư ác nghiệp, Giai do vô thỉ tham, sân, si, Tùng thân ngữ ý chi sở sanh, Nhứt thiết Hữu tình giai sám hối. Cô hồn sở tạo chư ác nghiệp, Giai do vô thỉ tham, sân, si, Tùng thân ngữ ý chi sở sanh, Nhứt thiết Cô hồn giai sám hối.

Án bát ra mạt lân đà nãnh ta bà ha. (3 lần)

Án a lổ lặc kế ta bà ha. (3 lần)

Án bộ bộ đế rị, dà rị đa rị, đát đa nga đa da. (3 lần)

Án tam muội da Tát đỏa phạm. (3 lần)

Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần)

Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát thiệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, Ta bà ha. (3 lần)

Án noan noan noan noan noan. (3 lần)

Nhữ đẳng Phật tử chúng, Ngã kim thí nhữ cúng, Thử thực biến thập phương. Nhứt thiết Phật tử cộng, Nguyện dĩ thử công đức, Phổ cập ư nhứt thiết, Ngã đẳng dữ Phật tử, Giai cộng thành Phật đạo. Nhữ đẳng Hữu tình chúng, Ngã kim thí nhữ cúng, Thử thực biến thập phương. Nhứt thiết Hữu tình cộng, Nguyện dĩ thử công đức, Phổ cập ư nhứt thiết, Ngã đẳng dữ Hữu tình, Giai cộng thành Phật đạo. Nhữ đẳng Cô hồn chúng, Ngã kim thí nhữ cúng, Thử thực biến thập phương. Nhứt thiết Cô hồn cộng, Nguyện dĩ thử công đức, Phổ cập ư nhứt thiết, Ngã đẳng dữ Cô hồn, Giai cộng thành Phật đạo.

Án mục lực lăng ta bà ha. (3 lần)

Án nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần) (Trở về bàn Phật)

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Quán Tự Tại Bồ tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhứt thiết khổ ách. Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị. Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng: bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cốkhông trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị xúc, pháp; vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh, diệc vô vô minh tận; nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề Tát đỏa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh Niết bàn.Tam thế chư Phật y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu Đa la tam miệu tam Bồ đề. Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị Vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừnhứt thiết khổ chơn thiệt bất hư.Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:”Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha.” (3 lần)

Nam mô A di đa bà dạ, đa tha già đa dạ, đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa, tỳ ca lan đế. A di rị đa, tỳ ca lan đa, già di nị, già già na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

TÁN PHẬT

A Di Đà Phật thân kim sắc, Tướng hảo quang minh vô đẳng luân. Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu di, Hám mục trừng thanh tứ đại hải. Quang trung hóa Phật vô số ức, Hóa Bồ tát chúng diệc vô biên, Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. (nhiều ít tùy ý) Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát (3 lần) Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát (3 lần) Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát (3 lần) Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát (3 lần)

SÁM NHẤT TÂM (quỳ tụng)

Nhứt tâm quy mạng, Cực lạc thế giới A Di Ðà Phật, nguyện dĩ tịnh quang chiếu ngã, từ thệ nhiếp ngã. Ngã kim chánh niệm, xưng Như Lai danh, vị Bồ đề đạo, cầu sanh Tịnh độ. Phật tích bổn thệ: nhược hữu chúng sanh, dục sanh ngã quốc chí tâm tín nhạo, xưng ngã danh hiệu, nãi chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác. Dĩ thử niệm Phật nhơn duyên, đắc nhập Như Lai. Ðại thệ hải trung, thừa Phật từ lực, chúng tội tiêu diệt, thiện căn tăng trưởng, nhược lâm dục mạng chung, tự tri thời chí, thân vô bịnh khổ, tâm bất tham luyến, ý bất điên đảo, như nhập thiền định. Phật cập Thánh chúng, thủ chấp kim đài, lai nghinh tiếp ngã, ư nhứt niệm khoảnh, sanh Cực lạc quốc, hoa khai kiến Phật, tức văn Phật thừa, đốn khai Phật huệ, quảng độ chúng sanh, mãn Bồ đề nguyện, quảng độ chúng sanh, mãn Bồ đề nguyện.

TÁN LỄ

Tán lễ Tây phương, Cực lạc thanh lương, Liên trì cửu phẩm hoa hương, bảo thọ thành hàng; thường văn thiên nhạc kiện tương, A Di Ðà Phật đại phóng từ quang, hóa đạo chúng sanh vô lượng, giáng kiết tường, hiện tiền chúng đẳng ca dương, nguyện sanh an dưỡng, hiện tiền chúng đẳng ca dương, đồng sanh an dưỡng.

THỊ NHỰT

Thị nhựt dĩ quá, mạng diệc tùy giảm, như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn, như cứu đầu nhiên, đản niệm vô thường, thận vật phóng dật.

Hồi Hướng

Phúng kinh công đức thù thắng hạnh, Vô biên thắng phước giai hồi hướng. Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, Tốc vãng vô lượng quang Phật sát. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, Nguyện đắc trí tuệ chơn minh liễu. Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, Thế thế thường hành Bồ tát đạo. Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung, Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Bất thối Bồ tát vi bạn lữ, Nguyện dĩ thử công đức, Phổ cập ư nhứt thiết, Ngã đẳng dữ chúng sanh, Giai cộng thành Phật đạo.

Tam Quy Y

Tự quy y Phật, Ðương nguyện chúng sanh,Thể giải đại đạo,Phát Vô thượng tâm. (1 lạy) Tự quy y pháp, Ðương nguyện chúng sanh,Thâm nhập kinh tạng,Trí tuệ như hải. (1 lạy) Tự quy y Tăng, Ðương nguyện chúng sanh,Thống lý đại chúng,Nhứt thiết vô ngại. (1 lạy) (Hòa Nam Thánh Chúng)

Nghi Thức Thí Thực Cô Hồn / 2023

(Nghi thức này dùng để cúng thí vào buổi chiều hằng ngày tại chùa, còn đại chẩn tế cô hồn thì dùng nghi thức khác) TÁN PHẬT

Dung nhan Phật tốt lạ lùng

Hào quang soi sáng khắp cùng mười phương

Từ bi oai đức khôn lường

Ra đời tế độ sáu đường chúng sanh

Được thấy tướng lại nghe danh

Cũng nhờ phước đức căn lành trồng sâu

Thế tôn đủ tướng nhiệm mầu

Làm cho muôn loại cúi đầu quy y.O

ĐẢNH LỄ TAM BẢO

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả đức Phật ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy) O

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả tôn Pháp ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy) O

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả hiền thánh Tăng ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy) O

TÁN LƯ HƯƠNG

Cành dương nước pháp

Rưới khắp ba ngàn

Tánh không tám đức sạch trần gian

Pháp giới rộng thênh thang

Tội nghiệp tiêu tan

Lửu đỏ hoá sen vàng

Nam mô Thanh Lương Địa Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần) O

CHÚ ĐẠI BI

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ-tát. (3 lần) O

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

Nam mô a rị da, bà lô kiết đế thước bát ra da, bồ đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát toả.

Nam mô tất kiết lật đoả y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đoả, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà dủ nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi thắng kiết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.

Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần) O

KỆ KHAI KINH

Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu

Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu

Con nay nghe thấy chuyên trì tụng

Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. (3 lần) O

(Nếu có thời gian thì nên tụng thêm kinh A Di Dà,…) MÔNG SƠN THÍ THỰC

Nam mô Diệm Nhiên Vương Bồ-tát. (3 lần) O

Lửa dữ bừng bừng cháy bốn bên

Cô hồn nóng bức khổ triền miên

Cô hồn nếu muốn sinh Tịnh độ

Nghe tụng theo đây kệ Phật truyền

Nếu ai muốn thấy và muốn hiểu

Chư Phật có mặt trong ba đời

Người ấy phải quán chiếu pháp giới

Tất cả đều do tâm mà thôi. O

CHÚ PHÁ ĐỊA NGỤC

Án, dà ra đế da ta bà ha. (3 lần) O

CHÚ THỈNH CÔ HỒN

Nam mô bộ bộ đế rị, dà rị đa rị đát tha nga đa da. (3 lần) O

CHÚ GIẢI OAN KIẾT

Án, tam đà ra dà đà ta bà ha. (3 lần) O

Nam mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. (3 lần) O

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng

Nam mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát

Nam mô Minh Dương Cứu Khổ Địa Tạng Vương Bồ-tát

Nam mô Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả. (3 lần) O

QUAY VỀ NƯƠNG TỰA

Quay về nương tựa Phật, quay về nương tựa Pháp, quay về nương tựa Tăng.

Quay về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời.

Quay về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết.

Quay về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. (3 lần) O

Phật tử đã tạo bao nghiệp ác

Đều do vô thỉ tham, sân, si

Từ thân, miệng, ý phát sinh ra

Tất cả Phật tử đều sám hối. O

Chúng sanh đã tạo bao nghiệp ác

Đều do vô thỉ tham, sân, si

Từ thân, miệng, ý phát sinh ra

Tất cả chúng sanh đều sám hối. O

Cô hồn đã tạo bao nghiệp ác

Đều do vô thỉ tham, sân, si

Từ thân, miệng, ý phát sinh ra

Tất cả cô hồn đều sám hối. O

Nguyện cứu độ chúng sanh các cõi

Nguyện dứt trừ nghiệp tội khổ đau

Nguyện tu pháp Phật nhiệm mầu

Nguyện thành quả Phật thẩm sâu đạo vàng. O

CHÚ DIỆT ĐỊNH NGHIỆP

Án, bát ra mạt lân đà nảnh ta bà ha. (3 lần) O

CHÚ DIỆT NGHIỆP CHƯỚNG

Án, a lỗ lặc kế ta bà ha. (3 lần) O

CHÚ KHAI YẾT HẦU

Án, bộ bộ đế rị, dà rị đa rị, đát tha nga đa da. (3 lần) O

CHÚ TAM MUỘI DA GIỚI

Án, tam muội da tát đoả phạm. (3 lần) O

CHÚ BIẾN THỰC

Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần) O

CHÚ BIẾN THUỶ

Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần) O

CHÚ NHẤT TỰ THUỶ LUÂN

Án, noan noan noan noan noan. (3 lần) O

CHÚ NHŨ HẢI

Nam mô tam mãn đa một đà nẫm án noan. (3 lần) O

Nam mô Đa Bảo Như Lai

Nam mô Bảo Thắng Như Lai

Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai

Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai

Nam mô Ly Bố Uý Như Lai

Nam mô Cam Lồ Vương Như Lai

Nam mô A-di-đà Như Lai. O

Thần chú gia trì thức ăn tịnh

Cúng khắp mười phương chúng Phật tử

Nguyện đều no đủ bỏ xan tham

Mau thoát u minh sinh Tịnh độ

Quy y Tam Bảo phát Bồ đề

Rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng

Công đức đi về cõi vị lai

Tất cả Phật tử cùng tiếp nhận. O

Thần chú gia trì thức ăn tịnh

Cúng khắp mười phương chúng mọi loài

Nguyện đều no đủ bỏ xan tham

Mau thoát u minh sinh Tịnh độ

Quy y Tam Bảo phát Bồ đề

Rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng

Công đức đi về cõi vị lai

Tất cả mọi loài cùng tiếp nhận. O

Thần chú gia trì thức ăn tịnh

Cúng khắp mười phương chúng cô hồn

Nguyện đều no đủ bỏ xan tham

Mau thoát u minh sinh Tịnh độ

Quy y Tam Bảo phát Bồ đề

Rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng

Công đức đi về cõi vị lai

Tất cả cô hồn cùng tiếp nhận. O

(Cầm khánh đến bàn thờ vong đọc)

Này các vị Phật tử

Tôi nay xin cúng dường

Thức ăn biến mười phương

Phật tử đều tiếp nhận

Nguyện đem công đức này

Hồi hướng về tất cả

Phật tử và chúng tôi

Đều trọn thành Phật đạo. O

Này tất cả mọi loài

Tôi nay xin cúng dường

Thức ăn biến mười phương

Mọi loài đều tiếp nhận

Nguyện đem công đức này

Hồi hướng về tất cả

Mọi loài và chúng tôi

Đều trọn thành Phật đạo. O

Này các chúng cô hồn

Tôi nay xin dâng cúng

Thức ăn biến mười phương

Cô hồn đều tiếp nhận

Nguyện đem công đức này

Hồi hướng về tất cả

Cô hồn và chúng tôi

Đều trọn thành Phật đạo. O

CHÚ THÍ THỰC VÔ GIÁ

Án, mục lực lăng ta bà ha. (3 lần) O

CHÚ PHỔ CÚNG DƯỜNG

Án, nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần) O

(Sau khi đọc xong, trở lại chỗ cũ, ngồi xuống tụng) MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đức Bồ-tát hiệu Quán Tự Tại

Dầy công tu huệ mới mở mang

Chân như một ánh linh quang

Chiếu soi năm uẩn đều không có gì

Bát Nhã huệ soi đi khắp chốn

Dứt mọi đường khổ khốn tai nàn

Xá Lợi tâm chớ nghi nan

Sắc kia nào khác cái không đâu mà

Cái không nọ nào xa cái sắc

Sắc là không, không sắc như nhau

Thọ, tưởng, hành, thức khác đâu

Chân không xét cũng một mầu thế thôi

Này Xá Lợi nghĩ coi có phải

Những pháp không xét lại thực là

Chẳng sinh, chẳng dứt đó mà

Sạch dơ thêm bớt cũng là chân không

Ấy vậy phải xét thông mọi lẽ

Như hư không sắc vẻ gì đâu

Thọ, tưởng, hành, thức sạch làu

Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt còn đâu nương nhờ

Thân, ý cũng hững hờ như thế

Lục trần kia cũng kể là không

Đã không nhãn giới suốt thông

Đến ý thức giới cũng không thấy gì

Vô vô minh nương chi mà có

Bổn tánh không soi nó phải tiêu

Đã không lão tử hiểm nghèo

Còn đâu già chết hòng theo quấy rầy

Khổ, Tập, Diệt, Đạo không thay

Trí còn không có đắc này được đâu

Vô sở đắc là câu tuyệt diệu

Bồ-tát xưa khéo liệu đường tu

Chân không bổn tánh như như

Nhờ huệ Bát Nhã thật hư soi làu

Không ngăn ngại còn đâu lo sợ

Mộng tưởng không tâm chẳng đảo điên

Chân như bổn tánh thiên nhiên

Niết Bàn cõi ấy chứng nên đạo mầu

Tam thế Phật ngôi cao chứng quả

Thảy đều nhờ Bát Nhã tu nên

Bát Nhã này rất thiêng liêng

Ấy đại thần chú giúp nên đạo thiền

Ấy thần chú đại minh sáng chói

Chú vô thượng vòi vọi cao xa

Vô đẳng đẳng chú ấy mà

Gồm đủ thần lực thật là tối linh

Những khổ não thênh thênh trừ hết

Lời nói này chân thật chẳng ngoa

Vậy nên Bát Nhã thuyết qua

Này câu thần chú niệm ra như vầy:

Yết đế, yết đế, ba la yết đế,

Ba la tăng yết đế, bồ đề ta bà ha. (3 lần) O

CHÚ VÃNG SANH TỊNH ĐỘ

Nam mô a di đa bà dạ. Đa tha dà đa dạ. Đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ, a di rị đa, tỳ ca lan đế, a di rị đa, tỳ ca lan đa. Dà di nị, dạ dà na. Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần) O

NGÀY ĐÊM AN LÀNH

Nguyện ngày an lành đêm an lành

Đêm ngày sáu thời đều an lành

Tất cả các thời đều an lành

Xin nguyện Từ Bi thường gia hộ. O

Nguyện ngày an lành đêm an lành

Đêm ngày sáu thời đều an lành

Tất cả các thời đều an lành

Xin nguyện Tam Bảo thường gia hộ. O

Nguyện ngày an lành đêm an lành

Đêm ngày sáu thời đều an lành

Tất cả các thời đều an lành

Nam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ-tát. (3 lần)

NIỆM PHẬT

Di-đà thân Phật sắc vàng tươi

Tướng tốt quang minh vẹn đủ mười

Ánh sáng toả hình năm núi lớn

Mắt trong tợ nước bốn nguồn khơi

Hào quang hoá Phật bao nhiêu ức

Bồ-tát hiện thân gấp mấy mươi

Bốn tám lời nguyện mong độ chúng

Hoa sen chín phẩm rước lên ngôi. O

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A-di-đà Phật. O

Nam mô A-di-đà Phật. (Nhiều, ít tuỳ thời gian) O

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát. (3 lần) O

Nam mô Đại Thế Chí Bồ-tát. (3 lần) O

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần) O

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát. (3 lần) O

XƯNG TÁN

Xưng tán Tây phương

Cực Lạc thanh lương

Hoa sen chín phẩm ngát hương

Cây báu thành hàng

Thường nghe thiên nhạc du dương

Phật A-di-đà toả ánh từ quang

Giáo hoá chúng sanh không lường

Giáng kiết tường

Hiện tiền bốn chúng xưng dương

Nguyện sinh an dưỡng

Hiện tiền bốn chúng xưng dương

Cùng sinh an dưỡng. O

KHUYẾN TU

Ngày nay lại đã qua rồi

Mạng căn huyết mạch lần hồi khô khan

Dường như cá cạn ở ao

Khổ thêm thời có chút nào vui đâu

Cần tu cứu lửa cháy đầu

Đừng cho sái buổi như chầu đế vương

Tấm thân mỏng mảnh vô thường

Sớm còn tối mất lo phương tu hành. O

HỒI HƯỚNG

Thí thực công đức vô biên

Xin đem hồi hướng mọi miền gần xa

Chúng sanh pháp giới bao la

Đều về Cực Lạc Di-đà Tây thiên

Nguyện tiêu ba chướng não phiền

Nguyện khai trí tuệ vô biên sáng ngời

Nguyện trừ tội chướng bao đời

Hành theo Bồ-tát đời đời vị tha

Nguyện sinh Tịnh độ Di-đà

Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình

Hoa khai ngộ pháp vô sanh

Cùng chư Bồ-tát bạn lành với ta

Nguyện đem công đức tạo ra

Hướng về khắp cả gần xa hưởng nhờ

Con cùng muôn loại thân sơ

Đều thành Phật đạo đến bờ an vui. O

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. O

Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. O

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A-di-đà Phật.

Tác đại chứng minh. O

Giờ này đệ tử, cùng với đại chúng, cung kính trước Phật, thành tâm đọc tụng nghi thức cúng thí thực cô hồn và xưng danh hiệu Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng đạo Phật sáng thêm, xe Pháp thường chuyển, gió hoà mưa thuận, đất nước hưng thịnh, thế giới hoà bình, chúng sinh an lạc. O

Thứ nguyện: Cầu an đệ tử ………. cùng chư thiện nam tín nữ, nghiệp chướng tiêu trừ, tai qua bệnh khỏi, thân tâm an lạc, thường được kiết tường, vạn sự như ý, phát tâm Bồ đề, quay về chánh đạo, thấm nhuần mưa pháp, phước huệ song tu, gia quyến an khang, lòng tin Tam Bảo càng sâu, tâm từ đối chúng sinh tăng trưởng. O

Lại nguyện: Cầu siêu hương linh ………. cùng chư hương linh, cửu huyền thất tổ, các gia các tộc, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, nương nhờ sức Phật, đến được đạo tràng, nghe kinh nghe Pháp, sớm thoát đường mê, sinh về Tịnh độ. O

Khắp nguyện: Kẻ mất siêu thăng, người còn phúc lạc, âm dương lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng thành Phật đạo.

Nam mô A-di-đà Phật. O

TAM QUY Y

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy) O

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 lạy) O

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, tất cả không ngại. (1 lạy) O

Bạn đang đọc nội dung bài viết Nghi Thức Cúng Thí Thực – Làng Mai / 2023 trên website Herodota.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!