Đề Xuất 6/2023 # Nghi Thức Sám Hối Oan Gia Trái Chủ # Top 6 Like | Herodota.com

Đề Xuất 6/2023 # Nghi Thức Sám Hối Oan Gia Trái Chủ # Top 6 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Nghi Thức Sám Hối Oan Gia Trái Chủ mới nhất trên website Herodota.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

*Chuẩn bị : chủ lễ ( tức người cần sám hối) sắp sẵn một mâm cơm chay, trái cây, nước, nhang, đèn, hoa tươi (những phẩm vật này là cũng cho oan gia, không đặt trên bàn thờ Phật, phẩm vật tùy tâm, không nhất thiết phải đúng như trên, nhiều hơn hay ít hơn miễn thành tâm là được).

Thỉnh mời thêm nhiều người cùng tụng niệm (đại chúng) càng tốt. Quỳ trước bàn thờ Phật (nếu không có bàn thờ Phật có thể hướng lên hư không, tưởng đến Tam Bảo để lễ lạy), chí thành đọc tụng:

( Đại chúng đồng tụng )

Cúi đầu lạy Đức Như LaiNam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! ( 3 lạy) Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật! (1 lạy) Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật! (1 lạy) Nam Mô Kim Quang Sư Tử Du Hí Như Lai ! (1 lạy) Nam Mô Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Như Lai ! (1 lạy) Nam Mô Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương Như Lai ! (1 lạy) Nam Mô Đa Bảo Như Lai ! (1 lạy) Nam Mô Ly Bố Úy Như Lai ! (1 lạy) Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai ! (1 lạy) Nam Mô Quảng Bác Thân Như Lai ! (1 lạy) Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ! (1 lạy) Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát ! (1 lạy) Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát ! (1 lạy) Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ! (1 lạy) Nam Mô Đương Lai Thế Tôn Di Lặc Bồ Tát ! (1 lạy) Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tam Bảo ! (1 lạy) Mười phương Pháp giới không ai sánh bằng. Pháp thân thường trụ vĩnh hằng. Hóa thân vô lượng nhọc nhằn độ sinh.

Tịnh Khẩu Nghiệp Chơn Ngôn: ÔM TU RÊ, TU RÊ, MA HA TU RÊ, TU TU RÊ, XOA HA (3 lần)

Tịnh Tam Nghiệp Chân Ngôn:

ÔM SOA BA VA, SUT ĐA XA R’VA, ĐA R’MA, SOA BA VA SUT ĐA HAM (3 lần)

Tốc Tật Thành Tựu Nhất Thế Chân Ngôn:

ÔM TA TA TU, TI TI TI TI, TU TU TU TU, VĂC RA XĂC ĐÔ RĂC, HUM VAM HÔC, H’RỊT , HĂC HUM, PHẠT HUM (3 lần)

Phổ Cúng Dường Chân Ngôn:

ÔM GA GA NA SAM BA VA, VĂC RA HÔC (3 lần)

Phổ Triệu Thỉnh Chân Ngôn:

NAM MÔ BU PU RI, KA RI TA RI, TA THA GA TA DA (3 lần)

Phá Địa Ngục Chân Ngôn:

ÔM CHA LA TÊ GIA XOA HA (3 lần)

Giải Oán Kết Chân Ngôn:

ÔM SAN TA RA KA TA XOA HA (3 lần)

Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn :

ÔM PRA MA NI ĐA NI XOA HA (3 lần)

Kết Đàn Chân Ngôn:

ÔM VĂC RA CHĂC C’RA HUM, RĂC HUM, VAM HÔC (3 lần)

Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn:

ÔM RAM (3 lần)

( Chỉ chủ lễ tụng )

Xin các vị về đây, trước nhận mâm lễ mọn và sự ăn năn, sám hối chân thành của con, sau là để nương nơi Phật lực từ bi, nương câu kinh tiếng kệ, thoát khỏi mọi đau đớn, khổ sở, siêu thăng Tịnh Độ hưởng an lạc vĩnh hằng. (1 lạy) *********************

Ngày hôm nay , con tên … , pháp danh ( nếu có) … sắp mâm lễ đơn sơ, của ít lòng nhiều, kính thỉnh chư vị oan gia trái chủ: thân người , thân quỷ, thân súc sinh… khắp trong sáu nẻo, hoặc ở trong thân, hoặc ở ngoài thân, kiếp này hay kiếp xưa từng bị con gây bao đau khổ, kết mối thâm thù.

Tôn Pháp, chư Bồ Tát Thinh Văn và Duyên Giác Cùng các bậc Thánh Hiền Duyên khởi đài sáng chói Khắp xông mười phương cõi Tỏa ngát các chúng sanh Đều phát tâm Bồ Đề Xa lìa các vọng nghiệp Trọn nên Đạo Vô Thượng (1 tiếng chuông, xá 1 xá) Nam Mô Hương Cúng Dường Tiêu Diện Đại Sĩ Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần, 1 tiếng chuông, xá 1 xá) Xin quý vị cùng trì tụng :

( Đại chúng đồng tụng )

ÔM BU PU TÊ RI KA TA RI, TA THA GA TA DA.

Khai Yết Hầu Chân Ngôn:

(3 lần)

Quán Thế Âm Bồ Tát Diệt Nghiệp Chướng Chân Ngôn:

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ! ( 7 lần )

ÔM A RÔ LICH XOA HA (3 lần)

Na mô But Đa Da Na Mô Đạt Ma Da Na Mô Xăng Ga Da Na Mô A Va Lô Ki Tê Sờ Ra Va Da. Bô Đi xat toa da. Ma ha xat toa da. Ma ha ca ru ni ca da. Ta đi a tha. Ôm Cha cờ ra Vạc ti, chin ta ma ni Ma ha pát ma, ru ru Ti sờ ta , gioa la A các soa da. Hum phát, soa ha. Ôm pát ma, chin ta ma ni Gioa la hum. Ôm va ra đa. Pat mê hum. (3 lần) Kính lạy Đấng Đại Từ Đại Bi- Quán Thế Âm Bồ Tát, xin nương nhờ nơi công đức của Đà Ra Ni này, xin nương nhờ Phật lực vô biên gia hộ, tùy tâm biến hiện theo sở thích của các vị oan gia trái chủNam Mô Sa rờ va, ta tha ga ta, A va lo ki tê. Om sam ba ra , sam ba ra hum***************** SÁM HỐI VỚI OAN GIA TRÁI CHỦ ( 7 lần ) Từ vô thủy kiếp đến nay, con do ngu si, không biết Đạo lí, u mê không thuận theo lời Phật, chẳng có lương tri, bằng thân, khẩu, ý mà đã gieo rắc bao nỗi đau khổ, kinh hoàng cho quý vị, khiến quý vị ôm nỗi uất hận ngút trời, tội lỗi thật muôn phần đáng chết. ( 1 lạy) Hoặc vì bữa ăn của bản thân, của thân quyến, của khách khứa.v.v… mà nhẫn tâm xuống tay tàn sát mạng sống của quý vị, hoặc bảo người giết, hoặc trả tiền để người ta giết, hoặc mua về ăn v.v… chẳng đoái hoài đến nỗi đau của quý vị, hoặc của thân quyến quý vị. Ngày nay biết Đạo rồi, con hết sức hổ thẹn, thành khẩn ăn năn sám hối, đối trước Tam Bảo thiêng liêng, xin dập đầu tạ tội với quý vị. (1 lạy) Hoặc vì ác tâm, lòng lang dạ sói, thủ đoạn tàn nhẫn, tra tấn đánh đập, hành hạ nhiều cách, khiến cho quý vị hoặc thân thể đau đớn, hoặc tâm can thống khổ, hoặc bỏ mạng oan ức .v.v… chẳng nghĩ đến nỗi đau của quý vị, hoặc của thân quyến quý vị. Ngày nay biết Đạo rồi, con hết sức hổ thẹn, thành khẩn ăn năn sám hối, đối trước Tam Bảo thiêng liêng, xin dập đầu tạ tội với quý vị. (1 lạy) Hoặc dùng mưu mô thâm độc, lừa lọc gạt gẫm, tráo trở thất tín, bùa ngải ma quái, độc dược thuốc mê, máy móc phương tiện v.v…thủ đoạn tinh vi, cách thức đa dạng hại cho quý vị mất tài sản, mất danh dự, mất thân quyến, mất tiết hạnh.v.v… cho đến mất mạng trong nỗi căm tức, chẳng nghĩ đến nỗi đau của quý vị, hoặc của thân quyến quý vị.. Ngày nay biết Đạo rồi, con hết sức hổ thẹn, thành khẩn ăn năn sám hối, đối trước Tam Bảo thiêng liêng, xin dập đầu tạ tội với quý vị. (1 lạy) Hoặc lạnh lùng vô tâm, phụ tình bạc nghĩa, vong ơn tráo trở, dứt tình ruột thịt, khiến cho quý vị lòng tan dạ nát, thương tổn thân tâm, oán khí ngập trời, đẩy quý vị đến chỗ hoặc chết chẳng cam tâm, hoặc u uất sinh bệnh, hoặc bỏ mạng quyên sinh.v.v… chẳng nghĩ đến nỗi đau của quý vị, hoặc của thân quyến quý vị. Ngày nay biết Đạo rồi, con hết sức hổ thẹn, thành khẩn ăn năn sám hối, đối trước Tam Bảo thiêng liêng, xin dập đầu tạ tội với quý vị. (1 lạy) Hoặc cậy quyền cậy thế, cậy tiền cậy sức, kéo bè kết lũ, vây cánh bè đảng, ỷ mạnh hiếp yếu, làm càn làm bậy.v.v… khiến cho quý vị mất tài sản, mất danh dự, mất thân quyến, mất trinh tiết phẩm hạnh.v.v… cho đến mất mạng trong nỗi căm tức, chẳng nghĩ đến nỗi đau của quý vị, hoặc của thân quyến quý vị. Ngày nay biết Đạo rồi, con hết sức hổ thẹn, thành khẩn ăn năn sám hối, đối trước Tam Bảo thiêng liêng, xin dập đầu tạ tội với quý vị. (1 lạy) Hoặc vô tình, hoặc cố ý, hoặc trực tiếp tự mình làm, hoặc gián tiếp đứng đằng sau, hoặc xúi giục, sai bảo, hoặc chỉ vẽ, chế tác…tạo nhân duyên khiến người khác làm, hoặc cổ vũ, thấy người ta làm mà hùa theo vui thích, hoặc vô tâm bỏ mặc.v.v… đủ mọi cách thức , trong kiếp này, hoặc kiếp xưa khiến cho quý vị mất tài sản, mất danh dự, mất thân quyến, mất trinh tiết phẩm hạnh.v.v… cho đến mất mạng trong nỗi căm tức, thân tâm thống khổ, ai oán tang thương, hận thấu xương tủy, chẳng màng đến nỗi đau của quý vị, hoặc của thân quyến quý vị. Ngày nay biết Đạo rồi, con hết sức hổ thẹn, thành khẩn ăn năn sám hối, đối trước Tam Bảo thiêng liêng, xin dập đầu tạ tội với quý vị. (1 lạy) Kính thưa quý vị oan gia trái chủ, tội lỗi con đã gây ra cho quý vị, nhiều không tả xiết, bây nhiêu lời lẽ chẳng thấm vào đâu, bây nhiêu hối hận chẳng nghĩa lí gì đối với đau khổ mà quý vị đã chịu đựng. Nhưng cũng xin quý vị mở lượng khoan dung, tha thứ cho tội lỗi con trót dại gây ra cho quý vị, bởi vì ” oán nên cởi, không nên cột”, ôm giữ căm hận, tìm cách trả thù…cũng không khiến quý vị thêm lợi lộc gì, mà chỉ khiến quý vị thêm sự dày vò. Oán khí kết tụ, dễ khiến quý vị bị đọa lạc vào những nẻo đau khổ, chẳng thể siêu thoát lên cõi lành. Nay con xin mạn phép ( thỉnh đại chúng) tụng kinh niệm Phật, hồi hướng công đức cầu cho quý vị được tiêu trừ nghiệp chướng, buông bỏ hiềm hận, thân tâm an lạc, tăng trưởng Bồ Đề tâm, nương nhờ Phật lực mà được siêu sinh Tịnh Độ, vĩnh viễn thoát khỏi mọi cảnh khổ của thế gian này. Vậy xin quý vị oan gia trái chủ, cùng đại chúng đồng thanh đọc tụng thần chú Đại Bi của Quán Thế Âm Bồ Tát, có công năng tiêu trừ nghiệp chướng, khiến thân tâm an lạc, thư thái, xa lìa mọi sự đau khổ. đây, biến các phẩm vật này theo đúng ý từng vị, nhiều đến vô lượng, đầy đủ không thiếu chi. (1 lạy) Nam mô đại bi Quán Thế Âm, Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ! ( 7 lần) Nam Mô A Di Đà Phật ! (7 lần ) ******************* Nam-mô Ðại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần) THIÊN THỦ THIÊN NHÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ RA NI ÔM XIT ĐAN TU MÂN ( TỜ )RA PA ĐA DA XOA HA ( 3 lần) Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ! (tụng 7 hoặc 21, 49… lần hoặc nhiều hơn tùy tâm)

NHƯ Ý BẢO LUÂN VƯƠNG ĐÀ RA NI

Con nguyện hồi hướng công đức trì tụng Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni này đến các vị oan gia trái chủ của…, nguyện nhờ công đức này, các vị ấy được tiêu trừ nghiệp chướng, thân tâm được an lạc, lòng tin kính Tam Bảo tăng trưởng vô tận, buông bỏ mọi chấp trước, dốc lòng trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. SÁM HỐI PHỔ QUÁT

CHÚ BIẾN THỰC

“…Con xin quy mạng kính lạy chư vị Thế Tôn hiện tại mười phương, những đấng đã chứng đắc Vô Thượng Bồ Đề, chuyển đẩy bánh xe chánh pháp nhiệm mầu, bánh xe chánh pháp chói sáng, mưa nước Pháp vĩ Đại, gióng trống Pháp vĩ Đại, thổi loa Pháp vĩ Đại, dựng cờ Pháp vĩ Đại, cầm đuốc Pháp vĩ Đại, vì lợi ích yên vui cho chúng sinh mà thường thực thi pháp thí, dạy dỗ cho những kẻ mê mờ bước tới, làm cho họ được quả báo vĩ đại, thường lạc. Chư vị Thế Tôn như vậy, con xin đem cả thân miệng ý mà cúi đầu quy mạng kính lạy. Chư vị Thế Tôn như vậy đem tuệ giác chân thật, con mắt chân thật, sự chứng minh chân thật, sự bình đẳng chân thật, mà biết hết, thấy hết thiện nghiệp, ác nghiệp của chúng sinh. Từ vô thủy đến giờ, con xuôi theo dòng nước tội ác mà cùng chúng sinh tạo ra nghiệp chướng, bị tham sân si buộc chặt. Khi chưa biết Phật, khi chưa biết Pháp, khi chưa biết Tăng, khi chưa biết thiện – ác, thì con do thân miệng ý mà làm năm tội vô gián: là ác tâm làm chảy máu thân Phật, phỉ báng Phật Pháp, phá Tăng hòa hợp, hại A la hán, hại cha hại mẹ. Con do thân ba ( sát sinh, trộm cắp, tà dâm ), miệng bốn ( nói dối, nói thêu dệt, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác), ý ba ( tham, sân, si) mà làm mười ác nghiệp, bằng cách tự làm, bảo người làm, thấy người làm mà mừng theo. Đối với người hiền, con phỉ báng ngang ngược, dụng cụ cân lường thì dối trá, cho tà là chánh, đem ẩm thực phẩm xấu mà cho người; đối với cha mẹ nhiều đời ở trong sáu đường thì con tàn hại; đối với tài vật của Tháp, của Tăng bốn phương, của Tăng hiện diện, con trộm cướp, tự do sử dụng; đối với giới pháp và giáo pháp của đức Thế Tôn, con không thích tuân thủ phụng hành, sư trưởng huấn dụ cũng không thuận theo, thấy ai đi theo cỗ xe Thanh Văn, cỗ xe Độc Giác, cỗ xe Đại Thừa, thì con nhục mạ, quấy phá. Thấy ai hơn mình, con liền ganh ghét, pháp thí, tài thí con tiếc lẫn cả, con để vô minh ngăn che, tà kiến mê hoặc, con không tu nhân lành mà lại tăng thêm nhân ác. Con phỉ báng đến cả chư vị Thế Tôn, pháp thì con nói là phi pháp, phi pháp thì con nói là pháp .v.v… Bao nhiêu tội lỗi như vậy, chư vị Thế Tôn đem tuệ giác chân thật, con mắt chân thật, sự chứng minh chân thật, sự bình đẳng chân thật, mà biết hết, thấy hết, nên ngày nay con xin quy mạng kính lạy. Đối trước chư vị Thế Tôn, con không dám che giấu. Tội chưa làm thì con không dám làm, tội đã làm thì con xin sám hối. Những nghiệp chướng đáng sa vào sáu đường tám nạn mà con đã làm, những nghiệp chướng mà hiện con đang làm, con nguyện được tiêu diệt cả. Những báo chướng của những nghiệp chướng ấy, con nguyện vị lai khỏi phải lãnh chịu. Tựa như các vị Đại Bồ Tát quá khứ tu hành Bồ Đề hạnh thì bao nhiêu nghiệp chướng đều đã sám hối, nghiệp chướng của con cũng vậy, ngày nay con xin sám hối cả. Con phát lộ hết, không dám che giấu. Tội đã làm, con nguyện được tiêu diệt, tội chưa làm, con nguyện không dám làm nữa. Tựa như các vị Đại Bồ Tát vị lai tu hành Bồ Đề hạnh thì bao nhiêu nghiệp chướng đều sám hối cả, nghiệp chướng của con cũng vậy, ngày nay con xin sám hối cả. Con phát lộ hết, không dám che giấu. Tội đã làm, con nguyện được tiêu diệt cả, tội chưa làm, con nguyện không dám làm nữa. Tựa như các vị Đại Bồ Tát hiện tại tu hành Bồ Đề hạnh thì bao nhiêu nghiệp chướng đều đã sám hối, nghiệp chướng của con cũng vậy, ngày nay con xin sám hối cả. Con phát lộ hết, không dám che giấu. Tội đã làm, con nguyện được tiêu diệt cả, tội chưa làm, con nguyện không dám làm nữa…”

( Chỉ chủ lễ tụng )

********************** Kính thưa quý vị, khi còn tại thế, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng dạy trong kinh rằng, từ thế giới này hướng về phương tây quá mười vạn ức cõi nước chư Phật, có một thế giới gọi là Cực Lạc, mà cõi ấy có đức Phật hiệu là A-Di-Đà-Phật và nay ngài đang thuyết pháp tại đó. Cõi thế giới ấy đủ mọi sự đẹp đẽ, lộng lẫy, y phục , ẩm thực ăn uống thượng diệu, vô cùng sung sướng, vui thích, không hề có các thứ đau khổ như đói khát, bệnh hoạn, thương tật, hận thù…Người được sinh về Cực Lạc rồi tuổi thọ vô lượng, nương nơi Phật lực, thẳng tiến tu hành cho đến khi đạt đến Đại Niết Bàn, chứng được Thánh quả. Người muốn được sinh về thế giới ấy chỉ cần đem hết lòng thành, không ngừng trì niệm “Nam Mô A Di Đà Phật !” và nguyện được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Khi mãn kiếp người, Đức Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật sẽ hóa thân đón về thế giới của Ngài. Thân tôi là người trần mắt thịt, dương số chưa tận, chưa thể nhìn thấy Phật A Di Đà, nhưng quý vị là thân siêu hình, chỉ cần chân thành trì niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” và xin nguyện sinh về Tây Phương Cực Lạc, quý vị sẽ thấy ngay Phật A Di Đà phóng quang đến tiếp độ. Vậy nay xin quý vị cùng tôi, dốc hết lòng thành, xưng niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” và phát nguyện Vãng Sinh: “Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật! Chúng con xin đem hết căn lành, dốc lòng niệm Phật, nguyện được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà ! Xin Phật từ bi phóng quang tiếp dẫn !” (1 lạy)

( Đại chúng đồng tụng )

A Di Đà Phật thân sắc vàng, Tướng tốt rực rỡ hào quang sáng ngời, Mày trắng tỏa, Tu Di uyển chuyển, Mắt trong ngần bốn biển long lanh, Ánh hào quang hóa vô số Phật, Vô số Bồ Tát hiện ở trong, Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh, Chín phẩm sen vàng lên giải thoát, Qui mạng lễ A Di Đà Phật, Ở Phương Tây thế giới an lành Con nay xin phát nguyện vãng sanh, Cúi xin Đức Từ Bi nhiếp thọ. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. ( 1 tiếng chuông ) Nam Mô A Di Đà Phật ! ( ít nhất 108 câu)

( T’ra, đọc là (tờ) ra, âm “tờ” đọc lướt nhanh, những từ khác cũng tương tự, như C’ra. đọc là (cờ) ra, R’va đọc là ( rờ) va, H’ri đọc là ( hờ) ri, X’ta đọc là (xì) ta… Chữ “J” thì nhấn mạnh hơn chữ ” D”)

NAM MÔ A MI TA BA DA. TA THA GA TA DA. TA ĐI A THA: AM RI TÔT BA VÊ AM RI TA SIT ĐAM BA VÊ AM RI TA VI C’RAN TÊ AM RI TA VI C’RAN TA GA MI NI, GA GA NA KỊT TI KA RÊ. XOA HA Con nguyện hồi hướng công đức này, xin cho các vị oan gia trái chủ của…, được tiêu trừ nghiệp chướng, đều được sinh lên Tây Phương Cực Lạc, nhanh chóng viên thành Đạo Quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, quảng độ chúng sinh. Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tam Bảo ! ( 3 lần )

(Trích kinh Kim Quang Minh, phẩm Diệt Trừ Nghiệp Chướng – Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ bày phương thức sám hối)

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sinh, thể giải đại đạo, phát Vô thượng tâm.

(1 lạy)

trí tuệ như hải.

BÀI TÁN LỄ CẦU VÃNG SINH

nhất thiết vô ngại.

CHÚ VÃNG SINH

TAM TỰ QUY Y

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sinh, thâm nhập kinh tạng,

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sinh, thống lý đại-chúng,

Sư Trụ Trì Chùa Ba Vàng Sám Hối Vì Để Xảy Ra Nghi Thức “Cúng Oan Gia Trái Chủ”

(HNMO) – Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Quảng Ninh đã nghiêm túc phê phán, góp ý nghi lễ “thỉnh vong”, “cúng oan gia trái chủ”, đồng thời chứng kiến nghi lễ sám hối 49 ngày của sư trụ trì chùa Ba Vàng – Đại đức Thích Trúc Thái Minh.

Theo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã xin lỗi phật tử cả nước và xin sám hối 49 ngày vì để xảy ra việc “thỉnh phong”, “cúng oan gia trái chủ” không đúng với giáo lý Phật giáo.

Theo thông báo số 41/TB-BTS của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh ngày 29-3-2019, GHPGVN tỉnh Quảng Ninh có cuộc họp với sư trụ trì chùa Ba Vàng – Đại đức Thích Trúc Thái Minh. Cuộc họp có sự tham dự của Thượng tọa Thích Thanh Quyết, đại diện Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh), Đại đức Thích Trúc Thái Minh, tăng ni chùa Ba Vàng.

Đại diện Ban Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh báo cáo diễn biến tại chùa Ba Vàng và phương án xử lý vụ việc mà báo chí nêu về nghi lễ “thỉnh vong”, “cúng oan gia trái chủ” tại chùa Ba Vàng, tình hình sau khi có kết luận của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Ngoài ra, đại diện Ban Trị sự đọc thông báo kết luận của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN “về việc thuyết giảng và tổ chức lễ thỉnh vong, giải oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng”, trao tận tay thông báo kết luận cho Đại đức Thích Trúc Thái Minh và đại diện tăng chúng chùa Ba Vàng.

Theo thông báo số 41, các đại biểu tham gia cuộc họp đã phát biểu ý kiến trên tinh thần nghiêm túc phê phán, góp ý xây dựng với Đại đức Thích Trúc Thái Minh.

Đặc biệt, GHPGVN tỉnh Quảng Ninh và các đại biểu đã yêu cầu sư trụ trì và các tăng ni, phật tử tại chùa Ba Vàng chấm dứt việc thực hiện nghi lễ “thỉnh vong”, “cúng oan gia trái chủ” và các nghi lễ, hình thức tu tập không phù hợp với giáo lý đạo Phật và các quy định khác của GHPGVN; tu tập, sinh hoạt hài hòa với tăng ni cả nước.

Trong buổi làm việc này, Đại đức Thích Trúc Thái Minh thừa nhận, sự việc tại chùa Ba Vàng đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới Phật giáo. Đại đức Thích Trúc Thái Minh gửi lời xin lỗi tới các cấp, các ngành, tăng ni, phật tử, tín đồ, nhân dân.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh và tăng ni chùa Ba Vàng đã sám hối với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh. Đại đức Thái Minh phát nguyện hành lễ sám hối 49 ngày tại chùa Ba Vàng, theo sự giáo giới của Thượng tọa Thích Thanh Quyết (Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPGVN, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh).

Đại đức Thích Trúc Thái Minh đề xuất, GHPGVN tỉnh Quảng Ninh giám sát quá trình sám hối, hằng tuần sẽ báo cáo một lần. Đại đức Thích Trúc Thái Minh cũng đề nghị Trung ương GHPGVN sắp xếp để được làm lễ sám hối Đại tăng với lãnh đạo Giáo hội, đại diện cho tăng ni cả nước.

Cuối cuộc họp, Thượng tọa Thích Thanh Quyết có lời giáo giới răn dạy Đại đức Thích Trúc Thái Minh. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã chứng minh nghi lễ sám hối của Đại đức Thích Trúc Thái Minh.

Trước đó, chiều 26-3, Thường trực Ban Trị sự Trung ương GHPGVN khu vực phía Bắc họp, kết luận việc chùa Ba Vàng tổ chức lễ “cúng oan gia trái chủ”, chữa bệnh nhờ “thỉnh vong”, trả nợ cho “vong” bằng tiền hoặc lao động không công là không đúng với nghi lễ Phật giáo truyền thống.

Sau hơn 2 tiếng họp bất thường, các thành viên cuộc họp đã bỏ phiếu và đi đến thống nhất đình chỉ tất cả chức vụ trong Giáo hội với Đại đức Thích Trúc Thái Minh. GHPGVN cũng yêu cầu Đại đức Thích Trúc Thái Minh sám hối Đại tăng, giao Thượng tọa Thích Thanh Quyết làm thầy giáo giới.

Theo quy định của Phật giáo, sám hối Đại tăng là hình thức kỷ luật nặng, chỉ sau việc trục xuất tăng ni khỏi Giáo hội. Mỗi sáng, người sám hối phải quỳ trước nhiều chư tăng trong GHPG, lắng nghe những lỗi lầm đã gây ra để ăn năn.

Bài Khấn Nguyện Sám Hối Cho Bản Thân &Amp; Cách Giải Trừ Oan Gia Trái Chủ

Quản trị viên

Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, Án, độ rô độ rô, địa vỷ ta bà ha. (3 lần) Dâng hương và cắm hương xong, quỳ đọc: Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo (3 lần) Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần) Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần) Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần) I. SÁM HỐI CHO CHÍNH MÌNH

Con nguyện sống cho sâu sắc, con nguyện trân quý ngày tháng, sức lực và tuổi trẻ của con. Thế Tôn đã biết sử dụng ngày tháng, sức lực và tuổi trẻ của Ngài để làm nên sự nghiệp giải thoát và giác ngộ, và để trao truyền sự nghiệp ấy lại cho chúng con.

Chúng con cũng muốn được như Thế Tôn, biết sử dụng thì giờ, tuổi trẻ và sức lực của chúng con không phải để chạy theo quyền hành, chức vị, danh vọng và tài lợi, mà để tu tập chuyển hóa phiền não, phát khởi tuệ giác, chế tác thương yêu.

Là con cháu của đức Thế Tôn, là sự tiếp nối của đức Thế Tôn, chúng con nguyện sẽ thừa đương sự nghiệp của Ngài vì các thế hệ tương lai. (1 lạy)

Con cầu xin thập phương tam thế chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, và chư vị từ bi gia hộ, giúp đỡ để chúng con đồng được sự an lành, an lạc, tu hành đến Tri Kiến Giải Thoát, thoát khỏi sanh tử luân hồi, đồng xin nguyện được vãng sanh về Cực Lạc Quốc (1 lạy)

Những vong linh liên hệ và không liên hệ đến con, Những vong linh, sinh vật có thể con vô tình đã lỡ gây hại, sát hại trong quá khứ, trong nhiều kiếp trước. Cùng những vong linh mất trong chiến tranh, thiên tai, tật bệnh, và vì mọi lý do chưa được vãng sanh.

Con thành tâm cầu nguyện xin tha lực từ bi của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, cùng chư vị giúp đỡ để các vong linh được tiếp dẫn về nơi an lạc, siêu sanh Tịnh Độ (1 lạy)

(Ghi chú: Nhớ và ghi ra những điều, dù nhỏ, dù lớn mà mình đã gây ra trong kiếp này và thành tâm sám hối)

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo tác đại chứng minh

Đệ tử chúng con một dạ chí thành sám hối tội chướng; nguyện đem công đức chuyên vì cầu nguyện Tam Bảo gia hộ đệ tử chúng con….. phiền não dứt sạch, nghiệp chướng tiêu tan, tật bịnh tiêu trừ, thân tâm thường lạc, gia đình thịnh đạt, hưởng cảnh an nhàn. Cửu huyền thất tổ, nội ngoại tiên linh, đều được vãng sanh Tịnh Độ.

Lưu ý: Sau khi suy nghiệm về lỗi lầm của mình và đọc bài Sám Hối xong, bạn phải phát tâm thực hành tu học, cố gắng giữ tâm ý của mình trong Tình thương, Bình đẳng và Trí tuệ, chứ không nên để tâm của mình trong ý niệm mặc cảm tội lỗi.

Chú Giải: Nhất tâm chuyên niệm vạn đức hồng danh A Di Đà Phật, có thể tiêu tai chướng, phá mê khai ngộ, thuận đạt bờ giác.

Nghi Thức Lạy Sám Hối Và Niệm Phật

Thề trọn đời giữ đạo Theo tự tánh làm lành Cùng pháp giới chúng sanh Cầu Phật từ gia hộ Tâm Bồ Đề kiên cố Chí tu học vững bền Xa bể khổ nguồn mê Chóng quay về bờ giác . Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần )

TÁN THÁN PHẬT Đấng Pháp Vương Vô Thượng Ba cõi chẳng ai bằng Thầy dạy khắp trời người Cha lành chung bốn loài Quy y tròn một niệm Dứt sạch nghiệp ba kỳ Xưng dương cùng tán thán Ức kiếp không cùng tận. *** QUÁN TƯỞNG Phật chúng sanh tánh thường rổng lặng Đạo cảm thông không thể nghỉ bàn Lưới đế châu ví đạo tràng Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời Trước bảo tọa thân con ảnh hiện Cúi đầu xin thề nguyện quy y. *** ĐẢNH LỄ Chí tâm đảnh lễ : Nam mô tận hư không , biến pháp giới quá , hiện, vị lai thập phương chư Phật , Tôn pháp , Hiền Thánh Tăng , Thường trụ Tam Bảo. ( 1lạy ) Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật , Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát , Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát ,Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát , Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát . ( 1lạy ) Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Mi Đà Phật , Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát , Đại Thế Chí Bồ Tát , Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát , Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. ( 1 lạy ) ( Quỳ xuống đọc phần kỳ nguyện )

VĂN PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI

Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo (3lần) Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ( 3lần) Con xin chí thành sám hối mọi tội lỗi , con đã lỡ gây tạo từ nhiều kiếp cho đến nay .Những tội con đã tạo do bởi vô tình hay cố ý gây hại , sát hại đến nhân mạng, đến giới hữu tình hoặc vô tình .Những tội do bởi Tham , Sân , Si , do Ngã Mạn , Vô Minh che lấp. Từ nay , mổi ngày con xin kiểm soát tư tưởng , hành động để sám hối, sửa sai và xin nguyện giữ mình không tái phạm. Hết thảy các tội, con xin chí thành quỳ nơi đây dâng lòng sám hối . Xin chư Phật mười phương , Chư Bồ Tát , Đức Quán Thế Âm Bồ Tát chứng minh cho lòng thành của con . (1 lạy)

KHI MUỐN CẦU AN THÌ ĐỌC THÊM :

Con nguyện cho …….( tên ), cùng cha mẹ,anh em ,thân bằng quyến thuộc ,cùng hết thảy chúng sanh đều được an lành trong ánh quang minh của chư Phật. Lại nguyện Tam Bảo gia hộ cho chúng con nghiệp chướng tiêu trừ , tinh tấn tu học ,sau khi mãn báo thân này được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới . ( 1 lạy ) KHI MUỐN CẦU SIÊU THÌ ĐỌC THÊM : Con nguyện cầu siêu cho…..( tên ),cùng cửu huyền thất tổ , cha mẹ, anh em ,thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ đều đựợc nghiệp chướng tiêu trừ, nhất tâm niệm Phật, được đức Phật A Mi Đà tiếp dẩn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới (1lạy ).

KHI BỆNH TẬT BỆNH NAN Y THÌ ĐỌC THÊM :

Con xin sám hối mọi tội lỗi con đã gây tạo , tổn hại đến các chúng sanh trong nhiều đời nhiều kiếp .Cầu xin quý vị hoá giải oán thù giữa con và quý vị .Nay con xin đem công đức sám hối Lễ Phật , Niệm Phật ( in kinh ấn tống , phóng sanh , làm phước …) hồi hướng đến các oan gia trái chủ trong thân con .Nguyện quý vị cùng con tinh tấn tu hành , nhất tâm niệm Phật , sau khi mãn báo thân này được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới .(1 lạy ) ( lưu ý : Khi lễ Phật sám hối , nên hướng tâm đến chổ thân bị bệnh ,lòng chí thành tha thiết mà hành trì ).

LỄ PHẬT SÁM HỐI :

TÁN THÁN PHẬT Mi Đà thân phật sắc vàng tươi Tướng tốt quang minh vẹn đủ mười. Ánh sáng toả hình năm núi lớn , Mắt trong tợ nuớc bốn nguồn khơi. Hào quang hoá Phật bao nhiêu ức , Bồ Tát hiện thân gấp mấy mươi. Bốn tám lời nguyện mong độ chúng , Hoa sen chín phẩm rước lên ngôi. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Mi Đà Phật

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ: NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT (30 Phút – 1giờ …..tuỳ vào khả năng mà sắp xếp cho phù hợp ) Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ( 3lần) Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần ) Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát ( 3 lần) Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát ( 3lần). *** Đệ tử kính lạy , Đức Phật Thích Ca , Phật A Mi Đà Mười Phương chư Phật, Vô thượng Phật Pháp , Cùng Thánh Hiền Tăng,, Đệ tử lâu đời lâu kiếp , Nghiệp chướng nặng nề, Tham giận kiêu căng , Si mê lầm lạc , Ngày nay nhờ Phật , Biết sự lỗi lầm , Thành tâm sám hối, Thề tránh điều dữ, Nguyện làm việc lành , Ngửa trông ơn Phật, Từ bi gia hộ, Thân không tật bệnh Tâm không phiền não Hằng ngày an vui tu tập. Pháp phật nhiệm mầu , Để mau ra khỏi luân hồi, Minh tâm kiến tánh, Trí huệ sáng suốt, Thần thông tự tại , Đặng cứu độ các bậc tôn trưởng , Cha mẹ anh em , Thân bằng quyến thuộc Cùng tất cả chúng sanh Đều trọn thành Phật đạo *** 12 LỜI NGUYỆN NIỆM PHẬT

1. Kính lạy Phật Mi-Đà, Con nay xin phát nguyện, Thường niệm danh hiệu Ngài, Hôm nay và mãi mãi. 2. Kính lạy Phật Mi-Đà, Con nay xin phát nguyện, Thường niệm danh hiệu Ngài, Cho trí sáng tâm khai. 3. Kính lạy Phật Mi-Đà, Con nay xin phát nguyện, Thường niệm danh hiệu Ngài, Sống an vui tự tại. 4. Kính lạy Phật Mi-Đà, Con nay xin phát nguyện, Thường niệm danh hiệu Ngài, Không ác ý với ai. 5. Kính lạy Phật Mi-Đà, Con nay xin phát nguyện, Thường niệm danh hiệu Ngài, Luôn nói lời từ ái. 6. Kính lạy Phật Mi-Đà, Con nay xin phát nguyện, Thường niệm danh hiệu Ngài, Không gây khổ cho ai. 7. Kính lạy Phật Mi-Đà, Con nay xin phát nguyện, Thường niệm danh hiệu Ngài, Hằng trì trai giữ giới. 8. Kính lạy Phật Mi-Đà, Con nay xin phát nguyện, Thường niệm danh hiệu Ngài, Luôn nhẫn nại khoan dung. 9. Kính lạy Phật Mi-Đà, Con nay xin phát nguyện, Thường niệm danh hiệu Ngài, Sắc tài không đắm nhiễm. 10. Kính lạy Phật Mi-Đà, Con nay xin phát nguyện, Thường niệm danh hiệu Ngài, Trừ phiền não trái oan. 11. Kính lạy Phật Mi-Đà, Con nay xin phát nguyện, Thường niệm danh hiệu Ngài, Trải lòng thương muôn loại. 12. Kính lạy Phật Mi-Đà, Con nay xin phát nguyện, Thường niệm danh hiệu Ngài, Chí vãng sinh không phai. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Pháp Giới Tạng Thân A Mi Đà Phật ( 3lần) ***

HỒI HƯỚNG Niệm Phật , Sám hối công đức vô biên Xin đem hồi hướng mọi miền gần xa Chúng sanh pháp giới bao la Đều về Cực Lạc Mi Đà Tây thiên Nguyện tiêu ba chướng não phiền . Nguyện khai trí tuệ vô biên sáng ngời Nguyện trừ tội chướng bao đời Hành theo Bồ Tát đời đời vị tha Nguyện sanh tịnh độ Mi Đà Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình Hoa khai ngộ pháp vô sanh Cùng chư Bồ Tát bạn lành với ta Nguyện đem công đức tạo ra Hướng về khắp cả gần xa hưởng nhờ Con cùng muôn loại thân sơ Đều thành Phật đạo bến bờ an vui. ***

PHỤC NGUYỆN

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Mi Đà Phật Liên Toà Chứng Minh. Phục nguyện, thượng chúc Phật nhật tăng huy , pháp luân thường chuyển ,phong đều vũ thuận ,quốc thái dân an , thế giới hoà bình chúng sanh an lạc . Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng , dưới cứu khổ ba đường , xin hồi hướng oan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp , cũng như hiện tại ,hữu hình và vô hình , nếu có ai thấy nghe đều phát Bồ Đề tâm, hết một báo thân này , sanh qua cõi Cực Lạc. Đệ tử chúng con nguyện cầu Đức Phật A Mi Đà chấn tích quang lâm phóng ngọc hào quang , gia hộ đệ tử chúng con biết trước giờ lâm chung , thân không tật bệnh , tâm không hôn mê ,nhất tâm niệm Phật , Phật và thánh chúng tay cầm đài vàng tiếp dẫn chúng con vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc . Đệ tử chúng con nguyện đức Quán Thế Âm Bồ Tát thuỳ từ chấn tích quang lâm phóng ngọc hào quang , gia hộ đệ tử chúng con cùng tất cả chúng sanh thân tâm thường an lạc ,tật bệnh tiêu trừ căn lành tăng trưởng , phước huệ trang nghiêm , xuân đa các khánh ,hạ bảo bình an , thu tống tam tai , đông nghinh bách phúc , một hậu đắc Mi Đà thọ ký. Đệ tử chúng con nguyện đức Phật Mi Đà thuỳ từ phóng ngọc hào quang , tiếp dẩn chư huơng linh Cửu huyền thất tổ , thập nhị loại cô hồn , ngạ quỷ hà sa , hữu vị vô danh , hữu danh vô vị , nam nữ thương vong , lai đáo Phật tiền , thính pháp văn kinh , tốc xả mê đồ , siêu sanh tịnh độ. Phổ nguyện âm siêu dương thới , pháp giới chúng sanh , tình dữ vô tình , đồng sanh Cực Lạc , đồng kiến Di Đà .Đồng ngộ Vô Sanh , đồng thành Phật đạo.

NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT *** TAM QUY Y * Tự quy y Phật , đương nguyện chúng sanh , thệ giải đại đạo , phát vô thượng tâm ( 1lạy ). * Tự quy y Pháp , đương nguyện chúng sanh, thâm nhập Kinh tạng , trí huệ như hải .(1 lạy ). * Tự quy y Tăng , đương nguyện chúng sanh , thống lý đại chúng , nhất thiết vô ngại .( 1lạy ). * Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả Đệ tử và chúng sanh Đều trọn thành Phật đạo .

NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT 

Bạn đang đọc nội dung bài viết Nghi Thức Sám Hối Oan Gia Trái Chủ trên website Herodota.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!