Đề Xuất 10/2022 ❤️ Sớ Lễ Ngọc Hoàng Ngày Thánh Đản Đại Lễ 越南道教 ❣️ Top Like | Herodota.com

Đề Xuất 10/2022 ❤️ Sớ Lễ Ngọc Hoàng Ngày Thánh Đản Đại Lễ 越南道教 ❣️ Top Like

Xem 8,019

Cập nhật nội dung chi tiết về Sớ Lễ Ngọc Hoàng Ngày Thánh Đản Đại Lễ 越南道教 mới nhất ngày 06/10/2022 trên website Herodota.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 8,019 lượt xem.

Sớ Cúng Quan Thánh ( Trung Huyền Nhật Nguyệt )

Sớ Thiên Quan Âm Hán Việt, Hán Nôm

Tải Bài Sớ Văn Cúng Táo Quân 2022

Sớ Cúng Rằm Tháng Bảy

Tiễn Ông Táo Về Trời: Đốt Vàng Mã Đúng Cách Để Rước Lộc Cả Năm

Các vị thần tiên tạo nên vũ trụ vạn vật

Tam thanh đạo giáo thần tiên gồm các vị:

Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn

Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn

Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn.

Tam Thanh là thụ bẩm khí tự nhiên, tồn tại trước khi vũ trụ và vạn vật được sinh ra, bản thân trường sinh bất tử cho dù trời đất có hủy diệt thì sự sống của ba vị vẫn không bị ảnh hưởng.

Khi trời đất còn chưa hình thành, vạn vật hỗn độn, các vị đã hóa thân và sắp xếp, vũ trụ được hình thành ở đại thế kỷ thứ nhất.

Ngày Thánh Đản: Dương sinh ra, Âm mất đi nên ngày Đông Chí ngày ngắn đêm dài.

Khi trời đất hình thành Thiên Tôn hạ giáng xuống dương gian ban chuyền đạo huyền bí gọi là khai kiếp độ nhân.

Nguồn gốc Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn: Tương truyền rằng ở nước Quang Đại Nghiêm Diệu Lạc, Quốc Vương không có người nối dõi. Một đêm Hoàng Hậu nằm mơ thấy Thái Thượng Lão Quân (Đạo Đức Thiên Tôn) trao cho một đứa trẻ. Sau đó Hoàng Hậu mang thai và sinh một vương tử chính là Ngọc Hoàng Thượng Đế Đại Thiên Tôn sau này và vương tử kế vị ngôi vua, đem tấm lòng nhân từ mà cai trị đất nước.

Xót thương cảnh dân chúng đau khổ Vương Tử bỏ ngôi vua vào núi tu đạo. Sau 3200 kiếp đã tu được kim thân gọi là Thanh Tịnh Giác Vương Như Lai. Gọi là Như Lai Phật Tổ có chư vị Bồ Tát đến ngộ đại thừa chính tông và các vị La Hán hộ vệ ngự tại một phương là Tây Phương Cực Lạc và Giác Vương Như Lai lại trải qua hàng triệu kiếp tu mới chính thức trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế Đại Thiên Tôn là vị thần đầu tiên người đời gọi là (Ngọc Đế).

Huyền Khung Cao Thượng Ngọc Hoàng Đại Đế.

– Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn tự nhiên diệu hữu di la chí chân Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, Ngọc Hoàng Thượng Đế là vị thần tối cao là vua của các vị thần khác.Thần thông quảng đại pháp thuật vô biên. Cai quản khắp nhân gian thống trị hết các thần tiên trên trời dưới đất và ba giáo: Nho, Đạo, Phật. Điều động hết thiên thần địa kỳ nhân, Quỷ Thiên Thần là những vật tự nhiên có như: Mặt Trời, Mặt Trăng, Sao, Phong Bá (Thần Gió, Thần Mưa, Tư Mệnh Tam Quan Đại Đế, Ngũ Hiển Đại Đế, Thần Tài …), đều dưới quyền của Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn và ở Địa Kỳ như Thổ Điạ, Thần Xà Tắc, Thần Núi Non, Thần Sông, Biển, cai quản năm tháng ngày giờ. Nói chung bao quát cả Bách Thần. Nhân Quỷ là những nhân vật lịch sử và sau khi chết được hóa thần. Gồm tổ tiên, bậc công thần, văn nhân…

Ngọc Hoàng Thượng Đế thống lãnh trời đất, người, thần linh, ba cõi cùng quản lý mọi sinh linh. Thịnh suy, xấu tốt của vũ trụ vạn vật.

Bên cạnh Ngọc Hoàng có Nam Tào, Bắc Đẩu. Văn Xương Đế Quân cai quản sự học hành. Quan Thánh Đế Quân , Thần Tài Võ coi việc mua bán. Thần Nông Tiên Đế coi về nghề nông. Thiên Y cai quản về Y Thuật. Đông Nhạc cai quản các địa phương, Địa Phủ như Thanh Sơn Vương, Thành Hoàng Gia, Thổ Địa Công, Địa phủ còn những vị coi về âm phần như Phong Đô Đại Đế và Thập Điện Diêm Vương.

Long Vương cai quản Tứ Hải sông ngòi các Thanh Long, khí mưa gió của trời, các nguồn nước nuôi dưỡng vạn vật. Bảo hộ Long Thần các Âm Phần, Sơn Thần, Thổ Địa tất cả đều dưới quyền cai trị, chỉ đạo phân bổ của Ngọc Hoàng. Trời đất phân chia rõ dệt ba giới: Trời, Đất, Người.

Trời có mười ba tầng, mỗi tầng có ba mươi ngàn dặm khu vực ngoài trời gọi là “Vô Cực”. Còn khu vực trời trong gọi là “Thái Cực”. Thái Cực Thiên, lại phân ra năm thiên là: Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung Ương. Các thái cực thiên do Ngọc Hoàng sắp xếp như sau:

– Trung Thiên là nơi cư ngụ của Ngọc Hoàng điều khiển ba mươi sáu thiên, ba ngàn thế giới và dưới là bảy mươi hai địa sát. Tứ đại Bộ Châu có các sinh linh đang sống.

– Đông Thiên do tam quan Đại Đế cai quản chủ về ban phúc tăng tuổi thọ, giải tai xá tội trừ nạn cho sinh linh.

– Nam Thiên do Văn Xương Đế Quân, Văn Hành Thánh Đế cai quản chủ về việc theo dõi ghi chép công tội, hay bổ nhiệm các Thiên Tử ở nhân gian thăng giáng các cấp của tất cả các chư thần.

– Tây Thiên do Như Lai Phật và sau này truyền cho Phật Tổ Quan Âm và Thích Ca Mâu Ni chủ về giáo dục tâm linh cho con người. Dạy họ làm lành tránh dữ và quy y theo phật để tu đạo giải thoát.

– Bắc Thiên do Tử Vi Đại Đế cai quản chủ về việc ban tiền bạc tài sản. Toàn bộ các vì chúng sao trên trời và giáng họa phúc của con người.

Ngọc Hoàng Thượng Đế Đại Thiên Tôn là hóa thân của đấng tối cao Thái Cực trong Tam Thanh là vị được cổ nhân sùng kính hạng nhất. Ngọc Hoàng cư ngụ ở Ngọc Thiên Cung chưởng quản từ trên ba mươi sáu thiên, ba ngàn thế giới, các bộ thần tiên tới dưới là bảy mươi hai địa tứ đại bộ châu. Nhân gian có thể gọi là Thiên Quan, Tam Quan, giống như Tử Vi Đại Đế là vị phúc thần coi về Phúc, Lộc, Thọ. Tam Quan Đại Đế còn xưng là “Tam Giới Công gồm: Tứ Phúc Thiên Quan, Tử Vi Đại Đế ở cõi Thượng Nguyên”. Xá Tội Địa Quan Thanh Hư Đại Đế ở cõi trung nguyên và “Giải Ách Thủy Quan Đông Âm Đại Đế ở cõi Hạ Nguyên, gồm lại gọi là Tam Quan Đại Đế” và rất nhiều pháp lực cai quản hết thảy trên trời dưới đất, hai bên Chư Thần Văn Võ. Và các vị Thần Tiên, Phật đều do Ngọc Hoàng chỉ đạo và giáng hạ cứu độ sinh linh khi gặp nạn. Hình dáng là vị mình mặc y phục cửu chương đầu đội mũ thập nhị hành tay cầm ngọc hốt. Các quan hầu triều đều có lệnh bài, điểm thất tinh.

Đứng sau hộ mệnh Ngọc Hoàng gồm có:

Hoàng Thiên Hậu Thổ. Tử Vi Đại Đế Ngọc Bệ Hạ. Câu Trần Đại Đế Ngọc Bệ Hạ. Trường Sinh Đại Đế và còn có Tam Thanh Lão Tổ. Đứng đầu là Thái Thượng Lão Quân gọi là Đạo Đức Thiên Tôn, Ngọc Hoàng Thượng Đế Đại Thiên Tôn không trực tiếp làm việc chỉ điều hành. Các chúng tiên lo việc tam giới, bảo hộ Ngọc Hoàng rất nhiều thiên binh thiên tướng hộ vệ như một bức tường thành không gì phá cản.

Ngày 9 tháng 1 là ngày Thánh Đản, Ngọc Hoàng tự thân giáng hạ nhân gian. Theo hầu có rất nhiều các vị thần tiên, Kim Đồng Ngọc Nữ và 7 vạn thiên binh thiên tướng, Thần Tài, Văn Xương , Tử Vi Đại Đế, Nam Tào Bắc Đẩu, Thái Ất Chân Nhân, Chú Sinh Nương Nương, Phúc Lộc Thọ….Các vị thần tiên đang cai quản dưới hạ giới như : Thổ Công Táo Quân, Địa Phủ, Thành Hoàng, Thổ Địa, các vị thần sông, thần núi, thần đường, thần giếng, thần cửa, vua bếp, thần cây….đều chờ đón nghinh thỉnh Ngọc Hoàng hạ phàm đầu năm định xét phúc tội . Được lệnh của Ngọc Hoàng các vị thần tiên sẽ xá tội và ban phúc cho 10 phương, 6 cõi , nên tất cả nhân gian trong Tam giới làm lễ nghinh thỉnh Ngọc Hoàng và cầu phúc. Vì vậy ở các Đền, Miếu, Quán, Thành Hoàng các nơi dâng 18 món ăn và tấu sớ cầu mong cả một năm Ngọc Hoàng xá tội, ban phúc . Nhất là những nhà có người thân mới mất dưới địa phủ , những người mất bị oan nghiệt , oan trái, hoặc người chết đường vong hồn còn phiêu bạt nơi đất khách quê người . Hoặc nhiều nhà tổ tiên nặng nghiệp . mong Ngọc Hoàng xá tội nhanh chóng được siêu thoát và đi đầu thai . Phù cho tất cả mọi sinh linh đang sinh sống trên nhân gian được an khang , đò đầy mãn quả.

Các ngày thánh đản trong năm như lễ thánh đản Văn Xương Đế Quân, Thái Thượng Lão Quân, Tây Vương Mẫu, Liễu Hạnh Thánh, Trần Triều Thánh, Tản Viên Thánh, Chử Đồng Tử Thánh, Phù Đổng Thiên Vương Thánh, Thần Tài, các ngày tuần rằm lễ lớn. Mùng 3 tháng 3. Mùng 5 tháng 5. Rằm tháng 7. .. tất cả các ngày lễ lớn trong năm cầu sức khỏe, tiền tài, công danh, tặng con, xuất ngoại,… đều tấu nghinh thỉnh Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng sẽ xá tội và ban phúc cho tất cả con người, mọi sinh linh đang sinh sống trên cõi nhân gian.

Cuối năm ngày 25 tháng 12 (âm lịch) Ngọc Hoàng đi tuần tra. Hôm đó Ngọc Hoàng tự thân xuống quan sát hạ giới. Xem xét chuyện đời thiện, ác, thưởng, phạt, phân minh. Đêm 24 nhân gian và các nơi đền thờ Ngọc Hoàng làm nghi lễ trang nghiêm, xin Ngọc Hoàng ban phúc sang năm mới đón nhận điều lành phúc thọ tiền tài tự đến.

Khấn Việt Nam Quốc ……….địa chỉ…….tên tuổi……ngày lễ……cầu……

Và dùng ấn Ngọc Hoàng đóng dấu sau đó để lên bàn thờ Thổ Công hoặc ban thờ tổ tiên, gia tiên. Cả năm sẽ được đón nhận điềm lành.

Sớ Cúng Rằm Tháng Bảy Ontao Doc

Cúng Rằm Tháng Chạp 2022 Có Gì Khác So Với Ngày Rằm Hàng Tháng Và Phải Chuẩn Bị Những Gì?

Phân Biệt Văn Khấn Và Sớ

Sớ Hội Đồng Thánh Mẫu ( Thánh Cảnh Cao Diêu )

Sớ Cúng Anh Em Trai (Bi Tụy Linh Nguyên)

Bạn đang đọc nội dung bài viết Sớ Lễ Ngọc Hoàng Ngày Thánh Đản Đại Lễ 越南道教 trên website Herodota.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Yêu thích 2210 / Xu hướng 2310 / Tổng 2410 thumb
🌟 Home
🌟 Top