Đề Xuất 6/2023 # Sư Tổ Khoa – Chùa Liên Hoa – Phúc Tú # Top 8 Like | Herodota.com

Đề Xuất 6/2023 # Sư Tổ Khoa – Chùa Liên Hoa – Phúc Tú # Top 8 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Sư Tổ Khoa – Chùa Liên Hoa – Phúc Tú mới nhất trên website Herodota.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Hương yêu liễu nhiễu – Tán cái vinh la

Tằng tằng hóa vãng Cửu Liên hoa – Xứ xứ thị Phật A Di đà

Chúng vọng biến đa – Đài Sơn chỉ lộ bà.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

ooo

Phù dĩ: Hương hoa la liệt, Đăng chúc giao quang, Chúng đẳng kiền thành, chí tâm tán lễ.

Tâm địa tự Lưu ly  – Nhật quán vọng hóa nghi.

Tương tư Đồng tử mẫu – Hoài mộ hữu thời nhi.

Kim nhan thuần Bảo hóa – Ngọc chất Diệu hoa phi.

Cửu liên tùy nguyện phó – Tam Thánh nhạ Tây quy.

Cố hệ siêu sinh tử –  Đại ai khoáng tế kỳ.

Nam mô Độ Nhân sư Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

ooo

Phù dĩ: Đường thượng trang nghiêm, kỷ tiền la bái; dục nghinh Thuyền tổ giáng linh, tu trượng Tào Khê quán sái. Thị thủy dã băng tuyết tàng châu, ba trừng tẩm nguyệt. Hoặc tại viễn công liên Lậu hạ, Khóa định Lục thời; hoặc cư Lạc quốc bảo Trì trung, Hoa phô Tứ sắc. Tiêu dao Thánh cảnh, Phàm tình nhàn sái Thiên cung Tịnh độ. Kim tương quyên trích hướng kỷ tiền, lệnh thử Thuyền sàng đồng ly cấu. Giáo hữu Bí mật Chân ngôn cẩn đương trì tụng.

ooo

THẦN CHÚ CHUẨN ĐỀ:

Cúi đầu quy y Tô tất đế – Đầu mặt đỉnh lễ Phật Thế tôn

Chúng con ca tụng đức Chuẩn đề – Nguyện  đấng Từ bi thương phù hộ.

Nam mô Sap ta Nam – Sam dac Sam But đa – Cô ti nam. Tat da tha:

        Ôm. Ca lê Cu lê Cun đê. Sva ha. (3 lần)

        (Nam mô Tát đa nẩm Tam miệu Tam Bồ đề, Cu chi nẩm, Ðát điệt tha:

Án. Chiết lệ Chủ lệ Chuẩn đề. Sa bà ha)

      Nam mô Ly Cấu địa Bồ tát Ma ha tát.  (3 lần)

ooo

Như Ý châu ngọc, lưu chú Hoa nhị – Thủy tự Hoa nhi, Hoa tự Thủy.

Thủy, Hoa tiêu trần lụy thuần hồ – Tinh túy Liên nhị đề sinh quý.

Nam mô Thanh Lương địa Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

ooo

Cung văn: Dục nghinh Cửu liên Thuyền tổ, tu bằng Ngũ phần Pháp hương. Phù hương giả: Căn tiềm Tịnh vực, diệp phá trần lao. Tài bồi phi nhất Thế chi Công; thủ hộ thị bách Thần chi Lực. Đãn cổ phân phương độc lộ kỳ, thốn ty giai diệu nan thù giá; chỉ duyên Bồ tát tích tàng, khởi dự Long thần đẩu xuất. Đương đại chiêm y, phả thiên đông phụng. Giáo hữu nhiên Hương Chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Chân ngôn ngũ phần Thế gian hi – Khinh tống từ phong mật tín trì.

Nhất điểm thúy tâm hàm tạo hóa – Cửu Liên đài bạn nguyện dao tri.

ooo

Nhất tâm niệm Phật, đan quế hàm hương. Thừa lâm chung, Chính niệm chiêu chương; văn Không trung Thiên nhạc khanh thương; dẫn (Giác linh) Linh hồn siêu vãng Tây phương; Tứ bối cộng bi thương, ai nạp hưởng chưng thường.

Nam mô Hương Cúng dàng Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

ooo

Cung văn: Nhân tòng khoáng kiếp. Quả cập kim sinh. Giả bình nang vu mộng lý. Viên thế nhiễm vu từ môn. Kỳ thừa tiên sắc, đốc phụng tư kinh. Phổ chu hàm thức, đồng phó Tây giai. Hốt nhĩ càn thành báo mãn Liên bảng đề danh. Uế bang vô đầu túc, Tịnh quốc dĩ thê thần. Tư đương tiết giới… (mỗ) thiên, húy nhật (tuần lâm), truy tố khâm hoài ư đạm bạc, tuế thời bồi thiết ư chiêm hoài. Bàn trình Lục cúng, lễ thỉnh Tam thân. Giáo hữu phụng thỉnh Chân ngôn Cẩn đương trì tụng.

     Nam mô Bu pu Tê ri – Ca ri Ta ri – Ta tha nga ta Da. (5 lần)

(Nam mô Bộ bộ Đế rị, Già rị Đa rị, Đát đá nga đá gia)

ooo

Thượng lai phụng thỉnh Chân ngôn, tuyên dương dĩ kính, Chúng đẳng kiền thành, thượng Hương nghinh thỉnh. Hương hoa thỉnh.

ooo

ĐƯỜNG THỈNH TỔ KỴ NHẬT:

Nhất tâm phụng thỉnh: Ảo sinh ảo cảnh, đoan vị túc duyên ám tưởng; trần trung trần điểm quốc kỳ quan giác thượng giác mê nhân. Bi điền dị ký, nguyện hải nan danh; Vương thần Sĩ thứ nhàn lai Chân thắng địa. Thánh phàm Thiện ác tòng thử giả sinh duyên; tiệm tiệm thành nhân, hoàng hoàng yếm thế. Thoát trần lụy vu Thuyền quynh; thùy giới đao vu Liên hậu. Mỗi vị sinh hoằng Tỳ ni, tử quy an dưỡng; khởi kỳ vọng chân đồng thể, Nhân quả tương phù. Thánh chúng Tây lai hoàn vũ trụ; Hoa đài Vân sính trú Hư không. Nãi ư … niên, … nguyệt, … nhật … bài (thời), Nhạn quá trường không, ảnh trầm hàn thủy, Vô diệt Vô sinh, Liên hoa quốc lý.

Cung duy: Nam mô …(Tiên Hưng) Tháp Ma ha Tỷ khiêu Giới tự … Thích … Thuyền sư Nhục thân Bồ tát – Thuyền Tọa hạ. Phả cập Thề duyên đoạn xứ tòng tha đoạn, kiếp hỏa quang trung vũ nhất hồi. Giáng phó Thuyền đường chứng minh Công đức. Hương hoa thỉnh.

ooo

ĐƯỜNG THỈNH LỊCH ĐẠI CHƯ TỔ:

Nhất tâm phụng thỉnh: Trúc lâm Bí điển, phong đức di trần. Tâm tự ký Hội chi Mộc, Thân đông như Địa chi Không. Thuần hồ Pháp tử, trùng xử sinh xuân. Hạo hạo hồ, hi hi hồ, khai nhan tuý mục, xưng tính vong tình. Tiêu dao Cực lạc chi Thiên, nhà sái Lưu ly chi Địa. Duyệt ý nan cùng, Hương quang bất tận.

Cung duy: …(Tiên Hưng) Tháp Ma ha Tỷ khiêu Giới tự … Thích …  Thuyền sư nhục thân Bồ tát.

Duy nguyện: Thế duyện đoạn xứ tòng tha đoạn, kiếp hào quang trung vũ nhất hồi; giáng phó Thuyền đường thụ tư cúng dàng, chứng minh Công đức. Hương hoa thỉnh.

ooo

ĐƯỜNG THỈNH LỊCH ĐẠI CHƯ BẢN TỰ:

Nhất tâm phụng thỉnh: Đồng nghiệp Tịnh bang xuất trần nghiêm thổ. Thượng chí nhất tâm bất loạn, hạ chí thập niệm thành công. Linh quang độc diệu, chân chiếu vô tư, trái chủ oan gia, trường biệt dao trì, Kim địa như chi. Hóa Công chi diệu, Thiên nhiên chi kỳ; Cửu phẩm Liên khai trần quýnh dị, nhất sinh phú hữu hải vô trần.

Cung duy:  Nam mô …(Tiên Hưng) Tháp Ma ha Tỷ khiêu Giới tự … Thích … Thuyền sư nhục thân Bồ tát – Thuyền Tọa hạ.

…(Tiên Hưng) Tháp Ma ha Tỷ khiêu Giới tự … Thích … Thuyền sư nhục thân Bồ tát; Tỷ khiêu ni……; Sa di Giới tự ……

Cung duy Đại Tổ sư: Bồ đề Đạt ma, Tuệ Năng Tào Khê; Tam Đại Pháp sư: Từ Đạo Hạnh, Không Lộ, Giác Hải; Trúc lâm Tam tổ: Tĩnh Tuệ Giác hoàng Điều ngự Đầu đà, Pháp loa, Huyền Quang. Tiền đại Tổ sư: Khâu ni Danh, Ma ha Kỳ Vực, Khương Tăng Hội, Chi Cương Lương, Mâu Bác, Khâu Đà La; chư Đại Pháp sư, chư Đại Tổ sư: Tỳ ni Đa Lưu chi, Thảo Đường, Vô Ngôn Thông, Pháp Hiển, Thanh Biện, Định Không, Thông Thiện, Pháp Thuận, Thiền ông, Vạn Hạnh, Khánh Văn, Minh Không, Khuông Việt, Đa Bảo, Thông Biện, Chân Nguyên, Hương Hải, Chuyết chuyết Chuyết công, Minh Hành, Tại Công, Anh Công Chí Công, Thông Giác, Khắc Trường, Khắc Minh, Như Trí; Quảng Đức, Đức Nhuận, Tâm Tịch, Tố Liên, Thanh Chân, Tâm Minh, Thiện Hoa, Thiền Tâm, Trí tịnh… nhất thiết …tự lịch đại Tổ sư.  

Phả thỉnh Chư vị Tam tạng Pháp sư, chư Đại Pháp sư, chư Đại Tổ sư: Cưu ma La thập, Huyền Trang, Mã Minh, Long thụ, Long Trí, Vô Trước, Thế thân, Kim Cương Trí, Tuệ Viễn, Tuệ Khả, Tăng Xán, Đạo Tín, Hoằng Nhẫn; Giới Hiền, Đàm Loan, Trí Giả, Đạo Xước, Thiện Đạo, Nam nhạc Hoài nhượng, Mã tổ Đạo nhất, Lâm tế Nghĩa huyền, Bách trượng Hoài hải, Nam Tuyền, Triệu Châu, Động sơn Lương giới, Tào sơn Bản tịch, Trí giáo Nhất cú, Thiện Vô uý, Nhất Hạnh, Hiền Thủ Pháp Tạng, Thừa Viễn, Pháp Chiếu, Diên thọ Vĩnh Minh, Thiếu Khang, Tỉnh Thường, Liên trì Châu hoằng, Ngẫu ích Trí húc, Từ Vân, Ngộ Đạt, Lương vũ Đế quân, Hư Vân, Ấn Quang, Thánh Nghiêm, Thái Hư, Tuyên Hóa….

Phả cập các Tông các Phái lịch đại Tổ sư Tỳ ni Đa Lưu chi, Vô ngôn Thông, Lâm Tế, Tào Động, Thảo Đường cập Tây thiên, Đông độ, Nam Việt Truyền giới Truyền giáo nhất thiết chư Đại Pháp sư, lịch đại Tổ sư; nhất thiết Tông sư, Thuyền sư chư vị Bồ tát; Hậu tiến tiền tu, Thanh tịnh Hải chúng, Tha phương Thử giới, Đồng nghiệp chư vị Giác linh, Tam thế Tăng già gia chúng – Thuyền Tọa hạ.

Duy nguyện: Dĩ Từ bi thủ đề cung Tây hành, phùng phó Thuyền đường, thụ tư cúng dàng, chứng minh Công đức. Hương hoa thỉnh.

ooo

ĐƯỜNG THỈNH TỔ TIÊN SƯ TỔ VÀ CHƯ LINH:

Nhất tâm Phụng thỉnh: Thập nguyệt hoài thai, Tam chiêu tọa thảo. Càn khôn đức trọng dã nan tuyên, Phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt. Thống vạn cổ cương thường, y nhất đoàn trung hiếu. Hinh nhĩ tịch thiện, khiết nhĩ Thần tôn. Cảm thương thán nhạ, ai tai Tâm thiết.

Cung duy: Hiển Tổ khảo … Quý công húy …, Tỷ Tổ khảo: … Thị quý húy … Tỷ khiêu… (Tỷ khiêu ni…) phả cập nhất thiết Gia tiên Nội ngoại, viễn cận đẳng chư Hương hồn.

Duy nguyện: Pháp lực phổ từ vô phất giới, U hồn hàm phục thử siêu thăng. Giáng phó Thuyền sàng thụ tư cúng dàng. Hương hoa thỉnh.

Thượng lai nghinh thỉnh, ký mộc quang lâm, An tọa Chân ngôn, cẩn đương trì tụng.

Thuyền lưu hóa tự nhật tiêm tân – Hoài mộ thiên thu kính tự Thần

Dao vọng Tây càn thân lễ thỉnh – Giáng lâm Đông độ chứng duy cần

Liên thiên Hải chúng thùy Quang chiếu – Sa giới Hàm linh hạ cư thần

Phàm, Thánh giao tham đồng tán ngưỡng – Lai thành lai hạ bảo nghiêm thân.

Nam mô An Bảo tọa Bồ tát Ma ha tát.

ooo

Thượng lai an tọa Chân ngôn tuyên dương dĩ kính, Chúng đẳng kiền thành đô thân phụng hiến.

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN, CAM LỘ THỦY CHÂN NGÔN:

Nam mô Sa rva Ta tha ga ta A va lô ki tê. Ôm. Sam ba ra – Sam ba ra Hum. (3 lần)

(Nam mô Tát phạ đát Tha nga Đá phạ rô chỉ đế. Úm Tam bạt la Tam bạt la Hồng)

ooo

Nam mô Sô rô Ba da – Ta tha ga ta da. Tat da tha:

       Ôm. Sô rô Sô rô – Ha ra Sô rô – Ha ra Sô rô. Sva ha. (3 lần)

(Nam mô Tô rô Bà da, Đát tha nga đá gia. Ðát điệt tha:

Úm. Tô rô Tô rô, Bát la Tô rô, Bát la Tô rô. Sa bà ha)

ooo

Thử thực Sắc, hương, vị vô thượng cúng Tam quan, viên chiếu hưởng tư thành; vô biên Từ đức hi thân chứng. Đồng thể Chân như nguyện thấu tình, Liên bang Quốc độ, tuyền dũng thất trân. Tự tiền bảo bát phó như vân, Thiên ban thú vị trần; sau lẫm di thần, phong quang tướng Hảo thân.

Nam mô Thuyền Duyệt tạng Bồ tát Ma ha tát.

ooo

Thượng lai hiến cúng dĩ canh, sở hữu sớ văn, cẩn đương tuyên độc. (Tuyên sớ)

Thượng lai văn sớ tuyên đọc dĩ chu. Văn sớ đối Đàn tiền dụng bằng phó lô thiêu hóa. (Hóa sớ)

ooo

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH:

Nam mô Bát nhã Ba la Mật đa Tâm kinh. Quán Tự tại Bồ tát hành thâm Bát nhã Ba la Mật đa thời chiếu kiến Ngũ uẩn giai Không – độ nhất thiết Khổ ách. Xá lợi tử! Sắc bất dị Không – Không bất dị Sắc; Sắc tức thị Không – Không tức thị Sắc; Thụ, Tưởng, Hành, Thức diệc phục như thị.

Xá lợi tử! Thị chư Pháp – Không tướng; bất Sinh – bất Diệt, bất Cấu – bất Tịnh, bất Tăng – bất Giảm. Thị cố Không trung vô Sắc; vô Thụ, Tưởng, Hành, Thức; vô Nhãn, Nhĩ, Tỵ, Thiệt, Thân, Ý; vô Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp; vô Nhãn giới… nãi chí vô Ý thức giới; vô Vô minh diệc vô Vô minh tận… nãi chí vô Lão, Tử diệc vô Lão, Tử tận; vô Khổ, Tập, Diệt, Đạo; vô Trí diệc vô Đắc dĩ vô Sở đắc cố. Bồ đề Tát đỏa y Bát nhã Ba la Mật đa cố, Tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố; viễn ly điên đảo, mộng tưởng; cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật y Bát nhã Ba la Mật đa cố đắc A nậu Đa la Tam miệu Tam Bồ đề.

Cố tri Bát nhã Ba la Mật đa thị Đại Thần chú, thị Đại Minh chú, thị Vô Thượng chú, thị Vô Đẳng đẳng chú; năng trừ nhất thiết Khổ, Chân thực bất hư. Cố thuyết Bát nhã Ba la Mật đa chú; tức thuyết chú viết:

       Ga tê Ga tê – Pa ra Ga tê – Pa ra Sam Ga tê – Bô đi. Sva ha. (3 lần)

(Yết đế yết đế, Ba la yết đế, Ba la Tăng yết đế, Bồ đề. Sa bà ha)

ooo

Liên Hoa quốc lý, trường thiệt tướng cổ câm (kim)

Trần ai niệm Phật, hóa vãng phi Hoa tâm.

Hoa khai kiến Phật, nhập Diệu giới đầu châm.

Nan cùng Bi nguyện, thốn thổ thốn Hoàng câm (kim)

Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.

ooo

Liên bang Phúc tụ hải vô nhai – Nan toán Thượng nhân thăng Bảo đài.

Đồng chí cao siêu tê Tịnh vực – Thân tình du thưởng bộ kim giai.

Hoa khai Quả chứng huyền cơ thú – Túc đạp Liên sinh hóa lý khai.

Cẩm tự danh đề Long hổ bảng – Vĩnh thân Phú quý bội trần ai.

Nam mô Liên Trì Hội Thượng Phật, Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

ooo

Tư thời Đàn nghi cáo tất, Pháp sự chu viên, trượng đà thừa cận, phản ư Tịch quang. Thánh cảnh Long xa, Phượng liễn tương huyền giá Thiên cung. Đại chúng chí thành, khấu đầu tiễn biệt. Thượng lai Hiến cúng chư Tổ, sự tất Công đức vô ngần, Lương nhân khể thủ, khể thủ hòa nan, Tam tôn Thánh chúng. Đệ tử, Trai chủ (Tín chủ, Đồng gia…). Chúng đẳng, kiền thành Tạ lễ. Ngũ bái.

                         Nam mô A Di đà Phật. (5 vái). Tạ Đàn./.

ooo

ooo

Share this:

Twitter

Facebook

Like this:

Số lượt thích

Đang tải…

Đại Khoa Cúng Phật, Thánh, Bách Thần (Hán Việt) Chùa Liên Hoa Thôn Đặng Xuyên, Xã Đặng Lễ, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên

(Chú ý: Đây là khoa Tổng hợp cúng Phật thánh, Bách thần. Phần chữ nghiêng là tùy cải theo việc. Nhấn vào dòng TẢI VỀ dòng trên để xem và lấy bản dạng PDF để in ra giấy)

SƠ NHẬP ĐÀN TRÀNG BẠCH THIẾT DĨ SƠ NHẬP ĐÀN TRÀNG BẠCH THIẾT ĐÀN NGHI (THIẾT DĨ), PHÁT TẤU NGHI:(nhập Đàn tràng, tay cầm bó hương quấn vải đỏ tuyên)PC: Thiết dĩ: Đàn tràng dĩ biện, Minh minh đăng chúc dĩ giao gia. Pháp nhạc phu trần, Ái ái Hương hoa nhi đấu thể.TẢ: Đàn tràng dĩ tập, Đại chúng ban hành. Tín chủ (Đồng dân…) chí thành, nhất tâm cảm cách. HỮU: Tiên nãi Kim chung kích sứ, hậu khả Ngọc khánh minh thời. Điền điền Chung cổ hưởng liên Thiên. Dát dát Nạo bạt văn chấn Địa. TẢ: Thượng thông Càn tượng, Hạ đạt Khôn duy. Liểu liểu đổng triệt Sơn hà, lượng lượng kình dao Thế giới.HỮU: Khủng dã chư Phương cấm kỵ, lự kỳ thử xứ Long thần. Ninh vô phố úy chi Tâm, tất hữu an úy chi Lực. TẢ: Các sinh Hoan hỷ, cộng chứng Viên thông. Nghiêm chỉnh Y quan, tuân thừa Phật sắc.PC: Như lai giáo hữu an úy Thổ địa Chân ngôn cẩn đương trì tụng.TẢ: Nhạc hội Sơn xuyên chư Linh huống.Thử gian Thổ địa tối Long thần.HỮU: Tài văn tuyên diễn Diệu Chân ngônCác trấn Phương ngung sinh Hoan hỷ.ĐC: Nam mô Hoan hỷ Địa Bồ tát Ma ha tát. (3 biến)PC: Kích cổ Tam thông, cung nghinh Phật, Thánh, Ngũ vị Sứ giả, Hội đồng trắc giáng Đàn trung, liên thanh chấn động. (nhạc, trống, chiêng 3 hồi)oooĐẠI KHOA CÚNG PHẬT THÁNH THẦN

Pháp sự tựu vị, Trai chủ, các chư Đạo hữu, Chúng đẳng các các hồ quỵ cung nghinh Phật, Thánh, Tôn thần ngũ bái – Bình tọa , Tín chủ kỳ nguyện.oooPháp sự phân ban, dị khẩu đồng âm tuyên diễn Đại thừa, tán dương khoa giáo. Trai chủ Đệ tử, thị chư Chúng đẳng, các các hồ quỵ, Tâm trì Hương hoa, như Pháp cúng dàng, cúng dàng Thập phương, Tam thế Pháp giới Thường Trụ Tam bảo, chư Thiên, chư Thánh, chư Thần. oooPháp sự Đàn khai chấn Đại thiên – Quang trung vô lượng diệc vô biênNguy nguy từ thính Chân như Pháp – Hồi hướng Bồ đề Bát nhã Duyên.Chiên đàn Hải ngạn – Lô nhiệt Minh hương – Da du Tử mẫu lưỡng vô ươngHỏa nội đắc Thanh lương – Chí tâm Kim tương – Nhất chú biến Thập phương.000Lô hương xạ nhiệt – Pháp giới mông huânChư Phật Hải hội tất dao văn – Tùy sứ kết Tường vânThành ý Phương ân – Chư Phật hiện toàn thân. (nhạc)Nam mô Hương Vân cái Bồ tát Ma ha tát. (3 biến)000Phù dĩ: Hương hoa đấu thể, Đăng chúc giao huy, Phạm tướng Trang nghiêm, Hoàn ưng tán lễ.CỬ TÁN (ĐỒNG THANH): ĐC: Chí tâm tán lễ. Đàn tràng Chân Pháp giới; Ngã Phật sơ Đăng giác, Đàn nội y Chính hỗ Trang nghiêm. Thánh phàm giao Tự tại, phóng Quang minh bất khởi tọa chu Sát hải, Ngũ quả cập Ngũ nhân, thập Xứ tinh thập Hội. Đế võng trùng trùng vô quải ngại, Phổ hiền tác truyền trì, Văn thù khai ám muội. Nhất sát na thành Chính giác. Viên hành giải nguyện, bảo Bình an, tăng Phúc tuệ, đương lai Thế xả Diêm phù sinh Tịnh độ.000PC: Như lai Diệu sắc Thân – Thế gian vô dữ đẳngTrí tuệ bất tư nghị – Thị cố cung kính lễ.TẢ: Thập phương chư Phật thái Hư không – Bách ức phân thân hiển hiện đồng.HỮU: Biến hóa vạn ban Bích ngọc tướng – Trang nghiêm Thiên xích tử Kim dung.TẢ: Từ phong hạo hạo Tường vân nhiễu – Pháp vũ phi phi Thụy khí nùngHỮU: Dao vọng Tây kiền thân lễ thỉnh – Giáng lâm Đông độ giám vô cùng.000PC, TẢ, HỮU HỌA: Thích ca Mâu ni Phật. (Đại chúng hòa) Đại Thánh Tam giới Sư Như Lai.000Nam mô Đại Giác tôn Thiên Phúc tướng – Thanh liên tọa hạThường trụ Phật đà da. (1 lễ)Nam mô Kim khẩu Diễn vi Diệu Pháp – Bí mật Bảo tạng Thường trụ Đạt ma da. (1 lễ)Nam mô Du Tam giới Lịch Tứ châu – Thần thông Diệu dụng Thường trụ Tăng già da. (1 lễ)Nam mô Sam Tam bảo Hộ Chính pháp Phạm vương, Đế thích, Bát bộ Long Thiên chúng. (1l)Nhất thiết Cung kính Tín lễ Thường trụ Tam bảo. (1 lễ)000PC: Phù dĩ: Pháp diên Quang khải, thành ý Tinh kiền. Dục nghinh chư Phật dĩ lai lâm, tu đương Tứ phương nhi Thanh tịnh. Nghi bằng Chú lực (Pháp thủy) Quán sái Đàn tràng, nhất cú Chân ngôn (nhất trích tài triêm) Thập phương câu khiết. Ngã Phật giáo Tạng trung hữu Sái tịnh Đà la ni, cẩn đương trì tụng. (nhạc) 000(Niệm chú Sái tịnh Tam nghiệp, Tịnh Pháp giới, Ngũ bộ, Đại bi sái tẩy Đàn tràng)000ĐC: Dương chi Tịnh thủy biến sái Tam thiên – Tính Không, Bát đức lợi Nhân Thiên Pháp giới Quảng tăng Duyên – Diệt tội, Tiêu khiên, Hỏa diệm hóa Hồng liên.Nam mô Thanh lương Địa Bồ tát Ma ha tát. (3 biến)000NGHI THỨC AN VỊ TƯỢNG PHÁP:Phù thử Thủy giả: Bát Công đức thủy tự thiên Chân -Tiên tẩy Chúng sinh Nghiệp cấu trần. Biến nhập Tỳ lư Hoa tạng Giới – Cá trung vô xứ bất siêu luân. Thủy bất tẩy thủy, Diệu cực Pháp thân – Trần bất nhiễm trần, phản tác tự. Kỷ nguyên trừ Nội ngoại, đản địch Đàn tràng, Sái khô mộc nhi tác Dương xuân. Khiết uế ban nhi thành Tịnh độ – Sở vị đạo, Nội ngoại trung gian. Vô trọc uế, Thánh phàm u hiển tổng Thanh lương. Thử nhất biện hương bất tòng. Thiên gián phi thuộc Địa sinh, Lưỡng nghi vị phán chi Tiên – Căn nguyên sung tắc Tam giới, Nhất khí tài phân chi hậu. Chi diệp biến mãn Thập phương. Siêu Nhật nguyệt chi Quang hoa – Hàm sơn xuyên chi Tú lệ. Tức Giới, tức Định, tức Tuệ; phi Mộc, phi Hỏa, phi Yên. Thu lai tại nhất vi trần, tán khứ phổ chu Sa giới. Ngã kim nhiệt hướng kim lô, đoan thân cúng dàng Thập phương Thường trụ Tam bảo, Sát hải Vạn linh tất trượng Chân hương đồng quy Chân tế. Tư hữu Đệ tử… Pháp danh… Đồng… đẳng, phụng Phật, hiến cúng thỉnh Phật an vị kỳ an tập phúc sự. Kim tắc cung bạch Phật tiền. Duy nguyện phủ thùy minh chứng. (Vái 3 vái đứng dậy, đưa hương cắm lên lư hương).000Thế tôn sắc tướng như Kim thân – Diệc như Thiên nhật chiếu Thế gian.Năng bạt nhất thiết chư Khổ não – Ngã kim khể thủ Đại Pháp vương.Pháp vương Vô thượng tôn – Tam giới Vô luân thất.Thiên Nhân chi Đạo sư – Tứ sinh chi Từ phụ.Đệ tử, Chúng đẳng… Từ nhất niệm Quy y, năng diệt Tam kỳ Nghiệp, xưng dương nhược tán thán, ức kiếp mạc năng tận. Nhất tâm đỉnh lễ Nam mô Tận Hư không biến Pháp giới, Vi trần Sát độ trung, Quá hiện vị lai chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh tăng, Thập phương Thường trụ Tam bảo.000TẢ: Cung văn: Dục nghinh Thập phương chư Phật, tu bằng Ngũ phần Pháp Hương yên ái, Tường vân Mật bá, Thiên đường Phật quốc, phong phiêu Thụy khí tu đạt Địa phủ Long cung. Ký năng cảm động vu Thánh hiền, tất thị vô tư ư ảnh hưởng. Cố Kinh vân Tín căn sinh nhất niệm, chư Phật tận dao tri. Phần Hương đạt tín Đà la ni Cẩn đương trì tụng.000TẢ: Giới hương, Định hương dữ Tuệ hương – Giải thoát, Giải thoát Tri Kiến hươngHỮU: Quang minh Vân đài biến Pháp giới – Cúng dàng Thập phương vô lượng Phật PC: Hương tài nhiệt lô, phần Bảo đỉnh trung – Chiên đàn, Trầm nhũ Chân kham cúngTẢ: Hương yên liễu nhiễu, Liên hoa động – Chư Phật Bồ tát hạ Thiên cung.PC: Thanh lương Sơn La hán – Nạp thụ Nhân gian cúng. (họa)Nam mô Hương Cúng dàng Bồ tát Ma ha tát. (3 biến)000Cung văn: áaà Phật Chân Pháp thân, do nhược Hư không vô lượng Công đức sở thành tựu cố. Tiên tương Chú lực (Pháp thủy) quán sái Đàn tràng, thứ bị Danh hương phả thân cúng áaà dàng. Dĩ thử… thiên tiến lễ… (An vị, Tuần lâm…) thỉnh Phật, chư Phật, chư Thánh, chư Thần giáng lâm. (Sám hối dụng:) Dĩ thử Sám hối Tội diệt Phúc sinh. (Kỳ Phúc dụng:) Dĩ thử cầu Phúc bách Phúc tự chí. (Độ âm dụng:) Dĩ thử độ sinh Chúng sinh giải thoát, Vong linh siêu thoát. (Độ dương dụng:) Dĩ thử Gia nội An khang Trường thọ sự… Dĩ thử Tri ân Phật thánh, Thiên địa, Nhật nguyệt, Quốc gia Xã hội, Thuỷ thổ, Sư trưởng, Phụ mẫu, Thập phương Tín thí; dĩ thử Giải trừ nhất thiết Nghiệp chướng Tội chướng, Oán kết Oan khiên, Oan gia Trái chủ, Bệnh tật Tai ương, Lao ngục Tù tội, Thủy Hỏa Phong hoạn, Tam tai Bát nạn, Vô minh Phiền não, vĩnh ly Khổ ách, thường hoạch Cát tường; tinh tiến Tu tập, chứng đạo Bồ đề, đồng sinh Cực lạc. Như lai giáo hữu phụng thỉnh Chân ngôn, cẩn đương trì tụng.ĐC: Nam mô Bu pu Tê ri – Ca ri Ta ri – Ta tha ga ta da. (3 biến)(Nam mô Bộ bộ đế lị dá lị – Đát đá nga đá gia) 000Tín chủ kiền thành phần Hương bái thỉnh.000ĐƯỜNG MẬT TẤU: (Tín chủ phụng Hương, Mật đảo xong, Cử tán)PC: Giới định Chân hương phần khởi đỉnh trung Thiên thượng.Trai chủ kiền thành nhiệt tại Kim lô phóng.Khoảnh khắc nhân luân tức biến mãn Thập phươngTích nhật Da du miễn nạn tiêu Tai chướng.Nam mô Hương Cúng dàng Bồ tát Ma ha tát. (3 biến)000ĐƯỜNG THIÊN HOA:PC: Cẩn vận Chân hương Chí tâm Bái thỉnh: Nam mô Thiên hoa Đài thượng Bách bảo Quang trung, Quá hiện vị lai nhất thiết Phật đà Gia tôn; Quá hiện vị lai nhất thiết Đạt ma Gia tạng; Quá hiện vị lai nhất thiết Tăng già Gia chúng.Duy nguyện: Thiên thùy Bảo cái, Địa dũng Kim liên; Quang giáng Đàn tràng thụ tư cúng dàng, chứng minh Công đức; Hương hoa thỉnh.000PC: Cẩn vận Chân hương Chí tâm Bái thỉnh: Nam mô Đại hùng Giác phụ, lưỡng túc Y vương, biến hóa ức thiên độ Nhân vô lượng Thanh tịnh Pháp thân Tỳ lư Giá na Phật, Viên mãn Báo thân Lô Xá na Phật, Thiên bách ức Hóa thân Thích ca Mâu ni Phật, Đương lai Giáo chủ Di Lặc tôn Phật, Tây phương Giáo chủ Cửu phẩm Đạo sư A Di đà Phật, Đông phương Dược sư Lưu ly Quang vương Phật, Vô lượng Ức kiếp Thiên Quang vương Tĩnh trụ Phật, Thất phật Thế tôn, Thất Dược sư Phật, Tam thập ngũ Phật, Ngũ thập Tam Phật, Ngũ phương Ngũ Phật, Thập phương Thập Phật, Trang nghiêm kiếp thiên Phật, Hiền kiếp thiên Phật, Tinh tú kiếp thiên Phật; tận Thập phương Tam thế nhất thiết chư Phật.Duy nguyện: Ngã Phật Từ bi, bất vi bản thệ, lân mẫn Hữu tình, Quang giáng Đàn tràng thụ tư cúng dàng, chứng minh Công đức; Hương hoa thỉnh.000ĐƯỜNG TAM THỪA – PHÁP TẠNG:TẢ: Tái vận Chân hương, Chí tâm Bái thỉnh: Tam thừa Bí điển, Ngũ bộ Huyền văn, giá lý đằng Đệ nhất Nghĩa Thiên ngôn, chỉ đích Chân Tam muội hải. Xuân lôi phạm hưởng, khai Huyền nghĩa ư lộc giã Uyển trung, Ca lăng Tiên âm tuyên văn cú ư Kim cương tọa thượng. Nha tiêm tối xán, Ngọc trục lâm lương; lý triệt Nhất thừa thanh hòa Hải triều văn Thứu lĩnh; Kinh phiên Tam tạng, công kiên kiếp thạch bí Long cung; trượng bán ngôn nhi Thiên chướng, tiêu trừ bằng Tứ cú nhi Lục trần Thanh tịnh. Nam mô Tây thiên Trúc quốc, Bạch mã Đà lai, Tu đà la liễu nghĩa Thượng thừa, Thập nhị bộ Chân kinh Bí điển, Thập phương Tam thế nhất thiết Tu đa la Kinh tạng, Tỳ ni gia Luật tạng, A tỳ Đạt ma Luận tạng, tận Hư không biến Pháp giới Thập phương Tam thế nhất thiết Đạt ma gia tôn Pháp.Duy nguyện: Tam thừa Bảo tạng, chư phẩm Tôn kinh, Tử Kim quang Tụ diệu Thập phương, Bạch ngọc hào phân suy Sa giới Quang giáng Đàn tràng thụ tư cúng dàng, chứng minh Công đức; Hương hoa thỉnh.oooĐƯỜNG NHẬP BI THỈNH CHƯ TÔN BỒ TÁT.TẢ: Tái vận Chân hương Chí tâm Bái thỉnh: Nhập bi nguyện hải, thụ Công đức lâm, chủng chủng Trang nghiêm, Từ bi vô lượng, Nam mô: Đại trí Văn thù Sư lợi Bồ tát, Đại Hạnh nguyện Phổ Hiền vương Bồ tát, Đại từ Đại bi Linh cảm Quán Thế âm Bồ tát, Lương Hữu đức Đại Thế chí Bồ tát, Vô Tận ý Bồ tát, Bảo Đàn hoa Bồ tát, Dược vương Bồ tát, Dược thượng Bồ tát, Nhật Cung Bồ tát, Nguyệt Cung Bồ tát, Trường Thọ Bồ tát, Diên Thọ Bồ tát, Di Lặc Bồ tát, Thất Câu chi Phật mẫu Đại Chuẩn đề Minh vương Bồ tát, Minh dương Cứu khổ Bản tôn Địa Tạng vương Bồ tát, Phổ quang Giải Oan kết Bồ tát, Đắc Đại thế Bồ tát, Hư Không tạng Bồ tát, Kim Cương thủ Bồ tát, Trừ Cái chướng Bồ tát, Tiêu Tai chướng Bồ tát, Tổng Trì vương Bồ tát… Tận Hư không biến Pháp giới Thập phương Tam thế nhất thiết Diệu giác Đẳng giác chư Đại Bồ tát, Thanh tịnh Đại Hải chúng Bồ tát.Duy nguyện: Chư tôn Bồ tát bất vi bản thệ, phủ vận Thần thông Quang giáng Đàn tràng thụ tư cúng dàng, chứng minh Công đức; Hương hoa thỉnh.000ĐƯỜNG NHẬP BI 1: THỈNH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT (dụng cho Đàn lễ độ Dương cầu an):HỮU: Tái vận Chân hương, Chí tâm Bái thỉnh:Trí tuệ Hoằng thâm Đại Biện tài – Đoan cư Ba thượng tuyệt Trần ai.Tường quang thước phá Thiên sinh bệnh – Cam lộ năng trừ vạn kiếp tai.Túy liễu phất khai kim Thế giới – Hồng liên dõng xuất ngọc Lâu đài.Ngã kim khể thủ phần Hương tán – Nguyện hướng Nhân gian ứng Hiện lai.Cung duy: Nam mô Chính pháp Minh vương – Viên thông Giáo chủ Thiên thủ Thiên nhãn – Thánh quán Tự tại – Đại từ Đại bi – Tầm thanh Cứu khổ Cứu nạn Linh cảm Quán Thế âm Bồ tát Ma ha tát – Hồng Liên tọa hạ. Duy nguyện: Thi Ân tế khổ, trục Quỷ an Nhân, Bất vi bản thệ, lân mẫn Hữu tình, Quang giáng Đàn tràng thụ tư cúng dàng, chứng minh Công đức; Hương hoa thỉnh.ooo

1. Năm Tý: Chu vương Hành khiển, Thiên ôn Hành binh chi thần, Lý Tào phán quan.2. Năm Sửu: Triệu vương Hành khiển, Tam thập lục Thương Hành binh chi thần, Khúc Tào phán quan.3. Năm Dần: Ngụy vương Hành khiển, Mộc tinh Hành binh chi thần, Tiêu Tào phán quan.4. Năm Mão: Trịnh vương Hành khiển, Thạch tinh Hành binh chi thần, Liễu Tào phán quan.5. Năm Thìn: Sở vương Hành khiển, Hỏa tinh Hành binh chi thần, Biểu Tào phán quan.6. Năm Tỵ: Ngô vương Hành khiển, Thiên hao Hành binh chi thần, Hứa Tào phán quan.7. Năm Ngọ: Tần vương Hành khiển, Thiên mao Hành binh chi thần, Ngọc Tào phán quan.8. Năm Mùi: Tống vương Hành khiển, Ngũ đạo Hành binh chi thần, Lâm Tào phán quan.9. Năm Thân: Tề vương Hành khiển, Ngũ miếu Hành binh chi thần, Tống Tào phán quan.10. Năm Dậu: Lỗ vương Hành khiển, Ngũ nhạc Hành binh chi thần, Cự Tào phán quan.11. Năm Tuất: Việt vương Hành khiển, Thiên bá Hành binh chi thần, Thành Tào phán quan.12. Năm Hợi: Lưu vương Hành khiển, Ngũ ôn Hành binh chi thần, Nguyễn Tào phán quan.ooo

Share this:

Twitter

Facebook

Like this:

Số lượt thích

Đang tải…

Dâng Cúng Hoa Tươi Thế Nào Khi Lễ Chùa Mới Được Nhiều Phúc Báu?

Đi lễ chùa ai cũng dâng hoa tươi cúng Phật, nhưng nhiều người không biết phải dâng hoa thế nào cho đúng để có nhiều phúc báu…

Công đức dâng hoa tươi cúng Phật

Hoa tươi là một trong các món cúng dường Phật, Bồ Tát. Trong kinh Pháp Hoa viết có đến 10 món cúng dường, và hoa tươi cúng dường là món đứng đầu bởi đó là tinh túy của các loài thảo mộc được hấp thu và phát triển từ thiên nhiên. Khi hoa tỏa hương hoặc hé nở ai cảm nhận được cũng hài lòng thư thái.

Người xưa quan niệm dâng hoa tươi cúng Phật là đem hương thơm thanh khiết, trang nghiêm, kính ngưỡng lên Phật, Bồ Tát (dù giá trị vật chất không nhiều). Cách dâng hoa tươi lên chư Phật, Bồ Tát còn gọi là hiến hoa; Cách rải hoa lên Phật đài, đạo tràng – gọi là tán hoa. Trong đạo Phật còn có xâu hoa thành tràng đeo lên cổ (tập quán của Ấn Độ xưa). Nhưng giới luật Phật giáo qui định Tỳ kheo không được dùng hoa trang sức trên thân, nên các Tỳ kheo nhận vòng hoa rồi treo lên vách để phòng có hương thơm, và để người dâng hoa cũng được phúc báu. Có khi còn dùng những vật phẩm để làm thành vòng hoa, treo trong thất.

Ở Việt Nam xưa người dân hay dâng hoa cúng vừa đủ trong cái đĩa nhỏ xinh, tùy mùa mà có đủ bông hoa (hoa huệ trắng muốt thơm ngát, bông ngọc lan thơm nồng, nhánh hoàng lan thơm mềm mại, rồi hoa sói, hoa cúc, đóa thược dược…) hương thơm ngào ngạt, được gói lá dong, hay lá bàng, lá dong riềng trước khi dâng cúng.

Ngày nay thay thế các đĩa hoa là các bình hoa đủ loại, đủ sắc rực rỡ.

Không phải hoa gì cũng dâng cúng

Dâng hoa tươi cúng Phật không phải hoa gì cũng cúng được. Trong Đà La Ni Tập Kinh, quyển 6 chép: “Hoa có mùi hôi, cây gai sanh hoa, hoa có vị đắng cay, hoa không có tên… đều không nên đem cúng.

Theo nhà nghiên cứu phong thủy Hà Thanh (Viện Nghiên cứu ứng dụng tiềm năng con người), hoa tươi bây giờ có hàng trăm loại, nhưng cơ bản vẫn là cúc, hồng, sen, huệ… Dâng hoa tươi ở chùa ngoài hoa đẹp, có hương thơm, cần có ý nghĩa về sự thoát tục, thanh khiết, cao quý. Nên chọn hoa thơm, tên đẹp, tính chất hoa đẹp, dâng cúng mới phù hợp, trang nghiêm, thể hiện lòng kính ngưỡng chư Phật, Bồ Tát.

Theo sư chú Tuệ Nguyên (chùa Sủi, Bắc Ninh), các hoa thường dâng cúng chư Phật, Bồ Tát, thánh tăng là mẫu đơn, hoa sen, hồng thắm, cúc đại đóa, địa lan… Sư Tổ dạy rằng, dâng hoa cúng Phật tượng trưng dâng sự thanh khiết, thơm tho, là thành kính dâng điều thiện lành, tốt đẹp, tâm biết ơn tới Tam bảo. Vì vậy cần chọn những bông hoa tươi đẹp, có hương thơm, bông vừa mới nở (chứ không chọn bông đã nở xòe to). Lựa kỹ để tránh những bông hoa bị sâu đục lỗ giữa bông, hoặc úa lá).

Trong kinh điển nhà Phật ghi chép: Trong các loài hoa, hoa trân quí nhất là hoa sen có đến 4 loại khác nhau (Ưu Bát La Hoa, tức hoa sen xanh. 2. Ba Đầu Ma Hoa, tức hoa sen hồng. 3. Câu Vật Đầu Hoa, tức hoa sen vàng. 4. Phân Đà Lợi Hoa, tức hoa sen trắng). Hay dùng nữa là Uất Kim Hương, Bà la hoa (Vô ưu).

Hoa sen nở và búp có hình dáng bất đồng, có ngụ ý là: Khi hoa sen chưa nở, biểu thị cho chúng sanh vốn có hàm chứa tâm Bồ đề. Khi hoa sen mới nở, biểu trưng cho sự khai phát Bồ đề tâm, cần phải tu thiện hạnh để chứng được quả Bồ đề, hoa sen nở ra có “hoa quả đồng thời”, biểu thị cho đức quả chứng ngộ, trí huệ phước đức trang nghiêm đầy đủ.

Ở Việt Nam, hoa sen sống ở ao hồ đầm lầy vẫn tinh khiết nên các phật tử và người dân tới mùa là dâng cúng. Ngoài ra còn có:

– Hoa cúc, hoa hồng không nên chọn những hoa nở to.

– Hoa huệ có nhiều loại, nhiều màu, nhưng nên cúng huệ ta vừa bền, vừa trang nghiêm.

– Hoa mai, đào chọn cành nhiều nụ to, cánh hoa mịn, điểm lá non.

– Hoa địa lan (chỉ có màu xanh, vàng, thơm nhưng không rực rỡ), lại trồng ở đất (khác phong lan) nên không có tính chất khác.

– Hoa cúc vạn thọ tên hay, màu vàng tươi tắn, biểu trưng cho sự may mắn, thịnh vượng (miền Trung dùng nhiều).

– Hoa cúc vàng đại đóa: Tượng trưng cho sự thanh cao, sang trọng và phú quý.

Dâng hoa tươi cúng dường cũng cần hiểu ý nghĩa loài hoa, tùy vùng miền, tùy mùa mà linh hoạt dâng hoa bởi có khác biệt vùng miền. Người dân không nên cố chấp quá và cũng không nên thoải mái quá (bởi có nơi hiếm hoa người dân còn cắt cây chuối non cắm hoa lục bình để cúng). Hay như tháng 7 dâng hoa huệ, hoa hồng, hoa địa lan… Ngày đầu năm mới hoa dâng là hoa cúc, hoa cát tường, lay ơn…

Nên chọn hoa thơm, tên đẹp, tính chất hoa đẹp, và chỉ nên cúng một màu để tạo sự trang nghiêm. Màu sắc chọn hoa dâng cúng thường là màu vàng, đỏ (là những màu đẹp, trang trọng, người kỹ tính còn không chọn hoa màu hồng phớt, hoặc màu khác). Nếu không chọn được hoa có màu vàng rực, hay đỏ thắm, có thể chọn hoa khác có sắc độ nhạt hơn. Trong một bình hoa cũng không nên cắm quá nhiều loại hoa, với nhiều màu sắc khác nhau vì sẽ mất đi sự trang trọng và ý nghĩa thanh tao của hoa.

Dâng hoa tươi thế nào mới được nhiều phúc báu?

Theo Đại đức Thích Thiện Hóa (Chùa Bằng, Hà Nội), đi lễ chùa dâng hoa cúng Phật, Thánh, Mẫu cần tươi thơm, trang nghiêm, không có sự phân biệt. Một số người cho rằng hoa dâng Thánh Mẫu ở chùa cần nhiều màu rực rỡ, hoặc dâng hoa phải theo phong thủy bản mệnh… – đó là ý nghĩ của con người tự đặt ra, chứ nhà chùa không có quy định đó.

Người dân không nên quá cứng nhắc trong việc dâng hoa cúng, bởi còn tùy thuộc khí hậu, tùy vùng miền mà có loại hoa khác, và quan niệm cũng khác.

Điều quan trọng nhất khi dâng cúng hoa là tâm thành của mỗi người. Việc dâng hoa tươi cúng dường biểu đạt được tâm kính ngưỡng, gieo trồng công đức, trí huệ tốt đẹp… sẽ được phúc báu vô lượng.

Khi dâng hoa cúng dường nên cầu nguyện quốc thái dân an, cho mọi người và chính mình được bình an thì mọi việc sẽ tốt đẹp, bình an.

Theo Ngọc Hà/Giadinh.net.vn

Cách Cắm Hoa Bàn Thờ Tổ Tiên Ngày Tết Để Năm Mới Nhiều Phúc Lộc

Để cho nơi thờ cúng thêm trang trọng, linh thiêng, người ta thường cắm hoa để bàn thờ ngày Tết như tỏ lòng thành kính, tâm đức trong sáng cũng như sự biết ơn dâng lên người đã khuất và đấng thần linh.

Cách cắm hoa bàn thờ tổ tiên ngày Tết

Nếu bạn để ý thì trên bàn thờ mỗi gia đình đều có từ 1 – 2 lọ hoa được đặt ở 2 bên tạo độ cân xứng với nhau. Thường thì mỗi lọ hoa không quá nhiều hoa và cũng không cắm xòe nhiều sang hai bên. Bởi quan niệm trưng bày và không che khuất mắt thần linh và người đã mất. Bởi vậy, lưu ý đầu tiên mà bạn cần nhớ đó là cắm hoa vừa phải, không quá um tùm chiếm diện tích nhiều trên ban thờ.

Tiếp theo, cắm hoa cần có độ đối xứng và cao thấp. Như vậy bình hoa sẽ trông đẹp mắt, tự nhiên hơn. Nhờ vậy mà nó càng tôn lên nét trang trọng trên ban thờ nhà bạn.

Đồng thời, cắm hoa hướng ra ngoài và hướng lên cao như nói đến sự sung túc, đủ đầy và may mắn trong năm mới và cũng là cách thể hiện sự tôn kính của mình đặt nơi bàn thờ.

Tùy vào sở thích của mỗi gia chủ mà có thể chọn một hay nhiều loại nhau và màu sắc khác nhau để trưng bày. Tuy nhiên, bạn không nên chọn quá nhiều màu và nhiều loại hoa vì làm như vậy sẽ thấy rất rối mắt, ảnh hưởng đến vẻ thẩm mỹ trên ban thờ. Vì lẽ đó, để cắm hoa bàn thờ ngày Tết đẹp nhất, bạn nên chọn 1 – 2 loại hoa và màu sắc tương đồng nhau để phối hợp hài hòa và trông dịu mắt là được.

Một số loại hoa cắm bàn thờ tổ tiên ngày Tết

Hoa lay ơn cúng bàn thờ

Hoa lay ơn hay còn gọi là kiếm lan, đây là một loại hoa được nhiều gia đình sử dụng để cắm ban thờ trong mỗi dịp Tết đến xuân về.

Hoa lay ơn dùng để cắm để bàn thờ ngày Tết phổ biến nhất

Nếu như hoa đào hay mai trở thành một đặc trưng của ngày Tết Nguyên Đán cổ truyền của dân tộc thì có lẽ hoa cúc lại không thể thiếu trên mỗi ban thờ.

Cắm hoa cúc trên bàn thờ

Hoa cúc với màu vàng tao nhã là biểu hiện của sự sống, tăng thêm tài lộc vô nhà và tăng tuổi thọ cho gia đình. Ngoài ra,nó còn nói lên lòng thành kính, yêu mến đối với thần linh và tổ tiên. Do vậy mà từ lâu mỗi gia đình đều chọn mua bó hoa cúc để cúng trên bàn thờ.

Với sắc đỏ thắm, hoa lay ơn như muốn thể hiện tình cảm gắn bó, keo sơn cũng như lòng biết ơn đối với ông bà tổ tiên và cái tâm đức của con cháu dâng lên thần linh. Bởi vậy mà trên nhiều ban thờ mỗi gia đình ngày Tết lại xuất hiện bình hoa lay ơn tươi đẹp.

Nghe cái tên thôi bạn cũng có thể biết được vì sao nó lại lọt vào danh sách các loại hoa nên cắm trên ban thờ rồi. Hoa đồng tiền sẽ mang lại ước vọng về 1 năm mới thịnh vượng, tài lộc. Màu sắc và dáng hoa cũng đẹp nên dùng để cúng trên ban thờ là phù hợp nhất.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Sư Tổ Khoa – Chùa Liên Hoa – Phúc Tú trên website Herodota.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!