10 Bài Phục Nguyện Cúng Quá Đường

--- Bài mới hơn ---

 • Cúng Quá Đường (Bài Viết Của Tt Thích Nguyên Tạng)
 • Nghi Thức Cúng Quá Đường (Ăn Cơm Trong Chánh Niệm)
 • Vương Hiệu Vị Hành Khiển Và Phán Quan Năm Tân Sửu 2022
 • 2 Bài Văn Khấn Cúng Giao Thừa Ngoài Trời Đêm 30 Tết Năm Canh Tý 2022 Chuẩn Nhất
 • Bài Cúng Giao Thừa Xuân Tân Sửu 2022
 • Nhất bát thiên gia phạn, Tỳ kheo chung thân cầu đạo nhất thừa.

  Nhất niệm bất sanh, hành giả quyết định nhất sanh bổ xứ.

  Nhất nhật bất tu nhi nhất kiếp thọ khổ luân hồi,

  Nhất nhật bất tác nhi nhất nhật bất thọ cúng dường chi tín thí.

  PHỔ NGUYỆN :

  Nhất cú Di Đà vô biệt niệm, nhất sát na khoảnh trực đáo tây phương.

  Nhất sanh sở hệ vạn duyên, nhất đán vô thường tùy nguyệp dẫn.

  Quán nhất thiết giai không, ư không môn nhất nhất chúng sanh giai cộng thành Phật đạo.

  2

  Công phu nhị khóa, đạo tràng cầu bất nhị pháp môn.

  Nhị đế dung thông, do Bồ tát ư sắc không vô nhị biệt.

  Tử sanh nhị lộ, đản do bất đoạn ái duyên,

  Kiến chấp nhị biên, chỉ ư bất tu bất học.

  PHỔ NGUYỆN :

  Sanh sanh thế thế tu hành, nguyện bất thọ nhị căn, bất năng nhị thiệt, bất kiết nhị duyên, bất tuyên nhị giáo.

  Đệ tử chúng đẳng bất cầu nhị thừa nhân thiên phước báo, đản cầu nhị quả đẳng giác Bồ đề, đắc chứng nhị nghiêm, đáo sanh khổ xứ, độ tận chúng sanh tề thành Phật đạo.

  3

  Tam ngoạt an cư, thiền đường lễ Tam bảo, kết tam quy, an trú tam vô lậu học.

  Tam thời thọ thực, đại chúng quán tam đề, niệm tam tâm vị liễu nan miễn tam đồ.

  Dục ly tam giới nội, tam duyên từ thường khởi ư tâm,

  Yếu đoạn tam chướng nạn, tam thừa Thánh quả nguyện thừa đương.

  PHỔ NGUYỆN :

  Thí chủ tấn tam đa, đàn na ly tam độc, cầu đắc tam muội, hồi hướng tam miệu tam bồ đề.

  Chúng đẳng hành tam quán, đoạn tam hoặc, chánh niệm tam ma địa, chuyển tam pháp ấn, độ chúng sanh nhi tề thành Phật đạo.

  Hiện tiền tứ chúng Phật đà, thâm tu tứ quả Niết bàn, cầu giải thoát tứ hàm linh.

  Thừa tứ diệu đế Phật thuyết, hóa độ tứ châu thiên hạ,đồng chứng quả vị tứ thiền.

  Tứ bát đoan nghiêm vi diệu tướng, tận trừ tứ bách tứ bệnh tùng khẩu thực chi ương,

  Tứ thập bát nguyện độ hàm linh, tiếp dẫn tứ chúng môn nhơn tọa liên đài chi thượng phẩm.

  PHỔ NGUYỆN :

  Tứ vô ngại biện, viên thành tứ trí Bồ đề.

  Tứ tất đàn tâm, độ nhân tu tứ niệm xứ.

  Dục báo tứ đại trọng ân, tất tiên tứ sự cúng dường,

  Dục ly tứ đại vô thường, thường hành tứ thắng nghĩa đế, thệ nguyện tứ khổ bất vong, bất năng tề thành Phật đạo.

  5

  Ngũ canh thượng điện công phu,

  Ngũ căn ngũ lực cần tu nhiếp trì.

  Ngũ vô gián tội tham si,

  Ta bà ngũ trược nguyện ly luân hồi.

  Đệ tử chúng đẳng dĩ ngũ âm, nhật nhật tán thán ngũ phương ngũ Phật,

  Dĩ ngũ thể đầu địa, thời thời lễ sám ngũ hối quá, nguyện tiêu trừ ngũ chướng duyên.

  PHỔ NGUYỆN :

  Nhứt thiết chúng sanh nhị thập ngũ hữu, đồng gia trì ngũ bộ chú, tăng trưởng thiện căn,

  Nhứt thiết hữu tình, bất trụ ngũ tịnh cư thiên, đản cầu vô trụ xứ Niết bàn, hoàn lai Ta bà hóa đạo hữu duyên, tề thành Phật đạo.

  6

  Thiền đường nghiêm tịnh, đại chúng trú dạ lục thời thường hành lục ba la mật,

  Trì lục căn dĩ tức lục trần, điều lục thức bất mê ư lục dục.

  PHỔ NGUYỆN :

  Thập loại hàm linh, siêu lục thú nhi chứng đắc lục thông,

  Pháp giới chúng sanh, thóat lục đạo nhi viên thành Phật đạo.

  7

  Thất bộ liên hoa tùy địa phát, Như lai xuất thế độ quần sanh,

  Thất tổ gia tiên đồng siêu độ, trượng thừa Tăng chúng tổng gia trì.

  Thất Bồ đề phần huân tập tu thân,

  Thất tụ tịnh giới tinh trì huệ mạng.

  PHỔ NGUYỆN :

  Thất câu chi Phật mẫu gia ân, quá khứ thất Phật chứng tri sám hối,

  Nguyện đệ tử chúng đẳng, đắc thất thánh tài thường chuyển pháp luân, kiến thất giác chi nhi tề thành Phật đạo.

  8

  Bát tướng thành đạo, phá trừ bát nạn tam đồ,

  Bát pháp đốn không, thị thân tâm ly ư bát khổ.

  Bát âm vi diệu, huỳnh kim điện thượng phúng diễn lan hàm,

  Bát giáo hoằng tuyên, bảo tọa giảng đường thời thời thính pháp.

  PHỔ NGUYỆN :

  Bát bộ Kim cang thường hộ niệm. Bát chánh đạo thường xử thế nhân,

  Bát phong bất động ư đạo tràng, Bát nhã trí viên thành Phật đạo.

  9

  Cửu long phúng thủy, Từ phụ đản sanh ư Tây trúc,

  Cửu niên diện bích, Đạt mạ truyền pháp độ Đông lai.

  Trì cửu lễ bái nhật nhật bất quyên,

  Quán cửu khiếu tưởng thời thời bất tịnh.

  PHỔ NGUYỆN :

  Cửu lưu chánh pháp hoằng tuyên, bất triêm cửu nạn ư thân,

  Cửu phương hành đạo Bồ đề, bất cầu sanh cửu thiên giới thượng.

  Chuyên tâm niệm Phật, nguyện sanh cửu phẩm liên hoa,

  Khai chuyển báo thân, diện kiến Di Đà, tề thành Phật đạo.

  10

  Thập hiệu Như Lai, hóa đạo thập phương sa giới,

  Thập niệm Di Đà, vãng sanh thập thánh tam hiền.

  Xuất gia thập giới Sa di, chỉ qui thập phát thú địa,

  Cư thế thập thiện nghiệp đạo, chánh báo thập hồi hướng tâm.

  PHỔ NGUYỆN :

  Vu lan thắng hội, nguyện báo thâm ân thập ngoạt hoài thai,

  Chẩn tế mông sơn, thí vô giá thực thập loại cô hồn.

  Đệ tử chúng đẳng nguyện tức thập triền, nguyện đoạn thập sử,

  Cộng chúng sanh thế thế đồng tu thập độ, đồng ngộ thập sư, đồng thể tâm từ, đồng cư Phật đạo.

  Thích Đồng Bổn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Cúng Quan Âm Bồ Tát
 • Nghi Thức Cúng Thí Thực
 • Quy Y Tam Bảo Là Gì, Ý Nghĩa, Lợi Ích Của Quy Y Tam Bảo
 • Nghi Thức Quy Y Tam Bảo
 • Thờ Cúng Quan Công Trong Đời Sống Tôn Giáo Việt Nam
 • Cúng Quá Đường (Bài Viết Của Tt Thích Nguyên Tạng)

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghi Thức Cúng Quá Đường (Ăn Cơm Trong Chánh Niệm)
 • Vương Hiệu Vị Hành Khiển Và Phán Quan Năm Tân Sửu 2022
 • 2 Bài Văn Khấn Cúng Giao Thừa Ngoài Trời Đêm 30 Tết Năm Canh Tý 2022 Chuẩn Nhất
 • Bài Cúng Giao Thừa Xuân Tân Sửu 2022
 • Sự Tích Đền Quan Lớn Tuần Tranh (Đền Tranh)
 • Diễn đọc: Trọng Nghĩa – Mộng Lan

  Cúng Quá Đường là một nghi thức quan trọng không thể thiếu trong mùa an cư kiết hạ hay kiết đông của hàng đệ tử xuất gia. Năm nay, Canh Dần 2010, mùa An Cư Kiết Đông kỳ thứ 11 của Giáo Hội Úc Châu được tổ chức từ ngày 6 đến 16-7 năm 2010 tại Thiền Viện Minh Quang, ở thành phố Canley Vale, cách trung tâm thành phố Sydney 30 phút lái xe, người viết xin ghi lại đôi nét về lễ nghi quan trọng này để giúp quý Phật tử mới vào đạo hiểu thêm về nghi thức này.Quá Đường, còn gọi là Thượng Đường hay Phó Đường, nơi Tăng chúng đến thọ thực mà tâm không tham trước (theo Từ Điển Phật Học Huệ Quang, trang 5752). Quá Đường, nghĩa đen: Đường là nhà, Quá là đi qua, nghĩa là chư Tăng đi từ Tăng đường, Khách đường, Tây đường, Đông đường…. đến Trai đường để thọ thực, nên gọi là Quá Đường hoặc Phó Đường. Theo sự nghiên cứu của HT Thích Huyền Tôn, Ngài nhớ đã đọc trong Vạn Tục Tạng, Thiền Lâm Bị Dụng Thanh Quy, quyển 6, theo tài liệu này cho rằng nghi thức cúng Quá Đường xuất xứ tại Chùa Từ Ân ở Lạc Dương, tỉnh Hà Nam thuộc triều đại nhà Đường (618-907) Trung Quốc, chứ trước đó chưa có danh từ Quá Đường. Ai cũng biết triều đại nhà Đường, nhất là thời Vua Đường Thái Tông (599-649), là vị hoàng đế thứ hai của triều đại này trong lịch sử Trung Hoa, trị vì từ năm 626 đến 649. Ông là một vị vua tài ba, người đã thiết lập sự cường thịnh của Triều đại nhà Đường, đặc biệt ông cũng là người hỗ trợ cho Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang mọi điều kiện để dịch thuật Kinh Tạng tại Chùa Từ Ân ở Trường An.Thời Phật còn tại thế ở Ấn Độ cũng như các quốc gia theo Phật Giáo Nam truyền không có nghi thức cúng Quá Đường mà chỉ theo phương thức , nghĩa là Tiếp theo đây, xin nói chi tiết và thứ lớp trong nghi thức Quá Đường, sau khi hành giả vào trong trai đường, nghe Thầy Duy Na nhịp ba tiếng chuông, chấp tay xá một xá và ngồi xuống, khi nghe một tiếng khánh, mở nắp bình bát ra, cắm chiếc muỗng quay ra phía ngoài vào cơm in sẵn, sau đó nghe chuông hành giả tay trái nâng bát đưa lên ngang trán, tay phải kiết ấn cam lồ ngang miệng bình bát hay bát cơm để tụng bài cúng dường:Dâng cơm lên trán và bắt ấn cúng dường, cũng được gọi là “cử án tề mi”, tức là đưa lên ngang chân mày để biểu tỏ lòng tôn kính ba ngôi Tam Bảo, đây là cung cách cúng dường trong nghi cúng Quá Đường, vừa đẹp vừa trang nghiêm, do vậy mà đại chúng không nên đưa bát cơm quá cao hoặc quá thấp mà phải ngang trán của mình.Cúng dường xong để bát xuống, liền xoay hướng muỗng vào bên trong, với ý nghĩa, phần cơm dành cho mình, còn trước khi cúng, quay muỗng ra ngoài là để dâng cúng mười phương Tam Bảo. Ở đây, người viết xin giải thích một chút về việc kiết ấn cúng dường, tay phải kiết ấn cam lồ với ngón tay cái đặt lên ngón áp út co sát vào trong lòng bàn tay, ba ngón tay còn lại vươn thẳng lên, ấn cam lồ này là biểu trưng cho lòng từ bi, như hình ảnh của Bồ Tát Quán Thế Âm, tay cầm bình cam lồ, tay bắt ấn để ban rải lòng từ bi để cứu khổ chúng sanh. Tay trái kết ấn Tam Sơn, ngón giữa và ngón áp út co lại, ba ngón còn lại vươn thẳng lên, như ba ngọn núi, tạo một thế kiềng ba chân vững chắc để đặt bình bát cơm vào giữa. Ấn Tam Sơn này biểu trưng cho Giới Định Tuệ, là ba môn vô lậu học, một môn học có thể đưa hành giả đi vào đường giác ngộ. Ta thấy trong nghi cách dâng bát cơm cúng dường này đã gói gọn ý nghĩa từ bi và trí tuệ, là hai yếu tố quyết định quan trọng trong đời mình, hạnh phúc hay đau khổ cũng chính từ đây mà có. Từ bi là lòng thương không có điều kiện, và trí tuệ là trí hiểu biết không nhiễm ô, đây là mục đích tối hậu của mọi hành giả, ai thành tựu được pháp hành này, người ấy luôn sống an lạc tự tại dung thông ngay trong hiện tại và mai sau, tất nhiên, con đường dẫn đến giải thoát sinh tử luân hồi đã ngắn dần ở phía trước.Tiếp đó, Hòa Thượng Chứng Minh Trường Hạ để một cái chung nhỏ trong lòng bàn tay trái, tay mặt gắp 7 hạt cơm để vào chung, kiết ấn cam lồ và mặc niệm: Theo sau là Thị Giả tống thực, đem chung nhỏ ra trước bàn ngoài sân để Tiếp đó, tất cả đại chúng hai tay bưng bát cơm đưa lên trán và thầm đọc:

  ” nhật trung nhất thực, thọ hạ nhất túc” ” giữa ngày ăn một bữa, đêm ngủ dưới gốc cây một lần”, buổi sáng đắp trì bát vào thành khất thực, sau đó về tịnh xá thọ thực và tọa thiền dưới gốc cây, truyền thống tuyệt vời này hiện nay vẫn còn áp dụng một cách sống động ở các quốc gia như Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia và miền Tây Việt Nam. Cho đến khi Phật Giáo truyền đến Trung Hoa, rồi sau đó truyền sang Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam… thì chư Tổ Đức mới tạo ra nghi thức cúng Quá Đường này như một pháp tu tập, trước để dâng cúng mười phương Tam Bảo, sau đó hành giả mới dùng cơm, đây là nghi cách đặc biệt trong việc tri ơn và báo ơn ngay trong bữa ăn của mình. Trước khi ăn phải cúng dường, phải tưởng niệm và sau đó giữ chánh niệm trong lúc ăn, nếu hành giả nghiêm trì và cẩn thận trong bữa ăn như vậy, phước và đức phát sinh và tăng trưởng từ đây.” Cúng dường Thanh tịnh Pháp Thân Tì Lô Gía Na Phật, Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật, Thiên Bá Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật, Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, Tam đức lục vị, cúng Phật cập Tăng, pháp giới hữu tình, phổ đồng cúng dường, nhược phạn thực thời, đương nguyện chúng sanh, Thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn”.

  Pháp lực bất tư nghì. Từ bi vô chướng ngại. Thất liệp biến thập phương. Phổ thí châu sa giới.Án độ lợi ích tá ha. (3 lần) và đại chúng đồng tụng bài biến thực biến thủy chơn ngôn ” Nẳng mồ tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế. Án tam bạt ra tam bạt ra hồng(3 lần); Nẳng mồ tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án tô rô, tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô ta bà ha. (3 lần). Án Nga nga nẵng Tam Bà Phạ Phiệt Nhựt Ra Hồng (3 lần). HT Chứng Minh thầm nguyện: “Nhữ đẳng quỉ thần chúng. Ngã kim thí nhữ cúng. Thử thực biến thập phương. Nhất thiết quỉ thần cộng. Án mục lăng tá bà ha. (3 lần).

  cúng Đại Bàng bằng cách hô to :” Đại Bàng Kim Sí Điểu, Khoáng dã quỷ thần chúng, La sát quỷ tử mẫu, Cam lồ tất sung mãn. Án mục đế tóa ha. (7 lần) (nghĩa là: Chim đại bằng cánh vàng, chúng quỉ thần nơi đồng rộng, mẹ con quỉ la sát, cam lồ được no đủ). Tiếp theo, Thầy Duy Nha xướng Tăng Bạt: “Phật chế đại chúng, thực tồn ngũ quán, tán tâm tạp thoại, tín thí nan tiêu, đại chúng, văn khánh thanh, các chánh niệm. Nam Mô A Di Đà Phật”, (Phật dạy đại chúng, ăn xét năm điều, nghĩ sai nói chuyện, tín thí khó tiêu, đại chúng nghe tiếng khánh, cùng giữ chánh niệm).

  “Chấp trì ứng khí, đương nguyện chúng sanh, thành tựu pháp khí, thọ thiên nhân cúng. Án chỉ rị chỉ rị phạ nhật ra hồng phấn tra (3 lần), nghĩa là: Tay bưng bát cơm, nguyện cho chúng sanh, Pháp thí thành tựu, nhận của trời người cúng”.Ứng cúng ở đây là xứng đáng nhận sự cúng dường của người và trời, chỉ cho bậc A La Hán, người đã đoạn tận tam độc tham, sân, si và vô minh phiền não. Trong khi cúng Quá Đường ý niệm này khởi lên, mong cho chính bản thân mình và hết thảy chúng sinh sớm chứng đắc A La Hán và thoát ly sinh tử luân hồi khổ đau.

  Nghe tiếng khánh để bát cơm xuống và múc ít cơm ra chén để lưu phạn; nghe chuông, bưng chén cơm để trước ngực và thầm đọc:

  Lưu phạn xong, nghe 2 tiếng chuông đại chúng bắt đầu dùng cơm, trước khi ăn, hành giả phải khởi niệm Tam Đề và Ngũ Quán, đây là một nghi cách đẹp và có ý nghĩa của nhà Phật mà hành giả không phải chỉ áp dụng trong khi cúng Quá Đường mà có thể áp dụng trong tất cả các bữa ăn khác của mình trong đời sống. Tam Đề là ăn ba muỗng cơm lạt đầu tiên, muỗng thứ nhất: thầm đọc, nguyện chấm dứt tất cả những điều ác (Nguyện đoạn nhứt thiết ác) ; muỗng thứ hai: nguyện làm tất cả những việc lành (nguyện tu nhứt thiết thiện); muỗng thứ ba: nguyện giúp đỡ tất cả chúng sanh (Nguyện độ nhứt thiết chúng sanh). Ý nghĩa Tam Đề này là nói rõ mục đích tối hậu của hành giả tự độ mình là dứt ác, làm lành, đạt đến giải thoát và thực thi hạnh độ tha là giúp đỡ người khác rõ biết đường đi lối về của nhân quả nghiệp báo, ra khỏi tà kiến để chấm dứt đau khổ trong đời sống để rồi cuối cùng cũng đạt đến giác ngộ giải thoát như bản thân mình.Ăn cơm xong, lấy tăm xỉa răng và thầm nguyện Xỉa răng xong, nghe Thầy Duy Na nhịp một tiếng chuông, đại chúng cùng uống nước, hai tay bưng (Nghĩa là: nay đem phước đã tu, ban cho tất cả quỉ, ăn rồi hết đau khổ, xả thân về cõi tịnh, hưởng phước của Bồ Tát, rộng lớn như hư không, quả tốt như vậy đó, tiếp tục lớn thêm mãi).

  Lưu phạn là san sẻ phần cơm của mình cho chúng quỉ thần và cho người ăn sau mình; ý nghĩa bố thí, mở rộng tình thương của mình dành cho người bất hạnh, không đủ cơm ăn áo mặc, ý tưởng này giúp cho hành giả nuôi dưỡng từ tâm ngay trong lúc mình ăn.

  Tiếp đến bắt đầu ăn cơm phải tưởng Ngũ Quán: Thứ nhứt: Con xin biết ơn người đã phát tâm cúng dường, sửa soạn những thức ăn này; Thứ hai: Con nguyện nổ lực tu học, trau dồi giới hạnh để xứng đáng thọ dụng những thức ăn này; Thứ ba: Trong khi ăn, con nguyện từ bỏ lòng tham dục, tham ăn; Thứ tư: Con quán chiếu những thức ăn này như những vị thuốc, để cho thân thể con khỏi bệnh tật; Thứ năm: Con nuôi dưỡng chánh niệm, chỉ vì để thành tựu đạo nghiệp giải thoát giác ngộ mà con xin thọ dụng những thức ăn này. (Nhất kế công đa thiểu, lượng bỉ lai xứ. Nhị thổn kỷ đức hạnh, toàn khuyết ứng cúng. Tam phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tông. Tứ chánh sự lương dược, vị liệu hình khô. Ngũ vi thành đạo nghiệp, ưng thọ thử thực).

  Trong suốt thời gian dùng cơm, hành giả luôn luôn giữ chánh niệm với 5 phép quán trên. Thiền ngữ của chư Tổ đã từng cảnh báo chư hành giả về sự quan trọng của phép ăn cơm rằng:

  Có nghĩa là “nếu phép ngũ quán được liễu thông thì dù có ăn vàng đi chăng nữa thì vàng đó cũng được tiêu hóa, ngược lại nếu ba tâm kia không hiểu rõ dù có uống nước, nước kia cũng không thể tiêu được. Hiểu được ý này mà Thầy Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức,TT Thích Tâm Phương đã từng nhắc nhở hàng đệ tử trước khi dùng cơm trong các kỳ thọ bát Quan Trai rằng:

  Mỗi khi nâng bát cơm đầy,

  Nhớ ơn Tam Bảo, ơn Thầy, Mẹ Cha

  Nhớ người tín thí gần xa

  Con nguyện sống hạnh vị tha đáp đền.

  ” Tước dương chi thời, đương nguyện chúng sanh, kỳ tâm điều tịnh, phệ chư phiền não. Án a mộ dà, di ma lệ, nhĩ phạ ca ra, tăng thâu đà nễ, bát đầu ma, câu ma ra, nhĩ phạ tăng thâu đà da, đà ra đà ra, tố di ma lê, sa phạ ha (3 lần), có nghĩa là: “Nhấm tăm dương chi, nên nguyện chúng sinh, tâm tính thuần hóa, cắn nát phiền não”. Ngày xưa tăm dùng trong chùa thường được làm bằng cành dương nhỏ, nên gọi là tăm dương. Ăn xong xỉa răng là thời điểm sau cùng của bữa ăn; thân vừa no đủ và tâm tư thư thái, hoan hỷ, không có chút lo lắng phiền não, nên cũng mong cho người khác cũng giống như chính mình.

  bát nước cung kính trước ngực và thầm nguyện:

  Như thực chúng sanh nhục.

  (dịch nghĩa:: Phật nhìn một bát nước, có tám vạn tư vi trùng, nếu không trì chú này, như ăn thịt chúng sanh)

  Nam Mô A Di Đà Phật

  Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng

  --- Bài cũ hơn ---

 • 10 Bài Phục Nguyện Cúng Quá Đường
 • Bài Cúng Quan Âm Bồ Tát
 • Nghi Thức Cúng Thí Thực
 • Quy Y Tam Bảo Là Gì, Ý Nghĩa, Lợi Ích Của Quy Y Tam Bảo
 • Nghi Thức Quy Y Tam Bảo
 • Nghi Thức Cúng Quá Đường

  --- Bài mới hơn ---

 • Chi Tiết Cách Cúng Sao Kế Đô Nữ Mạng 2022 Đúng Nhất
 • Làm Sinh Nhật Cho Bé 1 Tuổi Mẹ Nên Chuẩn Bị Những Gì?
 • Có Nên Nhờ Thầy Bói Cúng Vớt Vong
 • Mâm Lễ Cúng Giao Thừa Theo Gợi Ý Của Chuyên Gia Văn Hóa
 • Hướng Dẫn Văn Cúng Ngày Rằm Tháng Tám
 • Tại sao người xuất gia phải cúng quá đường?

  Theo quan niệm của Phật Giáo, thời gian vào buổi sáng là Chư Thiên ăn, buổi trưa là Phật ăn, sau giờ Ngọ là súc sanh ăn, buổi tối là ngạ quỷ ăn. Chính vì vậy, người xuất gia sẽ không ăn cơm sau giờ Ngọ. Và cúng quá đường trước giờ ăn chính là chỉ thân tâm thanh tịnh, ngăn chặn sự lười biếng của thân tâm.

  Ngoài ra, đó còn là biểu hiện cho lòng từ bi đối với loài ngạ quỷ, khi các Phật tử phải khất thực vào ban đêm. Bởi lẽ, vào buổi tối nghe tiếng bát cơm thì trong cổ loài ngạ quỷ sẽ bốc cháy, không được ăn uống và sự thống khổ của chúng sẽ được tăng thêm.

  Cúng quá đường theo chỉ dẫn của Phật

  Các Phật tử đứng trang nghiêm, nghe tiếng khánh chắp tay cùng xá, rồi ngồi xuống, nhiếp tâm trong chánh niệm.

  CÚNG DƯỜNG

  Cúng dường thanh tịnh Pháp Thân Tì Lô Giá Na Phật.

  Viên mãn báo thân lô xá Na Phật.

  Thiên bá ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật.

  Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật.

  Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật.

  Thập phương tam thế nhất thiết Chư Phật.

  Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát,

  Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát,

  Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát,

  Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát.

  Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật.

  Tam đức lục vị, cúng Phật cập Tăng, Pháp giới hữu tình, phổ đồng cúng dường, nhược phạn thực thời, đương nguyện chúng sanh, thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn.

  (Cúng dường rồi để bát xuống).

  XUẤT SANH

  Phật tử để một cái chung nhỏ trong lòng bàn tay trái, tay mặt gắp 7 hạt cơm để vào chung, quyết ấn cam lồ mặc niệm: Pháp lực bất tư nghì. Từ bi vô chướng ngại. Thất liệp biến thập phương. Phổ thí châu sa giới. Án độ lợi ích tá ha. (3 lần)

  Đồng tụng:

  Nắng mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế. Án tam bạt ra tam bạt ra hồng. (3 lần)

  Nắng mồ tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án tô rô, tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô tà bà ha. (3 lần)

  Án nga nga nẵng tam ba phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

  TỐNG THỰC

  Đại Bàng Kim Xí Điểu, khoáng dạ quỷ thần chúng, La Sát quỷ tử mẫu, Cam Lồ tất sung mãn. Án mục đế tóa ha. (7 lần)

  Nghĩa: Chim đại bàng cánh vàng, chúng quỷ thần đồng rộng, mẹ của quỷ la sát, cam lộ no đủ cả.

  XƯỚNG TĂNG BẠT

  Phật chế tỷ kheo, thực tồn ngũ quán, tán tâm tạp thoại, tín thí nan tiêu, đại chúng, văn khánh thanh, các chánh niệm. Nam Mô A Di Đà Phật.

  Nghĩa: Phật dạy đại chúng, ăn xét năm điều, nghĩ sai nói chuyện, tín thí khó tiêu, đại chúng nghe tiếng khánh, cùng chánh niệm.

  HAI TAY BƯNG BÁT CƠM LÊN TRÁN

  Chấp trì ứng khí, đương nguyện chúng sanh, thành tựu pháp khí, thọ thiên nhân cúng. Án chỉ rị chỉ rị phạ nhật ra hồng phấn tra. (3 lần)

  Nghĩa: Tay bưng bát cơm, nguyện cho chúng sanh, pháp khí thành tựu, nhận trời người cúng dường.

  BA ĐIỀU PHÁT NGUYỆN

  Nguyện đoạn nhất thiết ác.

  Nguyện tu nhất thiết thiện.

  Thệ độ nhất thiết chúng sanh.

  (Nguyện dứt tất cả điều ác.

  Nguyện làm tất cả điều thiện.

  Nguyện độ tất cả chúng sinh.)

  NĂM ĐIỀU QUÁN TƯỚNG

  Một xem phước đức bản thân

  Có bằng với lượng thức ăn cúng dường ?

  Hai xem công đức tu nhân

  Vẹn tròn, xứng đáng cúng dâng, khi dùng ?

  Ba xa lầm lỗi, lìa tham,

  Bốn xem như thuốc, phòng ngăn bệnh gầy.

  Năm vì đạo nghiệp sáng ngời

  Trả ơn thí chủ, giúp đời an vui.

  UỐNG NƯỚC

  Phật thấy trong mỗi ly nước

  Tám vạn bốn ngàn vi trùng

  Uống nước không trì tâm chú

  Như nuốt chúng sinh vào lòng.

  Án phạ tất ba ra ma ni sa ha. (3 lần)

  KỆ CHÚ KHI ĂN CƠM XONG

  Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam bồ đề, cu chi nẫm, đát điệt tha. Án, chiếc lệ chuẩn đề ta bà ha. (7 lần)

  Mỗi khi cúng dường, bố thí

  Gặt được phước báu bình an

  Hễ ai ham thích bố thí

  Về sau hái quả giàu sang.

  Ăn cơm chánh niệm vừa xong

  Cầu cho mọi loài chúng sanh

  Tất cả việc làm lớn nhỏ

  Thấm nhuần Phật Pháp bên trong.

  CẦU NGUYỆN TRONG NGHI THỨC CÚNG QUÁ ĐƯỜNG

  Thân mặc áo quần, thường nhớ công lao thợ dệt,

  Ngày ăn ba buổi, luôn ghi công sức nông dân.

  Tăng Ni đạo lực thậm thâm,

  Phật tử tin tâm kiên cố.

  Trời giác ngộ luôn sáng tỏ,

  Xe chánh pháp chuyển không dừng.

  Nhà nhà hạnh phúc, khương ninh,

  Đất nước thái hòa, hưng thịnh.

  Năm châu an định,

  Bốn biển thanh bình.

  Tình với vô tình,

  Đều thành Phật Đạo.

  Nam Mô A Di Đà Phật.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mâm Cúng Và Bài Văn Khấn Tết Đoan Ngọ Truyền Thống Việt Nam
 • Văn Khấn Lễ Gác Đòn Dông
 • Văn Khấn Lễ Bao Sái, Xin Tỉa Chân Hương Trước Tết Nguyên Đán
 • Cúng Cô Hồn Như Thế Nào Cho Đúng?
 • Các Món Cho Mâm Lễ Cúng Gia Tiên Rằm Tháng 7 Đơn Giản, Thành Kính
 • Văn Khấn Từ Đường

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Khấn Chuyển Phòng Làm Việc Mới Và Lưu Ý Khi Chuyển Phòng Làm Việc
 • Bài Văn Khấn Cúng Lễ Đổ Bê Tông (Cất Nóc)
 • Văn Khấn Cúng Bốc Bát Hương Mới
 • Bài Văn Khấn Cúng Tất Niên Công Ty Cuối Năm 2022
 • Văn Khấn Bài Cúng Tất Niên Công Ty Cuối Năm 2022 Đầu Năm 2022
 • Văn khấn từ đường hay gọi là văn khấn nhà thờ Họ là bài văn khấn được nhiều người quan tâm khi tiến hành thủ tục cúng tại nhà thờ họ. Đây là phương thức giao tiếp giữa con cháu trong nhà đối với tổ tiên đã mất. Bài văn khấn từ đường cụ thể ra sao, cách sắm lễ và ý nghĩa ngày cúng như thế nào?

  Ý nghĩa cúng nhà thờ họ là gì?

  Theo quan niệm của người Việt, thờ cúng tổ tiên đã có nhiều thay đổi nhưng vẫn giữ nguyên ý nghĩa lớn lao. Thờ cúng tổ tiên dòng họ là nguyên tắc đạo đức làm người. Đây là hình thức thể hiện tấm lòng hiếu thuận, sự biết ơn và cảm tạ của tất cả con cháu còn sống đến các bậc sinh thành.

  Vì thế, ngoài ngày giỗ tổ tiên tại gia đình từng nhà, người Việt còn xây dựng từ đường để thờ cúng dòng họ. Khi đó, tộc trưởng là người chịu trách nhiệm lo toan giỗ họ và thụ hưởng hương quả của tổ tiên. Trong ngày giỗ họ, toàn bộ con cháu đều góp giỗ. Sẽ có gia phả để ghi chép các tấm lòng hảo tâm và lịch sử cội nguồn của dòng họ mình. Ngoài ra, với tấm lòng hảo tâm từ con cháu đóng góp một phần xây dựng nhà thờ họ, từ đường dòng họ được khang trang và sắm sửa đồ thờ cúng được tốt nhất đó.

  Sắm lễ cúng nhà thờ họ?

  Các lễ vật cúng từ đường nhà thờ họ cũng đơn giản vào ngày giỗ gần giống với những ngày giỗ giỗ ông bà hay giỗ thường niên. Chỉ có quy mô sẽ lớn hơn rất nhiều do sự có mặt của hầu hết người trong dòng họ. Những đồ lễ bạn cần chuẩn bị như:

  Hoa cúc tươi

  Mâm ngũ quả

  Hương thơm

  Cau tươi, trầu xanh

  Nước lọc, Rượu trắng

  Bánh kẹo, phẩm oản

  Nước ngọt

  Ngoài đồ lễ chay ra, bạn chuẩn bị mâm cỗ mặn gồm các món ăn truyền thống như: gà luộc, xôi chè, thịt lợn, giò lụa, nem rán, món canh,… để cúng tổ tiên và tiếp đãi gia đình.

  Văn khấn từ đường – Nhà thờ Họ?

  Nam mô Nhật Nguyệt Quang Minh Phật

  Nam mô Địa Vương Mẫu Phật

  Nam mô Ta bà Giáo chủ Bổn sư Thích ca Mâu Ni Phật

  Nam mô Mười phương chư Phật, Chư Phật mười phương.

  Nam mô Chư vị Bồ Tát

  Kính lạy: Hội đồng Thánh Mẫu

  Kính lạy: Ngọc Hoàng Thượng Đế.

  Kính lạy: Chư Tiên, Chư Thánh, Chư Thần

  Kính lạy: Thổ Thần, Thần Linh, Thổ Địa, Táo Phủ Thần Quân, Ngũ phương Địa mạch,Tiếp dẫn Tài Thần, Tiếp dẫn Lộc Thần, Tiền Hậu địa chủ, Chúa Bà bản cảnh, các tiểu Thần trong khu vực.

  Kính lạy: Cửu huyền Thất Tổ, Thất Tổ Cửu Huyền.

  Cao Cao tằng Tổ khảo, Cao Cao tằng Tổ tỷ, Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỷ, Hiền khảo, Hiền tỷ, Bá, Thúc, Đệ, Huynh, Cô, Dì, Tỷ, Muội.

  Cộng đồng nội – ngoại Gia tiên dòng họ …

  Kính lạy: Chầu Tổ Cô, Hoàng Tổ Mãnh, Bà Cô, Ông Mãnh dòng họ …

  Hôm nay là Ngày… Tháng… Năm…….Con tên là:………………………………

  Đang cư ngụ tại địa chỉ:…………….

  Đại diện cho con cháu dòng họ …

  Xin kính dâng lễ vật, cầu xin bề trên chấp lễ chấp bái.

  Chúng con cầu xin các vị Gia tiên Tiền Tổ dòng họ… độ trì dạy bảo dẫn dắt cho tất cả con cháu trong dòng họ để mọi gia đình trong dòng họ …: Già được mạnh khỏe, trẻ được bình an. Con cháu hiếu thảo với Ông Bà Cha Mẹ.

  Chúng con cầu xin, gia tiên tiền tổ độ trì để toàn thể con cháu trong dòng họ …: Cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu sức khỏe được sức khỏe, cầu tiến tới được tiến tới, cầu con được con, cầu cháu được cháu. Để cho toàn bộ dòng họ … chúng ta ngày càng đông đúc, phú quý, giàu sang, nhà cửa khang trang, hiển vinh mãi mãi.

  Chúng con xin hứa: Luôn luôn ghi lòng tạc dạ công ơn sinh thành dưỡng dục của Tổ tiên. Giữ vững được truyền thống nội ngoại thương yêu, đoàn kết, sống có tôn ti trật tự trên kính dưới nhường. Phát huy được truyền thống vẻ vang, cần cù lao động, siêng năng học tập của cha ông tiên tổ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ý Nghĩa Tết Trung Thu Và Bài Văn Khấn Rằm Tháng 8
 • Văn Khấn Gia Tiên Rằm Tháng 8
 • Cúng Mùng 2 Và 16 Hàng Tháng Là Cúng Gì? Bài Văn Khấn Chuẩn Nhất
 • Bài Cúng Cháo Cô Hồn Chúng Sinh Mùng 2 Và 16 Hằng Tháng Ngoài Sân Trời
 • Văn Khấn Rằm Tháng 7 Tại Nhà Theo Văn Khấn Cổ Truyền Việt Nam
 • Bài Cúng Rằm Tháng 7 Tại Nhà , Nhà Từ Đường Mới Nhất 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Lễ Cúng Dường Cổ Phật Khất Thực ( Ngày 16 Tháng 7)
 • Cúng Dường Như Thế Nào Để Có Công Đức Lớn Nhất?
 • Phật Tử Chùa Ba Vàng Hạnh Phúc Khi Được Tự Tay Hái Hoa Cúng Dường Chư Phật Trong Ngày Khánh Đản
 • Trụ Trì Chùa Ba Vàng: Phật Tử Tự Nguyện Cúng Dường Theo Yêu Cầu Của Vong
 • Trụ Trì Chùa Ba Vàng Đã Nói Gì Khi Làm Việc Với Cơ Quan Chức Năng?
 • Quý Phật tử có thể cúng trước hoặc sau rằm tháng 7.

  A. Hướng dẫn sắm lễ cúng Rằm tháng 7 tại nhà

  Không cúng bằng giấy tiền, vàng mã.

  Không sát mạng chúng sinh để cúng.

  Hoa, quả không kiêng chủng loại và số lượng.

  Sắm lễ:

  – Địa điểm bày lễ: Tại ban thờ

  + Cúng Phật: Hương, hoa, trà, quả, thực: xôi chè hoặc bát cơm trắng (nếu gia đình chưa có ban thờ Phật, thì khi bạch cúng lễ, sẽ hướng tâm tới Phật để cúng, mà không sắm lễ).

  + Cúng chư Thiên, Thần linh: Hương, hoa, trà, quả, thực: xôi chè hoặc bát cơm trắng.

  + Cúng vong linh gia tiên: Hương, hoa, trà, quả, thực: mâm cơm chay, nếu có xôi chè thì bày cả xôi chè để cúng.

  NGUYỆN HƯƠNG

  Nguyện đem lòng thành kính

  Gửi theo đám mây hương

  Phảng phất khắp mười phương

  Cúng dường ngôi Tam Bảo

  Thề trọn đời giữ đạo

  Theo tự tính làm lành

  Cùng pháp giới chúng sinh

  Cầu Phật từ gia hộ

  Tâm Bồ Đề kiên cố

  Chí tu đạo vững bền

  Xa biển khổ nguồn mê

  Chóng quay về bờ giác

  Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát

  Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát

  Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát!

  VĂN KHẤN RẰM THÁNG 7 TẠI NHÀ

  LỄ TÁN PHẬT

  Đại từ đại bi thương chúng sinh,

  Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,

  Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.

  Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

  Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ)

  Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ)

  Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ)

  TÁN PHÁP

  Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,

  Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.

  Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,

  Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

  Bài kinh: Vu Lan Bồn

  Ta từng nghe lời tạc như vầy:

  Một thuở nọ Thế Tôn an trụ,

  Xá Vệ thành Kỳ thụ viên trung,

  Mục Liên mới được Lục thông,

  Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân.

  Công dưỡng dục thâm ân dốc trả,

  Nghĩa sinh thành đạo cả mong đền,

  Làm con hiếu hạnh vi tiên,

  Bèn dùng tuệ nhãn dưới trên kiếm tầm.

  Thấy vong mẫu sinh làm ngạ quỷ,

  Không uống ăn tiều tuỵ hình hài,

  Mục Liên thấy vậy bi ai!

  Biết mẹ đói khát ai hoài tình thâm.

  Lo phẩm vật đem dâng từ mẫu,

  Ðặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu,

  Thấy cơm, mẹ rất lo âu,

  Tay tả che đậy, hữu hầu bốc ăn.

  Lòng bỏn sẻn tiền căn chưa dứt,

  Sợ chúng ma cướp giựt của bà,

  Cơm đưa chưa đến miệng đà,

  Hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu.

  Thấy như vậy âu sầu thê thảm,

  Mục Kiền Liên bi cảm xót thương,

  Mau mau về tới giảng đường,

  Bạch cùng Sư phụ tìm phương giải nàn.

  Phật mới bảo rõ ràng căn cội:

  Rằng mẹ Ông gốc tội rất sâu,

  Dầu Ông thần lực nhiệm mầu,

  Một mình không thể ai cầu được đâu.

  Lòng hiếu thảo của Ông dầu lớn,

  Tiếng vang đồn thấu đến cửu Thiên,

  Cùng là các bậc Thần kỳ,

  Tà ma ngoại đạo, bốn vì Thiên vương.

  Cộng ba cõi sáu phương tụ tập,

  Cũng không phương cứu tế mẹ ngươi,

  Muốn cho cứu được mạng người,

  Phải nhờ thần lực của mười phương Tăng.

  Pháp cứu tế Ta toan giảng nói,

  Cho mọi người thoát khỏi ách nàn.

  Bèn kêu Mục thị đến gần,

  Truyền cho diệu Pháp ân cần thiết thi.

  Rằm tháng Bảy là ngày Tự tứ,

  Mười phương Tăng đều dự lễ này,

  Phải toan sắm sửa chớ chầy,

  Thức ăn trăm món, trái cây năm màu.

  Lại phải sắm giường nằm nệm lót,

  Cùng thau, bồn, đèn, đuốc, nhang, dầu,

  Món ăn tinh sạch báu mầu,

  Ðựng trong bình bát vọng cầu kính dâng.

  Chư Ðại đức mười phương thọ thực,

  Trong bảy đời sẽ được siêu thăng,

  Lại thêm cha mẹ hiện tiền,

  Ðặng nhờ phước lực tiêu khiên ách nàn.

  Vì ngày ấy Thánh Tăng đầy đủ,

  Dầu ở đâu cũng tụ hội về,

  Như người thiền định sơn khê,

  Tránh điều phiền não chăm về Thiền-na.

  Hoặc người đặng bốn tòa đạo quả,

  Công tu hành nguyện thỏa vô sanh.

  Hoặc người thọ hạ kinh hành,

  Chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng.

  Hoặc người được Lục thông tấn phát,

  Và những hàng Duyên-giác, Thanh-văn,

  Hoặc chư Bồ-tát mười phương,

  Hiện hình làm sãi ở gần chúng sanh,

  Ðều trì giới rất thanh, rất tịnh,

  Ðạo đức dầy chánh định chơn tâm.

  Tất cả các bậc Thánh, phàm,

  Ðồng lòng thọ lãnh bát cơm Lục hòa.

  Người nào có sắm ra vật thực,

  Ðặng cúng dường Tự tứ Tăng thời,

  Hiện tiền phụ mẫu của người,

  Bà con quyến thuộc thảy đều nhờ ơn.

  Tam đồ khổ chắc rằng ra khỏi,

  Cảnh thanh nhàn hưởng thọ tự nhiên,

  Như còn cha mẹ hiện tiền,

  Nhờ đó cũng được bách niên thọ trường;

  Như cha mẹ bảy đời quá vãng,

  Sẽ hóa sinh về cõi Thiên cung.

  Người thời tuấn tú hình dung,

  Hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân,

  Phật dạy bảo mười phương Tăng chúng,

  Phải tuân theo thể thức sau này:

  Trước khi thọ thực đàn chay,

  Phải cầu chú nguyện cho người tín gia.

  Cầu thất thế mẹ cha thí chủ,

  Ðịnh tâm thần quán đủ đừng quên,

  Cho xong định ý hành thiền,

  Mới dùng phẩm vật đàn tiền hiến dâng.

  Khi thọ dụng, nên an vật thực,

  Trước Phật đài hoặc tự tháp trung.

  Chư Tăng chú nguyện viên dung,

  Sau rồi tự tiện thọ dùng bữa trưa.

  Pháp cứu tế Phật vừa nói dứt,

  Mục Liên cùng Bồ-tát chư Tăng,

  Ðồng nhau tỏ dạ vui mừng,

  Mục Liên cũng hết khóc than rầu buồn.

  Mục Liên mẫu cũng trong ngày ấy,

  Kiếp khổ về ngạ quỷ được tan,

  Mục Liên bạch với Phật rằng:

  Mẹ con nhờ sức Thánh Tăng khỏi nàn.

  Lại cũng nhờ oai thần Tam Bảo,

  Bằng chẳng thì nạn khổ khó ra.

  Như sau đệ tử xuất gia,

  Vu Lan Bồn pháp dùng mà độ sanh.

  Ðộ cha mẹ còn đương tại thế,

  Hoặc bảy đời có thể được không?

  Phật rằng: Lời hỏi rất thông,

  Ta vừa muốn nói, con thời hỏi theo.

  Thiện nam tử, Tỳ-kheo nam nữ,

  Cùng Quốc vương, Thái tử, Ðại thần,

  Tam công, Tể tướng, Bá quan

  Cùng hàng lê thứ vạn dân cõi trần.

  Như chí muốn đền ơn cha mẹ,

  Hiện tại cùng thất thế tình thâm.

  Ðến Rằm tháng Bảy mỗi năm,

  Sau khi kiết hạ chư Tăng tựu về,

  Chính ngày ấy Phật Ðà hoan hỷ,

  Phải sắm sanh bá vị cơm canh,

  Ðựng trong bình bát tinh anh,

  Chờ giờ Tự tứ, chúng Tăng cúng dường.

  Ðặng cầu nguyện song đường trường thọ,

  Chẳng ốm đau cũng chẳng khổ chi,

  Cùng cầu thất thế đồng thì,

  Lìa nơi ngạ quỷ sinh về nhơn thiên.

  Ðặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp,

  Lại xa lìa nạn khổ cực thân.

  Môn sanh Phật tử ân cần,

  Hạnh tu hiếu thuận phải cần phải chuyên.

  Thường cầu nguyện thung huyên an hảo,

  Cùng bảy đời phụ mẫu siêu sinh,

  Ngày Rằm tháng Bảy mỗi năm,

  Vì lòng hiếu thảo ân thâm phải đền.

  Lễ cứu tế chí thành sắp đặt,

  Ngỏ cúng dường chư Phật, chư Tăng.

  Ấy là báo đáp thù ân,

  Sanh thành dưỡng dục song thân buổi đầu,

  Ðệ tử Phật lo âu gìn giữ,

  Mới phải là Thích tử Thiền môn.

  Vừa nghe dứt Pháp Lan Bồn,

  Môn sanh tứ chúng thảy đồng hỷ hoan.

  Mục Liên với bốn ban Phật tử,

  Nguyện một lòng tín sự phụng hành.

  Trước là trả nghĩa sanh thành,

  Sau là cứu vớt chúng sanh muôn loài.

  NAM MÔ ÐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT. (3 lần, ba tiếng chuông)

  (Chủ sám khai thị cho vong linh)

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con xin được nương oai lực của Tam Bảo, nói cho các vong linh về ý nghĩa lời Đức Phật dạy trong bài kinh liên hệ với việc làm hôm nay của con.

  Kính thưa vong linh các cụ gia tiên tiền tổ, cùng các vong linh hiện tiền nơi pháp hội đàn tràng, nội dung bài kinh Vu Lan Bồn mà con đã đọc ở trên, nói về mẹ của Ngài Mục Kiền Liên bậc A La Hán đệ nhất thần thông, là bà Thanh Đề, do lúc còn sống ở trên đời, bà Thanh Đề đã phỉ báng Tam Bảo, sát hại sinh linh cúng tế quỷ thần, tà kiến sân hận, không biết tu tâm, không biết tạo công đức, vì vậy đến khi chết do hành nghiệp ác đã tạo, do không có phước nên đã bị đọa làm quỷ đói, chịu đời sống vô cùng khổ sở. Khi Ngài Mục Kiền Liên tu chứng đạo, Ngài quán sát thấy biết mẹ đang chịu khổ, nên Ngài liền đi khất thực được bát cơm dâng cúng cho bà, nhưng vì bà ác nghiệp quá nặng nề, nên khi dâng bát cơm lên miệng, thì bát cơm đó đã hóa thành lửa, khiến bà không nuốt được nên bà càng khổ thêm. Ngài Mục Kiền Liên thấy mẹ bị như vậy, vô cùng đau sót, Ngài về Bạch Phật và đã được Đức Phật chỉ dạy rằng: “Dù Ngài Mục Liên có thần thông, có oai lực, nhưng một mình cũng không cứu được mẹ, hoặc là dù có nhờ tất cả các vị thầy ngoại đạo – tức là không theo Pháp giải thoát của Phật, hoặc tất cả các vị vua trời tập trung vào cùng cầu nguyện thì cũng không cứu nổi bà Thanh Đề, cũng như không cứu nổi một vong linh ngạ quỷ được siêu thoát. Mà muốn cứu cho một vong linh hay cả dòng họ gia tiên siêu thoát thì phải nhờ thần lực của thập phương Tăng, thông qua lễ cúng dường trai Tăng, lễ cúng dường tứ sự: Y, áo vật dụng che thân; thuốc men chữa bệnh; vật thực, nước uống; chỗ ở giường sàng, ngọa cụ cho tập thể chư Tăng tu tập trai giới phạm hạnh, sau khi chứng minh thọ dụng sự cúng dường của gia chủ, chư Tăng hồi hướng phúc đến cho vong linh thân bằng quyến thuộc của thí chủ, thì vong linh được thoát kiếp khổ sinh về cảnh giới an lành: trời, người”. Học theo lời Đức Phật dạy, noi theo gương hiếu của Ngài Mục Kiền Liên, hôm nay nhân mùa Vu Lan báo hiếu, xá tội vong nhân, con không thiết lễ cúng dường trai Tăng được, con xin tuỳ duyên như pháp xin cúng dường Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo, hộ trì chư Tăng tại chùa… (nếu tại Chùa … , với số tịnh tài là… và xin hồi hướng phúc lành tạo ra đó, đến cho các vong linh, nguyện phúc lành này sẽ giúp cho các vong linh tiêu trừ phần nào nghiệp khổ, để hiện tại thọ thực được phần thức ăn hiến cúng của gia đình chúng con và phát sinh được nhân duyên, được quy y Tam Bảo, tu theo Phật pháp sớm thoát cảnh khổ.

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, giờ này con xin tác lễ cúng dường vật thực.

  Thượng: Chúng con xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.

  Trung: Chúng con xin cúng dâng lên chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.

  Hạ: Chúng con xin cúng dường cho chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa tại nơi đây.

  Sau: Chúng con xin được nương oai lực Phật, chúng con xin thỉnh mời và hiến cúng cho các vong linh gia tiên họ (…), các vong linh thai nhi và các vong linh (tên):… cùng các vong linh thuộc các nơi đất thuộc sở hữu của gia đình chúng con.

  (Đọc chú Biến thực, Biến thủy)

  Chú biến thực: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (7 lần)

  Chú biến thủy: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần)

  Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần)

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thỉnh chư vị chư Thiên, chư Thần, gia tiên tiền tổ, các chúng hiện diện nơi pháp hội, đã lãnh thọ phước báu, vật thực tại đàn lễ này, cùng chúng con phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề:

  Phát tâm Bồ Đề

  Hộ trì Tam Bảo

  Chuyển tải Phật pháp

  Rộng khắp thế gian(phần in đậm đọc 3 lần)

  Nguyện chư vị tinh tấn Bồ Đề, cầu Vô Thượng Đạo. (1 vái)

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

  Chúng con cũng nguyện cầu cho tất cả các vong hồn tiên tổ, thân quyến quá vãng và các chúng vong linh (ngạ quỷ, cô hồn), đã thọ nhận lễ hiến cúng của chúng con, được kết duyên pháp lữ với chúng con, đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật. Chúng con cũng xin hồi hướng phúc lành, trong đàn lễ hiến cúng này, đến cho gia đình chúng con (nguyện gì đọc nấy)… và toàn thể gia đình, cùng nhau tinh tấn tu hành theo chính Pháp của Phật, cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

  TAM TỰ QUY

  Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 lễ)

  Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lễ)

  Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lễ)

  (Nếu sắp cúng thí thực phóng sinh, thì chắp tay khấn bạch, để đi ra ngoài cúng)

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin ra ngoài cúng lễ thí thực, phóng sinh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 vái)

  Mời quý Phật tử xem (ấn vào tên bài): Văn khấn cúng thí thực cô hồn và phóng sinh năm 2022 HẾT

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vu Lan, Ý Nghĩa Ngày Vu Lan, Mùa Vu Lan Bồn, Mùa Hiếu Hạnh, Bông Hồng Gài Áo, Cúng Dường Tháng 7, Cúng Dường Hoa,
 • Cúng Dường Bố Thí Đúng Chánh Pháp
 • Phật Giáo: Cúng Dường Đúng Chánh Pháp
 • Ý Nghĩa Dâng Y Kathina Và Cúng Dường Đúng Chính Pháp
 • Đặc Điểm Của Đui Đèn Ống Bơ
 • Văn Khấn Từ Đường Họ

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Xông Nhà Tẩy Uế, Xả Xui, Trừ Tà Đầy Đủ Và Chính Xác
 • Văn Khấn Vong Linh Thai Nhi Đầy Đủ, Chính Xác Nhất
 • Văn Khấn Lễ Vong Linh Ngoài Mộ Trong Tiết Thanh Minh
 • Bài Khấn Vái Khai Trương
 • Văn Khấn Mừng Con Tốt Nghiệp Cao Học
 • Văn Khấn Từ Đường Họ, Văn Khấn Từ Đường, Bài Khấn Xin âm Dương, Bài Khấn Sao Thái Dương, Câu Thơ Nào Diễn Tả Rõ Nhất Sự Trải Dài Bất Tận Của Những Dãy Núi Trên Chặng Đường Khó Khăn Gian Nan, Người Lái Xe Được Dừng Xe, Đỗ Xe Trên Làn Dừng Khẩn Cấp Của Đường Cao Tốc Trong Trường Hợp Nào, Trong Trường Hợp Bất Khả Kháng, Khi Dừng Xe, Đỗ Xe Trên Làn Dừng Khẩn Cấp Của Đường Cao Tốc, Trên Đoạn Đường Bộ Giao Nhau Cùng Mức Với Đường Sắt, Cầu Đường Bộ Đi Chung Với Đường Sắt Thì, ở Phần Đường Dành Cho Người Đi Bộ Qua Đường, Trên Cầu, Đầu Cầu, Đường Cao Tốc, Đường Hẹp, Trên Đường Có Nhiều Làn Đường, Khi Điều Khiển Phương Tiện ở Tốc Độ Chậm Bạn Phải Đi Từ Làn Đường Nào, Trên Đường Có Nhiều Làn Đường, Khi Điều Khiển Phương Tiện ở Tốc Độ Chậm, Bạn Phải Đi ở Làn Đường Nào, Trên Đường Bộ (trừ Đường Cao Tốc) Ngoài Khu Vực Đông Dân Cư, Đường Đôi Có Dải Phân Cách Giữa, Trên Đường Bộ (trừ Đường Cao Tốc) Trong Khu Vực Đông Dân Cư, Đường Đôi Có Dải Phân Cách Giữa, Trên Đường Bộ Ngoài Khu Vực Đông Dân Cư, Đường Đôi Có Dải Phân Cách Giữa (trừ Đường Cao Tốc), Biển Nào Đặt Trên Đường Chính Trước Khi Đến Nơi Đường Giao Nhau Rẽ Vào Đường Cụt, Trên Đường Có Nhiều Làn Đường Cho Xe Đi Cùng Chiều Được Phân Biệt Bằng Vạch Kẻ Phân Làn Đường, Người, Trên Đường Có Nhiều Làn Đường Cho Xe Đi Cùng Chiều Được Phân Biệt Bằng Vạch Kẻ Phân Làn Đường, Người, Trên Đường Có Nhiều Làn Đường Cho Xe Đi Cùng Chiều Được Phân Biệt Bằng Vạch Kẻ Phân Làn Đường, Người, Trên Đường Có Nhiều Làn Đường Cho Xe Đi Cùng Chiều Được Phân Biệt Bằng Vạch Kẻ Phân Làn Đường, Đi ở Đường ưu Tiên Và Có Xe Từ Đường Nhánh Đi Ra Gây Tai Nạn ở Làn Đường Bên Phải Thì Lỗi Là Do Ai, Giải Bài Tập Quan Hệ Giữa Đường Vuông Góc Và Đường Xiên Đường Xiên Và Hình Chiếu Lớp 7, Trên Đường Bộ Trong Khu Vực Đông Dân Cư, Đường 2 Chiều Không Có Dải Phân Cách, Khi Đi Từ Đường Nhánh Ra Đường Chính, Người Lái Xe Phải Xử Lý Như Nào Là Đúng Quy Tắc Giao Thông, Khảo Sáo Biến Cố Hạ Đường Huyết Trên Bệnh Nhân Đái Tháo Đường, Module 9 Mn Tự Học Bồi Dưỡng Thường Xuyên Tổ Chức Hoạt Động Nuôi Dưỡng C, Những Hành Vi Nào Dưới Đây Bị Nghiêm Cấm Khi Qua Điểm Giao Cắt Giữa Đường Bộ Và Đường Sắt?, Hành Vi Lùi Xe Trên Đường Cao Tốc Có Vi Phạm Quy Tắc Giao Thông Đường Bộ Hay Không?, Trên Đường Một Chiều Có Vạch Kẻ Phân Làn Đường, Xe Thô Sơ Và Xe Cơ Giới Phải Đi Như Thế Nào, Khi Xe ô Tô Bị Hỏng Tại Ví Trí Giao Nhau Giữa Đường Bộ Và Đường Sắt, Người Lái Xe Phải Xử Lí Như Thế, Khi Xe ô Tô Bị Hỏng Tại Ví Trí Giao Nhau Giữa Đường Bộ Và Đường Sắt, Người Lái Xe Phải Xử Lí Như, Người Lái Xe Phải Làm Gì Khi Quay Đầu Xe Trên Cầu, Gầm Cầu Vượt, Đường Ngầm Hay Khu Vực Đường Bộ, Chăm Sóc Vệ Sinh Cho Trẻ, Chế Độ Dinh Dưỡng Cho Trẻ Viêm Đường Hô Hấp Và Tiêu Chảy, Khi Xe ô Tô Bị Hỏng Tại Ví Trí Giao Nhau Giữa Đường Bộ Và Đường Sắt, Người Lái Xe Phải Xử Lí Như Thế, Biển Nào Báo Hiệu Đường Sắt Giao Nhau Với Đường Bộ Không Có Rào Chắn, Biển Nào Báo Hiệu Đường Giao Nhau Của Các Tuyến Đường Cùng Cấp, Trên Đường Bộ Ngoài Khu Vực Đông Dân Cư, Đường 2 Chiều Không Có Dải Phân Cách Giữa, Xe Khách Hàng Xe Đường Một Chiều Phương Pháp Nào Sau Đây Không Đúng Quy Tắc Giao Thông Đường Bộ, Hướng Dẫn Về Quản Lý Khai Thác Và Bảo Trì Đường Giao Thông Nông Thôn Đường Dân Sinh, Xây Dựng Kế Hoạch Tự Bồi Dưỡng Và Hỗ Trợ Cbql Cơ Sở Gdmn Trong Việc … Chỉ Đạo Hoạt Động Nuôi Dưỡng, Xây Dựng Kế Hoạch Tự Bồi Dưỡng Và Hỗ Trợ Cbql Cơ Sở Gdmn Trong Việc … Chỉ Đạo Hoạt Động Nuôi Dưỡng, Khi Tggt Trên Đoạn Đường Không Có Biển Báo “cự Ly Tối Thiểu Giữa 2 Xe”, Với Điều Kiện Mặt Đường, Khi Xe ô Tô, Mô Tô Đến Gần Vị Trí Giao Nhau Giữa Đường Bộ Và Đường Sắt Không Có Rào Chắn, Chuyên Đề Chế Độ Dinh Dưỡng Cho Trẻ Em Viêm Đường Hô Hấp Và Tiêu Chảy, Biển Nào Báo Hiệu Sắp Đến Chỗ Giao Nhau Giữa Đường Bộ Và Đường Sắt, Quy ước Chọn Chiều Dương Của Một Đường Tròn Định Hướng Là, Thông Tư 77/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tngt Đường Bộ Của Lực Lượng Csgt Đường Bộ, Baic Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Kiến Thức Qpan Chuyên Đề Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản, Chính , Baic Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Kiến Thức Qpan Chuyên Đề Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản, Chính, Biển Nào Báo Hiệu Rẽ Ra Đường Có Làn Đường Dành Cho ôtô Khách, Tuyến Đường Thủy Nội Địa Và Đường Biển ở Việt Nam, Biển Nào Báo Hiệu Đường Có Làn Đường Dành Cho ôtô Khách, Biển Nào Chỉ Dẫn Tên Đường Trên Các Tuyến Đường Đối Ngoại, Biển Báo Nào Báo Hiệu Đường Bộ Giao Nhau Với Đường Sắt, Dinh Dưỡng Bệnh Nhân Đái Tháo Đường, Biển Nào Báo Hiệu Nơi Đường Sắt Giao Vuông Góc Với Đường Bộ, 2) Trên Đường Cao Tốc, Người Lái Xe Sẽ Xử Lý Như Thế Nào Khi Vượt Qua Lối Ra Của Đường Định Rẽ?, Trên Đường Cao Tốc, Người Lái Xe Xử Lý Như Thế Nào Khi Vượt Quá Lối Ra Của Đường Định Rẽ?, Đường Bộ Khu Vực Đông Dân Cư Gồm Những Đoạn Đường Nào?, Nguyên Lý âm Dương Trong Thực Dưỡng, Người Lái Xe Cố Tình Vi Phạm Luật Giao Thông Đường Bộ, Không Phân Biệt Làn Đường, Vạch Phân Làn, Người Điều Khiển Phương Tiện Giao Thông Trên Đường Phố Có Được Dừng Xe, Đỗ Xe Trên Đường Xe Điện, Tại Nơi Giao Nhau Không, Người Lái Xe Đang Đi Trên Đường Không ưu Tiên Phải Nhường Đường Như Thế Nào, Tại Nơi Giao Nhau Không, Người Lái Xe Đang Đi Trên Đường Không ưu Tiên Phải Nhường Đường, Tại Các Điểm Giao Cắt Giữa Đường Bộ Và Đường Sắt Quyền ưu Tiên Thuộc Về Loại Phương Tiện Nào, Cho Đường Tròn Tâm O, Bán Kính 4cm. Vẽ Hình Vuông Nội Tiếp Đường Tròn Trên. Tính Độ Dài Cạnh Của Hìn, Trên Làn Đường Dành Cho ôtô Có Vũng Nước Lớn, Có Nhiều Người Đi Xe Môtô Trên Làn Đường Bên Cạnh, Cho Đường Tròn Tâm O, Bán Kính 4cm. Vẽ Hình Vuông Nội Tiếp Đường Tròn Trên. Tính Độ Dài Cạnh Của Hìn, Chế Độ Dinh Dưỡng Đái Tháo Đường, Qui Trình Bảo Dưỡng Đường Daay, Trên Đường Bộ Ngoài Khu Vực Đông Dân Cư, 2 Chiều Không Có Dải Phân Cách Giữ, Đường 1 Chiều, Tại Nơi Đường Bộ Giao Nhua Cùng Mức Với Đường Sắt Chỉ Có Đèn Tín Hiệu Hoặc Chuông Báo Hiệu, Bạn Hãy Tìm Một Số Nguyên Dương X, Nếu Biết Danh Sách Tất Cả Các ước Nguyên Dương Của Nó Trừ ước 1 V, Phân Tích Xuân Đương Tới Nghĩa Là Xuân Đương Qua, Bạn Hãy Tìm Một Số Nguyên Dương X, Nếu Biết Danh Sách Tất Cả Các ước Nguyên Dương Của Nó Trừ ước 1 V, Bạn Hãy Tìm Một Số Nguyên Dương X, Nếu Biết Danh Sách Tất Cả Các ước Nguyên Dương Của Nó Trừ ước 1 V, Bài Khấn Phá Dỡ Nhà, Văn Khấn Sau Khi Bốc Mộ, Bài Khấn ông Táo, Văn Khấn Sao Thổ Tú, Văn Khấn 1, Văn Khấn Sao La Hầu, Bài Khấn Rằm Tại Nhà, Văn Khấn 03/03, Bài Khấn ông Địa Thần Tài, Văn Khấn Sám Hối, Văn Khấn 01 Tết, Bài Khấn ở Yên Tử, Bài Khấn ở Phủ Tây Hồ, Văn Khấn 49, Văn Khấn Sửa Mộ, Văn Khấn Sửa Nhà, Bài Khấn Rằm, Bài Khấn Ra Mộ, Văn Khấn Tế Tổ, Văn Khấn Tế Họ, Văn Khấn Tẩy Uế, Văn Khấn 4 Phủ, Văn Khấn Xin Sửa Nhà, Bài Khấn Phủ Tây Hồ, Văn Khấn Tại Đền,

  Văn Khấn Từ Đường Họ, Văn Khấn Từ Đường, Bài Khấn Xin âm Dương, Bài Khấn Sao Thái Dương, Câu Thơ Nào Diễn Tả Rõ Nhất Sự Trải Dài Bất Tận Của Những Dãy Núi Trên Chặng Đường Khó Khăn Gian Nan, Người Lái Xe Được Dừng Xe, Đỗ Xe Trên Làn Dừng Khẩn Cấp Của Đường Cao Tốc Trong Trường Hợp Nào, Trong Trường Hợp Bất Khả Kháng, Khi Dừng Xe, Đỗ Xe Trên Làn Dừng Khẩn Cấp Của Đường Cao Tốc, Trên Đoạn Đường Bộ Giao Nhau Cùng Mức Với Đường Sắt, Cầu Đường Bộ Đi Chung Với Đường Sắt Thì, ở Phần Đường Dành Cho Người Đi Bộ Qua Đường, Trên Cầu, Đầu Cầu, Đường Cao Tốc, Đường Hẹp, Trên Đường Có Nhiều Làn Đường, Khi Điều Khiển Phương Tiện ở Tốc Độ Chậm Bạn Phải Đi Từ Làn Đường Nào, Trên Đường Có Nhiều Làn Đường, Khi Điều Khiển Phương Tiện ở Tốc Độ Chậm, Bạn Phải Đi ở Làn Đường Nào, Trên Đường Bộ (trừ Đường Cao Tốc) Ngoài Khu Vực Đông Dân Cư, Đường Đôi Có Dải Phân Cách Giữa, Trên Đường Bộ (trừ Đường Cao Tốc) Trong Khu Vực Đông Dân Cư, Đường Đôi Có Dải Phân Cách Giữa, Trên Đường Bộ Ngoài Khu Vực Đông Dân Cư, Đường Đôi Có Dải Phân Cách Giữa (trừ Đường Cao Tốc), Biển Nào Đặt Trên Đường Chính Trước Khi Đến Nơi Đường Giao Nhau Rẽ Vào Đường Cụt, Trên Đường Có Nhiều Làn Đường Cho Xe Đi Cùng Chiều Được Phân Biệt Bằng Vạch Kẻ Phân Làn Đường, Người, Trên Đường Có Nhiều Làn Đường Cho Xe Đi Cùng Chiều Được Phân Biệt Bằng Vạch Kẻ Phân Làn Đường, Người, Trên Đường Có Nhiều Làn Đường Cho Xe Đi Cùng Chiều Được Phân Biệt Bằng Vạch Kẻ Phân Làn Đường, Người, Trên Đường Có Nhiều Làn Đường Cho Xe Đi Cùng Chiều Được Phân Biệt Bằng Vạch Kẻ Phân Làn Đường, Đi ở Đường ưu Tiên Và Có Xe Từ Đường Nhánh Đi Ra Gây Tai Nạn ở Làn Đường Bên Phải Thì Lỗi Là Do Ai, Giải Bài Tập Quan Hệ Giữa Đường Vuông Góc Và Đường Xiên Đường Xiên Và Hình Chiếu Lớp 7, Trên Đường Bộ Trong Khu Vực Đông Dân Cư, Đường 2 Chiều Không Có Dải Phân Cách, Khi Đi Từ Đường Nhánh Ra Đường Chính, Người Lái Xe Phải Xử Lý Như Nào Là Đúng Quy Tắc Giao Thông, Khảo Sáo Biến Cố Hạ Đường Huyết Trên Bệnh Nhân Đái Tháo Đường, Module 9 Mn Tự Học Bồi Dưỡng Thường Xuyên Tổ Chức Hoạt Động Nuôi Dưỡng C, Những Hành Vi Nào Dưới Đây Bị Nghiêm Cấm Khi Qua Điểm Giao Cắt Giữa Đường Bộ Và Đường Sắt?, Hành Vi Lùi Xe Trên Đường Cao Tốc Có Vi Phạm Quy Tắc Giao Thông Đường Bộ Hay Không?, Trên Đường Một Chiều Có Vạch Kẻ Phân Làn Đường, Xe Thô Sơ Và Xe Cơ Giới Phải Đi Như Thế Nào, Khi Xe ô Tô Bị Hỏng Tại Ví Trí Giao Nhau Giữa Đường Bộ Và Đường Sắt, Người Lái Xe Phải Xử Lí Như Thế, Khi Xe ô Tô Bị Hỏng Tại Ví Trí Giao Nhau Giữa Đường Bộ Và Đường Sắt, Người Lái Xe Phải Xử Lí Như, Người Lái Xe Phải Làm Gì Khi Quay Đầu Xe Trên Cầu, Gầm Cầu Vượt, Đường Ngầm Hay Khu Vực Đường Bộ, Chăm Sóc Vệ Sinh Cho Trẻ, Chế Độ Dinh Dưỡng Cho Trẻ Viêm Đường Hô Hấp Và Tiêu Chảy, Khi Xe ô Tô Bị Hỏng Tại Ví Trí Giao Nhau Giữa Đường Bộ Và Đường Sắt, Người Lái Xe Phải Xử Lí Như Thế, Biển Nào Báo Hiệu Đường Sắt Giao Nhau Với Đường Bộ Không Có Rào Chắn, Biển Nào Báo Hiệu Đường Giao Nhau Của Các Tuyến Đường Cùng Cấp, Trên Đường Bộ Ngoài Khu Vực Đông Dân Cư, Đường 2 Chiều Không Có Dải Phân Cách Giữa, Xe Khách Hàng Xe Đường Một Chiều Phương Pháp Nào Sau Đây Không Đúng Quy Tắc Giao Thông Đường Bộ, Hướng Dẫn Về Quản Lý Khai Thác Và Bảo Trì Đường Giao Thông Nông Thôn Đường Dân Sinh, Xây Dựng Kế Hoạch Tự Bồi Dưỡng Và Hỗ Trợ Cbql Cơ Sở Gdmn Trong Việc … Chỉ Đạo Hoạt Động Nuôi Dưỡng, Xây Dựng Kế Hoạch Tự Bồi Dưỡng Và Hỗ Trợ Cbql Cơ Sở Gdmn Trong Việc … Chỉ Đạo Hoạt Động Nuôi Dưỡng, Khi Tggt Trên Đoạn Đường Không Có Biển Báo “cự Ly Tối Thiểu Giữa 2 Xe”, Với Điều Kiện Mặt Đường, Khi Xe ô Tô, Mô Tô Đến Gần Vị Trí Giao Nhau Giữa Đường Bộ Và Đường Sắt Không Có Rào Chắn, Chuyên Đề Chế Độ Dinh Dưỡng Cho Trẻ Em Viêm Đường Hô Hấp Và Tiêu Chảy, Biển Nào Báo Hiệu Sắp Đến Chỗ Giao Nhau Giữa Đường Bộ Và Đường Sắt, Quy ước Chọn Chiều Dương Của Một Đường Tròn Định Hướng Là, Thông Tư 77/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tngt Đường Bộ Của Lực Lượng Csgt Đường Bộ, Baic Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Kiến Thức Qpan Chuyên Đề Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản, Chính , Baic Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Kiến Thức Qpan Chuyên Đề Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản, Chính, Biển Nào Báo Hiệu Rẽ Ra Đường Có Làn Đường Dành Cho ôtô Khách, Tuyến Đường Thủy Nội Địa Và Đường Biển ở Việt Nam,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Khấn Thổ Công Chi Tiết Và Đầy Đủ Nhất
 • Chi Tiết Bài Văn Khấn Tứ Phủ Khi Đi Lễ
 • Văn Khấn Cúng Lễ Tam Bảo
 • Văn Khấn Ban Tam Bảo Chuẩn Xác Nhất
 • Văn Khấn 23 Tháng Chạp Tiễn Ông Táo Về Chầu Trời Đúng Cách
 • Mâm Lễ Bằng Đồng Thau Đường Kính 40Cm

  --- Bài mới hơn ---

 • Chuẩn Bị Mâm Cúng Mùng 2 Tết Tân Sửu 2022
 • Chuẩn Bị Mâm Cúng Mùng 2 Tết Canh Tý 2022
 • Mâm Cơm Ngày Tết Ở Miền Trung Có Món Gì Đặc Biệt?
 • Gia Chủ Cần Chuẩn Bị Những Gì Cho Lễ Cúng Tân Gia, Nhập Trạch Nhà Mới. – Thiên Vân Furniture
 • Tinh Hoa Ẩm Thực Cung Đình Huế
 • Mô tả sản phẩm

  Với thế hệ 8x trở về trước thì hình ảnh những chiếc mâm đồng trở nên rất thân thuộc, nó xuất hiện trong mỗi bữa ăn, linh thiêng hơn nó là vật phẩm thờ cúng để sắp đặt và đựng đồ lễ, hoa quả, bánh trái. Nó chỉ đơn thuần là một vật có hình tròn rất nặng khi bưng bê nặng tới gần 3kg như nó là một phần trong đời sống sinh hoạt và tâm linh của người Việt Nam. Ngày nay, không mấy ai còn sử dụng mâm đồng ăn cơm, mâm bày cỗ, đồ lễ cúng nữa nhưng nó vẫn là một món đồ tế khí không thể thiếu trên mỗi ban thờ gia tiên. Trong bài viết này tôi xin giới thiệu một số mẫu mâm đựng đồ cúng lễ bằng chất liệu đồng thau để quý bạn hữu tiện tham khảo

  Công ty Mỹ Nghệ Phúc Thành chuyên chế tác và phân phối mâm lễ bằng đồng thau đường kính 40cm, 30cm, 50cm…, đa dạng mẫu mã, kích thước, chạm trổ họa tiết, hoa văn theo yêu cầu. Mâm bồng được chúng tôi gò đồng từ nguyên liệu đồng thau có độ dày hơn 1mm, bề mặt của mâm được giữ nguyên màu vàng của đồng thau và phủ 3 lớp PU bóng chuyên dụng để làm tăng độ vàng bóng và bảo vệ bề mặt đồng không bị xỉn, phai màu, hơn nữa dễ làm sạch khi nhựa trái cây dính vào mặt của mâm.

  Mẫu mâm lễ bằng đồng thau giành cho phòng thờ gia tiên.

  Mâm đồng trơn, chân cao.

  Mâm lễ bằng đồng bề mặt trơn thường là đường kính 30cm, 35cm, 40cm, 42 và 47cm với chân đế cao từ 20-26cm để bày ngũ quả, đồ lễ đặt trên ban thờ gia tiên, Đền, Điện…

  Mâm trơn màu hun giả cổ

  Mâm bồng chạm họa tiết tứ linh chầu phúc.

  Sản phẩm được gò và chạm khắc hoa văn hoàn toàn thủ công từ nguyên liệu đồng thau với độ dày 1,2mm, rất dày, chắc chắn vừa làm mâm bày cỗ cúng, và bày đồ lễ, trưng bày hoa quả trang trí đẹp

  Có thể chạm hoa văn, họa tiết tùy theo yêu cầu đặt hàng như khắc hình hoa sen và chữ Phúc

  Hay chạm trìm họa tiết tứ quý Tùng – Cúc – Trúc – Mai

  Đĩa đựng hoa quả đúc nổi hoa văn song long chầu chữ Lộc.

  Mâm đồng đúc nổi họa tiết song long chầu chữ lộc, chầu phúc, chầu chữ tâm… với kích thước 25cm, 30cm, 35cm, 40cm chất liệu đồng vàng với 2 màu là mùa vàng của đồng và màu hun giả cổ

  Mẫu Đĩa đồng đựng hoa quả đường kính 40cm, màu đồng cổ

  Đĩa đồng đựng hoa quả đúc nổi long phượng sum vầy, màu vàng trầm

  Đĩa đồng đỏ khảm ngũ sắc cao cấp.

  Đây là dòng sản phẩm cao cấp nhất của công ty chúng tôi, đĩa hoa quả có đường kính 30, 35, 40cm được chạm và khảm vàng, bạc, đồng đen, xanh và đỏ tạo thành 5 màu sắc trên mặt đĩa rất bền và đẹp, đặc biệt là họa tiết cặp song long toàn thân màu vàng do được khảm vàng 24k rất đẳng cấp, làm tăng sự tôn nghiêm nơi thờ cúng.

  Mâm bồng bằng đồng bạch

  Cao cấp hơn chún tôi có dòng sản phẩm mâm đồng bạch là hợp chất của đồng và niken, là chất liệu gần như không bị ăn mòn nên rất có giá trị với đa dạng kích cỡ từ 40cm – hơn 1m. Hiện nay chất liệu đồng bạch kim rất hiếm nên số lượng có hạn và giành cho những người am hiểu về loại kim khí này

  Cách làm sạch mâm đồng thau cũ

  Đồ đồng nói chung và mâm đồng thau nói riêng đều là dạng kim loại nên sẽ rất dễ phai và xỉn màu nếu chúng ta không biết cách bảo quản và làm sạch chúng thường xuyên và đúng cách. Cách tốt nhất để bảo quả mâm bồng là lau chùi chúng hàng ngày để không cho bụi bẩn có cơ hội bám chặt vào bề mặt, chúng là tác nhân tích tụ độ ẩm gây ra hiện tượng oxit đồng làm cho bề mặt mâm bị xỉn, rỉ xanh, loang nổ những chấm đen, xanh…

  Nếu gặp trường hợp mâm bị dính nhựa trái cây lâu ngày, để làm sạch nó bạn phải ngâm vào nước ít nhất qua đêm không phải để nhựa trái cây bong ra mà làm cho bề mặt mâm đồng mềm hơn, sau đó dùng nửa quả tranh, hoặc 2 nửa nếu cần thiết trà đều toàn bộ mặt mâm, để chừng 20p rồi trà sát bằng bó ráp sắt cọ xoong nồi chuyên dụng.

  Trong trường hợp mâm lâu ngày không được lau chùi sẽ bị xuống màu, phủ đầy bụi bẩn bạn cũng có thể làm tương tự với nước tranh,nước rửa chén bát và miếng ráp sắt. Điều quan trọng, sau khi thực hiện những thao tác làm sạch đó, bạn phải dùng máy sấy tóc sấy khô, nóng hết toàn bộ mâm và phải lau hàng ngày bằng khăn và vải mềm.

  Thông tin, nguồn gốc sản phẩm mâm đồng thau

  Bảo hành độ bền màu toàn bộ sản phẩm mâm lễ bằng đồng : 10 năm

  Giao hàng đảm bảo toàn quốc:

  + Nhanh chóng thuận tiện – nhận hàng tại nhà

  + Kiêm tra sản phẩm trước khi đồng ý nhận hàng và thanh toán tiền

  Sản phẩm được chế tác, phân phối và bảo hành uy tín bởi công ty Mỹ Nghệ Phúc Thành – làng nghề đúc đồng Đại Bái, thôn Đại Bái, Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

  Mọi chi tiết xin Liên hệ: Vũ Dương 0986.468.300 hoặc 0938.433.689

  Hân hạnh được phục vụ quí khách !

  MỸ NGHỆ PHÚC THÀNH – THÀNH TÍN TRONG TỪNG SẢN PHẨM !

  --- Bài cũ hơn ---

 • 5 Mẫu Mâm Bồng Bằng Đồng Đẹp
 • Báo Giá Mâm Bồng
 • Có Nên Dùng Mâm Đồng Để Làm Mâm Ăn Cơm
 • Mâm Đồng Ăn Cơm
 • Gợi Ý 20 Thực Đơn Bữa Cơm Gia Đình Hàng Ngày Chưa Đến 100 Ngàn Đồng
 • An Toàn, May Mắn Trên Mọi Nẻo Đường

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cúng Ngày Rằm Tháng 7
 • Cúng Rằm Tháng 7 “Xá Tội Vong Nhân” Như Thế Nào Cho Đúng
 • Đồ Cúng Cho Rằm Tháng 7
 • Cách Làm Món Chay Ngon Cúng Rằm Tháng 7
 • Cách Cúng Rằm Tháng 7 – Việt Lạc Số
 • Nhiều gia đình mua rất nhiều xe nhưng để đi nó được bình an, may mắn thì việc xem ngày tốt cúng xe mới cũng là điều rất quan trọng. Chiếc xe thể hiện vật dụng luôn đi cùng chủ nhân, hay khối tài sản mà chủ nhân có được nên xem ngày tốt cúng xe rất cần thiết.

  • Những đồ vật nên chuẩn bị trước ngày cúng xe

  Theo các chuyên gia, việc xem ngày tốt cúng xe đều dựa vào tâm tính của chủ xe đồi với các vị bề trên, mang ý nghĩa về tâm linh rất lớn. Với người kinh doanh phương tiện xe thường sẽ cúng lễ định kỳ vào rằm, mùng một hàng tháng để cầu thuận lợi, suôn sẻ, nên khi gia đình mua xe thì việc cúng xe là điều nên làm.

  Đầu tiên, chủ nhân của xe cần mua hoa, trái, cây, bánh kẹo, gà hoặc thịt lợn, xôi, gạo, muối, rượu, trà, nước, nhang, nến. Cần chuẩn bị đầy đủ trong chọn ngày tốt cúng xe để công việc tiến hành thành công, đạt được điều bạn muốn và dùng văn khấn cho các chư vị bậc trên mang lại sự thuận lợi làm ăn, xuất hành bình an.

   

  • Chọn ngày cúng xe mới như thế nào?

  Chủ nhân nào cũng mong muốn chọn ngày cúng xe hợp với bản mệnh của họ, nhưng trong mỗi tháng đều có những ngày cần tránh, không nên phạm phải các ngày xấu mà trăm sự đều kỵ, nếu không chủ nhân sẽ gặp tai họa, điều không may mắn làm cho họ gặp rắc rối trong chính chiếc xe mới.

  Trong chọn ngày tốt cúng xe cũng cần biết tránh những ngày khắc với gia chủ, làm lễ cúng xe sẽ không thuận lợi, đi đường không an tâm. Sau khi đã cúng lễ xong, việc xuất hành nên chọn ngày giờ, tháng tốt để đi mang lại nhiều điều thuận lợi, tốt đẹp cho gia chủ ngay cả công việc làm ăn, tiền bạc của họ.

  Vậy cúng xe ô tô vào ngày nào? Đây là thắc mắc của nhiều người. Chúng tôi xin trả lời rằng: việc chọn ngày này là cho các phương tiện, chủ yếu là ô tô. Còn xe máy hay các phương tiện khác thì sẽ ít thực hiện thủ tục này.

  Nên xem đúng ngày để mua xe, chọn biển số phải phù hợp với tuổi của chủ nhân ngay cả màu sắc, đồ vật trong xe phải thích hợp. Mọi việc đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới tâm linh, những vận mệnh của một con người, cần tôn kính, kính trọng việc làm lễ các chư vị bề trên, chốn đất đai mà gia chủ đang ở.

  • Chọn ngày cúng xe hàng tháng ra sao?

  Việc cúng xe ô tô, xe máy hàng tháng thì sẽ tùy thuộc vào từng địa phương khác nhau sẽ có thời điểm khác nhau. Tuy nhiên, tựu chung lại thì chỉ có 3 ngày: mùng 1, mùng 2 và 16.

  Việc cúng xe hàng tháng cũng tương tự như với xe mới, thế nhưng lễ vật thì chúng ta có thể làm đơn giản hơn. Nếu có thể chuẩn bị mâm cỗ sẽ là tốt nhất, còn không thì chỉ là đĩa xôi, nải chuối. Nếu bạn không thể thực hiện lễ vật, thì chỉ cần có một hộp bánh, thắp nén hương tỏ lòng thành kính cũng không sao cả.

  Bài viết thuộc chuyên mục xem ngày tốt theo công việc được cung cấp bởi website: chúng tôi

  XEM THÊM:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Cúng Tổ Nghề Sửa Xe A Sáu, Văn Khấn Cúng Tổ Nghề Xây Dựng (20 Tháng Chạp)
 • Đặt Gà Ta, Gà Luộc Cúng Xe Mới Và Cúng Xe Hàng Tháng
 • Tổng Hợp Các Bài Cúng Xe Ô Tô Cuối Năm Chính Xác Nhất Bạn Không Nên Bỏ Qua
 • Bài Cúng Xe Cuối Năm Và Ý Nghĩa Thủ Tục Cúng Tất Niên Cho Xe
 • Tra Cứu Hạn Tam Tai Tuổi Nhâm Thân 1992 Tránh Vận Hạn
 • Ý Nghĩa Nghi Quá Đường Và Cúng Đại Bàng.

  --- Bài mới hơn ---

 • Ngũ Hổ, Quan Ngũ Hổ Là Ai, Sự Tích Về Ngũ Hổ
 • Sắm Lễ Ông Hoàng Mười Gồm Những Gì?
 • Mâm Cỗ Cúng Táo Quân Gồm Những Gì?
 • Phong Tục Cúng Táo Quân Ngày 23 Tháng Chạp
 • Sắm Lễ Cúng Táo Quân 23 Tháng Chạp :: Ma Phương :: Tinh Hoa Đông Phương
 • Quá đường là tên gọi khác của chữ ăn cơm dành cho người xuất gia, nhân vì người xuất gia không ăn sau giờ ngọ, chỉ ăn buổi sáng và giờ ngọ, cho nên gọi là nhị thời Lâm trai. Trai là nói theo nghĩa rộng, chỉ cho thân tâm thanh tịnh, ngăn chặn sự lười biếng của thân tâm, còn nói theo nghĩa hẹp là chỉ cho 8 pháp trai giới, hoặc chỉ cho giới quá ngọ không ăn. Pháp hội cúng dường thức ăn phẩm vật gọi là Trai thực. Ngoài ra dùng thực vật để cúng dường chư Tăng, cũng xưng là Trai. Pháp hội này gọi là Trai Hội. Phật giáo cho rằng buổi sáng là chư Thiên ăn, buổi trưa là Phật ăn, sau giờ ngọ là loài súc sanh ăn, buổi tối là ngạ quỉ ăn, vì thế buổi tối nghe tiếng chén bát khua lên thì trong cổ của loài ngạ quỉ bốc cháy, chẳng những không được ăn uống mà còn tăng thêm sự thống khổ. Vì lòng từ bi đối với loài ngạ quỉ cho nên ban đêm không ăn. Duyên khởi giới không ăn phi thời của Tỳ kheo là do Ngài Ca Lưu Đà Di buổi tối vào trong thôn khất thực, bấy giờ sấm chớp lóe lên, người phụ nữ trong xóm mang thức ăn đi ra, thấy sấm chớp ánh lên qua làn da đen bóng ngời của Ngài, cô ta tưởng là quỉ nên vô cùng sợ hãi và té xuống đất bất tỉnh, vì lúc ấy cô đang mang thai nên nhaân trải qua sự hoaûng sôï mà sanh non, do đó cô mới mắng Ngài Ca Lưu Đà Di: “Người xuất gia theo Phật, thà rằng rọc bụng mà chết đói còn hơn đi xin ăn buổi tối như thế này”. Sau khi đức Phật biết được điều đó, Ngài liền qui định các Tỳ kheo không nên ăn sau giờ ngọ.

  Sau khi Phật giáo truyền vào Trung Quốc do điều kiện xã hội và văn hóa dân tộc bất đồng cho nên việc đi khất thực giống như ở xã hội Ấn Độ không được thuận tiện cho lắm. Vào thời Nam Bắc triều các tự viện thuận theo kinh tế phát triển của xã hội nên các Tăng sẽ không nương theo cách khất thực để duy trì sinh hoạt thường nhật. Vả lại, sau đời Đường, Thiền Tông trong Phật giáo chủ động lưu hành đề xướng thêm ” Một ngày không làm, một ngày không ăn“. Yêu cầu các tự viện tham gia lao động, cho nên ngoài số ít Tăng sĩ còn giữ qui tắc qua giờ ngọ không ăn, còn đại đa số là ngày ăn ba bữa. Thế nhưng chỉ có buổi sáng và trưa là cử hành theo Nghi thức Quá Đường, đây chính là “Nhị Thời Lâm Trai Nghi”.

  1. Vào thời quá khứ có một loại Đại bàng kim xí điểu, thân nó to rộng, một khi giương đôi cánh ra thì bay cả vạn dặm, do đó mà số lượng thức ăn của nó cũng nhiều. Nó chỉ ăn thịt loài rồng ở trong biển. Long Vương sợ hãi nên đến xin cầu đức Phật cứu giúp. Đức Phật bèn lấy một miếng ca sa buộc trên sừng của các con rồng, do đó Đại bàng không dám ăn thịt. Thế nhưng Đại bàng đói khát khó chịu nên đến cầu Phật, Phật bèn dạy phương pháp xuất sanh để thí cho Đại bàng.

  2. Vào đời quá khứ có một người phụ nữ nhân vì sân hận mà phát ra lời thề ñoäc: “Ta seõ ăn thịt những đứa con nít trong thành Vương Xá”. Về sau đầu thai làm loài Dạ xoa và sanh ra 500 đứa con, mỗi một bữa ăn là baét ăn thòt một đứa con trai và một đứa con gái trong thành Vương Xá. Người dân trong thành Vương Xá cầu cứu với Đức Phật, Phật dùng thần lực bắt cóc giấu đứa con út mà nó thương nhất. Nó bèn đến cầu cứu đức Phật, đức Phật bảo: “Ngươi có đến 500 đứa con, chỉ mất có một đứa mà còn đau khổ hối tiếc như vậy, huống chi kẻ khác chỉ có 2 đứa mà ngươi còn bắt cóc, thì họ đau khổ biết dường nào”. Quỉ nói: “Vậy con và 500 đứa con của con phải sống bằng cách nào?” Phật bèn dạy phương pháp xuất sanh.

  3. Vào đời quá khứ ở khoảnh đất trống, có một ác quỉ chuyên môn ăn thịt người. Sau khi tiếp nhận lời giáo hóa của đức Phật bèn không dám ăn thịt người nữa, do đó cũng đến cầu cứu đức Phật. Thế nên đức Phật sai hàng Thanh Văn đệ tử vào mỗi thời ngọ trai phải xuất sanh, để khiến cho chúng no đủ, mãi mãi không còn bị đói khổ nữa.

  Cúng dường thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật.

  Viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật.

  Thiên bá ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật.

  Đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật.

  Cực lạc thế giới A Di Đà Phật.

  Thập phương Tam thế nhất thế Chư Phật.

  Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát.

  Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát.

  Đại Bi Quán Thế âm Bồ tát.

  Chư tôn Bồ tát Ma ha tát.

  Ma ha Bát nhã Ba la mật.

  Tam đức lục vị cúng Phật cập Tăng.

  Pháp giới hữu tình phổ đồng cúng dường.

  Nhược phạn thực thời.

  Đương nguyện chúng sanh.

  Thiền duyệt vi thực.

  Pháp hỉ sung mãn.

  Nếu như ăn cháo sáng thì đem từ câu “Tam đức lục vị” sửa thành:

  Xuất thực nếu buổi sáng thì đi ra ngoài thầm niệm bài kệ:

  Nếu giờ ngọ trai thì thầm niệm bài kệ chú:

  Đại bàng kim xí điểu.

  Khoáng dã quỉ thần chúng.

  La sát quỉ tử mẫu.

  Cam lộ tất sung mãn.

  Xuất thực xong trở về chỗ vấn tấn.

  Duy Na xướng: Phật chế Tỳ kheo thực tồn ngũ quán, tán tâm tạp thoại, tín thí nan tiêu. Chư sư (đại chúng) văn khánh thinh, các chánh niệm. (đánh 1 tiếng dẫn khánh). Đại chúng niệm: A Di Đà Phật. Sau đó bắt đầu ăn cơm.

  Khi đại chúng ăn cơm xong, đọc kết trai, Duy Na xướng đại chúng cùng hòa theo:

  Nam mô Tát đa nẫm tam miệu tam bồ đề cu chi nẫm đát điệt tha.

  Án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha.

  Sở vị bố thí giả.

  Tất hoạch kỳ lợi ích.

  Nhược vị lạc cố thí.

  Hậu tất đắc an lạc.

  Nếu như có trai chủ cúng dường tiền tài thì niệm thêm: Tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt, đàn ba la mật cụ túc viên mãn.

  Khi niệm xong vị Tăng trò xướng: Kết trai.

  Khi thọ trai không được để bát đũa khua ra tiếng. Lại cũng không được nói chuyện.

  Nghi quá đường trong Phật giáo không phải chỉ để ăn cơm, mà là một Phật sự, trước có cúng Phật, Thí thực, sau mới Kết trai. Trải qua một quá trình trang nghiêm và thanh tịnh.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đạo Tràng Phật Hạnh Tổ Chức Lễ Phóng Sanh Đầu Năm
 • Phóng Sinh Như Thế Nào Mới Đúng?
 • Văn Khấn Phật Tại Gia Và Những Nguyên Tắc Khi Thờ
 • Bộ Đồ Thờ Cúng Gồm Những Gì? Chọn Chất Liệu Nào Tốt Nhất?
 • Thờ Phật, Lạy Phật, Cúng Phật: Những Điều Cần Biết
 • Khoa Cúng Gia Tiên (Hoặc Xám Tạ Từ Đường)

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Khấn Thần Linh Khi Nhập Trạch Về Nhà Mới Chuẩn Theo Lễ Tục Việt Nam
 • Bài Khấn Linh Sơn Thánh Mẫu
 • Xem Lễ Cúng Cầu Mưa Ở Làng Vua Lửa
 • Thời Gian Và Nghi Thức Lễ Cúng Cô Hồn Như Thế Nào Chính Xác Nhất?
 • Bài Văn Khấn Mùng 1 Tết, Văn Khấn Ông Bà Tổ Tiên Năm Mới 2022
 • Khoa cúng gia tiên (hoặc xám tạ từ đường)

  Hương phụng hiến cúng dàng tiên tổ, cập tông môn tủ hiếu chí thành nghinh tổ đức, nguyện kỳ tiên tổ giáng tiền, bảo hộ tử tôn đa cát khánh tứ thời bát tiết hưởng thiên duyên: án bắc đế tra sa hạ (3 lần)

  Thiết dĩ từ đường nghiêm khiết, tịnh cúng phu trần lự bài biện tri phất nghiêm, khủng vãng lai chi câu uế, bằng tư pháp thủy, quán xái tổ đường, giáo hữu tịnh uế chân ngôn cẩn đương trì tụng.

  – Nhất bát thanh lương thủy

  – Quán xái tận tiền đường

  – Cung thỉnh tổ tiên giáng

  – Tất nhiên thường thanh định

  – án tra ma la thiện thần la địa tra sa hạ

  – Nam mô ly cấu địa bồ tát ma ha tát (3 lần)

  Cung văn, ẩm phương truyền tụ tri tỉnh xuất, nhu hương đạo yến thức điền sinh nhân cư thiên địa chi gian, chiếu xuất vu tình ư vạn địa.

  Cung duy tổ tiên nhất thiết liệt vị đẳng chư tông môn ân cần thế nghiệp gia thanh trung hậu di quyết tôn mưu yến dực. Trường lưu ư phong kỷ, thích tỷ lạc thổ hạc cao, cửu luyến ư trà hình, thiết tự, mộc bản đồng căn, kha diệp trùng khan hướng mậu, cảm dụng lễ nghi tận vật, phi phong thức ngụ chi thành, dục cầu bảo an cơ mưu duệ. Tu bẳng cảm cách ư tiên linh, tư nhân (xuân thu hạ đông) (hay ngày dỗ hay ngày lễ) đồng tộc phụng nghinh, cung chần phỉ lễ mặc ngụ đan thành, phụng vọng tổ tiên giám cách giáo hữu nhiên hương cẩn đương trì tụng.

  – Nhất chuyện bảo hương cung kính lễ

  – Nguyện kỳ tổ đức tác chứng minh

  – Nhật nhật tử tôn đa cát Khánh

  – Gia môn thịnh vượng phúc hưng long

  Nam mô hương cúng dàng tổ tiên bồ tát ma ha tát (3 lần)

  Thiết dĩ hạnh phùng tiết nhật gia tộc yếu nghinh, xuyên kỳ tổ đắc, giáng uy nghi, giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương tri tụng.

  * Nam mô bộ bộ đế ly dá lý đá ly đát đá nga đá gia (7 lần)

  – Dĩ thử linh thanh thân chiêu thỉnh

  – Ngưỡng kỳ tổ đức tất văn chi

  – Kim bằng tam bảo lực gia trì

  – Thử nhật kim thời lai giáng phó

  Án chỉ linh sa ha (7 lần)

  * Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính, tử tôn chí thành kiền thành phụng thỉnh. Hương hoa thỉnh.

  – Nhất tâm phụng thỉnh thiên chi hữu nhật nguyệt, Quang chiếu thập phương, nhân chi hữu tổ tông, lưu thùy vạn tuế, từ đường hương hỏa. Cầu linh sảng dĩ lai lâm, hương khí đan thành, bằng tổ tông nhi chiếu giám, phàm tâm cẩn bạch tuệ nhãn giao quan, ngôn niệm thiết vi nhân tử, cảm hạ tông nhân, ngưỡng càn khôn phụ tải chi ân, cảm tông tổ tài bồi chi ấm, dục cầu bảo an miêu duệ, tu bằng cảm cách tiên linh, cung duy vật bản hồ thiền, nhân bản hồ tổ, thế bất lăng vong, tộc ư tư tụ, dịch thế chi tông tông điều, tuy viễn, dĩ tự trung tư, thiên tu chi công đức do tồn, bất thăng vĩnh mộ sơ thủy đồng căn cộng bản, nhi tổ nhi tông, hậu lai biệt phái phân chi, hữu môn hữu hộ.

  Cung gia tiên cao cao to khảo cao cao tổ tỷ nhất thiết liệt vị tôn linh, phục hồi từ sở tả hữu chiêu, ức Niên chi sảng, thúc bằng, ai hồ kiến, khái hồ văn, dịch thế chi tinh thần, dĩ tụ cung trần phỉ lễ mạc ngũ đan thành.

  Duy nguyện, tổ tiên giám cách, nguyện thân phục chỉ, hiếu phụng xuân thu, giáng phó tổ đương chứng minh công đức.

  * Nhất tâm bái thỉnh. Công cao quảng đại đức thụ tài bồi tử tôn khang cát dĩ hưng long, đức thuộc tổ tiên chi hữu chuẩn. Cung duy gia tiên, tiên bản phái, hương kỳ phần đại anh hiền, hoặc văn thơ lễ, hoặc lược điền viên, phong thanh thụ lập, văn vọng lưu chuyền, dư thanh đồng cảm, thức lễ mạc khiên. Cung duy gia tiên,khí số chung anh, tài năng tế mỹ, nhất thiết liệt vị chư tổ tông

  Duy nguyện tổ tông bất thác bảo hộ tử tôn giáng tổ đường thụ tư cúng dàng.

  * Nhất tâm bái thỉnh. Tiên tổ vị căn thâm mạt đức hậu lưu quang, nghi chỉ thiệu bồi, tích thế âm công thương tại, nhưng tồn bằng tịch tục cổn dĩ dư thanh do trường xuân tam chi thủ bảo, hữu tâm cảm cách tổ đức lưu phương. Cung duy tổ tiên hê phái, chi ngành đẳng đẳng Tông môn nhất thiết liệt vị.

  – Duy nguyên đức hậu trường lưu, thiên vạn cổ giáng phó từ đường thụ tư cúng dàng.

  * Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kinh giáo hữu an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng.

  – Tổ đức lưu quang lai giang phó

  – Khoát nhiên tâm nguyệt thính gia đà

  – Tùy phương ứng hiện biến Quang minh

  – Nguyện giáng từ đường an vị tọa.

  Nam mô an vị tọa bồ tát ma ha tát (3 lần)

  + Phục vọng tổ tiên, nhất thiết liệt vị tiên linh đẳng đẳng sảng linh trùng quyến thuộc, quang giáng tổ đường thụ kỳ lễ vật, giáo hữu biến thực châm ngôn cẩn đương trì tụng, hóa vô vi hữu, biến thiểu thành đa.

  (Chú biến thực cam lộ thủy phổ cúng dàng)

  BIẾN THỰC CHÂN NGÔN

  (Nam-mô: tát phạ đát tha nga, đá phạ rô chỉ đế, Án, tam bạt la, tam bạt la hồng) 3 biến

  CAM LỘ THỦY CHÂN NGÔN: (Nam-mô: tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, Án, Tô rô, tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, sa bà ha) 3 biến

  PHẢ CÚNG DÀNG CHÂN NGÔN (Án, nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhất la hộc) 3 biến

  Nam mô Phả cúng Dàng Bồ tát Ma ha tát (3x)

  (Nếu có sớ thì đọc không thì thôi đọc tiếp đọc. Bên dưới tức đường phục vọng)

  + Thượng lai văn sớ tuyên đọc dĩ chu, sớ đôi tổ từ dụng bằng hỏa đốt (Tụng bát nhã hồi hướng) phục vọng.

  Cúi nghĩ rằng, vừng nhật nguyệt, mười phương rạng rỡ, đức tổ tông muôn thuở sáng ngời, ngửa trông phúc ấm lối đời, khẩn thần thần lại ngự lời từ đường, để con cháu lửa hương phụng sự, nghìn năm sau, xuân Tự Thu Thường, băn khoăn tự chỉ phế hoang, hôm nay con chúa sửa sang kính mời, kính thiết lễ triệ nghinh an vị, nước thần thông tẩy uế khia Quang, mừng ngày (xuân hạ thu đông) vừa sang, gần xa tụ hội họ hàng đông vui. Ơn trời đất cao dày che chở, ơn tổ tiên phù hộ độ trì, ơn nhờ đức Phật từ bi, ơn nhờ Thánh chúa thần kỳ chứng soi,cây vững cỗi vững chồi xanh lá. Nước trong nguồn bể cả sông sâu. Chữ Trung chữ Hiếu làm đầu, ai không tâm niệm vì đâu có mình, nhờ tiên tổ anh linh phù hộ dìu cháu con tiến bộ trưởng thành, trẻ già trai gái yên lành, học hàng thịnh vượng gia đình thêm xuân, buổi sơ khai một ngôi thủy tổ, đời nối đời chia hộ chia chi, cây cao bóng cả xum xê, lá rơi về cuội người về tổ tông, nghìn thu sau nối dòng mãi mãi, ai trồng cây ta hái quả ngon, vậy nên dạy cháu khuyên con, vun bề tổ trạch giữ tròn gia thanh, trong gia đình trên bình dưới thuận, trong họ hàng bách nhẫn thái hòa, xuân về thắm trổ muôn hoa, non sông gặp hội ơn ca thái bình, nay buổi lễ kính thành bái tạ, chư tiên linh trở lại từ đường, tả chiêu hữu mục theo hàng, tinh anh hội tụ khói nhang phụng thờ, tuy nén hương đương sơ lễ nhỏ, xin lượng trên thấu tỏ lượng tình, nguyện cầu phủ vạn linh, thập phương tam bảo chứng minh hộ trì, cầu tiên tổ uy linh giảm cách, bảo tử tôn xuân Vĩnh Thọ Trường. Khẩn thiết chí thành chí tâm bái tạ. Tử tôn thành bái tạ.

  Hết

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cúng Cô Hồn Là Gì Và Cách Cúng Cô Hồn Rằm Tháng 7?
 • Hướng Dẫn Cách Lạy Trong Thờ Cúng Để Không Phạm Bất Kính
 • Văn Khấn Hóa Vàng Mã Và Những Điều Cần Biết
 • Văn Khấn Ngày Mùng 1 Tháng 8 Âm Lịch
 • Văn Khấn Cầu Duyên Tại Nhà, Cách Sắm Lễ Cầu Duyên Tại Nhà
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×