Cách Hóa Giải Oan Gia Trái Chủ

--- Bài mới hơn ---

 • Tử Vi Việt Cho Người Việt Năm 2022
 • Cách Thờ Cúng Ông Địa Thần Tài Để Đón Tài Lộc Mỗi Ngày
 • ✅ Bạn Đã Biết Cách Cúng Ông Táo Ở Miền Nam Đúng Chuẩn Chưa?
 • Hướng Dẫn Cách Chuẩn Bị Mâm Cỗ Cúng Ông Táo Ông Công
 • Văn Khấn Cúng Và Cách Cúng Ở Đình, Đền, Miếu, Phủ
 • Chúng ta đời đời kiếp kiếp học Phật tu hành không được thành tựu, không có biện pháp thoát khỏi luân hồi, là vì có oan gia trái chủ đến gây phiền phức, làm ma chướng. Người không học phật, không biết hóa giải oán thù, vì vậy oan oan tương báo khổ không kham nổi. Người học Phật, đối với tất cả chúng sanh bất luận họ đến đòi nợ hoặc trả nợ đều khuyên họ niệm Phật, như vậy có thể chuyển tất cả thiện ác, oán thành pháp duyên, nhân tình thế gian cũng có thể chuyển thành pháp quyến thuộc tu hành mới được thành tựu.

  Mọi người đều có nghiệp chướng, nếu không có nghiệp chướng sẽ không phải sanh đến thế gian này. Làm sao để tiêu trừ nghiệp chướng? Cổ đức khai thị rằng phương pháp tốt nhất là niệm A Di Đà Phật.

  1. Đầu Tiên Khuyên Dạy Cách Giải Trừ Oán Thù.

  Tôi tên (xxxxx), Những oan gia trái chủ trên mình tôi (tức nghiệp lực, của một bộ phận nào trên thân thể) xin quý vị hãy nghe rõ, từ vô thủy kiếp đến nay, vì tôi bị mê hoặc trong thế giới Ta Bà, trong nhiều kiếp luân hồi, trong lúc vô ý đã làm tổn hại đến quý vị, khiến cho quý vị phải thọ vô lượng tội nghiệp trong lục đạo luân hồi, hứng chịu biết bao đau khổ, tăng thêm biết bao phiền não, tôi thường cảm thấy tội chướng sâu nặng hối hận vô cùng. Tất cả đều do tôi mê hoặc vô tri tạo nên, đời này nhờ nguyện lực từ bi gia hộ của Phật tôi được kết pháp duyên với Phật, tôi không quên quý vị, thành khẩn hy vọng quý vị cùng nhau học phật, niệm Phật tu hành, tranh thủ sớm ngày tu hành chánh quả. Đồng thời hy vọng quý vị tha thứ cho tôi, đừng trả thù tôi, nếu quý vị nhất định muốn báo thù tôi, tôi cũng không có cách nào lẩn tránh, vì nhân đó là do tôi tạo ra, nên cũng phải chấp nhận quả báo, nhưng nếu như vậy đối với quý vị cũng không có lợi ích gì, chỉ khiến quý vị cảm thấy khoái lạc nhất thời, nhưng đến cùng quý vị không giải quyết được vấn đề căn bản, vì quý vị không những không tránh được sanh tử, cùng thoát ra khỏi lục đạo luân hồi. Tôi nhận thấy cách này vừa tổn người lại không lợi ích gì cho chính mình, đối với hai bên chúng ta đều không tốt lành, vì vậy tôi thành khẩn hy vọng quý vị cùng tôi học Phật, niệm Phật hiệu A Di Đà Phật, xin ghi nhớ chỉ cần quý vị thâu lại thân tâm niệm Thánh Hiệu A Di Đà Phật, một niệm tương ứng hoành siêu tam giới, siêu thoát tam giới tức được đắc đạo, chỉ cần tinh tấn tu hành sẽ được thành Phật. Chỉ cần thâu lại thân tâm niệm Thánh Hiệu A Di Đà Phật, một niệm tương ứng phước thọ tăng trưởng, tiêu tai diệt chướng, chỉ cần thâu lại thân tâm niệm Thánh Hiệu A Di Đà Phật, một niệm tương ứng, tu gì được nấy. Nhưng chúng tôi hy vọng quý vị đừng tu nhân thiên quả báo, cố gắng tu tập, phát tâm Bồ Đề, nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật thánh hiệu, chỉ cần tu hành đúng pháp, tất nhiên đắc đạo tu hành chánh quả.

  2. Quy Y Tam Bảo Cho Oan Gia Trái Chủ

  Tôi tên (xxxxx), oan gia trái chủ trên thân tôi (tức nghiệp lực) quý vị hãy nghe rõ, quý vị không nghe Tam Bảo không hiểu Quy Y, cho nên thọ khổ luân hồi. Nay tôi truyền thọ Quy Y Tam Bảo, quý vị phải lắng nghe, tôi niệm một lần, quý vị hãy theo tôi niệm một lần (phải niệm ba lần)

  Quy Y Phật

  Quy Y Pháp

  Quy Y Tăng.

  Quy Y Phật, Lưỡng Túc Tôn,

  Quy Y Pháp, Ly Dục Tôn

  Quy Y Tăng, Chúng Trung Tôn.

  Quy Y Phật, Không Đọa Địa Ngục,

  Quy Y Pháp, Không Đọa Ngạ Quỷ,

  Quy Y Tăng, Không Đọa Súc Sanh

  (niệm 3 lần)

  Lễ Quy Y viên mãn, bây giờ tôi vì quý vị niệm Thánh hiệu A Di Đà Phật hai ngàn tiếng. Xin mời quý vị thâu lại thân tâm cùng tôi chuyên tâm trì niệm thánh hiệu A Di Đà Phật.

  (niệm Phật 4 chữ hoặc 6 chữ tùy ý)

  3. Niệm Xong Thánh Hiệu, Vì Oan Gia Trái Chủ, Tụng Tâm Kinh Một Lần.

  BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

  Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

  Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.

  Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức. Vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới. Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận. Vô khổ, tập, diệt, đạo. Vô trí, diệc vô đắc.

  Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề.

  Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư.

  Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

  Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha (3 lần)

  4. Tụng Xong Tâm Kinh, vì oan gia trái chủ, tụng Chú Vãng Sanh 21 lần.

  Chú Vãng Sanh

  Nam mô a di đa bà dạ

  Đa tha dà đa dạ

  Đa địa dạ tha.

  A di rị đô bà tỳ

  A di rị đa, tất đam bà tỳ

  A di rị đa tì ca lan đế

  A di rị đa tì ca lan đa

  Dà di nị dà dà na

  Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

  Kệ Hồi Hướng

  Nguyện đêm công đức này,

  Trang nghiêm Phật Tịnh Độ,

  Trên đền bốn ơn nặng,

  Dưới cứu khổ tam đồ,

  Nếu có ai thấy nghe,

  Đều phát tâm Bồ Đề,

  Hết một báo thân này,

  Đồng sanh cõi Cực Lạc

  5. Lời Kết Thúc:

  Tất cả oan gia trái chủ trên thân tôi, lúc nãy tôi vừa quy y Tam Bảo cho quý vị, tụng niệm Phật hiệu A Di Đà Phật hai ngàn tiếng, tụng Tâm Kinh một lần, tụng chú vãng sanh 21 lần. Những pháp ngữ này đều tặng cho quý vị, hy vọng quý vị đừng làm chướng ngại cho tôi, mau rời khỏi thân tôi, tìm một chỗ tốt lành mà tu hành, phá mê khai ngộ, minh tâm kiến tánh, lìa khổ được vui, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.

  Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

  1. Nhất tâm chuyên niệm vạn đức hồng danh A Di Đà Phật, có thể tiêu tai chướng, phá mê khai ngộ, thuận đạt bờ giác.
  2. Khi nghiệp lực hiện tiền, tu hành tinh tấn, nhức đầu, đau chân hoặc các bộ phận khác trên thân thể không khỏe, có thể dùng phương pháp này.
  3. Trong lúc tu hành gặp chướng ngại, dùng phương pháp này, đừng dùng những văn hồi hướng khác, nên tụng chú vãng sanh siêu độ cho họ vãng sanh, tức là hồi hướng cho họ rồi, phương pháp này linh nghiệm, xin quý vị đồng tu chứng nghiệm.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tất Tần Tật Kinh Nghiệm Thờ Cúng Ở Nhà Thuê Đúng Nghi Lễ
 • Có Nên Lập Bàn Thờ Hay Thờ Cúng Ở Nhà Thuê, Nhà Trọ Không ?
 • Phong Thủy Ban Thờ: Ở Nhà Trọ, Nhà Thuê Có Nên Lập Ban Thờ Không?
 • Hướng Dẫn Cách Cúng Rằm Tháng Giêng Đúng Chuẩn
 • Marry Blog :: Đặc Điểm Đồ Cúng, Số Thức Cúng Trong Gia Đình Nam Bộ Cô Dâu Trẻ Cần Chú Ý
 • Giải Oán Kiết, Giải Oan Kết Chủ, Oan Gia Trái Chủ Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Lễ Nghi Thờ Cúng Trong Tín Ngưỡng Thờ Mẫu Ở Việt Nam
 • Cúng 100 Ngày Bốc Bát Hương Quan Trọng Như Thế Nào Bạn Biết Chưa?
 • Bài Văn Khấn Cúng Ông Công Ông Táo Ngày 23 Tháng Chạp
 • Cúng Rằm Tháng 7: Ở Nhà Chung Cư Thì Cúng Cô Hồn Thế Nào?
 • Tam Tai Là Gì? Cách Hóa Giải Hạn Tam Tai Năm 2022 Canh Tý
 • Khi đi lễ chùa, các bạn thường nghe mọi người nhắc tới lễ giải oán kết, giải oan kết chủ, oan gia trái chủ và làm lễ để hóa giải, vậy các bạn đã hiểu về nó chưa?

  1. Oan gia trái chủ là gì?

  Theo Phật giáo, oan gia trái chủ (hay còn gọi oán kiết, oan kết chủ) là một hiện tượng nghịch cảnh ghét nhau mà phải sống, làm việc và sinh hoạt chung trong không gian chung có tính cộng đồng, gia đình, hội đoàn hay quốc gia. Có nhiều loại oan gia trái chủ có nguyên nhân tiền kiếp, oan gia trái chủ phần lớn đều có nguyên nhân ở kiếp này.

  Với oan gia trái chủ có nguyên nhân tiền kiếp bởi người ta có chung mục đích, sở thích theo nghĩa cạnh tranh mà người ta hướng mình là đối thủ không giải quyết được ở kiếp trước, sau khi chết người ta tiếp tục gặp nhau và sau khi tái sinh thì họ tiếp tục là đối thủ của nhau, loại trừ nhau, xung đột, mâu thuẫn với nhau và muốn khẳng định chỉ được một mất một còn giống như mặt trăng và mặt trời.

  2. Cách hóa giải oan gia trái chủ

  Mỗi người trong chúng ta không thể tránh khỏi oan gia trái chủ nhưng oan gia trái chủ đó lớn hay nhỏ là đều do mỗi người. Bởi từ nhiều đời và nhiều kiếp, những sai lầm, u mê mà mình đã sát bao nhiêu sinh vật, con người mà mình không hề hay biết. Bạn sát sinh hay vô tình làm chết một con kiến, như thế đã làm bạn kết thêm oan gia trái chủ bởi mỗi loài vật đều có tánh linh và chúng cũng biết oán hận, biết yêu thương.

  Để có thể hóa giải oan gia trái chủ, tiêu nghiệp chướng của mình, bạn nên tu tâm tích đức, hạn chế sát hại các con vật, sinh vật.

  Bên cạnh đó, nguyên nhân dẫn tới việc oan trái đó là việc tranh chấp quyền lợi chính trị, kinh tế. Nếu như bạn tương nhượng kẻ nỗ lực giải quyết đó hoặc nếu có thể tránh né được, bạn nên tránh né, điều này sẽ giúp bạn không góp phần tạo thêm oan trái.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Bày Trí Mâm Cỗ Cúng Rằm Trung Thu
 • Sao La Hầu Là Gì? Văn Khấn Cúng Sao La Hầu 2022 Chi Tiết
 • Lễ Vật Cúng Thần Tài Gồm Những Gì, Cúng Ngày Thần Tài Thế Nào, Vào Giờ Nào Chuẩn Nhất?
 • Bài Văn Khấn Cúng Cô Hồn Chuẩn Nhất Để Tránh Rước Vong Vào Nhà
 • Hướng Dẫn Cúng Giao Thừa Tết Nguyên Đán Canh Tý Ở Căn Hộ Chung Cư
 • Oan Gia Trái Chủ Là Gì? Cách Hoá Giải Oan Gia?

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Khấn Cúng Giao Thừa Trong Nhà 2022 Và Mâm Lễ Cúng Chuẩn Nhất
 • Những Điều Cần Biết Về Lễ Phật Đản
 • Những Lầm Tưởng Về Phóng Sinh Không Phải Ai Cũng Biết
 • Cách Thực Hiện Lễ Tạ Mộ
 • Lễ Cảm Tạ Nhà Nguyện Mới Tín Hữu H’mông Của Điểm Nhóm Nam Giang Tỉnh Phú Yên
 • Oan gia trái chủ là gì ?

  Sau khi qua đời, trong khi đa số các vong linh đã nhanh chóng luân hồi kiếp khác ở những cảnh giới khác nhau trong lục đạo, thì vẫn còn có những vong hồn đã vất vưởng dương gian cả mấy trăm năm, thậm chí mấy nghìn năm, không siêu thoát, không đầu thai đi đâu được, chỉ vì không buông được những bám chấp, những oán hận trong lòng.

  Trong số đó, đáng sợ nhất, chính là các vong linh Oan gia trái chủ. Họ là vong hồn của người hay súc sinh… trong kiếp này và vô số kiếp qua đã từng cùng chúng ta kết nhiều mối thâm thù.

  Có khi làm súc sinh bị chúng ta bắt giết ăn thịt, có khi làm người bị chúng ta đánh đập, hành hạ, cướp đoạt, lừa đảo, giết hại…. Khi thì là những thai nhi bị cha mẹ phá bỏ…tạo ra vô số mối căm hận, oán thù chằng chịt.

  Khi các vong hồn oan gia trái chủ tìm được người đã hại mình, dù kẻ đó đã luân hồi chuyển kiếp, xong các vong hồn oan gia vẫn có thể nhận ra được. Điều đương nhiên phải xảy ra, là họ sẽ bám theo, tìm cách trả thù.

  Vậy họ trả thù bằng cách những cách nào ?

  Các vong linh có một số thần lực nhất định, không nhiều thì ít. Và họ cũng rất thông minh, nên nghĩ ra được nhiều cách thức phong phú khác nhau để trả thù. Như khiến chúng ta lâm bệnh, nặng thì ung thư, nhẹ thì đau nhức, đủ loại bệnh tật.

  Hoặc làm cho gia đình xào xáo, cãi vã, hành hạ nhau. Hoặc “ma dẫn lối, quỷ đưa đường” khiến ta gặp thất bại trong việc làm ăn, thậm chí họ có thể xô đẩy, che mắt khi ta đang chạy xe trên đường khiến ta tai nạn bị thương, hoặc bỏ mạng.v.v…

  Không phải tất cả mọi tai họa, khổ đau trong đời đều do Oan gia trái chủ gây ra, vì nhiều khi, tai họa đơn thuần là tự Nghiệp Báo chiêu cảm ra đau khổ, không hề có sự góp mặt của vong hồn nào.

  Xong sự báo oán của các vong linh Oan gia gây ra bệnh tật, tai họa cũng chiếm một tỉ lệ rất lớn, thực chất, đó cũng là một loại quả báo, chứ không hề nằm ngoài Nhân quả. Vậy nếu bạn nhận thấy cuộc sống có nhiều khó khăn, đau khổ, bệnh tật, xui xẻo bao vây, bạn hãy thử sám hối và cầu siêu cho oan gia trái chủ, nếu qua một vài lần mà mọi chuyện chuyển biến tốt, vậy bạn đã đi đúng hướng.

  Còn nếu không, bạn cũng không mất mát gì nhiều, không có ai thu tiền hay đánh thuế bạn trong việc này cả.

  Thực sự mà nói, ai đang có mặt trên cõi đời này, hầu hết đều luôn có các vong linh Oan gia trái chủ đeo theo báo thù. Vì đa số mọi người ai chẳng từng giết con vật này, con vật kia, không trực tiếp giết thì cũng ăn thịt, uống máu rất nhiều sinh mạng, những con vật đó chết rồi đa số đều đeo theo người đã sát hại, ăn thịt mình, chờ cơ hội báo oán, kết thành oan gia trái chủ.

  Rồi có rất nhiều người trải qua chiến tranh giết chóc, những người từng phá thai, những người từng trải qua những ân oán, nợ máu trong cuộc sống mà kết thành oan gia với các vong hồn.

  Mà nếu như có ai khăng khăng mình tử nhỏ đến giờ hoàn toàn vô tội, thì vẫn còn rất nhiều oan gia từ nhiều kiếp xưa tìm đến.

  Như trường hợp Ngộ Đạt Quốc Sư – người soạn cuốn Từ Bi Thủy Sám nổi tiếng thời vua Đường Y Tôn. Kiếp xưa vào thời Hán, ông tên là Viên Án, từng vu hại khiến một người tên Triệu Thố chết oan, bị hành hình chém ngang lưng mà chết. Vong hồn Triệu Thố đeo theo Ngộ Đạt Quốc Sư 10 kiếp liên tiếp không báo thù được, vì cả 10 kiếp ấy Ngộ Đạt Quốc Sư tinh tấn tu hành, các vị Hộ pháp bảo vệ chặt chẽ không lại gần được.

  Xong đến kiếp thứ 10, khi đã làm đến chức Quốc Sư, vinh quang tột đỉnh, do ông khởi tâm kiêu ngạo, các vị Hộ Pháp bỏ đi, vong linh oan gia Triệu Thố tranh thủ cơ hội, nhập vào khiến ông bị một căn bệnh quái ác : ung nhọt hình mặt người ở nơi đầu gối. Nói như hiện nay thì là Ung thư ác tính, đau đớn ghê gớm mà mọi ngự y đều không chữa được.

  Nếu như ngay đến một vị đạo cao đức trọng như Ngộ Đạt Quốc Sư, 10 kiếp tu hành chuẩn mực, mà vẫn có thể bị oan gia báo thù như thế, thì phàm nhân như chúng ta, đừng ai nên nghĩ rằng, mình không có bất kì oan gia nào. Chẳng qua, chỉ là chưa đến lúc họ ra tay báo thù thôi.

  Vậy làm như thế nào để hóa giải mối oán hận của những oan gia trái chủ đó ?

  Chỉ có sám hối, và bù đắp lỗi lầm bằng cách hồi hướng công đức cho họ, cho đến khi họ chịu buông tha, ta mới thoát được. Và đó là mục đích của “Nghi Thức Sám Hối – Cầu Siêu Oan Gia Trái Chủ” phía dứơi đây.

  Rất nhiều người đã khỏi bệnh nhanh chóng, sau khi đã sám hối với các oan gia trái chủ, vì đơn giản, những người đó bị bệnh là do các vong linh oan gia tạo ra, nay họ chịu buông tha, thì bệnh sẽ biến mất. Thậm chí có người đang rất xui xẻo, nhưng chỉ cần sám hối với oan gia trái chủ, xui xẻo cũng tan biến.

  Điều này giống như ta đang đi xe đạp trên đường, thì bánh xe bị vướng phải túi nilon, hay bùi nhùi, kẹt cứng lại không thể chạy. Lúc này, dù ta cố sức đạp mạnh thế nào thì xe cũng chỉ nằm ì một chỗ. Nhưng chỉ cần ta xuống gỡ đống bùi nhùi ra khỏi bánh xe, là xe lại chạy được bình thường.

  Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng thấy kết quả tốt đẹp đến nhanh. Vì số lượng oan gia trái chủ của mỗi người khác nhau, như người hiền lành, ít sát sinh, thì oan gia ít, sám hối oan gia sẽ nhanh thấy kết quả.

  Một số khác do nhiều kiếp qua sát sinh nhiều thì số Oan gia đông hơn, sám hối một hai lần là chưa đủ. Rồi tâm lý của các vong linh oan gia cũng khác nhau, có vong thì dễ tha thứ, nghe sám hối một lần là buông tha, có vong thì thù dai, sám hối vài lần vẫn chưa hết căm hận, cần sám hối thêm nhiều lần nữa.

  Thế nên sự kiên trì là rất quan trọng khi cầu siêu oan gia. Cầu siêu một hai buổi chưa thấy thay đổi được gì nhiều, chúng ta hãy kiên trì cầu siêu thêm 10 – 20 buổi nữa ( không cần liên tiếp mỗi ngày, cách vài ngày sám hối một buổi cũng được), thường thì đa số mọi người sẽ thấy những hiệu nghiệm, những chuyển biến rõ rệt trong khoảng này.

  Một số ít trường hợp do oan gia quá nhiều ( biểu hiện là nhiều bệnh, nhiều xui xẻo, nhiều loại đau khổ khác nhau trong cuộc sống), cần sám hối đến cả trăm lần mới thấy những thay đổi theo chiều hướng tốt. Và tốt nhất là nếu có thể, mỗi người nên duy trì sám hối với oan gia trái chủ mỗi tháng một vài lần trong nhiều năm.

  NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH NGHI THỨC CẦU SIÊU

  1. ĐỊA ĐIỂM

  “Nghi Thức Sám Hối – Cầu Siêu Oan Gia Trái Chủ”, có thể tiến hành ngay trong nhà người cần sám hối, và đó là nơi tốt nhất, vì các vong oan gia vốn đã ở sẵn đó, dễ dàng tiếp nhận sự sám hối, siêu độ.

  Nếu không tiện, ta tùy hoàn cảnh tìm một nơi khác, như nhà người quen, hoặc một nơi yên tĩnh nào đó không ai làm phiền.

  Còn ở chùa, đền, miếu, ngay cả nghĩa trang Liệt Sĩ, thường có các vị thần Hộ Pháp, có khi các vong được cho vào, cũng có khi không vào được. Nếu chọn tổ chức ở chùa, tốt nhất cần được sư trụ trì chấp thuận, thỉnh Hộ Pháp cho phép các vong vào.

  Còn tổ chức ở nhà, mà trong nhà nếu có bàn thờ Phật, thì ta tiến hành trước bàn thờ Phật ( sắp lễ cúng oan gia, cúng thai nhi trên một cái bàn riêng, đặt bên cạnh trái hoặc phải bàn thờ Phật)

  Nếu không có, thì ta sắp xếp một chỗ nào sạch sẽ (kể cả phòng ngủ ) không bị ai hay vấn đề gì gây ảnh hưởng đến buổi cúng là được.

  2. THỜI GIAN

  Thời gian tiến hành, tốt nhất nên chọn buổi tối, khi không còn mặt trời, các vong linh dễ dàng đến dự lễ. Cho dù ban ngày, một số vong linh vẫn có thể đi lại, nhưng không phải vong linh nào cũng làm được vậy.

  Vào tháng 7, các vong linh từ Âm phủ được tự do đi lại lên dương gian, nên cúng cầu siêu… trong tháng 7 thì đông vong linh về dự lễ nhất.

  Xong những ngày tháng bình thường khác trong năm cũng vẫn đều có thể tiến hành các Nghi thức cầu siêu, không cần câu nệ phải chọn ngày nào cả. Làm việc thiện, ngày nào cũng là ngày tốt. Làm việc bất thiện, ngày nào cũng là ngày xấu. Tùy hoàn cảnh, ta thu xếp được ngày nào thuận lợi là tiến hành thôi.

  3. SỐ NGƯỜI THAM GIA

  Tất cả mọi người đều có thể tự tổ chức Nghi thức sám hối oan gia, bất luận tại gia hay xuất gia, Phật tử hay không phải Phật tử, nếu có thể mời thêm nhiều người cùng hỗ trợ tụng niệm thì tuyệt vời, còn không được thì ta hoàn toàn có thể tự tiến hành một mình.

  Sám hối với oan gia, thì chính mình – “người cần sám hối” là quan trọng nhất. Vì oan có đầu, nợ có chủ, lời sám hối chân thành của kẻ có lỗi mới là cái các vong linh muốn nghe nhất – là điều then chốt khiến các vong linh oan gia, các thai nhi chịu đồng ý tha thứ, buông xuống hận thù để tiếp nhận cầu siêu.

  4. NHỮNG ĐIỀU CẦN CHUẨN BỊ

  Khi ta sắp mâm lễ cúng, bất kể Nghi thức nào, nhất thiết phải dùng đồ chay, không được cúng thịt, cá, đồ mặn, rượu… Không cần thiết phải mâm cao cỗ đầy, cũng chẳng cần vàng mã, vì âm thanh tụng kinh niệm Phật còn trân quý hơn vô số lần so với tất cả đồ cúng thế gian.

  Đây là điều mà nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã cùng hàng loạt nhà ngoại cảm nổi tiếng Việt Nam, đồng loạt chứng kiến tại nghĩa trang Trường Sơn. Khi đó nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã đứng giữa nghĩa trang, chắp tay thành kính niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” 108 lần, lập tức các anh linh liệt sĩ bất luận khi sống có tôn giáo hay không, đều đồng chắp tay niệm Phật theo tha thiết.

  Và các anh linh liệt sĩ phản hồi lại cho ông Nguyễn Văn Nhã và những nhà ngoại cảm có mặt tại đó rằng, chính tiếng tụng kinh niệm Phật, mới là thứ quý giá nhất mà người sống có thể gửi cho họ.

  Thế nên sắp đồ cúng nhiều hay ít tùy tâm gia chủ, không cần quá câu nệ, nếu không có nhiều điều kiện, thì một ít trái cây, một ít bánh, một ít cháo, một ly nước, một nén nhang… là cũng được.

  Dù sao đi nữa, trong khi tiến Nghi thức, ta sẽ đọc những thần chú vi diệu của chư Phật như chú Biến Thực, chú Cam Lồ, chú Như Ý Bảo Luân Vương có năng lực biến phẩm vật ra thật nhiều trong vô hình, khiến tất cả đều được no đủ.

  Trong khi tiến hành Nghi thức, nếu có chuông, khánh thì thì tốt, nhưng không có cũng được. Nếu có thể quỳ suốt buổi thì rất tốt, nhưng nếu không thì đổi tư thế đứng, hay ngồi cũng được.

  Trong các Nghi thức, những câu chữ trong dấu (…) chính là phần hướng dẫn, ta không đọc, chỉ chú ý làm đúng theo những hướng dẫn đó. Tuy nhiên, một số hoàn cảnh không làm theo được, thì có thể linh động bỏ qua, không cần máy móc.

  Hình thức chỉ là những yếu tố hỗ trợ, còn cái cốt lõi, quyết định thành công của buổi lễ cầu siêu vẫn là lòng thành. Bởi vậy nhiều người bỏ rất nhiều tiền ra rước thầy cúng, sư sãi… về làm các lễ cầu siêu đình đám cực kỳ tốn kém, vàng mã đốt rực trời xong không thấy cảm ứng gì mấy, cuộc sống không chuyển biến gì cả. Đó là vì cõi tâm linh chỉ coi trọng thành tâm, chứ không coi trọng hình thức.

  Một ông thầy cúng chỉ vì tiền mà đến, bất kể hình thức có vẻ chuyên nghiệp đến mức nào, trong tâm sẽ chứa đầy tham lam, ích kỉ, vụ lợi… lấy đâu ra thành tâm mà chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ ? Lấy đâu ra uy lực mà siêu độ được vong ? Chẳng bằng gia chủ tự mình bày mâm lễ chay tịnh giản dị, lấy tâm thành mà cầu siêu, hiệu lực còn mạnh gấp ngàn vạn lần.

  Trong “Nghi Thức Sám Hối – Cầu Siêu Oan Gia Trái Chủ”, thì lòng thành chính là sự ăn năn, hối hận thật sự vì những sai trái, những tội lỗi mình đã gây ra cho các oan gia trái chủ, cho các thai nhi bị phá bỏ.

  Đọc từng câu sám hối mà lòng thấy day dứt, hổ thẹn, muốn nói lên lời xin lỗi từ tận đáy lòng, đến nỗi một số người phải bật khóc, muốn bù đắp cho họ, giúp họ được siêu thoát, được Vãng Sinh, đó là thành tâm.

  Trong lúc đọc khai thị, đọc kinh văn thì tâm tập trung hiểu nghĩa, nương theo những nghĩa lí trong đó mà khởi tác ý. Trong lúc đọc các thần chú, thì không cần hiểu nghĩa ( vì nghĩa của các thần chú- đà ra ni như chú Đại Bi, chú Như ý Bảo Luân Vương, chú Vãng Sinh… người thường không thể hiểu), mà chỉ cần tin tưởng mạnh mẽ vào năng lực vi diệu của âm thanh những thần chú đó đang chuyển hóa các vong linh trong vô hình là được.

  Trong lúc niệm Phật, thì miệng niệm, tâm khởi lên lòng tôn kính Phật, mắt không thấy nhưng ý luôn tưởng như trong vô hình Phật A Di Đà cùng các vị Bồ Tát, theo câu niệm tha thiết của mình mà hiện đến tiếp rước các hương vong linh Vãng Sinh, đó chính là thành tâm.

  NGHI THỨC SÁM HỐI – CẦU SIÊU OAN GIA TRÁI CHỦ

  ( Tất cả đồng thanh)

  Cúi đầu lạy Đức Như Lai

  Mười phương Pháp giới không ai sánh bằng.

  Pháp thân thường trụ vĩnh hằng.

  Hóa thân vô lượng nhọc nhằn độ sinh.

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

  ( 3 lạy)

  Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!

  (1 lạy)

  Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật!

  (1 lạy)

  Nam Mô Kim Quang Sư Tử Du Hí Như Lai ! (1 lạy)

  Nam Mô Phổ Quang Công Đức Sơn Vương

  Như Lai ! (1 lạy)

  Nam Mô Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương

  Như Lai ! (1 lạy)

  Nam Mô Đa Bảo Như Lai !

  (1 lạy)

  Nam Mô Ly Bố Úy Như Lai !

  (1 lạy)

  Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai !

  (1 lạy)

  Nam Mô Quảng Bác Thân Như Lai !

  (1 lạy)

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát !

  (1 lạy)

  Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát !

  (1 lạy)

  Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát !

  (1 lạy)

  Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát !

  (1 lạy)

  Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát !

  (1 lạy)

  Nam Mô Đương Lai Thế Tôn Di Lặc Bồ Tát !

  (1 lạy)

  Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tam Bảo ! (1 lạy)

  Tịnh Khẩu Nghiệp Chân Ngôn:

  TU RỊ, TU RỊ, MA HA TU RỊ, TU TU RỊ, TA BÀ HA.

  (3 lần )

  Tịnh Tam Nghiệp Chân Ngôn :

  ÁN TA PHẠ BÀ PHẠ, THUẬT ĐÀ TA PHẠ, ĐẠT MA TA PHẠ, BÀ PHẠ THUẬT ĐỘ HÁM (3 lần )

  Tốc Tật Thành Tựu Nhất Thế Chân Ngôn

  ÁN, TRA TRA TRA Ô, TRÍ TRÍ TRÍ TRÍ, TRA Ô, TRA Ô TRA Ô TRA Ô, PHẠ NHỰT RA TÁT ĐÁT PHẠ, NHÃ HỒNG VÃM HỘC HẬT RỊ HẠC HỒNG PHẤN TRA, HỒNG

  Phổ Cúng Dường Chân Ngôn :

  ÁN NGA NGA NÃNG, TAM BÀ PHẠ , PHIỆT NHẬT RA HỒNG. (3 lần )

  Phổ Triệu Thỉnh Chân Ngôn:

  NAM MÔ BỘ BỘ ĐẾ LỊ, GIÀ RỊ ĐA LỊ, ĐÁT ĐÁ NGA ĐÁ DA. ( 3 lần)

  Phá Địa Ngục Chân Ngôn :

  ÁN GIÀ LA, ĐẾ GIA SA BÀ HA ( 3 lần )

  Giải Oán Kết Chân Ngôn :

  ÁN TAM ĐÀ LA, GIÀ ĐÀ , SA BÀ HA ( 3 lần )

  Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn:

  ÁN BÁT RA MẠT LÂN, ĐÀ NẢNH, TA BÀ HA (3 lần)

  Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn:

  ÁN LAM TOÁ HA (3 lần )

  THỈNH MỜI

  ( Chỉ người cần sám hối đọc)

  Ngày hôm nay , con tên … , ( thêm pháp danh nếu có) sắp mâm lễ đơn sơ, của ít lòng nhiều, kính thỉnh chư vị oan gia trái chủ: thân người , thân quỷ, thân súc sinh… khắp trong sáu nẻo, hoặc ở trong thân, hoặc ở ngoài thân, kiếp này hay kiếp xưa từng bị con gây bao đau khổ, kết mối thâm thù.

  Xin các vị về đây, trước nhận mâm lễ mọn và sự ăn năn, sám hối chân thành của con, sau là để nương nơi Phật lực từ bi, nương câu kinh tiếng kệ, thoát khỏi mọi đau đớn, khổ sở, siêu thăng Tịnh Độ hưởng an lạc vĩnh hằng. (1 lạy)

  ( lặp lại 3 lần )

  ( Tất cả đồng thanh)

  Tôn Pháp, chư Bồ Tát

  Thinh Văn và Duyên Giác

  Cùng các bậc Thánh Hiền

  Duyên khởi đài sáng chói

  Khắp xông mười phương cõi

  Tỏa ngát các chúng sanh

  Đều phát tâm Bồ Đề

  Xa lìa các vọng nghiệp

  Trọn nên Đạo Vô Thượng

  (1 tiếng chuông, xá 1 xá)

  Nam Mô Hương Cúng Dường Tiêu Diện Đại Sĩ Bồ Tát Ma Ha Tát.

  (3 lần, 1 tiếng chuông, xá 1 xá)

  Xin quý vị cùng trì tụng :

  Khai Yết Hầu Chân Ngôn:

  ÁN, BA BỘ ĐẾ RỊ GIÀ ĐA RỊ ĐÁC ĐA NGA ĐA DA (3 lần)

  Quán Thế Âm Bồ Tát Diệt Nghiệp Chướng Chân Ngôn:

  ÁN, A LỔ LẶC KẾ TA BÀ HA (3 lần)

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát !

  ( 7 lần )

  Như Ý Bảo Luân Vương Đà Ra Ni

  NAM MÔ PHẬT ĐÀ DA,

  NAM MÔ ÐẠT MA DA,

  NAM MÔ TĂNG DÀ DA.

  NAM MÔ QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT MA HA TÁT, CỤ ĐẠI BI TÂM GIẢ.

  ÐÁT ĐIỆT THA. ÁN,

  CHƯỚC YẾT RA PHẠT ĐỂ,

  CHẤN ĐA MẠC NI, MA HA BÁT ĐẮNG MẾ.

  RÔ RÔ RÔ RÔ,

  ĐỂ SẮC TRA THƯỚC RA A YẾT LỴ,

  SA DẠ HỒNG, PHẤN TÓA HA. ÁN,

  BÁT ĐẠT MA, CHẤN ĐA MẠC NI,

  THƯỚC RA HỒNG.

  ÁN, BÁT LẬT ĐÀ. BÁT ĐẲNG MÊ HỒNG.

  (3 LẦN)

  Kính lạy Đấng Đại Từ Đại Bi- Quán Thế Âm Bồ Tát, xin nương nhờ nơi công đức của Đà Ra Ni này, xin nương nhờ Phật lực vô biên gia hộ, tùy tâm biến hiện theo sở thích của các vị oan gia trái chủ đây, biến các phẩm vật này theo đúng ý từng vị, nhiều đến vô lượng, đầy đủ không thiếu chi. (1 lạy)

  Biến Thực Chân Ngôn

  NAM MÔ TÁT PHẠ ĐÁC THA NGA ĐA, PHẠ LỒ CHỈ ĐẾ. ÁN, TAM BẠT RA, TAM BẠT RA HỒNG. (7 lần)

  Cam Lồ Thủy Chân Ngôn

  NAM MÔ TÔ RÔ BÀ DA, ĐÁT THA NGA ĐA DA, ĐÁT ĐIỆT THA. ÁN, TÔ RÔ TÔ RÔ, BÁT RA TÔ RÔ, BÁT RA TÔ RÔ, TA BÀ HA.

  SÁM HỐI VỚI OAN GIA TRÁI CHỦ

  ( Chỉ người cần sám hối đọc)

  Từ vô thủy kiếp đến nay, con do ngu si, không biết Đạo lí, u mê không thuận theo lời Phật, chẳng có lương tri, bằng thân, khẩu, ý mà đã gieo rắc bao nỗi đau khổ, kinh hoàng cho quý vị, khiến quý vị ôm nỗi uất hận ngút trời, tội lỗi thật muôn phần đáng chết. ( 1 lạy)

  Hoặc vì bữa ăn của bản thân, của thân quyến, của khách khứa.v.v… mà nhẫn tâm xuống tay tàn sát mạng sống của quý vị, hoặc bảo người giết, hoặc trả tiền để người ta giết, hoặc mua về ăn v.v… chẳng đoái hoài đến nỗi đau của quý vị, hoặc của thân quyến quý vị. Ngày nay biết Đạo rồi, con hết sức hổ thẹn, thành khẩn ăn năn sám hối, đối trước Tam Bảo thiêng liêng, xin dập đầu tạ tội với quý vị. (1 lạy)

  Hoặc vì ác tâm, lòng lang dạ sói, thủ đoạn tàn nhẫn, tra tấn đánh đập, hành hạ nhiều cách, khiến cho quý vị hoặc thân thể đau đớn, hoặc tâm can thống khổ, hoặc bỏ mạng oan ức .v.v… chẳng nghĩ đến nỗi đau của quý vị, hoặc của thân quyến quý vị. Ngày nay biết Đạo rồi, con hết sức hổ thẹn, thành khẩn ăn năn sám hối, đối trước Tam Bảo thiêng liêng, xin dập đầu tạ tội với quý vị. (1 lạy)

  Hoặc dùng mưu mô thâm độc, lừa lọc gạt gẫm, tráo trở thất tín, bùa ngải ma quái, độc dược thuốc mê, máy móc phương tiện v.v…thủ đoạn tinh vi, cách thức đa dạng hại cho quý vị mất tài sản, mất danh dự, mất thân quyến, mất tiết hạnh.v.v… cho đến mất mạng trong nỗi căm tức, chẳng nghĩ đến nỗi đau của quý vị, hoặc của thân quyến quý vị.. Ngày nay biết Đạo rồi, con hết sức hổ thẹn, thành khẩn ăn năn sám hối, đối trước Tam Bảo thiêng liêng, xin dập đầu tạ tội với quý vị. (1 lạy)

  Hoặc lạnh lùng vô tâm, phụ tình bạc nghĩa, vong ơn tráo trở, dứt tình ruột thịt, khiến cho quý vị lòng tan dạ nát, thương tổn thân tâm, oán khí ngập trời, đẩy quý vị đến chỗ hoặc chết chẳng cam tâm, hoặc u uất sinh bệnh, hoặc bỏ mạng quyên sinh.v.v… chẳng nghĩ đến nỗi đau của quý vị, hoặc của thân quyến quý vị. Ngày nay biết Đạo rồi, con hết sức hổ thẹn, thành khẩn ăn năn sám hối, đối trước Tam Bảo thiêng liêng, xin dập đầu tạ tội với quý vị. (1 lạy)

  Hoặc cậy quyền cậy thế, cậy tiền cậy sức, kéo bè kết lũ, vây cánh bè đảng, ỷ mạnh hiếp yếu, làm càn làm bậy.v.v… khiến cho quý vị mất tài sản, mất danh dự, mất thân quyến, mất trinh tiết phẩm hạnh.v.v… cho đến mất mạng trong nỗi căm tức, chẳng nghĩ đến nỗi đau của quý vị, hoặc của thân quyến quý vị. Ngày nay biết Đạo rồi, con hết sức hổ thẹn, thành khẩn ăn năn sám hối, đối trước Tam Bảo thiêng liêng, xin dập đầu tạ tội với quý vị. (1 lạy)

  Hoặc vô tình, hoặc cố ý, hoặc trực tiếp tự mình làm, hoặc gián tiếp đứng đằng sau, hoặc xúi giục, sai bảo, hoặc chỉ vẽ, chế tác…tạo nhân duyên khiến người khác làm, hoặc cổ vũ, thấy người ta làm mà hùa theo vui thích, hoặc vô tâm bỏ mặc.v.v… đủ mọi cách thức , trong kiếp này, hoặc kiếp xưa khiến cho quý vị mất tài sản, mất danh dự, mất thân quyến, mất trinh tiết phẩm hạnh.v.v… cho đến mất mạng trong nỗi căm tức, thân tâm thống khổ, ai oán tang thương, hận thấu xương tủy, chẳng màng đến nỗi đau của quý vị, hoặc của thân quyến quý vị. Ngày nay biết Đạo rồi, con hết sức hổ thẹn, thành khẩn ăn năn sám hối, đối trước Tam Bảo thiêng liêng, xin dập đầu tạ tội với quý vị. (1 lạy)

  Kính thưa quý vị oan gia trái chủ, tội lỗi con đã gây ra cho quý vị, nhiều không tả xiết, bây nhiêu lời lẽ chẳng thấm vào đâu, bây nhiêu hối hận chẳng nghĩa lí gì đối với đau khổ mà quý vị đã chịu đựng. Nhưng cũng xin quý vị mở lượng khoan dung, tha thứ cho tội lỗi con trót dại gây ra cho quý vị, bởi vì ” oán nên cởi, không nên cột”, ôm giữ căm hận, tìm cách trả thù…cũng không khiến quý vị thêm lợi lộc gì, mà chỉ khiến quý vị thêm sự dày vò. Oán khí kết tụ, dễ khiến quý vị bị đọa lạc vào những nẻo đau khổ, chẳng thể siêu thoát lên cõi lành.

  Nay con xin mạn phép ( thỉnh đại chúng) tụng kinh niệm Phật, hồi hướng công đức cầu cho quý vị được tiêu trừ nghiệp chướng, buông bỏ hiềm hận, thân tâm an lạc, tăng trưởng Bồ Đề tâm, nương nhờ Phật lực mà được siêu sinh Tịnh Độ, vĩnh viễn thoát khỏi mọi cảnh khổ của thế gian này.

  Vậy xin quý vị oan gia trái chủ, cùng đại chúng đồng thanh đọc tụng thần chú Đại Bi của Quán Thế Âm Bồ Tát, có công năng tiêu trừ nghiệp chướng, khiến thân tâm an lạc, thư thái, xa lìa mọi sự đau khổ.

  ( Tất cả đồng thanh )

  Nam mô đại bi Quán Thế Âm,

  nguyện con mau biết tất cả pháp.

  Nam mô đại bi Quán Thế Âm,

  nguyện con sớm được mắt trí huệ.

  Nam mô đại bi Quán Thế Âm,

  nguyện con mau độ các chúng sanh,

  Nam mô đại bi Quán Thế Âm,

  nguyện con sớm được phương tiện khéo.

  Nam mô đại bi Quán Thế Âm,

  nguyện con mau lên thuyền bát nhã.

  Nam mô đại bi Quán Thế Âm,

  nguyện con sớm được qua biển khổ,

  Nam mô đại bi Quán Thế Âm,

  nguyện con mau được đạo giới định.

  Nam mô đại bi Quán Thế Âm,

  nguyện con sớm lên non Niết Bàn.

  Nam mô đại bi Quán Thế Âm,

  nguyện con mau về nhà vô vi.

  Nam mô đại bi Quán Thế Âm,

  nguyện con sớm đồng thân pháp tánh.

  Nếu con hướng về nơi non đao,

  non đao tức thời liền sụp đổ.

  Nếu con hướng về lửa, nước sôi,

  nước sôi, lửa cháy tự khô tắt.

  Nếu con hướng về cõi địa ngục,

  địa ngục liền mau tự tiêu diệt,

  Nếu con hướng về loài ngạ quỷ.

  Ngạ quỷ liền được tự no đủ,

  Nếu con hướng về chúng Tu La,

  Tu la tâm ác tự điều phục,

  Nếu con hướng về các súc sanh,

  súc sanh tự được trí huệ lớn.

  Nếu con hướng về các nhân loại

  Nhân loại liền khai phát tâm Bồ Đề

  Nếu con hướng về chúng thiên nhân

  Thiên nhân xả dục siêng tu Phật.

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ! ( 7 lần)

  Nam Mô A Di Đà Phật ! (7 lần )

  *******************

  Nam-mô Ðại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát.

  (3 lần)

  THIÊN THỦ THIÊN NHÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ RA NI

  NAM-MÔ HẮC RA ĐÁT NA, ĐA RA DẠ DA. NAM-MÔ A RỊ DA, BÀ LÔ YẾT ĐẾ, THƯỚC BÁT RA DA,

  BỒ-ĐỀ TÁT ĐỎA BÀ DA, MA HA TÁT ĐỎA BÀ DA, MA HA CA LÔ NI CA DA. ÁN, TÁT BÀN RA PHẠT DUỆ SỐ ĐÁT NA ĐÁT TỎA.

  NAM-MÔ TẤT KIẾT LẬT ĐỎA Y MÔNG A RỊ DA, BÀ LÔ KIẾT ĐẾ THẤT PHẬT RA LĂNG ĐÀ BÀ.

  NAM-MÔ NA RA CẨN TRÌ HÊ RỊ MA HA BÀN ĐA SA MẾ, TÁT BÀ A THA ĐẬU DU BẰNG,

  A THỆ DỰNG, TÁT BÀ TÁT ĐA. NA MA BÀ TÁT ĐA ,NA MA BÀ GIÀ, MA PHẠT ĐẠT ĐẬU, ĐÁT ĐIỆT THA.

  ÁN A BÀ LÔ HÊ, LÔ CA ĐẾ, CA RA ĐẾ, DI HÊ RỊ, MA HA BỒ-ĐỀ TÁT ĐỎA, TÁT BÀ TÁT BÀ, MA RA MA RA, MA HÊ MA HÊ, RỊ ĐÀ DỰNG,

  CU LÔ CU LÔ KIẾT MÔNG, ĐỘ LÔ ĐỘ LÔ, PHẠT XÀ DA ĐẾ, MA HA PHẠT XÀ DA ĐẾ, ĐÀ RA ĐÀ RA, ĐỊA RỊ NI, THẤT PHẬT RA DA, DÁ RA DÁ RA.

  MẠ MẠ PHẠT MA RA, MỤC ĐẾ LỆ, Y HÊ Y HÊ, THẤT NA THẤT NA. A RA SÂM PHẬT RA XÁ-LỢI, PHẠT SA PHẠT SÂM, PHẬT RA XÁ DA.

  HÔ LÔ HÔ LÔ MA RA, HÔ LÔ HÔ LÔ HÊ RỊ, TA RA TA RA, TẤT RỊ TẤT RỊ, TÔ RÔ TÔ RÔ, BỒ-ĐỀ DẠ,

  BỒ-ĐỀ DẠ, BỒ-ĐÀ DẠ, BỒ-ĐÀ DẠ, DI ĐẾ RỊ DẠ, NA RA CẨN TRÌ ĐỊA RỊ SẮC NI NA,

  BA DẠ MA NA, TA BÀ HA. TẤT ĐÀ DẠ, TA BÀ HA. MA HA TẤT ĐÀ DẠ, TA BÀ HA.

  TẤT ĐÀ DU NGHỆ THẤT BÀN RA DẠ, TA BÀ HA. NA RA CẨN TRÌ, TA BÀ HA.

  MA RA NA RA, TA BÀ HA.

  TẤT RA TĂNG A MỤC KHÊ DA, TA BÀ HA. TA BÀ MA HA, A TẤT ĐÀ DẠ, TA BÀ HA.

  GIẢ KIẾT RA A TẤT ĐÀ DẠ, TA BÀ HA. BA ĐÀ MA KIẾT TẤT ĐÀ DẠ, TA BÀ HA. NA RA CẨN TRÌ BÀN ĐÀ RA DẠ, TA BÀ HA.

  MA BÀ RỊ THẮNG YẾT RA DẠ, TA BÀ HA.

  NAM-MÔ HẮC RA ĐÁT NA, ĐA RA DẠ DA. NAM-MÔ A RỊ DA, BÀ LÔ YẾT ĐẾ, THƯỚC BÀN RA DẠ, TA BÀ HA.

  ÁN TẤT ĐIỆN ĐÔ, MẠN ĐA RA, BẠT ĐÀ DẠ, TA BÀ HA. (3 lần)

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát !

  (Đọc chú Đại Bi ít nhất 7 lần, hoặc 21, 49… lần hoặc nhiều hơn tùy tâm)

  – Hồi hướng:

  Con nguyện hồi hướng công đức trì tụng Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni này đến các vị oan gia trái chủ của…, nguyện nhờ công đức này, các vị ấy được tiêu trừ nghiệp chướng, thân tâm được an lạc, lòng tin kính Tam Bảo tăng trưởng vô tận, buông bỏ mọi chấp trước, dốc lòng trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc.

  SÁM HỐI PHỔ QUÁT

  (Trích kinh Kim Quang Minh, phẩm Diệt Trừ Nghiệp Chướng – Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ bày phương thức sám hối)

  “…Con xin quy mạng kính lạy chư vị Thế Tôn hiện tại mười phương, những đấng đã chứng đắc Vô Thượng Bồ Đề, chuyển đẩy bánh xe chánh pháp nhiệm mầu, bánh xe chánh pháp chói sáng, mưa nước Pháp vĩ Đại, gióng trống Pháp vĩ Đại, thổi loa Pháp vĩ Đại, dựng cờ Pháp vĩ Đại, cầm đuốc Pháp vĩ Đại, vì lợi ích yên vui cho chúng sinh mà thường thực thi pháp thí, dạy dỗ cho những kẻ mê mờ bước tới, làm cho họ được quả báo vĩ đại, thường lạc.

  Chư vị Thế Tôn như vậy, con xin đem cả thân miệng ý mà cúi đầu quy mạng kính lạy. Chư vị Thế Tôn như vậy đem tuệ giác chân thật, con mắt chân thật, sự chứng minh chân thật, sự bình đẳng chân thật, mà biết hết, thấy hết thiện nghiệp, ác nghiệp của chúng sinh.

  Từ vô thủy đến giờ, con xuôi theo dòng nước tội ác mà cùng chúng sinh tạo ra nghiệp chướng, bị tham sân si buộc chặt. Khi chưa biết Phật, khi chưa biết Pháp, khi chưa biết Tăng, khi chưa biết thiện – ác, thì con do thân miệng ý mà làm năm tội vô gián: là ác tâm làm chảy máu thân Phật, phỉ báng Phật Pháp, phá Tăng hòa hợp, hại A la hán, hại cha hại mẹ.

  Con do thân ba ( sát sinh, trộm cắp, tà dâm ), miệng bốn ( nói dối, nói thêu dệt, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác), ý ba ( tham, sân, si) mà làm mười ác nghiệp, bằng cách tự làm, bảo người làm, thấy người làm mà mừng theo.

  Đối với người hiền, con phỉ báng ngang ngược, dụng cụ cân lường thì dối trá, cho tà là chánh, đem ẩm thực phẩm xấu mà cho người; đối với cha mẹ nhiều đời ở trong sáu đường thì con tàn hại; đối với tài vật của Tháp, của Tăng bốn phương, của Tăng hiện diện, con trộm cướp, tự do sử dụng; đối với giới pháp và giáo pháp của đức Thế Tôn, con không thích tuân thủ phụng hành, sư trưởng huấn dụ cũng không thuận theo, thấy ai đi theo cỗ xe Thanh Văn, cỗ xe Độc Giác, cỗ xe Đại Thừa, thì con nhục mạ, quấy phá.

  Thấy ai hơn mình, con liền ganh ghét, pháp thí, tài thí con tiếc lẫn cả, con để vô minh ngăn che, tà kiến mê hoặc, con không tu nhân lành mà lại tăng thêm nhân ác. Con phỉ báng đến cả chư vị Thế Tôn, pháp thì con nói là phi pháp, phi pháp thì con nói là pháp .v.v…

  Bao nhiêu tội lỗi như vậy, chư vị Thế Tôn đem tuệ giác chân thật, con mắt chân thật, sự chứng minh chân thật, sự bình đẳng chân thật, mà biết hết, thấy hết, nên ngày nay con xin quy mạng kính lạy. Đối trước chư vị Thế Tôn, con không dám che giấu.

  Tội chưa làm thì con không dám làm, tội đã làm thì con xin sám hối. Những nghiệp chướng đáng sa vào sáu đường tám nạn mà con đã làm, những nghiệp chướng mà hiện con đang làm, con nguyện được tiêu diệt cả. Những báo chướng của những nghiệp chướng ấy, con nguyện vị lai khỏi phải lãnh chịu.

  Tựa như các vị Đại Bồ Tát quá khứ tu hành Bồ Đề hạnh thì bao nhiêu nghiệp chướng đều đã sám hối, nghiệp chướng của con cũng vậy, ngày nay con xin sám hối cả. Con phát lộ hết, không dám che giấu. Tội đã làm, con nguyện được tiêu diệt, tội chưa làm, con nguyện không dám làm nữa.

  Tựa như các vị Đại Bồ Tát vị lai tu hành Bồ Đề hạnh thì bao nhiêu nghiệp chướng đều sám hối cả, nghiệp chướng của con cũng vậy, ngày nay con xin sám hối cả. Con phát lộ hết, không dám che giấu. Tội đã làm, con nguyện được tiêu diệt cả, tội chưa làm, con nguyện không dám làm nữa.

  Tựa như các vị Đại Bồ Tát hiện tại tu hành Bồ Đề hạnh thì bao nhiêu nghiệp chướng đều đã sám hối, nghiệp chướng của con cũng vậy, ngày nay con xin sám hối cả. Con phát lộ hết, không dám che giấu. Tội đã làm, con nguyện được tiêu diệt cả, tội chưa làm, con nguyện không dám làm nữa…” (1 lạy)

  Thỉnh mời

  ( Chỉ người cần sám hối đọc)

  Ngày hôm nay, con tên … , (thêm pháp danh nếu có)… sắp mâm lễ đơn sơ, của ít lòng nhiều, kính thỉnh chư vị oan gia trái chủ: thân người, thân quỷ, thân súc sinh… khắp trong sáu nẻo, hoặc ở trong thân, hoặc ở ngoài thân, kiếp này hay kiếp xưa từng bị con gây bao đau khổ, kết mối thâm thù.

  Xin các vị về đây, nương nơi Phật lực từ bi, nương câu niệm Phật vi diệu mà thoát khỏi mọi đau đớn, khổ sở, siêu thăng Tịnh Độ hưởng an lạc vĩnh hằng. (1 lạy- lặp lại 3 lần )

  KHAI THỊ CẦU VÃNG SINH

  (Tất cả đồng thanh)

  Kính thưa quý vị, khi còn tại thế, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng dạy trong kinh rằng, từ thế giới này hướng về phương tây quá mười vạn ức cõi nước chư Phật, có một thế giới gọi là Cực Lạc, mà cõi ấy có đức Phật hiệu là A-Di-Đà-Phật và nay ngài đang thuyết pháp tại đó.

  Cõi thế giới ấy đủ mọi sự đẹp đẽ, lộng lẫy, y phục , ẩm thực ăn uống thượng diệu, vô cùng sung sướng, vui thích, không hề có các thứ đau khổ như đói khát, bệnh hoạn, thương tật, hận thù…Người được sinh về Cực Lạc rồi tuổi thọ vô lượng, nương nơi Phật lực, thẳng tiến tu hành cho đến khi đạt đến Đại Niết Bàn, chứng được Thánh quả.

  Người muốn được sinh về thế giới ấy chỉ cần đem hết lòng thành, không ngừng trì niệm “Nam Mô A Di Đà Phật !” và nguyện được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Khi mãn kiếp người, Đức Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật sẽ hóa thân đón về thế giới của Ngài.

  Thân tôi là người trần mắt thịt, dương số chưa tận, chưa thể nhìn thấy Phật A Di Đà, nhưng quý vị là thân siêu hình, chỉ cần chân thành trì niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” và xin nguyện sinh về Tây Phương Cực Lạc, quý vị sẽ thấy ngay Phật A Di Đà phóng quang đến tiếp độ.

  Vậy nay xin quý vị cùng tôi, dốc hết lòng thành, xưng niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” và phát nguyện Vãng Sinh:

  “Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!

  Chúng con xin đem hết căn lành, dốc lòng niệm Phật, nguyện được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà ! Xin Phật từ bi phóng quang tiếp dẫn !” (1 lạy)

  BÀI TÁN LỄ CẦU VÃNG SINH

  A Di Đà Phật thân sắc vàng,

  Tướng tốt rực rỡ hào quang sáng ngời,

  Mày trắng tỏa, Tu Di uyển chuyển,

  Mắt trong ngần bốn biển long lanh,

  Ánh hào quang hóa vô số Phật,

  Vô số Bồ Tát hiện ở trong,

  Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh,

  Chín phẩm sen vàng lên giải thoát,

  Qui mạng lễ A Di Đà Phật,

  Ở Phương Tây thế giới an lành

  Con nay xin phát nguyện vãng sanh,

  Cúi xin Đức Từ Bi nhiếp thọ.

  Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. ( 1 tiếng chuông )

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ! ( ít nhất 108 câu)

  Chú Vãng Sinh

  NAM MÔ A DI ĐA BÀ DẠ

  ÐA THA DÀ ĐA DẠ

  ÐA ĐỊA DẠ THA.

  A DI RỊ ĐÔ BÀ TỲ

  A DI RỊ ĐA TẤT ĐAM BÀ TỲ

  A DI RỊ ĐA TÌ CA LAN ĐẾ

  A DI RỊ ĐA, TÌ CA LAN ĐA

  DÀ DI NỊ DÀ DÀ NA

  CHỈ ĐA CA LỆ TA BÀ HA. ( 3 lần)

  Bổ Khuyết Chân Ngôn

  ÁN, HÔ LÔ HÔ LÔ, XẢ DUỆ MỤC KHẾ, TÁ HA. ( 7 lần)

  Hồi hướng

  Con nguyện hồi hướng công đức này, xin cho các vị oan gia trái chủ của…, được tiêu trừ nghiệp chướng, đều được sinh lên Tây Phương Cực Lạc, nhanh chóng viên thành Đạo Quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, quảng độ chúng sinh.

  Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tam Bảo !

  ( 3 lần )

  TAM TỰ QUY Y

  Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sinh, thể giải đại đạo,

  phát Vô thượng tâm.

  Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sinh, thâm nhập kinh tạng,

  trí tuệ như hải.

  Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sinh, thống lý đại-chúng,

  nhất thiết vô ngại.

  Xin tri ân bài viết của Tác giả Tử Quang

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Lễ Hội Truyền Thống Tại Côn Đảo,nhung Le Hoi Truyen Thong Tai Con Dao
 • Tổ Chức Lễ Cưới Ở Chùa
 • Lễ Khai Trương Văn Phòng Mới
 • Lễ Hỏa Tịnh Là Gì?
 • Mâm Cúng Xe Mới Mua Và Cúng Xe Hằng Tháng Gồm Những Gì?
 • Cách Giải Trừ Oán Thù Của Oan Gia Trái Chủ

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Khấn Mở Hàng Đầu Năm Tại Ban Thần Tài Khi Mở Lại Cửa Hàng
 • Bàn Thờ Ông Táo Gồm Những Gì ? Cách Lập Bàn Thờ Ông Táo
 • Cúng Rằm Tháng 7 Ở Chung Cư Sao Cho Đúng?
 • Cách Sắm Lễ, Văn Khấn Lễ Tạ Mộ Phần Vào Những Ngày Cuối Năm.
 • Lễ Cúng Sửa Chữa Nhà Gồm Những Gì
 • Chúng ta đời đời kiếp kiếp học Phật tu hành không được thành tựu, không có biện pháp thoát khỏi luân hồi, là vì có oan gia trái chủ đến gây phiền phức, làm ma chướng. Người không học phật, không biết hóa giải oán thù, vì vậy oan oan tương báo khổ không kham nổi. Người học Phật, đối với tất cả chúng sanh bất luận họ đến đòi nợ hoặc trả nợ đều khuyên họ niệm Phật, như vậy có thể chuyển tất cả thiện ác, oán thành pháp duyên, nhân tình thế gian cũng có thể chuyển thành pháp quyến thuộc tu hành mới được thành tựu.

  Mọi người đều có nghiệp chướng, nếu không có nghiệp chướng sẽ không phải sanh đến thế gian này. Làm sao để tiêu trừ nghiệp chướng? Cổ đức khai thị rằng phương pháp tốt nhất là niệm A Di Đà Phật.

  1. Đầu Tiên Khuyên Dạy Cách Giải Trừ Oán Thù.

  Tôi tên (xxxxx), Những oan gia trái chủ trên mình tôi (tức nghiệp lực, của một bộ phận nào trên thân thể) xin quý vị hãy nghe rõ, từ vô thủy kiếp đến nay, vì tôi bị mê hoặc trong thế giới Ta Bà, trong nhiều kiếp luân hồi, trong lúc vô ý đã làm tổn hại đến quý vị, khiến cho quý vị phải thọ vô lượng tội nghiệp trong lục đạo luân hồi, hứng chịu biết bao đau khổ, tăng thêm biết bao phiền não, tôi thường cảm thấy tội chướng sâu nặng hối hận vô cùng. Tất cả đều do tôi mê hoặc vô tri tạo nên, đời này nhờ nguyện lực từ bi gia hộ của Phật tôi được kết pháp duyên với Phật, tôi không quên quý vị, thành khẩn hy vọng quý vị cùng nhau học phật, niệm Phật tu hành, tranh thủ sớm ngày tu hành chánh quả. Đồng thời hy vọng quý vị tha thứ cho tôi, đừng trả thù tôi, nếu quý vị nhất định muốn báo thù tôi, tôi cũng không có cách nào lẩn tránh, vì nhân đó là do tôi tạo ra, nên cũng phải chấp nhận quả báo, nhưng nếu như vậy đối với quý vị cũng không có lợi ích gì, chỉ khiến quý vị cảm thấy khoái lạc nhất thời, nhưng đến cùng quý vị không giải quyết được vấn đề căn bản, vì quý vị không những không tránh được sanh tử, cùng thoát ra khỏi lục đạo luân hồi. Tôi nhận thấy cách này vừa tổn người lại không lợi ích gì cho chính mình, đối với hai bên chúng ta đều không tốt lành, vì vậy tôi thành khẩn hy vọng quý vị cùng tôi học Phật, niệm Phật hiệu A Di Đà Phật, xin ghi nhớ chỉ cần quý vị thâu lại thân tâm niệm Thánh Hiệu A Di Đà Phật, một niệm tương ứng hoành siêu tam giới, siêu thoát tam giới tức được đắc đạo, chỉ cần tinh tấn tu hành sẽ được thành Phật. Chỉ cần thâu lại thân tâm niệm Thánh Hiệu A Di Đà Phật, một niệm tương ứng phước thọ tăng trưởng, tiêu tai diệt chướng, chỉ cần thâu lại thân tâm niệm Thánh Hiệu A Di Đà Phật, một niệm tương ứng, tu gì được nấy. Nhưng chúng tôi hy vọng quý vị đừng tu nhân thiên quả báo, cố gắng tu tập, phát tâm Bồ Đề, nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật thánh hiệu, chỉ cần tu hành đúng pháp, tất nhiên đắc đạo tu hành chánh quả.

  2. Quy Y Tam Bảo Cho Oan Gia Trái Chủ

  Tôi tên (xxxxx), oan gia trái chủ trên thân tôi (tức nghiệp lực) quý vị hãy nghe rõ, quý vị không nghe Tam Bảo không hiểu Quy Y, cho nên thọ khổ luân hồi. Nay tôi truyền thọ Quy Y Tam Bảo, quý vị phải lắng nghe, tôi niệm một lần, quý vị hãy theo tôi niệm một lần (phải niệm ba lần)

  Quy Y Phật

  Quy Y Pháp

  Quy Y Tăng.

  Quy Y Phật, Lưỡng Túc Tôn,

  Quy Y Pháp, Ly Dục Tôn

  Quy Y Tăng, Chúng Trung Tôn.

  Quy Y Phật, Không Đọa Địa Ngục,

  Quy Y Pháp, Không Đọa Ngạ Quỷ,

  Quy Y Tăng, Không Đọa Súc Sanh

  (niệm 3 lần)

  Lễ Quy Y viên mãn, bây giờ tôi vì quý vị niệm Thánh hiệu A Di Đà Phật hai ngàn tiếng. Xin mời quý vị thâu lại thân tâm cùng tôi chuyên tâm trì niệm thánh hiệu A Di Đà Phật.

  (niệm Phật 4 chữ hoặc 6 chữ tùy ý)

  3. Niệm Xong Thánh Hiệu, Vì Oan Gia Trái Chủ, Tụng Tâm Kinh Một Lần.

  BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

  Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

  Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.

  Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức. Vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới. Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận. Vô khổ, tập, diệt, đạo. Vô trí, diệc vô đắc.

  Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề.

  Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư.

  Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

  Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha (3 lần)

  4. Tụng Xong Tâm Kinh, vì oan gia trái chủ, tụng Chú Vãng Sanh 21 lần.

  Chú Vãng Sanh

  Nam mô a di đa bà dạ

  Đa tha dà đa dạ

  Đa địa dạ tha.

  A di rị đô bà tỳ

  A di rị đa, tất đam bà tỳ

  A di rị đa tì ca lan đế

  A di rị đa tì ca lan đa

  Dà di nị dà dà na

  Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

  Kệ Hồi Hướng

  Nguyện đêm công đức này,

  Trang nghiêm Phật Tịnh Độ,

  Trên đền bốn ơn nặng,

  Dưới cứu khổ tam đồ,

  Nếu có ai thấy nghe,

  Đều phát tâm Bồ Đề,

  Hết một báo thân này,

  Đồng sanh cõi Cực Lạc

  5. Lời Kết Thúc:

  Tất cả oan gia trái chủ trên thân tôi, lúc nãy tôi vừa quy y Tam Bảo cho quý vị, tụng niệm Phật hiệu A Di Đà Phật hai ngàn tiếng, tụng Tâm Kinh một lần, tụng chú vãng sanh 21 lần. Những pháp ngữ này đều tặng cho quý vị, hy vọng quý vị đừng làm chướng ngại cho tôi, mau rời khỏi thân tôi, tìm một chỗ tốt lành mà tu hành, phá mê khai ngộ, minh tâm kiến tánh, lìa khổ được vui, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.

  Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

  1. Nhất tâm chuyên niệm vạn đức hồng danh A Di Đà Phật, có thể tiêu tai chướng, phá mê khai ngộ, thuận đạt bờ giác.
  2. Khi nghiệp lực hiện tiền, tu hành tinh tấn, nhức đầu, đau chân hoặc các bộ phận khác trên thân thể không khỏe, có thể dùng phương pháp này.
  3. Trong lúc tu hành gặp chướng ngại, dùng phương pháp này, đừng dùng những văn hồi hướng khác, nên tụng chú vãng sanh siêu độ cho họ vãng sanh, tức là hồi hướng cho họ rồi, phương pháp này linh nghiệm, xin quý vị đồng tu chứng nghiệm.

  Trích Văn Phát Nguyện Sám Hối

  Pháp sư Tịnh Không

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Chuẩn Bị Cho Lễ Cúng Thôi Nôi Đầy Đủ Và Đơn Giản Nhất Cho Bé
 • Lễ Tạ Mộ Sau Khi Xây Dựng Xong
 • Cách Đặt Gà Cúng Rằm Tháng 7
 • Mâm Cúng Khai Trương Văn Phòng
 • Dâng Hoa Cúng Phật: Luận Về Ý Nghĩa
 • Cúng Oan Gia Trái Chủ

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Khấn Nguyện Sám Hối Cho Bản Thân & Cách Giải Trừ Oan Gia Trái Chủ
 • Bài Cúng Ông Táo : Nội Dung, Ý Nghĩa Và Những Lễ Vật Cần Chuẩn Bị
 • ✅ Mẫu Bài Cúng Ông Công Ông Táo 23 Tháng Chạp Chuẩn Nhất
 • Cách Cúng Ông Địa Thần Tài Chuẩn Nhất Và Các Lưu Ý
 • Cúng Ông Táo Như Thế Nào Và Những Vô Cùng Thú Vị
 • Mô tả

  cúng oan gia trái chủ

  Tôi tên (xxxxx), Những oan gia trái chủ trên mình tôi (tức nghiệp lực, của một bộ phận nào trên thân thể) xin quý vị hãy nghe rõ, từ vô thủy kiếp đến nay. vì tôi bị mê hoặc trong thế giới Ta Bà, trong nhiều kiếp luân hồi, trong lúc vô ý đã làm tổn hại đến quý vị. khiến cho quý vị phải thọ vô lượng tội nghiệp trong lục đạo luân hồi, hứng chịu biết bao đau khổ, tăng thêm biết bao phiền não

  Quy Y Phật. Quy Y Pháp. Quy Y Tăng.

  Quy Y Phật, Lưỡng Túc Tôn. Quy Y Pháp, Ly Dục Tôn. Quy Y Tăng, Chúng Trung Tôn.

  Quy Y Phật, Không Đọa Địa Ngục. Quy Y Pháp, Không Đọa Ngạ Quỷ.Quy Y Tăng, Không Đọa Súc Sanh. (niệm 3 lần)

  (niệm Phật 4 chữ hoặc 6 chữ tùy ý)

  3. Niệm Xong Thánh Hiệu, Vì Oan Gia Trái Chủ, Tụng Tâm Kinh bát nhã Một Lần. 4. Tụng Xong Tâm Kinh, vì oan gia trái chủ, tụng Chú Vãng Sanh 21 lần.

  Chú Vãng Sanh

  Nam mô a di đa bà dạ. Đa tha dà đa dạ. Đa địa dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa tì ca lan đế. A di rị đa tì ca lan đa. Dà di nị dà dà na. Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

  Kệ Hồi Hướng

  Nguyện đêm công đức này. Trang nghiêm Phật Tịnh Độ. Trên đền bốn ơn nặng. Dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe. Đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này. Đồng sanh cõi Cực Lạc

  5. Lời Kết Thúc:

  tụng niệm Phật hiệu A Di Đà Phật hai ngàn tiếng, tụng Tâm Kinh một lần, tụng chú vãng sanh 21 lần.

  tìm một chỗ tốt lành mà tu hành, phá mê khai ngộ, minh tâm kiến tánh, lìa khổ được vui, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.

  Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

  Văn khấn còn nữa. khách cần bài đầy đủ vui lòng liên hệ shop tại bình dương

  #đt_0971856988

  💁‍ #website: dailydogiadung.com

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Cúng Tuần Đầu Cho Người Mới Mất
 • Bài Văn Khấn Cúng Người Mới Mất: 7 Ngày Đầu Tuần, 49 Ngày & 100 Ngày
 • Văn Khấn Rằm Tháng 7 Tại Nhà Thờ Họ
 • Bài Văn Khấn Ở Nhà Thờ Họ Đầy Đủ Chính Xác
 • Bài Cúng 30 Tết Chuẩn Cho Năm 2022
 • Giải Kết Thần Chú (Hóa Giải Oan Gia Trái Chủ)

  --- Bài mới hơn ---

 • Bản Chất Của “Pháp Thỉnh Oan Gia Trái Chủ” Tại Chùa Ba Vàng
 • Cách Trang Trí Bàn Thờ Thần Tài Ngày Tết Bày Hoa Quả Lễ Vật Cúng 2022
 • Những Lưu Ý Khi Cúng Thần Tài Ngày Mùng 1 Tết Và Khung Giờ Vàng Khấn Tài Lộc Ít Người Biết
 • Cách Trang Trí Ban Thờ Thần Tài Ngày Tết Đẹp, Sung Túc Cả Năm
 • Bài Trí Bàn Thờ Thần Tài Ngày Tết Lộc Về Quanh Năm
 • Kinh nghiệm trì Giải Kết Thần Chú và hiệu nghiệm

  Mình xin kể một chút về mối quan hệ bất hòa của mình và con gái cả thì đã rất nhiều năm rồi, dù trong lòng rất thương con nhưng không nói được câu nào ngọt ngào với con, từ lúc ra đời, một tay mình nuôi nấng dạy bảo con, càng lớn con càng chống đối mình, nói gì là con cãi ngược lại, có lần mình ngồi khóc mướt vì con vô ý ném chùm chìa khóa vào trán mình, rồi tức giận quá mức mình bị bao tử hành mấy lần, mỗi lần giận con là mình bệnh.

  Còn một việc xung đột với con làm đến giờ mình dai dứt nữa là lúc về Việt Nam, vì cha mình bệnh nặng, không sống được bao lâu nữa nên dù con út còn nhỏ mình vẫn về cho cha gặp Kỳ, cha thương nó lắm, vậy chứ con rất khó bảo, còn một đêm cuối về lại Malaysia mà mình còn rượt đánh con, mà chưa có đánh gì nó đã lăn ra khóc lóc um sùm vì biết ông ngoại thương, cha mình còn la mình sao đánh nó, mình nói con có đánh gì đâu mà nó giãy đành đạch vậy á.

  Mẹ kéo tay mình nói nhỏ, đừng la đánh nó cha con ổng buồn, nhịn nó đi con.

  Sau này biết đến Làng Ta tu tập rồi mà vẫn quát con, đang trì chú cũng dừng lại quát, chú có bài Nói Chuyện Tâm Thức mà mình nói không được, nói vài lần lại bỏ ngang và quan hệ vẫn đâu vào đấy dù biết đến phật pháp là biết đến nghiệp quả rồi, quan hệ căng thẳng dịu dần nhưng vẫn không hết được.

  Có người nói suốt ngày nhìn mặt nhau chán quá nên vậy, trước mình tin nhưng lúc sanh cô nhỏ thì mình suốt ngày chỉ muốn bám lấy con bé thôi có chán đâu.

  Sau này khi chồng bắt đầu tu tập, mình cũng nghe thầy chồng giảng pháp rồi biết đến trì Giải Kết Thần Chú.

  Cách tu tập của bên thầy chồng rất giống với chú Sơn dù ông là người hoa, chú Sơn có Nói Chuyện Tâm Thức thì thầy GIẢI KẾT THẦN CHÚ, chú Sơn có LẠY SÁM HỐI GIẢI NGHIỆP thì thầy có HỒNG DANH BỬU SÁM, còn lại các chú khác thì không khác gì cả.

  Chồng mình trì GIẢI KẾT THẦN CHÚ thì bước đầu quan hệ của chồng và đối phương càng tăng thêm kịch tính nữa, họ khó khăn hơn nữa rồi giảm dần rồi tốt đẹp lên sau hai tháng.

  Còn mình dù có chú cũng không nguyện trì cho con vì thấy cãi riết cũng thành quen luôn á, kiểu nghiện. Nhưng trong bài tập trì hàng ngày bắt buộc trì GIẢI KẾT THẦN CHÚ, không có đối tượng trì nên trì cho con gái, thế là một ngày rồi một ngày quan hệ tốt lên, mình không thấy khó chịu với con, con nghe lời hơn, lúc con làm sai mình cũng không chì chiết con như trước nữa, cảm nhận được mẹ yêu thương con bám lấy mình nhiều hơn.

  Giờ mỗi tối trước khi ngủ mình ngồi xếp bằng trên giường trì thầm Chú Dược Sư thì hai con nằm trên đùi mình trò chuyện với nhau đợi mẹ trì xong mới chịu đi ngủ.

  Sau thời gian vợ chồng mình cùng tu tập, lúc trên xe đưa con đi học thường nói chuyện về nghiệp quả, con nghe nhiều, rồi dẫn con cùng đi nghe thầy giảng pháp, về nhà con gái lớn bắt đầu thực hành trì chú, bài tập hàng ngày của con là CHÚ ĐẠI BI, TÂM KINH và PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ, sau này mình sẽ hướng dẫn con thực hành phép sám hối nữa.

  Đợi mình gõ lại bài Hồng Danh Bửu Sám dán tiếp vào đây để ai không có điều kiện quỳ lạy có thể ngồi trì sám hối.

  GIẢI KẾT Thần Chú không những thay đổi cách nghĩ của mình mà còn làm thay đổi cách nghĩ của người khác về mình.

  Có thể trì với bất cứ một ai mà mình không hợp hoặc có hận oán.

  Cách hành trì.

  Tịnh khẩu nghiệp.

  An, tu rị, tu rị ma ha tu rị, tu tu rị ta bà ha (7lần)

  _Cung thỉnh Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quãng Đại Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần”

  _Xin cầu nguyện Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát xin ban phước cho con tên…… Và chồng, con, bạn bè, đồng nghiệp tên…. Được hóa giải duyên xấu nghiệp xấu khẩu nghiệp với nhau.( có oán giận thù hằn gì có thể nói ra)

  Bổ sung:

  Nếu mình trì thay cho người thân trong nhà có xung đột bất hòa thì khấn.

  Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quãng Đại Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát xin ban phước cho cha con tên…. Và mẹ con hoặc anh con được hóa giải duyên xấu nghiệp xấu với nhau.

  Lưu ý mỗi lần trì chỉ được trì một đối tượng, muốn trì cho nhiều người thì trì hết người này mới tới người khác.

  Vào chú:

  GIẢI KẾT THẦN CHÚ.

  ÁN. XỈ LỆNH KIM TRA THẮNG KIM TRA.

  NGÃ KIM VỊ NHỮ GIẢI KIM TRA.

  CHUNG BẤT VỊ NHỮ KẾT KIM TRA.

  ÁN, TƯỜNG TRUNG TƯỜNG, CÁT TRUNG CÁT.

  BA LA HỘI THƯỢNG HỮU CHÂU LY.

  NHẤT THIẾT OAN GIA HÓA CÁT TƯỜNG.

  MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT.

  Trì 108 biến, 49 biến, 27 biến, 21 biến.

  Tùy theo mức độ quan hệ của bạn với đối phương oán hận nhiều hay ít, với mình thì 49 biến mỗi ngày vì chú rất ngắn trì rất nhanh.

  Kết thúc trì chú, niệm thầm: Tạ ơn Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quãng Đại Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát đã ban phước.

  Khi biết mẹ mắt mờ, bác sĩ nói phải mổ, không mổ thì không thấy đường được, mẹ nói dì đang tìm chỗ mổ từ thiện, mình cũng hỏi tìm nhưng một số có ở ngoài Bắc, mẹ mình ở trong Nam, hỏi chú bác sĩ mình quen chú nói chưa có trương trình mổ từ thiện cho người lớn tuổi, có chú cho hay.

  Thế là phải chờ, khả năng mình vai tiền cho mẹ mổ mắt thì được chứ không mà biết tánh mẹ sẽ không chịu đi đâu vì mẹ nói nhà nước hay có chương trình mổ từ thiện mẹ chờ.

  Thế là mỗi lần lạy sám hối mình cầu xin cho mẹ sớm ngày được mổ mắt.

  Mỗi tối trước khi ngủ mình cầu xin mẹ Quan Thế Âm ban phước cho mẹ con sớm ngày được mổ mắt, khấn xong mình niệm thầm danh hiệu của người, thế là hai tuần sau anh mình nhắn tin lại nói mẹ vừa đi thành phố mổ mắt xong, mình hỏi tốn tiền không, anh nói không, mổ từ thiện dì sáu dẫn đi, về họ còn cho 200k về xe.

  Đọc đến đó mắt mình cay cay thầm cảm ơn những người đã mổ mắt cho mẹ, cảm ơn dì đã chăm sóc cho mẹ.

  Cảm tạ ơn mẹ Quán Âm đã nghe thấy lời cầu xin của con.

  P/s: Nói vợ gõ lại bài để hướng dẫn cách trì chú GIẢI KẾT, thế là chồng và con gái tự dọn đồ đạc chuyển qua phòng mới mà không réo mình tiếng nào.

  KINH SÁM HỐI GIẢI NGHIỆP.

  Tịnh khẩu nghiệp:

  An, tu rị, tu rị ma ha tu rị, tu tu rị ta bà ha (7lần)

  Cung thỉnh Nam mô đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, ma ha tát (3l)

  Xin cầu nguyện Nam mô đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, ma ha tát ban phước cho con tên… được tiêu trừ bệnh tật trong người (bệnh gì thì nói: ví dụ đau đầu, mất ngủ…) của nghiệp chướng, xin ban phước cho thân con được bình an, mở mang trí tuệ.

  HỒNG DANH BỬU SÁM

  Rộng đức từ bi thương chúng sanh.

  Rộng lòng hỉ xả cứu hàm linh.

  Quang minh rở rở trang nghiêm tướng,

  Đệ tử thành tâm lễ kính tin. O

  Nam mô quy y Kim Cang Thượng Sư O

  Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng. O

  Nay con phát tâm chẳng cầu phước báo ở cõi Nhơn Thiên, Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát Quyền Thừa. Chỉ mong cầu được bậc tối thượng thừa, phát lòng Chánh Giác, Nguyện độ chúng sanh, Khắp cùng pháp giới, một lúc được thành, Bồ Đề vô thượng. O

  Nam mô Quy y thập phương tận hư không giới nhất thiết chư Phật. O

  Nam mô Quy y thập phương tận hư không giới nhất thiết Tôn Pháp. O

  Nam mô Quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết chư Hiền Thánh Tăng. O

  Nam mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh BiếnTri, Minh Hạnh Túc, Thiên Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư Phật Thế Tôn. O

  Nam mô Phổ Quang Phật. O

  Nam mô Phổ Minh Phật. O

  Nam mô Phổ Tịnh Phật. O

  Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật. O

  Nam mô Chiên Đàn Quang Phật. O

  Nam mô Ma Ni Tràng Phật. O

  Nam mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật. O

  Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật. O

  Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật. O

  Nam mô Huệ Cự Chiếu Phật. O

  Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật. O

  Nam mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật. O

  Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật. O

  Nam mô Đại Bi Quang Phật. O

  Nam mô Từ Lực Vương Phật. O

  Nam mô Từ Tạng Phật. O

  Nam mô Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật. O

  Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật. O

  Nam mô Thiện Ý Phật. O

  Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật. O

  Nam mô Kim Hoa Quang Phật. O

  Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật. O

  Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật. O

  Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật. O

  Nam mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật. O

  Nam mô Bất Động Trí Quang Phật. O

  Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật. O

  Nam mô Tài Quang Minh Phật. O

  Nam mô Trí Huệ Thắng Phật. O

  Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật. O

  Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật. O

  Nam mô Thế Tịnh Quang Phật. O

  Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. O

  Nam mô Nhựt Nguyệt Quang Phật. O

  Nam mô Nhựt Nguyệt Châu Quang Phật. O

  Nam mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật. O

  Nam mô Sư Tử Hầu Tự Tại Lực Vương Phật. O

  Nam mô Diệu Âm Thắng Phật. O

  Nam mô Thường Quang Tràng Phật. O

  Nam mô Quang Thế Đăng Phật. O

  Nam mô Huệ Oai Đăng Vương Phật. O

  Nam mô Pháp Thắng Vương Phật. O

  Nam mô Tu Di Quang Phật. O

  Nam mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật. O

  Nam mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật. O

  Nam mô Đại Huệ Lực Vương Phật. O

  Nam mô A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật. O

  Nam mô Vô Lương Âm Thinh Vương Phật.O

  Nam mô Tài Quang Phật. O

  Nam mô Kim Hải Quang Phật. O

  Nam mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật. O

  Nam mô Đại Thông Quang Phật. O

  Nam mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật. O

  Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. O

  Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật. O

  Nam mô Bảo Quang Phật. O

  Nam mô Long Tôn Vương Phật. O

  Nam mô Tinh Tấn Quân Phật. O

  Nam mô Tinh Tấn Hỷ Phật. O

  Nam mô Bảo Hoa Phật. O

  Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật. O

  Nam mô Hiện Vô Ngu Phật. O

  Nam mô Bảo Nguyệt Phật. O

  Nam mô Vô Cấu Phật. O

  Nam mô Ly Cấu Phật. O

  Nam mô Dõng Thí Phật. O

  Nam mô Thanh Tịnh Phật. O

  Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật. O

  Nam mô Ta Lưu Na Phật. O

  Nam mô Thủy Thiên Phật. O

  Nam mô Kiên Đức Phật. O

  Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật. O

  Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật. O

  Nam mô Quang Đức Phật. O

  Nam mô Vô Ưu Đức Phật. O

  Nam mô La Na Diên Phật. O

  Nam mô Công Đức Hoa Phật. O

  Nam mô Liên Hoa Quang Du Hý Thần Thông Phật. O

  Nam mô Tài Công Đức Phật. O

  Nam mô Đức Niệm Phật. O

  Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật.O

  Nam mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật. O

  Nam mô Thiên Du Bộ Công Đức Phật. O

  Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật. O

  Nam mô Thiện Du Bộ Phật. O

  Nam mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật. O

  Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật. O

  Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật. O

  Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. O

  Xin các Phật Thế Tôn thường trụ ở đời trong cả thế giới, thương nghĩ đến con. Nếu trong đời này hay là đời trước, từ kiếp vô thỉ nhẫn lại đây, con có bao nhiêu tội nghiệp, hoặc con làm, hoặc thấy kẻ khác làm, mà con sanh lòng hoan hỷ, nếu của chùa của sãi và sãi trong bốn phương, hoặc con lấy, hoặc bảo người lấy, hoặc thấy kẻ khác lấy, mà con sanh lòng hoan hỷ. Nếu năm thứ tội nặng phạm về địa ngục Vô Gián: Một là xuất thân huyết phật, hai là giết cha, ba là giết mẹ, bốn là giết vị Hòa Thượng và năm là giết vị A Xà Lê, trong năm tội ấy, hoặc con làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy kẻ khác làm mà con sanh lòng hoan hỷ. Nếu mười thứ tội bất thiện: Một là sát sanh, hai là trộm cướp, ba là tà dâm, bốn là nói láo xược, năm là nói thêu dệt, sáu là nói đâm thọc, bảy là nói hung dữ, tám là tâm tham lam, chín là tâm nóng giận và mười là tâm si mê tà kiến. Trong mười tội ấy, hoặc con làm, hoặc bảo người khác làm, hoặc thấy kẻ khác làm mà con sanh lòng hoan hỷ. Tất cả những tội đã kể trên đó, hoặc là che giấu, hoặc chẳng che giấu đáng đọa vào Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, các đường ác thú hay là đáng sanh về chỗ Biên Địa, thân hạ tiện và nơi ác kiến, trong mấy chỗ cực như vậy thì bao nhiêu tội chướng ấy, nay con đều xin sám hối. O

  Vậy cúi xin các phật Thế Tôn, chứng tri cho con, thương nghĩ đến con, nay con đối trước các phật Thế Tôn mà tỏ bày mấy lời như vầy:

  “Nếu con trong đời này hay là mấy đời trước, từng làm sự bố thí, hoặc giữ giới thanh tịnh, nhẫn đến thí cho loài súc sanh, chừng một vắt cơm, hoặc tu nết trong sạch được bao nhiêu căn lành, hoặc thành tựu cho các loài chúng sanh, được bao nhiêu căn lành, hoặc tu hạnh bồ đề được bao nhiêu căn lành, và học trí vô thượng được bao nhiêu, xin góp lại tất cả các căn lành ấy, so tính trù lượng rồi đem hết thảy mà hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như Đức Phật đời quá khứ, đời vị lai hồi hướng cách nào, thì con cũng hồi hướng như vậy. Các tội con đều sám hối, các phước con đều tùy hỷ và xin đem công đức thỉnh phật mà nguyện thành bậc trí vô thượng. O

  Các phật đời quá khứ, đời vị lai và đời hiện tại đối với chúng sanh là cái biển công đức vô lượng tối thắng, nên ngày nay con cung kính quy mạng. O

  Tất cả thế giới trong mười phương.

  Tất cả các Phật trong ba đời.

  Con đem thân miệng lòng trong sạch, khắp lạy hết thảy không còn thiếu.

  Như lực hạnh nguyện đức Phổ Hiền, hiện thân khắp cả các đức Phật.

  Một thân lại hiện sát trần thân,

  Nhứt nhứt lễ đủ sát trần Phật. O

  Trong một hạt bụi số phật nhiều, các xứ Bồ Tát hội vào đó.

  Cả bụi pháp giới cũng nhiều vậy.

  Tin có các Phật ở đầy khắp.

  Đều lấy cả thảy biển âm thanh.

  Diễn ra biết mấy lời huyền diệu.

  Cùng hết tất cả kiếp vị lai,

  Khen biển công đức sâu của phật. O

  Dùng những xâu bông rất nhiệm màu,

  Đờn sáo hương hoa với tàng lọng.

  Đủ đầy như vậy rất trang nghiêm, con xin dâng cúng các đức Phật.

  Y phục rất mầu, hương rất tốt, hương nghiền hương thắp và đuốc đèn.

  Các món chứa như núi Tu Di, con đều dâng cúng các đức Phật.

  Con dùng cái tâm rõ biết rộng, rất tin tất cả Phật ba đời.

  Thảy đem nguyện lực đức Phổ Hiền.

  Cúng dâng tất cả các đức phật. O

  Con xưa tạo những điều ác nghiệp.

  Bởi kiếp vô thỉ tham sân si.

  Theo nơi thân miệng lòng sinh ra.

  Nay con đều xin sám hối cả. O

  Tất cả chúng sanh trong mười phương.

  Nhị thừa hữu học và vô học.

  Tất cả Như Lai và Bồ Tát,

  Bao nhiêu công đức đều tùy hỷ. O

  Mười phương có những đèn thế gian.

  Thành đạo Bồ Đề khi trước hết.

  Con nay cả thảy đều khuyến thỉnh.

  Xin chuyển pháp luân rất nhiệm màu. O

  Các Phật nếu muốn nhập Niết bàn,

  Con đều hết lòng khuyên thỉnh lại.

  Nguyện Phật đời đời thường trụ thế.

  Lợi lạc cả thảy chúng sanh này. O

  Bao nhiêu lễ tán cúng dường phật.

  Xin Phật ở đời chuyển pháp luân.

  Theo mừng sám hối các căn lành.

  Hồi hướng về cõi pháp giới chơn.

  Tánh tướng Phật pháp và Tăng gia.

  Hai đế dung thông tam muội ấn.

  Biển công đức lớn không ngừng ấy, con nay thảy đều hồi hướng cả.

  Những thân miệng lòng của chúng sanh, thấy lầm chê bai các pháp phật.

  Tất cả những điều nghiệp chướng ấy, thảy đều tiêu diệt hết không còn.

  Niệm niệm trí khắp cả thế giới.

  Độ chúng đều lên bậc bất thối.

  Cho đến hư không thế giới hết.

  Chúng sanh và nghiệp phiền não hết.

  Bốn pháp như vậy rộng không cùng.

  Nay nguyện hồi hướng cùng như vậy. O

  Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Ma Ha Tát. O (3l)

  Tạ ơn Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quãng Đại Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát đã ban phước.

  Ngày trì từ một đến ba biến.

  Nguồn: Mộc Tường Linh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vàng Mã Cúng Nhập Trạch Khi Về Nhà Mới
 • Cúng Nhập Trạch Nhà Mới Là Gì? Tất Tần Tật Những Tân Gia Nên Biết
 • Hướng Dẫn Làm Lễ Cúng Nhập Trạch Về Nhà Mới
 • Lễ Cúng Tân Gia Chi Tiết, Hướng Dẫn Tổ Chức Tiệc Mừng Về Nhà Mới – Phú Mỹ Express
 • 6 Cách Xông Nhà Tẩy Uế, Xả Xui Mang Lại Tài Vận Cho Gia Chủ
 • Oan Gia Trái Chủ Là Gì

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Nghi Lễ Thờ Cúng Đền
 • : Nên Cầu Siêu Và Cúng Vong Nhi Như Thế Nào?
 • 05 Điều Cần Biết Về Cách Thờ Quan Công Thế Nào Cho Đúng
 • 23 Tháng Chạp Cúng Táo Quân ( Phần 1)
 • Văn Khấn Lễ Vật Và Cách Cúng Sao Kế Đô Giải Hạn
 • Oan gia trái chủ là hết thảy các chúng sanh, hoặc thân sơ, hoặc hữu hình hoặc vô hình, tới đòi chúng ta trả các món ác nghiệp mà ta đã gieo trong tiền kiếp và ngay cả kiếp sống này.

  Họ nếu là vô hình thì gá bám trên thân ta. Chờ ngày phước khí của ta suy hao thì báo oán: Hoặc gậy bệnh dây dưa khó chữa. Hoặc tác động vào tâm khiến chúng ta bứt rứt không không lúc nào an.

  Họ nếu là hữu hình thì chính là quyến thuộc hoặc người quen thân sơ của ta. Nếu nợ mạng tất đòi mạng, nợ tiền đòi tiền, nợ gì phải trả ấy, không chút chi sai lệch. Họ khiến chúng ta sống trong lo âu, phiền muộn, cả một đời khổ hải mà chẳng biết tại sao! 

  Chúng ta vô lượng kiếp đến nay trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi. Trong mỗi kiếp sống việc thiện ít làm mà việc tạo ác lại vô biên vô tận. Gây thù chuốc oán với vô lượng chúng sinh mà chẳng biết. Lại nội một ngày chúng ta tạo vô lượng vô biên tội lỗi…Vậy tội ở đâu mà tạo? Xin thưa: Trong thân khẩu ý mà ra. Vậy nên Kinh Địa Tạng dạy:

  Chúng sinh ở cõi này khởi tâm động niệm không gì mà không tạo nghiệp, không gì mà không tạo tội.

  Một ngày chúng ta tạo vô lượng tội mà chẳng biết

  Bạn nghĩ mình suy nghĩ xấu thì ai biết, ảnh hưởng đến ai mà tạo tội phải không? Không phải thế đâu, trong vô hình đều có chư tôn Thần ghi chép lại hết cả đấy. Tuy bạn không thấy tổn hại đến ai, nhưng cần biết rằng: Chính nghiệp xấu do suy nghĩ gây ra này làm chúng ta mất dần phước báu. Phước tận tất oan gia trái chủ thừa cơ đòi nợ.

  Vậy nên khi mình sa cơ lỡ vận, khi mình nay ốm mai đau. Khi gia đình chẳng thuận, con cháu khó bảo, chớ vội oán trời trách người. Trước nên hãy soi lại chính mình, sau sinh tâm sám hối. Rồi hoặc niệm Phật tụng kinh, hoặc trì chú, nương sức gia trì của Tam Bảo. Sớm tai chướng nghiệp mới mong có ngày lìa khổ.

  Tuệ Tâm trích đăng những câu chuyện có thật về Oan gia trái chủ, trong sách báo ứng hiện đời, cho bạn đọc minh bạch nhân quả và hiểu sâu về Oan gia trái chủ. Nguyện bạn đọc hiểu rằng: Nhân quả không hư dối, mình làm mình chịu, chớ oán trách chi ai! Từ đó mà sớm phát tâm niệm Phật, siêu độ oan gia, cùng nương nơi Bản nguyện của đức Phật A Di Đà, vãng sanh Tây phương cực lạc, vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử luân hồi.

  Oan gia trái chủ đòi nợ

  Có một nông dân họ Chương bị bệnh ung thư Phổi tới giai đoạn mà cả 2 bệnh viện lớn đều tuyên bố bó tay và dặn dò người nhà nên lo chuẩn bị hậu sự cho ông.

  Có người bà con của ông biết tôi hay nghiên cứu Phật lý, liền dẫn vợ ông Chương tới nhà tôi, thỉnh cầu giúp họ. Rất may là Hòa thượng Diệu Pháp đang có mặt tại đó, họ liền khẩn cầu Sư phụ từ bi cứu giúp.

  Hòa thượng Diệu Pháp nói:

  – Bệnh nhân nghiệp sát quá nặng, nhất là giết gà rất nhiều, có phải vậy không?

  Vợ ông Chương đáp:

  – Dạ đúng, chồng con ưa chiên xào, hầm, nướng. Trong làng mà có đám cưới, hỉ sự hay tang sự gì, toàn đến nhờ ông làm bếp trưởng. Đã vậy ông chê người giết gà kỹ thuật không giỏi, nên luôn giành ra tay. Mỗi lần tổ chức tiệc ổng giết mấy chục con gà, máu đỏ nhuộm hồng cả cái mương.

  Vì đâu bệnh nan y đến

  Hòa thượng lại hỏi:

  – Các ngươi có lén giết con gà trống bự nào của nhà người ta hay không? Con gà này bụng nó lông toàn sắc vàng, mình thì mầu hồng nâu, có đuôi màu xanh lá cây đậm, toàn thân nó sáng lấp lánh. Khi nó ngẩng lên cũng hơn nửa mét, trông nó rất là hùng tráng oai vệ.

  Bà Chương nghe Hòa thượng tả thì cả kinh, mặt mày thất sắc, té nhào xuống nghe một cái đụi. Bà dập đầu lia lịa, lắp bắp:

  – Ôi trời ơi, thưa Bồ tát! Chúng con nào biết giết gà là có tội?

  Năm đó mất mùa, ngày nào nhà cũng đói! Hôm đó có con gà trống bự của nhà láng giềng bay đến chỗ nhà chúng con. Quả thật chúng con có lén giết nó ăn. Trong năm đói kém đó chúng con còn trộm thêm lương thực của nhà nước, còn trộm cả hoa màu. Bây giờ con biết tội rồi, tất cả đều do chúng con liều lĩnh làm. Xin hãy giảm tuổi thọ con đi ạ! Con nguyện chết thay cho ông ấy!

  *

  Bà vợ rất chấn động tinh thần, vừa khóc vừa kể một thôi một hồi. Luôn miệng xin sám hối tội lỗi của mình. Tôi vội đỡ bà dậy, bảo bà hãy lắng nghe Hòa thượng khai thị. Sư phụ cũng đang rất cảm động. Ngài bảo:

  – Sự xúc động của con vừa rồi chứng tỏ con rất chân thành và biết ăn năn. Khi trở về phải nhớ giải thích cho chồng hiểu, để ông ta biết lỗi mà khẩn thiết sám hối. Từ nay về sau cả hai tuyệt đối không được sát sinh nữa. Hãy tới chùa thỉnh bộ kinh Địa Tạng, vì chồng con sát hại gà nhiều nên phải tụng 49 biến, hồi hướng cho chúng nó. Nên nhớ là chồng con phải siêng tụng kinh Địa Tạng. Con gà trống bự mà ông ta giết là vua trong loài gà đấy!

  Hòa thượng hỏi tiếp:

  – Sau khi giết con gà trống ‘oai hùng’ đó xong, chồng con liền bị bệnh nhức đầu?

  Bà Chương ngẫm nghĩ nhớ lại rồi khẳng định:

  – Đúng, đúng vậy! Quả là lúc đó ông phát bệnh nhức đầu hai ngày, nhức bưng bưng, ăn gì cũng không nổi!

  Hòa thượng nói:

  – Con gà sau khi bị giết, lúc nào nó cũng theo báo trên đầu chồng bà, có lúc còn dùng mỏ mổ vào não ông. Như vậy thì làm sao mà không đau đớn được chứ? Hãy lập bài vị cho con gà đó ở trong chùa. Các con phải vì nó tụng 7 bộ kinh Địa Tạng siêu độ cho nó. Nó có thể siêu sinh thiên giới thành một con phượng hoàng!

  *

  Bà Chương nói:

  – Chúng con không biết chữ nhiều, tụng không được thì làm sao?

  – Tụng kinh là để cứu mạng cho chồng con! Không biết chữ thì có thể tra từ điển, nếu không thể tụng thì có thể thỉnh Tăng nhân tụng. Nhưng tốt nhất là chính tự mình tụng, vì công đức này đều là của mình làm nên. Phải tuyệt đối lưu ý, trong thời kỳ siêu độ, nên đoạn tuyệt tất cả thức ăn mặn. Tất cả những thứ như thịt, hành, hẹ, tỏi, rượu và thuốc hút…Toàn bộ đều phải dứt hết.

  Bởi vì nếu ăn đồ hôi tanh rồi tụng kinh, thì chư thiên nhân, quỷ thần chẳng đến nghe kinh, chúng sinh sẽ không được lợi ích. Mà như vậy đối với Phật pháp cũng không cung kính. Nếu cả hai có thể nghiêm hành, tuân thủ giới luật, thì Phật, Bồ tát nhất định sẽ gia hộ cho các con.

  Bà Chương lại hỏi:

  – Chồng con hiện đang bệnh nguy, không biết có thể chết lúc nào. Tụng kinh như vậy có kịp không?

  Hòa thượng đáp:

  – Chồng con nếu chẳng giết vô số gà, thì thọ mệnh cũng chưa tận. Sát sinh là giảm thọ mà! Hãy chí thành sám hối trợ giúp ông nhà tiêu trừ tội chướng. Nếu bản thân chồng con biết thành tâm sám hối, tụng kinh niệm Phật, nhất định sẽ chuyển nguy thành an. Phải tranh thủ nắm bắt thời cơ còn lại!

  *

  Bà Chương liền vào bệnh viện, thì thấy chồng mình đã có thể ngồi dậy được trên giường. Hỏi thăm mới biết, ông vừa mới nôn ra ống nhổ hơn hai chén rưỡi đàm mủ. Hơi thở cũng đã thông. Bà vô cùng mừng rỡ, sẵn dịp đem lời Hòa thượng dạy, kể cho chồng nghe. Chồng bà nghe kể xong thì vừa mừng vừa sợ. Hôm sau cả hai quyết định xuất viện về nhà, họ nói với bệnh viện:

  – Dù sao chúng tôi cũng hết thuốc chữa rồi.

  Sau đó hai vợ chồng làm y theo lời Hòa thượng dạy. Không lâu sau, cái ông Chương bị “ung thư phổi suýt chết kia”, đã ra khỏi cửa tử trước sự ngạc nhiên của toàn Thôn.

  Khi quyến thuộc là oan gia trái chủ

  Đức Phật dạy rằng, con cái có bốn nhân mà đến: 1. Báo ân, 2. Báo oán, 3. Đòi nợ, 4. Trả nợ. Nếu ta may mắn được chúng đến trả nợ hoặc báo ân thì chẳng có chi bằng. Ngược lại thì quả thật là vô biên phiền não, cuộc đời chẳng một lúc nào an, ai có con hư mới thấu được nỗi khổ này!

  Khi con trai là Oan gia trái chủ

  Có một phụ nữ trung niên mặt mày sầu khổ, ủ ê. Tia nhìn như không còn sức lực, bà yếu ớt nói với tôi:

  – Quả Hồng, tôi có một việc nan giải mong cô chỉ bảo giúp cho!

  – Xin hãy nói đi ạ!

  Bà chỉ vào một ông tuổi trung niên, ngồi phía sau mình giới thiệu:

  – Đây là chồng tôi, chúng tôi kết hôn xong thì sinh được một trai. Do công tác bề bộn, không chăm sóc được bé nên đành nhờ bà ngoại chăm giúp. Thằng bé được một tay bà nuôi khôn lớn, nên tình cảm giữa hai bà cháu rất nồng hậu. Bởi bà quá yêu cháu, nên cái gì cũng giành làm thay, chẳng cho nó làm việc chi. Khi nó đã 8, 9 tuổi đầu rồi, mà bà vẫn rửa mặt, chải tóc, tắm táp cho nó… Thậm chí khi nó mười tuổi, lúc ăn cơm bà vẫn còn đút, khiến nó quen tật, hễ không đút thì nó không ăn. Đến khi nó 13 tuổi, bà ngoại sức khỏe suy yếu, nên chẳng lo được, đành giao nó lại cho chúng tôi chăm sóc.

  Thằng bé quen ỷ lại như thế rồi, vợ chồng chúng tôi đã sớm nhận ra nên rất lo. Cũng từng khuyên nhắc hai bà cháu, nhưng vô phương sửa đỗi tệ trạng ấy. Sẵn cơ hội nhận cháu về, chúng tôi nhất quyết sửa đổi, uốn nắn thằng con để nó sống tốt hơn.

  *

  Chúng tôi phát hiện rằng: Hầu như mình vô phương sửa đổi con. Sáng dậy, nếu không thay y phục giúp thì nó chẳng thèm nhúc nhích. Mười ba tuổi rồi, mà cả việc đánh răng, rửa mặt chúng tôi còn phải phục vụ nó. Còn lúc dùng bữa, nếu không “dâng” thức ăn đến tận miệng thì nó không ăn.

  Hiện giờ thằng bé đã 16 tuổi, nhưng chuyện rửa mặt, tắm gội v.v cũng phải do cha mẹ nó hầu, phục vụ tất! Kể cho cô nghe mà chúng tôi thực xấu hổ. Thế nhưng nó ở trường thì cư xử với đồng bạn mọi mặt đều tốt, không có gì là bất thường.

  Chúng tôi rất buồn khi nghĩ đến các biểu hiện lạ lùng của con trai ở nhà. Tôi và ba nó ngày nào cũng buồn phiền, khổ đến không thiết sống! Xin cô hãy cứu chúng tôi!

  Đối diện với người mẹ hình dáng tiều tụy khổ sở, lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Quán sát cảnh cha mẹ dốc hết tâm huyết dưỡng dục con, tôi hiểu ra vì sao họ phải trả báo nặng như thế này! Càng thấm thía luật nhân quả đúng là không sai mảy may, oan gia trái chủ nào ở đâu xa.

  Thỉnh oan gia trái chủ

  “Vào thời xa xưa, có một thiếu gia con nhà đại phú quý. Mẹ nó hết dạ cưng yêu, nâng niu như châu ngọc. Bà chăm sóc con cực kỳ chu đáo, bắt kẻ hầu người hạ lúc nào cũng phải túc trực chung quanh. Ngoài bảo mẫu bà còn cắt riêng hai nô tỳ bầu bạn, chơi đùa, hầu hạ nó. Tiểu thiếu gia được hai đầy tớ lúc nào cũng kề cận, nênnó có cảm tình nồng hậu và tin yêu họ như thân nhân mình.

  Khi thiếu gia trưởng thành, vẫn yêu quý hai người và ưu ái dung túng họ.

  Đôi nam nữ giúp việc lợi dụng lòng tín nhiệm của thiếu gia nên tha hồ tác oai tác quái. Họ thường trộm tiền bạc vật dụng của thiếu gia đem bán tiêu xài, ăn chơi. Số tài sản họ trộm tính ra nhiều không kể xiết. Họ chẳng có chút lòng hổ thẹn, ngược lại ngày càng quá quắt. Họ cùng lên kế hoạch “sẽ làm một mẻ to kếch sù của thiếu gia rồi trốn đi”… Nhưng mưu tính của họ chẳng được thành như ý nguyện.

  Kiếp trước gieo nhân, kiếp này trả quả

  Bánh xe luân hồi vần xoay. Đời này, đôi người hầu gian tham trộm cắp đồ xưa kia nay là vợ chồng. Thiếu gia thì đầu thai làm con họ. Sở dĩ họ phải nuôi con vất vả khác thường là đề trả quả báo xưa. Bởi họ thiếu nợ cậu quá nhiều, nhiều đến không thề nào tính xuể.

  Riêng người mẹ tiền kiếp của thiếu gia, đời này lại sinh làm bà ngoại. Vẫn còn lưu giữ niềm yêu thương như kiếp trước. Phần đôi vợ chồng “tôi tớ”, đối với nữ chủ kiếp xưa nay thành là mẹ, họ luôn khép nép vâng lời. Họ không bao giờ dám cãi bà. Hễ mẹ phán là chỉ biết có dạ vâng, sự trọng vọng dành cho bà luôn tiềm tàng nơi họ.

  Thấy bà ngoại quá cưng cháu, họ nghĩ đây là điều tự nhiên, nhưng đến sau này khi muốn quản giáo con thì đã không còn kịp nữa. Do bởi nhân xấu ác đời trước đã gieo, sang đời này đà trổ quả. Đây chính là ác báo mà hai vợ chồng cùng phải gánh chịu!

  Làm thế nào khi trẻ hư

  Nhìn người mẹ đang ngồi khóc, tôi khuyên:

  – Không nên oán hận con mình, càng không nên chán ghét cuộc sống. Bây giờ, đã hiểu rõ ngọn nguồn nhân quả, hai vị nên chân thành ăn năn sám hối các tội mình đã tạo trong kiếp trước. Do xưa kia không làm tròn bổn phận người hầu, ngược lại còn tham trộm tài vật chủ nhân, nay hoàn trả lại hết đủ cả vốn lẫn lời. Phải an nhẫn chịu đựng!

  Từ nay trở về sau, hai vị phải đến trước Phật chí thành sám hối lỗi xưa. Phải trì giới ăn chay, hằng ngày vì thiếu gia kiếp trước tụng một bộ “Kinh Địa Tạng”, hồi hướng công đức để trả hết nợ tiền khiên. Đồng thời, phải nài xin bà ngoại khuyên bảo cháu giùm: “Lớn rồi nên tự chăm sóc, tự lo! Nếu không chịu sống tự lập thì tương lai sẽ biến thành người vô dụng, thành kẻ phế thải trong xã hội!”

  Nếu như bà ngoại chịu khuyên cháu, thì con các vị nhất định sẽ nghe lời. Phần hai vị phải dốc sức sám hối tụng kinh, ăn chay, tu sửa. Nếu làm được vậy thì cậu con ắt sẽ thay đổi nhanh thôi. Bởi vì bản chất cháu vốn không phải biếng lười, mà do chịu ảnh hưởng của nghiệp lực tác động nên mới không làm!

  Tôi nói xong rồi, phương thuốc hay đã đưa ra, phần áp dụng thực hành là của các vị! Nếu có thể làm được như lời tôi khuyên, thì tất cả đều sẽ chuyển tốt!

  Cách hóa giải Oan gia trái chủ

  Thường nghe đến Oan gia trái chủ, người ta hay nghĩ ngay đến việc sắm lễ mời thầy. Vậy các thầy có thể giải được oan gia trái chủ hay không? Câu trả lời là không! Không ai có thể giúp được bạn ngoài chính bạn! Tại sao thế? Bởi Oan gia trái chủ chính là nghiệp quả bạn phải chịu khi đã gieo nhân. Bạn gieo nhân ắt gặt quả, không thể khác được, cũng như bạn ăn thì no bụng, không thể ăn giúp người khác được.

  Một bậc thầy chân chính chỉ có thể giúp bạn hiểu rõ được nhân quả, việc còn lại là của bạn. Nếu bạn chân thực phát tâm sám hối, hoặc niệm Phật, hoặc tụng kinh trì chú, rồi hồi hướng cho Oan gia trái chủ. Dưới sự gia trì của Tam Bảo, oán kết được gỡ bỏ, đó là cách hóa giải oan gia trái chủ duy nhất, ngoài ra không có cách nào khác. Nếu một vị thầy yêu cầu bạn sắm lễ lạt, hoặc dâng cúng tiền bạc để hóa giải oan gia trái chủ, chắc chắn đó không phải là người tu hành chân chính. Xin hãy thận trọng, chớ để tiền mất tật mang!

  *

  Oan gia trái chủ thiên hình vạn trạng, không ai là không có, chỉ là đến lúc bạn bị đòi hay chưa mà thôi. Vì đời trước đa số chúng là kẻ bị hại, đời này đến tìm ta báo oán. Chúng ta cần tin sâu nhân quả mà phải sám hối những điều đã làm, đã tạo trong đời trước của mình. Phải vì họ mà ăn chay, niệm Phật, hoặc tụng kinh, trì chú hồi hướng. Cầu Phật lực nhiếp thọ, hóa giải, biến ác duyên giữa ta và họ thành thiện duyên.

  Nếu con cái hoặc người thân quen là oan gia trái chủ, ta cần an nhẫn sám hối. Phải sửa đổi bản thân, phải đoạn ác tu thiện, thân cận Phật pháp. Làm như thế mới chiêu cảm được Phật lực gia trì, khiến công đức tăng gấp bội. Thế thì dù bị nghịch tử đến ở kề bên nhưng nếu có phúc duyên, khéo thân cận Phật pháp, thì nghịch tử kia chính là chìa khóa vàng giúp mẹ cha mở ra cánh cửa hạnh phúc: Nhờ vào sự học Phật, tu trì… khiến đôi bên cùng được lợi. Toàn gia đồng hưởng pháp lạc, biến phiền não thành bồ đề.

  ( Oan gia trái chủ là gì)

  Tuệ Tâm 2022.

  5

  /

  5

  (

  1

  bình chọn

  )

  --- Bài cũ hơn ---

 • Oan Gia Trái Chủ Là Gì ? Hướng Dẫn Cách Hóa Giải Chi Tiết Nhất!
 • Đi Lễ Cô Sáu Nên Xin Gì Và Cần Chuẩn Bị Những Gì?
 • Những Lưu Ý Khi Đào Giếng Và Lấp Giếng Xây Nhà. – Kiến Trúc 999
 • Đi Đám Tang Lạy Mấy Lạy Là Đúng?
 • Lễ Nhập Trạch Là Gì? Cách Cúng Lễ Nhập Trạch Chuyển Nhà Mới Chi Tiết – Phú Mỹ Express
 • Lễ Oan Gia Trái Chủ

  --- Bài mới hơn ---

 • ‘oan Gia Trái Chủ’ Theo Quan Điểm Phật Giáo
 • Các Lễ Vật Cúng Ông Công Ông Táo Trong Ngày 23 Tháng Chạp
 • Những Lễ Vật Tuyệt Đối Không Được Thiếu Khi Cúng Ông Công Ông Táo Trong Năm 2022
 • Năm 2022 Nên Cúng Ông Công, Ông Táo Vào Ngày Nào Là Tốt Nhất
 • Cúng Ông Công Ông Táo 2022: Văn Khấn, Sắm Lễ, Ngày…
 • Với tôi đó là những điều kỳ diệu. Mẹ tôi 84 tuổi ung thư + tràn dịch phổi nằm viện đã 2 tháng và không thể cứu được nữa vì già và không tin vào các loại thầy lang vớ vẩn Đông hay Nam dược… Mẹ ho và mỗi lần ho là đau quặn ruột. Tôi đến Chùa Phổ Quang gần sân bay Tân Sơn Nhất cầu khẩn, xin cho mẹ không ho nữa. Ngài hỏi cái giá tôi định trả là gì ? tôi quyết định bỏ rượu và bỏ thuốc lá. Quả nhiên từ hôm đó mẹ tôi hết ho và không kêu đau. Tuy nhiên bà mệt mỏi, không ngủ được và luôn muốn ra đi được thanh thản.

  2 tháng sau tôi uống 1 ly rượu rất nhỏ chỉ bằng 1/20 tửu lượng trước đây mà say không đi nổi, từ đó bỏ hẳn, không 1 giọt. 6 tháng sau hút lại thuốc, được 3 tháng thì viêm phổi cấp. Cấp cứu, phát hiện thêm ung thư vòm họng, may mà kịp thời. Thì ra trước ban Phật cam kết từ bỏ… để mẹ được bình an là không lật lọng được.

  Những người bệnh nặng, ung thư, đau ốm lâu ngày, liệt rường, liệt chiếu, thối da thối thịt… chữa mãi không khỏi, mà cũng không chết được, đau đớn, vật vã, có thể, rất có thể là do các kẻ thù từ muôn vàn kiếp trước hành hạ. Làm sao cho tâm họ không còn thù oán nữa thì tự nhiên những linh hồn đó trở nên nhẹ và siêu thoát. Khi họ đã siêu thoát thì bệnh nhân cũng được giải thoát, khỏi bệnh rất nhanh, hoặc ra đi được thanh thản nhẹ nhàng. Lễ thỉnh các ngài về giải thoát cho họ, gọi là LỄ OAN GIA TRÁI CHỦ. Có thể không cứu được nhưng để cho người bệnh ra đi không đau đớn, thanh thản, cũng là việc đại phúc (tôi nghĩ thế). Người thân của bệnh nhân, không còn phải chầu trực lo lắng, chạy đi, chạy lại, thay nhau chăm sóc bệnh nhân, cũng là một sự giải thoát. Bạn An kể từ ngày làm lễ, người em đã liệt 5 năm, chân tay luôn bị ai đó rật đùng đùng vào ban đêm thì tự nhiên hết, da thịt không còn thối rữa mà khô lại. Người bệnh trong lòng thấy thanh thản kỳ lạ, không còn buồn phiền, lo sợ cái chết nữa. Có người kể sau đàn lễ chị mình khi ra đi không hề đau đớn buồn phiền, nét mặt thanh thản, nhẹ nhàng, thư thái, thậm chí có cảm giác đẹp như đang mơ một giấc mơ an lành.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lễ Oan Gia Và Trái Chủ
 • Cách Sắm Lễ, Bài Cúng Dâng Sao Giải Hạn Rằm Tháng Giêng Giải Vận Hạn
 • Cúng Sao Giải Hạn Ngày Rằm Tháng Giêng: Cách Sắm Lễ Và Thời Gian Cúng Chuẩn Nhất
 • Chuyển Đến Nhà Mới Thuê Có Cần Làm Lễ Nhập Trạch Không
 • Vì Sao Lại Phải Cúng Tân Gia? Lễ Cúng Tân Gia Gồm Những Gì?
 • Lễ Oan Gia Và Trái Chủ

  --- Bài mới hơn ---

 • Lễ Oan Gia Trái Chủ
 • ‘oan Gia Trái Chủ’ Theo Quan Điểm Phật Giáo
 • Các Lễ Vật Cúng Ông Công Ông Táo Trong Ngày 23 Tháng Chạp
 • Những Lễ Vật Tuyệt Đối Không Được Thiếu Khi Cúng Ông Công Ông Táo Trong Năm 2022
 • Năm 2022 Nên Cúng Ông Công, Ông Táo Vào Ngày Nào Là Tốt Nhất
 • Với tôi đó là những điều kỳ diệu. Mẹ tôi 84 tuổi ung thư + tràn dịch phổi nằm viện đã 2 tháng và không thể cứu được nữa vì già và không tin vào các loại thầy lang vớ vẩn Đông hay Nam dược… Mẹ ho và mỗi lần ho là đau quặn ruột. Tôi đến Chùa Phổ Quang gần sân bay Tân Sơn Nhất cầu khẩn, xin cho mẹ không ho nữa. Ngài hỏi cái giá tôi định trả là gì ? tôi quyết định bỏ rượu và bỏ thuốc lá. Quả nhiên từ hôm đó mẹ tôi hết ho và không kêu đau. Tuy nhiên bà mệt mỏi, không ngủ được và luôn muốn ra đi được thanh thản.

  LỄ OAN GIA VÀ TRÁI CHỦ

  2 tháng sau tôi uống 1 ly rượu rất nhỏ chỉ bằng 1/20 tửu lượng trước đây mà say không đi nổi, từ đó bỏ hẳn, không 1 giọt. 6 tháng sau hút lại thuốc, được 3 tháng thì viêm phổi cấp. Cấp cứu, phát hiện thêm ung thư vòm họng, may mà kịp thời. Thì ra trước ban Phật cam kết từ bỏ… để mẹ được bình an là không lật lọng được.

  Những người bệnh nặng, ung thư, đau ốm lâu ngày, liệt giường, liệt chiếu, thối da thối thịt… chữa mãi không khỏi, mà cũng không chết được, đau đớn, vật vã, có thể, rất có thể là do các kẻ thù từ muôn vàn kiếp trước hành hạ. Làm sao cho tâm họ không còn thù oán nữa thì tự nhiên những linh hồn đó trở nên nhẹ và siêu thoát. Khi họ đã siêu thoát thì bệnh nhân cũng được giải thoát, khỏi bệnh rất nhanh, hoặc ra đi được thanh thản nhẹ nhàng. Lễ thỉnh các ngài về giải thoát cho họ, gọi là LỄ OAN GIA TRÁI CHỦ. Có thể không cứu được nhưng để cho người bệnh ra đi không đau đớn, thanh thản, cũng là việc đại phúc (tôi nghĩ thế). Người thân của bệnh nhân, không còn phải chầu trực lo lắng, chạy đi, chạy lại, thay nhau chăm sóc bệnh nhân, cũng là một sự giải thoát. Bạn An kể từ ngày làm lễ, người em đã liệt 5 năm, chân tay luôn bị ai đó rật đùng đùng vào ban đêm thì tự nhiên hết, da thịt không còn thối rữa mà khô lại. Người bệnh trong lòng thấy thanh thản kỳ lạ, không còn buồn phiền, lo sợ cái chết nữa. Có người kể sau đàn lễ chị mình khi ra đi không hề đau đớn buồn phiền, nét mặt thanh thản, nhẹ nhàng, thư thái, thậm chí có cảm giác đẹp như đang mơ một giấc mơ an lành.

  Một bạn khác có chị bệnh viện trả về đã hoàn toàn hết hi vọng. Lễ xong chị vui vẻ lạ thường, lại ăn được và có cảm giác thèm đủ thứ. Không chỉ mình chị mà cả nhà, cả người cha vốn chẳng tin vào điều gì này cũng thấy tâm trạng an lạc, hoan hỉ. Nhiều gia đình không có chuyện ốm đau, bệnh tật lâu ngày họ cũng cùng nhau lập đàn lễ giải oan, Cầu cho các kẻ thù hận mình từ muôn vàn kiếp trước, được thanh thản, giải thoát để họ không theo mình đòi nợ, trả thù, rửa hận mong nhờ thế cuộc sống gia đình được thanh thản hơn, và làm ăn cũng thuận lợi hơn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Sắm Lễ, Bài Cúng Dâng Sao Giải Hạn Rằm Tháng Giêng Giải Vận Hạn
 • Cúng Sao Giải Hạn Ngày Rằm Tháng Giêng: Cách Sắm Lễ Và Thời Gian Cúng Chuẩn Nhất
 • Chuyển Đến Nhà Mới Thuê Có Cần Làm Lễ Nhập Trạch Không
 • Vì Sao Lại Phải Cúng Tân Gia? Lễ Cúng Tân Gia Gồm Những Gì?
 • Diêu Trì Kim Mẫu Là Ai
 • Hiểu Đúng Về Oan Gia Trái Chủ

  --- Bài mới hơn ---

 • Chùa Ba Vàng Đột Ngột Ngừng ‘gọi Vong, Cúng Oan Gia Trái Chủ’?
 • Oan Gia Trái Chủ Là Gì Và Quan Niệm Của Phật Giáo
 • Hoạt Động Cúng Oan Gia Trái Chủ Của Chùa Ba Vàng Là ‘trái Phép’
 • Chữa Bệnh Ung Thư Bằng Thỉnh ‘oan Gia Trái Chủ’, Bác Sĩ Viện K Nói Gì?
 • “thỉnh Oan Gia Trái Chủ” Chữa Bệnh Là Phản Khoa Học
 • Mà chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng, sống thiếu ân nghĩa, bố thí đức huệ thì ít, kết oán thì nhiều do đó mà luân hồi trong lục đạo, oan oan tương báo. Khổ đau cùng cực.

  Oan gia trái chủ là gì?

  Trong cuộc sống, mỗi đau khổ, bệnh hoạn hay những nỗi buồn, khó khăn đều do nghiệp chướng từ lâu xa về trước kết tập thành. Ví như kiếp trước giết thú ăn thịt thì kiếp này bị ốm đau, đoản thọ. Hay như kiếp trước tà dâm, cướp chồng của kẻ khác thì kiếp này bị kẻ đó cướp chồng mình….

  Đó là quy luật công bằng của nhân quả. Có vay có trả, có oan có báo. Do những tập nghiệp sâu nặng đó mà chúng sinh cứ trôi lăn sinh tử, oan oan báo báo từ kiếp nọ sang kiếp kia.

  Cách hoá giải oan gia trái chủ

  Nhưng may mắn cho chúng sinh, có những bậc đạo sư giác ngộ như phật Thích Ca. Nhìn nhận thấy con đường giải thoát sinh tử. Giải thoát khổ đau cho chúng sinh một cách rốt ráo và chân thật.

  Chúng ta sinh ra do nghiệp tạo thành với cha mẹ quyến thuộc từ lâu xa về trước. Lớn lên có bạn bè hay kẻ thù người ghét cũng do nghiệp từ lâu xa. Nghiệp đó có thể hiện hữu ở hình dáng loài người, loài súc sanh hay ngã quỷ. Đó là oan gia trái chủ. Những người chết oan, chịu đau khổ từ ta và kiếp này họ mang đến những điều ngang trái nghịch duyên cho ta.

  Như vậy, có cách nào để những oan gia trái chủ đó hết hận thù, bỏ hết sân hận? Cùng nhau hồi hướng đến cảnh giới an lạc?

  Đức Phật dạy rằng, chỉ có một cách để chuyển nghiệp đó là tu tập.

  • Đó là thu thân, tu khẩu, tu ý.
  • Đó là công đức bố thí cúng giàng.
  • Đó là tâm tự tại, không oán thù, không hơn thua.
  • Đó là sám hối.

  Coi như gặp khó khăn, trắc trở trong cuộc đời hãy quán về nhân quả. Nghĩ rằng do nhân quả lâu xa ta đã tạo mà kiếp này ta phải chịu. Từ đó tâm chúng ta thanh tịnh. Trí tuệ thông suốt, rồi tìm cách giải quyết cái tội của chúng ta một cách diệu dụng và hiệu quả.

  Còn đối với những nghiệp báo chưa hiển bày thì chúng ta cần sám hối.

  Trong kinh Pháp Bảo Đàn Kinh của lục tổ có nói: ” Sám là sám những lỗi về trước, từ trước có những việc ác do vô minh, các tội thảy đều sám, nguyện một thời tiêu diệt và không bao giờ khởi lại những niệm ấy, nguyện ấy. Đó là sám. Hối là hối những lỗi về sau, nay đã giác ngộ nên khg bao giờ phạm lại. Người phàm phu mê muội chỉ biết sám lỗi trước mà khg biết hối lỗi sau nên tội trước chẳng hết, lỗi sau lại sanh”.

  Như vậy sám hối ở đây hiểu đơn giản là tự mình nhìn nhận lại những lỗi lầm của mình đã tạo và những lỗi mà mình có thể tạo cho chúng sanh. Rồi từ đó nguyện không bao giờ mắc lỗi, tích phúc làm thiện để những lỗi lầm dần dần tan biến, phước đức ngày càng tăng trưởng.

  Như vậy, việc giải oan gia trái chủ là do ta.

  Vì ta tạo nên nghiệp và chỉ có thể do ta giải nghiệp. Cái nghiệp đó có sẵn nhưng do tu tập và bố thí cúng giàng thì cái duyên sẽ không tạo thành quả đắng nữa. Chứ không phải nghiệp quy ra tiền để đóng. Quy ra ngày lao động để giải vì điều đó đi ngược lại ý nghĩa cao đẹp của Phật giáo.

  • Nếu tiền có thể giải được nghiệp thì chắc những người như ông Cấp Cô Độc đã hết nghiệp. Đã thành Phật.
  • Nếu nhiều tiền thì những đại gia sẽ chả còn đau ốm phiền não hay nghịch duyên.
  • ………

  Có những nghiệp bắt buộc nó phải đến nhưng biết cách tu tập thì cái nghiệp đó đến với ta với sự chuẩn bị kỹ càng nhất, tự tại nhất để đối phó lại. Còn một số chùa bây giờ thỉnh oan gia trái chủ lên. Mà nếu oan gia trái chủ là súc sanh hay người thì thỉnh kiểu gì?

  Do vậy, quan trọng nhất vẫn là tu tập. Bỏ ác làm lành. Thọ tam quy trì ngũ giới thì tội nghiệp tiêu giảm. Tự tại trước nghịch duyên của cuộc đời. Không oán thán nghịch duyên thì tự tâm sẽ an lành.

  chúng tôi (Sao chép, chia sẻ vui lòng trích dẫn link từ website. Cám ơn các bạn)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Yêu Cầu Chùa Ba Vàng Dừng Ngay Pháp Thỉnh ‘oan Gia Trái Chủ’
 • Thuê Xe Chuyển Nhà Trọ Trọn Gói Nhanh Chóng, Tiết Kiệm
 • Những Điều Bạn Nên Biết Khi Cúng Chuyển Nhà Trọ
 • Nên Cúng Rằm Tháng Bảy Vào Ngày Nào Sẽ Tốt Nhất?
 • Cách Sắm Lễ Cúng Giải Hạn Rằm Tháng Giêng Đúng Nhất
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×