9. Nghi Thức Cúng Cơm Cho Vong Linh

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Đáp 4 Thắc Mắc Về Cách Cúng Xả Xui Như Thế Nào?
 • Xả Tang Là Gì? Thời Gian Để Tang Là Bao Lâu?
 • Xả Tang Là Gì? Những Kiêng Kỵ Khi Chưa Xả Tang
 • Vấn Đề Xả Tang Cho Cha Mẹ
 • Chương 61: 60. Vấn Đề Xả Tang Theo Ý Muốn
 • 9. NGHI THỨC CÚNG CƠM CHO VONG LINH

  Từ bi quảng đại diệu khó lường

  Cứu khổ đường mê Địa Tạng Vương

  Tích trượng rung thời khai địa ngục

  Thần châu chỗ chiếu hết đau thương

  Bi quang cứu tế u minh giới

  Pháp lực giương buồm Bát Nhã thuyền

  Tiếp dẫn tinh thần cao đuốc tuệ

  Đường đường khắp phóng ngọc hào quang.

  U minh giáo chủ Địa Tạng đại sư

  Hoằng khai phương tiện khắp rộng từ bi

  Quá khứ phụng sự chư Phật

  Từ quang tỏa thấu đường nẻo cửu tuyền

  Tuệ nhật sáng soi thiết vi u ám

  Dẫn chúng sinh vào cửa chánh giác

  Độ khổ thú lên đường Bồ đề.

  Hôm nay (gia quyến) nhân tấc lòng hiếu sửa soạn cơm chay, cầu diệu lực chú thần cứu đường mê qua hiểm ải. Nguyện Bồ tát tiếp tịnh phách thân nhân dẫn dắt từng bước từng bước quang minh. Nhờ đại hùng lực Phật từ bi phá vỡ trùng trùng u ám.

  Thân vàng rực rỡ tuyệt trần ai

  Khắp phóng hào quang chiếu cửu cai

  Trệ phách u hồn mong tiếp dẫn

  Đường mê nay hóa đóa sen khai.

  Thức thần phân biệt nên có xoay vần

  Hơi thở ra liền thành phân cách

  Tánh Phật như như bản lai thường trụ

  Sinh tử luân hồi Niết bàn giải thoát.

  Trăm năm bóng ảnh chóng tựa sát na

  Bốn đại huyễn thân đâu có lâu dài

  Mỗi ngày trần lao cho nên nghiệp thức mơ màng

  Chẳng biết nhất tánh viên minh, rông rỡ sáu căn tham dục

  Công danh phú quý, chung quy một giấc mộng vô thường

  Tranh ngã tranh nhân, khoe tài cậy giỏi

  Gió lửa dời tan còn chi già trẻ

  Đầu non khe suối chôn bao kẻ anh hùng

  Tóc xanh mới đây nay đã bạc trắng

  Lễ mừng sinh nhật hôm nào, nay tiếp tới kỳ phúng điếu

  Một bao máu thịt trăm năm khổ luyến ân tình

  Mấy thước xương khô, buông lung tham sẻn bạc tiền

  Hơi thở đã ra thật khó trở lại

  Bóng chiều đã xế đâu chắc ngày mai

  Dòng sông ái bao giờ ngừng chìm nổi

  Cảnh nhà khuyên dứt mối tơ vương

  Nếu cứ đắm luyến việc đời, vua Diêm La hốt nhiên cho bắt

  Quay đầu trở lại không còn thấy một người thân

  Núi đao rừng kiếm chịu vạc đồng dầu sôi

  Gặp chém chặt thì một phút phân hai đoạn

  Khát uống đồng sôi, đói ăn sắt nóng

  Kiếp kiếp đắng cay rồi lại luân hồi

  Mặc áo lông đeo sừng, miệng ngậm hàm sắt,

  Mang nặng chở xa, đói khát roi vọt

  Thịt xương dâng người để đền nợ cũ.

  Oan khiên chất chứa ăn nuốt lẫn nhau

  Khi ấy hối hận học Đạo không biết nhờ đâu

  Chi bằng ngay lúc này niệm Phật tu hành, chớ để thời giờ qua mất

  Nhân sinh trăm tuổi như bóng chiều tàn

  Ngọn đèn trước gió, giọt sương đầu ngọn cỏ

  Sao cứ tâm tư trăm mối, ý khởi ngàn đầu

  Lưới trần lao miên mật bao khoen

  Dây ân ái thắt chặt vạn kết

  Núi kiêu mạn sừng sững ngang trời

  Bể tham lam không bờ không bến

  Chi bằng niệm Phật tu hành, liền được vãng sinh cõi Phật

  Đời người trăm tuổi như khảy móng tay

  Có khác nào chiếc lá trôi xuôi

  Hay tương tợ trời tây thỏ lặn

  Đập hòn đá mong cầu ánh lửa

  Bóng ngựa câu bên cửa thoáng qua

  Ngọn đèn lu trước trận phong ba

  Hạt móc sớm treo trên ngọn cỏ

  Thuyền chưa tới bờ ván đã hư mục

  Chớp mắt thôi chỉ thấy mịt mờ

  Sao tình nghĩa còn nhiều vương vít

  Lưới trần gian khin khít muôn trùng

  Trí vẫn hướng về nới trói buộc

  Núi kiêu mạn chất chồng gò đống

  Biển tham sân cuồn cuộn phong ba

  Chỉ còn cách sớm hôm niệm Phật

  Mới mong về cõi tịnh an vui.

  Nay các chân linh đã nghe bài kệ vô sinh để khỏi gây nhân hữu lậu, xin các chân linh nghe thêm bài kệ hàng ma:

  Lửa mồi ánh chớp có gì đâu?

  Ân ái sao còn vướng vít nhau

  Tấm thân vàng kệch rượu cơm bầu

  Luân hồi sống chết ai là khỏi

  Tờ lệnh Diêm La kíp tới hầu

  Phúc tội tóc tơ bày rõ hết

  Phân minh sổ sách trước như sau

  Cột đồng giường sắt trông ghê khiếp

  Khóc thét kêu gào tránh được đâu

  Đầu thai làm kiếp ngựa hay trâu

  Nghiệp duyên chồng chất quên đời trước

  Nhờ Phật rồi may mới thoát cầu

  Một điểm chân như ai nấy sẵn

  Thoát vòng sinh tử niệm lên mau.

  Nay các chân linh kíp kíp theo tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật và bốn thánh hiệu để được vãng sinh về nơi An Lạc:

  Quạ bay thỏ chạy chóng như thoi

  Than hỡi đời ta được mấy hồi

  Chỉ cõi Tây Phương An Lạc cảnh

  Quay đầu ta kíp niệm đi thôi.

  Dù cho nhà ngọc với kho vàng

  Cảnh đến vô thường khó nỗi mang

  Chỉ cõi Tây Phương An Lạc cảnh

  Quán Âm Bồ Tát độ cho sang.

  Sống trên bảy chục mấy ai đâu

  Trăm tuổi xem như bóng ngựa câu

  Chỉ cõi Tây Phương nơi Lạc cảnh

  Cầu xin Thế chí độ sang mau

  Giơ tay cất bước tội ngang mày

  Địa ngục đao sơn cửa rộng thay

  Chỉ cõi Tây Phương nơi Lạc cảnh

  Cầu xin Địa Tạng độ qua ngay

  Hàm đan giấc mộng có hay chi

  Cuộc thế lân la mãi làm gì?

  Chỉ cõi Tây Phương nơi lạc cảnh

  Cầu xin Thanh Tịnh độ cho về

  Nguyện vong chóng sinh sang Tịnh độ

  Ngôi cửu liên là chỗ náu nương

  Vô sinh sen nở ngát hương

  Chư tôn Bồ Tát bên đường tiếp nghênh

  Chốn ao báu muôn sen đua nở

  Phật Di Đà Thế Chí Quán Âm

  Phát lời thệ nguyện dự phần tiêu dao

  Vãng sinh Tịnh độ thần chú:

  KINH TÂM YẾU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

  Bồ Tát Quán Tự Tại thực hành sâu xa Pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa Ngài soi thấy năm uẩn đều không độ hết thảy khổ ách.

  Này Xá Lợi Tử! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc, thọ, tưởng hành, thức cũng đều như thế.

  Xá Lợi Tử! Tướng không của mọi Pháp không sinh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt, cho nên trong chân không không có sắc, không có thọ, tưởng hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý . Không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới cho nên không có ý thức giới. Không có vô minh, cũng không có hết vô minh. Cho đến không có già chết, cũng không có cái hết già chết, không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc bởi vì vô sở đắc. Bồ Tát y Bát Nhã Ba La Mật Đa nên tâm không quản ngại, vì không quản ngại nên không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo đạt tới cứu cánh Niết bàn. Ba đời chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa nên được đạo quả Vô Thượng Chính Đẳng, Chính Giác. Cho nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, vô đẳng đẳng chú trừ được hết thảy khổ chân thực không hư.

  Tụng kinh công đức thù thắng hạnh

  Vô biên thắng phúc con hồi hướng

  Khắp nguyện trầm nịch bao chúng sinh

  Sớm về cõi Phật quang vô lượng

  Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não

  Nguyện được trí tuệ chân minh liễu

  Khắp nguyện tội chướng đều tiêu trừ

  Đời đời thường hành Bồ Tát đạo

  Nguyện sinh Tây Phương cõi Tịnh độ

  Chín phẩm hoa sen làm cha mẹ

  Hoa nở thấy Phật chứng vô sinh

  Bất thoái Bồ Tát đồng bạn lữ

  Tam Bảo chứng minh oai thần hộ niệm, Bồ tát, Thanh văn, Phạm vương, Đế Thích, bốn Thiên vương, chúng Thiên long, tám bộ Hộ pháp thần vương tất cả Thiện thần xin rủ lòng từ bi gia hộ.

  Hiền tiền đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng Quốc gia hưng thịnh, Phật pháp trường tồn, nhân dân an lạc, gia đình phật tử chúng con bốn mùa không chút tai ương, quanh năm thêm lành cát khánh. Kế nguyện cầu siêu chư hương linh cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ nhiều đời, bà con nhiều kiếp, các hương linh anh hùng chiến sĩ vì nước hy sinh, đồng bào tử nạn, khắp duyên trăm họ, nam nữ, mười hai loại cô hồn. Nương công đức này tới trước Tam Bảo dự lễ nghe kinh, mau xả đường mê siêu sinh Tịnh độ. Phục nguyện âm siêu, dương thái, Pháp giới chúng sinh tình cùng vô tình đều trọn thành Phật đạo.

  Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, hiểu rõ đạo lớn, phát tâm Bồ đề.

  Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển.

  Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lãnh đại chúng, hết thảy không ngại.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cúng Vong Linh, Cúng Cô Hồn Có Phải Là Pháp Của Đạo Phật?
 • Văn Khấn Cúng Giải Hạn Sao Thái Âm
 • Cách Cúng Khấn Ngày Vía Thần Tài Mùng 10 Tháng Giêng Hút Tài Lộc Cho Gia Chủ
 • Có Được Cúng Vái, Dâng Đồ Ăn Đồ Uống Cho Người Chết Không?
 • Cúng Vía Thần Tài Mồng 10 Tháng Giêng Giờ Nào Tốt Nhất Để Tiền Bạc Rủng Rỉnh Cả Năm?
 • Nghi Thức Cúng Cơm Cho Hương Linh

  --- Bài mới hơn ---

 • Món Chay Cúng Giỗ Cực Hấp Dẫn Với Thực Đơn Bạn Không Thể Bỏ Qua
 • Thị Trường Ngày Ông Công Ông Táo: Giá Cá Chép Giảm ‘nhiệt’ Theo Giờ, Hoa Tươi Tăng Mạnh
 • Cúng Ông Công Ông Táo Sớm, Giá Các Mặt Hàng Đều Rẻ
 • Nhận Đặt Mâm Cỗ Cúng Ông Táo
 • Mâm Lễ Cúng Ông Táo Trọn Gói
 • NGUYỆN HƯƠNG

  Tang chủ nguyện hương…, dâng hương…, lễ hương linh tam… bái, bình thân giai quỳ… (Tang chủ quỳ, dâng hương ngang trán vái tên người chết, cắm hương xong, lễ ba lạy và quỳ xuống)

  THỈNH HƯƠNG LINH

  Chân ngôn thần lực dẫn hương linh

  Từ chốn u minh về dương thế

  An toạ linh sàng để nghe kinh

  Tang gia hiếu tử chí thành hiến dâng. O

  THỈNH ĐỨC DI ĐÀ TIẾP DẪN Nam mô nhất tâm phụng thỉnh

  Sông mê dào dạt sóng tình

  Biển đau lênh láng lệ mình khóc than

  Muốn mau thoát khỏi trần gian

  Hãy nên niệm Phật tiêu tan khổ nàn. O

  Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A-di-đà Phật, tay bưng sen vàng tiếp dẫn hương linh ………., pháp danh ………., mất ngày ………., hưởng dương/thọ ………. , hôm nay là ngày cúng cơm (thọ tang, bốn chín ngày, trăm ngày, giáp năm, hai năm), hương thơm ngào ngạt, triệu thỉnh hương linh, trở lại đàn tràng (gia đường), lễ Phật, nghe kinh.

  Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh

  Thân cử bước thênh thang

  Tâm tự tại an nhàn

  Tới lui không vướng mắc

  Vượt thoát cảnh trần gian. O

  THỈNH ĐỨC QUÁN THẾ ÂM TIẾP DẪN Nam mô nhất tâm phụng thỉnh

  Đức Quán Âm tu hành nhiều kiếp

  Với lời nguyện tha thiết độ sanh

  Khắp muôn nơi cầu nguyện chí thành

  Ngài ứng hiện muôn hình tế độ. O

  Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ-tát, tay cầm nhành liễu, phóng hào quang tiếp dẫn hương linh ………., pháp danh ………., mất ngày ………., hưởng dương/thọ ………. tuổi, hôm nay là ngày cúng cơm (thọ tang, bốn chín ngày, trăm ngày, giáp năm, hai năm), hương thơm ngào ngạt, triệu thỉnh hương linh, trở lại đàn tràng (gia đường), lễ Phật, nghe kinh.

  Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh

  Hồn về dương thế

  Phách ở nơi nao

  Mau mau tỉnh ngộ

  Vượt thoát trần lao.

  THỈNH ĐỨC ĐỊA TẠNG TIẾP DẪN Nam mô nhất tâm phụng thỉnh

  U minh dứt hết ngục hình

  Dương gian độ thoát chúng sanh không còn

  Bồ đề nguyện lớn vuông tròn

  Chứng nên Phật quả không còn tử sinh. O

  Nam mô U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ-tát, tay cầm tích trượng, phóng hào quang tiếp độ hương linh ………., pháp danh ………., mất ngày ………., hưởng dương/thọ ………. tuổi, hôm nay là ngày cúng cơm (thọ tang, bốn chín ngày, trăm ngày, giáp năm, hai năm), hương thơm ngào ngạt, triệu thỉnh hương linh, trở lại đàn tràng (gia đường), lễ Phật, nghe kinh.

  Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh

  Được nương nhờ oai thần chư Phật

  Nay về đây nghe pháp nghe kinh

  Hồn thiêng thụ hưởng linh đình

  Nén hương, bát nước, ân tình cúng dâng.

  CHÂM TRÀ LẦN I

  Tang chủ thành tâm hiến trà cho hương linh…

  Tang gia hiếu quyến lễ… tạ hương linh nhị… bái. OO

  BA LẦN TRIỆU THỈNH Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh Nam mô nhất tâm triệu thỉnh

  Tang chủ thành tâm bái thỉnh. Hương linh ơi nghe lời mời thỉnh… hương linh ơi nghe lời mời thỉnh… hương linh ơi nghe lời mời thỉnh… ba lần triệu thỉnh hương linh đã về, hồn thiêng an toạ linh sàng, tang chủ thành tâm thiết đàn hương hoa, cam lồ, pháp thực đủ đầy kính dâng.

  DÂNG CƠM CÚNG

  Tang chủ thành tâm dâng cơm.

  (Tang chủ gắp thức ăn, mỗi thứ một ít để vào bát cơm, đôi đũa gác ngang và nâng ngang trán) (Tuỳ theo trường hợp cúng cho cha mẹ, vợ chồng,… mà người chủ lễ chọn những phần sau đọc cho phù hợp)

  Đây bát cơm đầy nặng ước mong

  Cha (mẹ) ơi! Đây ngọc với đây lòng

  Đây tình còn đọng trong tha thiết

  Ân nghĩa sinh thành chưa trả xong.

  Chim loan phụng từ xưa hoà hợp

  Đàn sắt cầm bỗng đứt dây tơ

  Âm dương xa cách đôi bờ

  Bóng kia hình nọ bây giờ tìm đâu.

  – Cúng tổ tiên, ông bà, cô bác, anh chị:

  Đây nền nhân, đây nhà nghĩa, do tổ tiên gầy dựng mà nên! Nọ lá ngọc, nọ cành vàng, bởi công đức chất chồng mà có.

  Hiểu đạo nghĩa càng thêm thân thiết

  Rõ bà con thương tiếc biết bao

  Âm dương xa cách đớn đau

  Giờ nương Tam Bảo sớm mau an nhàn.

  CHÚ BIẾN THỰC

  Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ lồ chỉ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần) O

  CHÚ BIẾN THUỶ

  Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần) O

  CHÚ PHỔ CÚNG DƯỜNG

  Án, nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần) O

  (Tang chủ thành tâm để bát cơm xuống)

  Sắc hương mỹ vị đầy hư không

  Nguyện cho hương linh đều no đủ.

  Nam mô Mỹ Hương Trai Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần) O

  CHÂM TRÀ LẦN II

  Cam lồ một giọt linh thiêng

  Tiêu trừ đói khát triền miên

  Mật ngôn mầu nhiệm hồn thiêng an lành.

  Tang chủ thành tâm hiến trà cho hương linh…

  Toàn gia hiếu quyến lễ… hương linh nhị… bái… OO

  KHAI THỊ HƯƠNG LINH

  Biển khổ mênh mông sóng nổi trôi

  Muốn đến Bồ đề bờ giác ngộ

  Nếu mà chưa từng nghe kinh pháp

  Thì làm sao thoát khỏi luân hồi.

  Nam mô Đa Bảo Như Lai

  Nam mô Bảo Thắng Như Lai

  Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai

  Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai

  Nam mô Ly Bố Uý Như Lai

  Nam mô Cam Lồ Vương Như Lai

  Nam mô A-di-đà Như Lai. O

  QUY Y CHO HƯƠNG LINH (Nếu hương linh quy y rồi thì khỏi)

  Hương linh quay về nương tựa Phật

  Hương linh quay về nương tựa Pháp

  Hương linh quay về nương tựa Tăng.

  Quay về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho hương linh.

  Quay về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết.

  Quay về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.

  SÁM HỐI CHO HƯƠNG LINH

  Hương linh đã tạo bao nghiệp ác

  Đều do vô thỉ tham, sân, si

  Từ thân, miệng, ý phát sinh ra

  Tất cả hương linh đều sám hối. O

  OAI LỰC SỰ HƯỚNG NGUYỆN

  Nguyện đều no đủ bỏ xan tham

  Mau thoát u minh sinh Tịnh độ

  Quy y Tam Bảo phát Bồ đề

  Rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng

  Công đức đi về cõi vị lai

  Tất cả hương linh cùng tiếp nhận. O

  CHÂM TRÀ LẦN III

  Tang chủ thành tâm hiến trà cho hương linh…

  Toàn gia hiếu quyến lễ… hương linh nhị… bái. OO

  CHÚ VÃNG SANH TỊNH ĐỘ

  Nam mô a di đa bà dạ. Đa tha dà đa dạ. Đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ, a di rị đa, tỳ ca lan đế, a di rị đa, tỳ ca lan đa. Dà di nị, dà dà na. Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần) O

  HỒI HƯỚNG

  Nguyện sinh Tịnh độ Di-đà

  Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình

  Hoa khai ngộ pháp vô sanh

  Cùng chư Bồ-tát bạn lành với ta

  Nguyện đem công đức tạo ra

  Hướng về tất cả gần xa hưởng nhờ

  Con cùng muôn loại thân sơ

  Đều thành Phật đạo đến bờ an vui. O

  PHỤC NGUYỆN

  Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo.

  Tác đại chứng minh. O

  Hôm nay ngày….. tháng….. năm….. có gia đình tang chủ thành tâm thiết lễ cúng cơm. Nguyện đem công đức hồi hướng cầu siêu cho hương linh (Họ tên ………., pháp danh ………., mất ngày ………., hưởng dương/thọ ………. tuổi), được phát tâm tỉnh giác, lìa chỗ tối tăm, xa rời đường dữ, tin sâu Tam Bảo, sinh về cõi Phật an vui. O

  Thứ nguyện: Tâm chí thành dâng lên, nguyện cho hương linh, nghiệp chướng tiêu trừ, vãng sinh Tịnh độ. Lại nguyện cho toàn thể tang gia hiếu quyến, thân tâm an lạc, thường được kiết tường, xa lìa khổ ách. O

  Khắp nguyện: Kẻ mất siêu thăng, người còn phúc lạc, âm dương lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng thành Phật đạo.

  Nam mô A-di-đà Phật. O

  TIỄN ĐƯA HƯƠNG LINH

  Hồn về Cực Lạc Tây phương

  Ngát hương sen nở hào quang sáng ngời

  Chắp tay vĩnh biệt cõi đời

  Quán Âm, Thế Chí đón mời hồn đi. O

  HOÀN TẤT

  Tang chủ đứng dậy, lễ tạ hương linh tứ… bái… OOOO

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghi Thức Thờ Cúng Tổ Tiên Của Người Việt
 • Các Nghi Thức Cúng Giỗ Tại Việt Nam
 • Cúng Ông Công Ông Táo Giờ Nào Để Cả Năm May Mắn?
 • Vàng Mã Cúng Tổ Nghề
 • Tìm Hiểu Về Tục Lệ Cúng Giỗ Xưa Nay Của Người Việt
 • Nghi Thức Sám Hối Với Vong Linh Thai Nhi

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Văn Khấn Ở Nhà Thờ Họ Đầy Đủ Và Chuẩn Nhất
 • Hướng Dẫn Quy Trình Và Văn Khấn Chuyển Bàn Thờ Gia Tiên
 • Truyền Thống Vinh Quy Bái Tổ , Trang Điện Tử Www.hovuvovietnam.com
 • Tục Vinh Quy Bái Tổ Thời Xưa
 • Nghi Thức Tổ Chức Một Lễ Vinh Quy Bái Tổ
 • Diệu Huyền

  Bài viết được sưu tầm bởi nhà xinh

  Ý NGHĨA CỦA BÀI SÁM HỐI VỚI VONG LINH THAI NHI

  Hẳn những bậc làm cha mẹ đã từng bỏ thai vì bất cứ lý do gì thì sẽ cảm thấy lòng mình không yên ổn, luôn canh cánh về một phần máu thịt đã mất của mình và hẳn sẽ cảm thấy lòng mình yên ổn hơn khi vong linh của thai nhi được siêu thoát. Cha mẹ có thể đến chùa đăng ký làm lễ cầu siêu cho thai nhi nhưng không phải lúc nào cũng có đủ thời gian, điều kiện, duyên lành để thực hiện nghi thức cầu siêu như mình mong muốn.

  Để những cha mẹ vì lý do nào đó bỏ thai nhi mà chưa có điều kiện làm lễ cầu siêu cho vong linh thai nhi thì có thể tự cầu siêu cho vong linh thai nhi mà mình đã từ bỏ.

  Cha mẹ có thể đến bất kỳ chùa nào gần nơi mình sinh sống hoặc những nơi địa điểm làm lễ phóng sinh đọc bài sám hối này, hoặc nếu không có điều kiện thì có thể ngồi trước bàn thờ Phật (nếu gia đình nào có thờ Phật) hoặc bàn thờ gia tiên để đọc bài văn sám hối này.

  Nghi thức cũng rất chi đơn giản, chỉ cần đèn, nến, hương, hoa, quả, nước là đủ, quan trọng nhất là mình phải thành tâm thì sẽ vô cùng lợi lạc, cũng không khác gì các thầy làm lễ cầu siêu đâu.

  NGHI THỨC SÁM HỐI VỚI VONG LINH THAI NHI

  Thành tâm con kính lạy:

  Đức Phật A Di Đà

  Bồ Tát Địa Tạng Vương

  Bồ Tát Quán Thế Âm

  Bồ Tát Đại Thế Chí

  Xin chứng giám lòng con

  Với tất cả tâm thành

  Con dâng lời sám hối:

  Khi xưa con lầm lỗi

  Đã phá bỏ thai nhi

  Vì không hiểu Phật Pháp

  Nên phạm giới sát sanh

  Lại sát hại con mình

  Làm thai nhi khốn khổ

  Trong cõi giới U Minh

  Bơ vơ và đói lạnh

  Nếu chúng con tỉnh thức

  Thì thai nhi bây giờ

  Đã trưởng thành khôn lớn

  Biết hiếu thuận mẹ cha

  Ngày nay gặp Phật Pháp

  Nghe được lời thai nhi:

  “Cha mẹ ơi sao nỡ,

  Giết con lúc còn non!

  Muốn có được thân người

  Phải tu hành nhiều kiếp

  Nay cơ hội mất rồi

  Cha mẹ ơi có thấu?

  Thân người đã mất rồi

  Muôn kiếp khó được lại

  Con khổ cha mẹ khổ

  Vạn kiếp làm sao nguôi!

  Anh chị em của con

  Được cha mẹ cưng chiều

  Con làm vật hy sinh

  Cho họ được đầy đủ

  Cha mẹ thử nghĩ coi

  Làm vậy có đúng không?

  Đứa thương đứa ruồng bỏ

  Con làm sao khỏi hận?

  Còn những tình nhân trẻ,

  Chưa chuẩn bị vào đời

  Để làm mẹ làm cha

  Lại chẳng kể đạo lý

  Làm con người đoan chánh

  Phạm phải tội tà dâm

  Chỉ đắm say khoái dục

  Thai nhi được tạo ra

  Đem lại phiền phức lớn

  Liền đang tâm phá bỏ

  Không một chút tiếc thương

  Không một chút hối hận

  Không một chút quan tâm

  Đến mạng sống thai nhi

  Lầm lối tiếp lỗi lầm,

  Cho rằng mình có quyền

  Sanh sát theo ý muốn.

  Nợ mạng phải đòi mạng

  Lẽ thường tình thế gian

  Hận này sao nguôi được?”

  Trước tam bảo quang minh

  Con thành tâm lễ Phật

  Nguyện chư Phật mười phương

  Chứng minh lời sám hối:

  Các con thương yêu ơi

  Cắt đứt mạng sống con

  Nay hối hận vô cùng

  Xin các con hoan hỷ

  Tha tội cho mẹ cha

  Từ nay trở về sau

  Không còn dám tái phạm

  Vâng theo lời Phật dạy

  Sám hối tội đã làm

  Bằng phóng sinh cứu mạng

  Làm các việc phước thiện

  Tụng kinh và lễ Phật

  Chuyên niệm A Di Đà

  Bồ Tát Địa Tạng Vương

  Hồi hướng cho thai nhi

  Sớm lìa khổ được vui

  Nay đối trước Tam Bảo

  Chí thành con sám hối

  Nguyện Chư Phật chứng minh

  Tội chướng được tiêu trừ,

  Thành tâm con khấn nguyện

  Đức Phật A Di Đà

  Địa Tạng Vương Bồ Tát

  Quán Âm cùng Thế Chí

  Rủ lòng đại từ bi

  Cứu độ các vong linh

  Thai nhi được vãng sanh

  Về Tây Phương Cực Lạc.

  Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ

  Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật (3 lần)

  Nam Mô A Di Đà Phật (Niệm theo sức của mình)

  Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần)

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

  Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần)

  Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

  Chú ý: 

  – Niệm Nam Mô A Di Đà Phật tùy theo sức của mình càng nhiều càng tốt. Sau đó niệm danh hiệu các vị Phật cho tới hết

  – Sám hối xong cho vong linh thai nhi thì sám hối luôn với oan gia trái chủ cho tới hết. 

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bản Văn: Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai
 • Sư Tích Và Cách Dâng Lễ Đền Ông Hoàng Bơ
 • Hoàng Tử Chốn Thoải Cung
 • Bản Văn: Ông Hoàng Bơ
 • Sự Tích Về Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn Thanh Tra Giám Sát
 • Nghi Cúng Cơm Vong

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Bài Văn Khấn Cúng Tạ Mộ Phần
 • Bài Cúng Giải Hạn Sao Thái Bạch
 • Văn Khấn Cô Bơ Bông Cho Tín Đồ Con Nhang, Đệ Tử
 • Bài Cúng Thần Tài Đúng Và Chuẩn Nhất
 • Văn Khấn Ban Tam Bảo Ở Chùa Hương
 • Tang Chủ tựu vì … Lễ tam bái … Bình thân giai quỳ.

  Tây Phương Tịnh Độ bạch Liên khai, Linh giả tùng tư quy khứ lai. Nhất niệm hoa khai thân kiến Phật, vĩnh vô bát nạn cập vô xâm.

  XƯỚNG:

  I). HƯƠNG HUÊ THỈNH:

  * Nam mô nhứt tâm phụng thỉnh …

  Tiền tràng phan hậu bảo cái, Quan Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương nguyện. Đại Hùng, Đại Lực, Đại Thế Chí Bồ Tát giáng hạ chứng minh. Tiếp triệu phục vì Vong … Nhứt vị Thần (Chánh) Hồn.

  Duy Nguyện: Trăm năm ân ái nay ly biệt, hôm sớm vào ra bặt bóng hồng. Âm dương chia cách đành đôi ngã, nặng nợ tào khang một tấm lòng.

  – Tang Chủ kiền thành, tửu châm sơ tuần … Lễ nhị bái … Bình thân giai quỳ.

  II). HƯƠNG HUÊ THỈNH:

  * Nam mô nhứt tâm phụng thỉnh …

  Bi nguyện sở tùng cứu thân khổ, phân thân biến độ thật nan lường. Địa Ngục vị không bất thành Phật, ngã kim khể thủ đại thệ vương. Tiếp triệu phục vì Vong … Nhứt vị Thần (Chánh) Hồn.

  Duy Nguyện: Sang cho mấy cũng rời thể xác, quý cho bao cũng biến mất ngày mai. Sướng cho bao cũng lao khổ đêm ngày, vui cho lắm cũng dường như sương tuyết.

  – Tang Chủ kiền thành, tửu châm nhị tuần … “Xuân nữ”. Lễ nhị bái … Bình thân giai quỳ.

  Than ôi! Chiều xuống trên hoa thôn, người đi tê tái hồn. Bóng Trăng soi lờ lạt, tiếng dế khóc hoàng hôn.

  Hỡi ơi! Vinh hoa như tuyết giá, công danh giống hệt giấc mơ xa. Sanh bằng tỉnh ngộ nương về Đạo, Tu đắc Niết Bàn ấy thật là. Tiếp triệu phục vì Vong … Nhứt vị Thần (Chánh) Hồn.

  – Tang Chủ kiền thành, tửu châm tam tuần … “Lớp nam”. Lễ nhị bái … Bình thân giai quỳ.

  Ô hô! Ơn xưa nhớ mãi, Tang mới đau hoài, than vì thể xác phôi pha, ngại thấy Kim Quan tàn tạ. Xuôi tay từ giả, thiêm thiếp ra đi. Tiếp triệu Hương Linh quay về bờ Giác.

  * Tang Chủ tâm thành tấn phạn.

  • Nẳng mồ tát phạ đác tha nga đa, phạ lồ chỉ đế. Án tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần).
  • Nẳng mồ tô rô bà da, đác tha nga đa da, đát điệt tha. Án tô rô, tô rô, bác ra tô rô, bác ra tô rô, ta bà ha. (3 lần).
  • Án nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần).

  Bát vàng cơm Hương Tích, Bình ngọc nước Triều Châu. Đầy vơi mùi Thiền vị, Con Cháu nguyện cúi đầu.

  Trăm hạnh Hiếu là gốc, muôn đức Hiếu là nguồn. Hay Thích tử Hiền tôn, Thần hay Người đồng trọng “Lớp trở” tâm thành, lễ vật, đủ đầy. Mong rằng, hồn Mẹ, về đây thọ dùng. Cơm canh lễ vật muôn trùng, chứng cho Con Cháu dâng cơm cúng dường.

  – Tang Chủ kiền thành, trà châm chung tuần. Lễ nhị … bái.

  Tam tuần viên mãn, sở dĩ Kim Ngân phần hóa.

  Nẳng mồ a di đá bà dạ, đá tha già đá dạ, đá địa dạ tha, a di lị đô bà tỳ, a di lỵ đá tất đam bà tỳ, a di lỵ đá tỳ ca lan đế, a di lỵ đá tỳ ca lan đá, già di nhị già già na, chỉ đá ca lệ ta bà ha.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Văn Khấn Lễ Tạ Mộ Phần Nhân Dịp Cuối Năm, Mời Gia Tiên Về Nhà Ăn Tết
 • Văn Khấn Bốc Bát Hương Thần Tài Thổ Địa Và Cách Bốc Bát Hương Thần Tài
 • Văn Khấn Bồi Hoàn Địa Mạch
 • Bài Khấn Lễ Cầu Tự Cho Gia Đình Hiếm Muộn Con
 • Văn Khấn Tại Đền Chầu Bé Bắc Lệ Theo Chuẩn Tứ Phủ
 • 31. Nghi Thức Tâm Linh Giúp Vong Linh Siêu Thoát Trong 49 Ngày

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Điều Rùng Rợn Về Hình Nhân Thế Mạng
 • Đốt Hình Nhân Thế Mạng Chỉ Là Mê Tín
 • Cúng Thần Tài Thổ Địa Món Gì Để Gia Chủ Phát Tài
 • Đặt Heo Quay Cúng Ngon, Đẹp, Vsattp, Giá Tốt Tại Tphcm
 • Mâm Cúng Đầy Tháng Cho Con Gồm Những Gì
 • Giai đoạn Bardo trung ấm thường diễn ra trong vòng 49 ngày sau khi một người vừa qua đời. Trong giai đoạn này, họ sẽ phải trải qua vô số trải nghiệm hãi hùng khác nhau và tiếp xúc với rất nhiều Bản tôn. Nhưng do thiếu công phu tu tập thực hành quán tưởng chư Phật để nhận ra chư Phật hay tự tính tâm thanh tịnh của mình, nên mặc dù có rất nhiều chư Phật An bình và Uy mãnh thị hiện để dẫn dắt giải thoát, vì quá sợ hãi, họ lại thường chạy trốn. Hầu hết mọi người cho tới ngày thứ 49 đều tái sinh vào Sáu đạo luân hồi. Vì lý do đó, tiếp tục hộ niệm, thực hành nghi thức tâm linh đúng pháp và miên mật cho người chết trong giai đoạn này là vô cùng quan trọng.

  1. Các nghi thức bên ngoài

  Như chúng tôi đã giới thiệu ở các bài đã đăng trước, cần phải hộ niệm cho người chết một cách hết sức cẩn thận bằng cách không làm phiền và đụng chạm đến thân thể họ tốt nhất là trong vòng 3 ngày, để đảm bảo tiến trình tan rã được hoàn tất trong sự an bình nhất.

  Sau một ngày rưỡi đến ba ngày, có thể tắm rửa cho người chết bằng nước thơm. Sau khi tắm xong, dùng mật ong bôi vào luân xa tim và dán khăn Mandala gia trì Bách tôn lên luân xa tim. Mật ong là chất liệu đem lại năng lượng tích cực và an bình, nên được dùng để dán Mandala cho người chết có thể đem lại lợi lạc cho họ. Sau đó, đặt các Mandala Ngữ giác ngộ của chư Phật Bản tôn lên tim người chết, rồi đắp lên người quá cố “Y phục Giải thoát”, phủ lên mặt họ khăn chúc phúc, cho ngậm thuốc và đeo dây gia trì.

  Đức Bản tôn Kim Cương Tát Đỏa

  Sau khoảng thời gian hộ niệm nhất định, cần thỉnh mời chư Tăng, Ni làm lễ quy y, cúng cơm vong và làm lễ Nhập liệm cho người chết. Trước hết cần làm lễ sái tịnh, gia trì áo quan bằng cách trì chân ngôn Trăm âm, chân ngôn tịnh hóa chướng ngại, chân ngôn tính không hoặc Đại bi Thập chú, rồi tụng bài “Tán Dương Chi”, trong lúc đó sái tịnh áo quan bằng cách rải cát Mandala, đất thánh địa, nước gia trì, các đồ hương liệu như mô tả ở phần trên, hoặc nếu không có các hương liệu này thì ướp hoa nhài, chè buồm,… để chống chảy nước và khử mùi hôi.

  Tiếp theo là lễ Thành phục, gia chủ nhận khăn tang từ chư Tăng Ni và xin bố thí các khóa lễ Thí thân pháp Ba La Mật, Thí thực, Phóng sinh,… việc chôn cất hay thiêu tùy theo tâm nguyện của người chết. Thông thường có bốn hình thức mai táng là Địa táng (chôn vào đất), Thủy táng (thả trôi sông biển), Hỏa táng (thiêu xác), Thiên táng (hay Điểu táng, hình thức để an táng để lộ thiên cho thân xác tự tiêu hủy). Theo truyền thống Việt Nam chỉ có Địa táng và Hỏa táng. Tuy nhiên, cần lưu ý chỉ Hỏa táng khi đã hoàn thành chuyển di tâm thức ra khỏi thân xác. Nếu không, thần thức chịu sự thống khổ dẫn đến đọa lạc.

  Đức Bản tôn A Di Đà

  Nếu chôn cất cần làm thêm một số thủ tục như tụng Chú Đại Bi và chân ngôn Một Trăm âm, rải cát và nước gia trì xuống đáy áo quan, nên viết ba chữ chủng tử: OM AH HUNG trên nắp phía trong quan tài, tụng các chân ngôn và gia trì vào huyệt theo cách tác pháp như gia trì áo quan ở trên, thỉnh ảnh của Đức Phật A Di Đà ra mộ, đến nghĩa trang nếu đủ duyên tụng thêm Mông Sơn Thí Thực (đốt các thực phẩm) hoặc pháp cúng dàng Hỏa tịnh sẽ rất lợi lạc cho vong linh mới mất và các vong linh chưa siêu thoát đang vất vưởng ở khắp nghĩa trang.

  Sau khi chôn cất xong, gia quyến cũng nên thỉnh cầu các bậc Thầy cử hành khóa cầu siêu quán đỉnh Jangwa, thực hành các nghi quỹ hộ niệm Thí thân Pháp Ba la mật, Di Đà, Cho và Nhận Tonglen, Phổ Ba Kim Cương (với những trường hợp chết bất đắc kỳ tử và tự sát) cùng các pháp tu, thực hành thiện hạnh và cầu nguyện hồi hướng cho người chết cho tới khi kết thúc giai đoạn thân Trung ấm. Hoặc nhờ chư Tăng Ni chùa gần nơi mình ở làm lễ quy y vong hay còn gọi là đưa vong lên chùa, càng sớm càng tốt trong vòng 49 ngày.

  Trong khi bên ngoài gia quyến tiến hành sắp xếp các nghi lễ, tang sự thì những người hộ niệm vẫn cần ở bên người chết và miên mật trách nhiệm của mình.

  Trong suốt 49 ngày, nên tiếp tục tụng đọc những giáo pháp khai thị cho người chết như giáo pháp về Bardo, “Tử Thư Tây Tạng”, bài Kệ khai thị Bardo, những phần cúng dàng đèn và trì chân ngôn niệm Phật. Những khai thị trong giai đoạn trung ấm giống như tấm bản đồ hướng dẫn thần thức hướng đi đúng đắn sau khi rời xác thân vật lý và đang trôi dạt một cách vô định sợ hãi trong giai đoạn trung gian. Tất cả đều giúp cho thần thức người chết không bám chấp vào xác thân đã mất và những sở hữu khác của đời sống vừa qua như người thân, tài sản, danh vọng. Đồng thời, thần thức có thể nhận ra bản chất của mọi cảnh giới trong Bardo chết và tái sinh đều do tâm tạo, từ đó có thể giảm bớt hoang mang, sợ hãi mà sáng suốt tránh xa các cạm bẫy của đọa lạc, và thực hành quy y cầu nguyện vãng sinh Tịnh độ.

  Gia đình người chết nên thỉnh cầu Thượng sư, chư Tăng Ni hoặc đạo hữu Kim cương thực hiện khai thị cho thần thức người chết. Ngài có thể thực hành nghi lễ cầu siêu quán đỉnh Jangwa, pháp chuyển di tâm thức Phowa, hay những pháp thực hành đặc biệt khác như Thí thân pháp Ba la mật, cúng dàng Ganachakra, cúng dàng Hỏa tịnh, nhưng không chỉ giới hạn sự cúng dàng tới hương linh cụ thể mà hồi hướng cúng dàng tới toàn thể pháp giới vũ trụ và hồi hướng trọn vẹn công đức. Nếu đạo hữu Kim cương hay người đọc khai thị có quan hệ gần gũi với người chết, có cùng một Bậc Thầy, cùng giới nguyện và sống hòa hợp với người chết thì lợi ích sẽ rất lớn. Ngược lại, nếu người chết cảm thấy khó chịu với người đọc thì những khai thị này sẽ không có tác dụng.

  Ngoài ra, có thể thực hiện kết hợp đồng thời nhiều phương pháp để lợi ích cho vong linh người chết, chẳng hạn như: Treo Mandala Bách tôn Trung ấm hoặc tranh Thangka hộ trì của Đức Văn Thù trong nhà. Chúng ta nên lưu ý, những vật này cần được sự gia trì của Kim cương Thượng sư trước khi treo thì mới có lợi ích.

  Cúng dàng Hỏa tịnh

  Hàng ngày cúng cơm cho vong linh ít nhất một lần vào buổi trưa, tốt nhất là cúng cơm chay. Thần thức người đã chết không ăn uống như người thường mà ăn bằng hương thơm. Vì vậy, trong khóa lễ cúng cơm vong, nên chuẩn bị một bát bột gồm có các loại bột ngũ cốc, bánh các loại, bơ, sữa, bột hương, quế, hồi, đinh hương, thảo quả,… Khi đọc bài cúng cơm đến phần “Biến thực chân ngôn” thì đem bát bột này cùng với một số thức ăn trên mâm cúng ra ngoài đốt nhưng không đốt lên lửa mà chỉ đốt bằng than để tạo ra khói thơm. Thần thức người chết sẽ thụ hưởng khói thơm này mà được no đủ.

  Trì tụng chân ngôn Bản tôn

  Thực hành trì tụng miên mật chân ngôn của các Bản tôn như Đức Phật A Di Đà, Đức Quan Thế Âm, Đức Liên Hoa Sinh, Phật Kim Cương Tát đỏa. Người thân gia đình có thể phát nguyện trì tụng một hoặc nhiều Tạng chân ngôn của vị Phật Bản tôn. Tụng thêm các bài Cầu Vãng sinh Tịnh độ để hồi hướng cho hương linh vào cuối mỗi thời khóa.

  Cúng dàng đèn tức là cúng dàng ánh sáng, phẩm vật cúng dàng này tiêu biểu cho trí tuệ. Pháp môn này nếu được thực hành với tâm thanh tịnh vì lợi ích của chúng sinh, là một phương tiện thiện xảo để xua tan màn vô minh. Chúng ta đặc biệt cúng dàng đèn với mục đích đem công đức hồi hướng cho người chết, để dẫn dắt họ đi trong Bardo với ánh sáng của trí tuệ. Ánh sáng này sẽ soi đường cho toàn thể chúng sinh trong sáu cõi, đặc biệt các chúng sinh đang trôi lăn trong thân trung ấm, giúp tịnh hóa mọi ám chướng, phiền não, đánh thức tuệ giác chân thật nơi mỗi người! Trong suốt giai đoạn Thân trung ấm, mỗi tuần cho đến hết bảy tuần, người chết chắc chắn sẽ phải trải qua sự hồi tưởng, phóng chiếu về cái chết của mình bị lặp lại, giống như người đó chết thêm nhiều lần nữa.

  Đối với một người phạm phải ác trọng nghiệp là tự kết liễu sinh mạng của chính mình thì trải nghiệm chết lại này càng khủng khiếp gấp bội, chính vì vậy sự hộ niệm lại càng vô cùng cần thiết. Vì vậy, hàng tuần, gia đình, pháp hữu cần thực hành cúng Đại đàn Thí Thực và phóng sinh càng nhiều càng tốt và hồi hướng công đức này tới người chết. Bởi vậy, nếu có điều kiện thì mỗi tuần thất gia đình người chết nên tới các chùa cúng dàng trai Tăng, cùng với quý Thầy tụng các bộ kinh Lương Hoàng Sám, Địa Tạng, Thủy Sám,… điều này càng lợi lạc cho vong linh và cửu huyền thất tổ đã khuất.

  3. Những điều thân nhân cần lưu ý

  Như đã giải thích, khoảng thời gian trong thân trung ấm là thời điểm vong linh rất hoang mang sợ hãi và luôn trông mong sự hỗ trợ tinh thần từ những người thân của mình. Kinh điển dạy rằng, trong trạng thái trung gian của cái chết, khi không còn sự ngăn ngại của xác thân tứ đại, thần thức trở nên vô cùng tinh nhạy, có thể “thông minh hơn chín lần” khi họ còn sống. Thần thức có rất nhiều năng lực thần thông như có thể đọc được tâm của người khác, có thể biết được tình cảm gia đình quyến thuộc thực sự dành cho họ lúc này ra sao. Vì thần thức quá linh thông, họ càng đau khổ hơn khi biết rằng những người thân không thực sự quan tâm đến cảnh khổ của họ.

  Vì vậy, nếu người thân thực hành tu tập, làm các thiện hạnh và hồi hướng mọi công đức cho vong linh cũng như chúng sinh khắp mười phương pháp giới, vong linh sẽ cảm thấy an tâm vì có nơi che chở nương tựa. Ngược lại vong linh sẽ vô cùng đau khổ và tức giận nếu thân nhân của họ không tạo phúc lành, mà còn sát sinh hại vật, tạo tác ác nghiệp, hay mải lo chuyện tranh giành tài sản, anh em bất hòa… Điều này khiến họ tuyệt vọng và có thể đọa ngay xuống địa ngục chịu khổ hành hình, hoặc làm quỷ đói ngàn năm không thể siêu thoát.

  Trong thời gian 49 ngày này, thân nhân người chết nên cố gắng ăn chay, niệm Phật, phóng sinh, tụng kinh cầu nguyện và làm các công đức thiện hạnh bố thí, cúng dàng đèn, giữ trai giới thanh tịnh, tránh tạo ác nghiệp, hồi hướng mọi công đức cho vong linh cũng như chúng sinh khắp mười phương pháp giới. Gia đình tuyệt đối không sát sinh vì đó là hành động tội lỗi nhất gây thêm ác nghiệp cho người chết và khiến người đó nhanh chóng bị đọa lạc. Xã hội thường có phong tục làm cơm cúng cho người chết, làm cỗ cho khách tới viếng đám ma hoặc làm cỗ giỗ. Trong những dịp này, việc sát sinh được thực hiện hàng loạt, dù trực tiếp hay gián tiếp. Như vậy sẽ là một nghiệp duyên vô cùng bất lợi với người chết. Cách tốt nhất là thay thế bằng những món ăn chay, cỗ chay để tránh đoạt mạng chúng sinh.

  Là Phật tử, chúng ta cũng nên có chính kiến, không nên mời thầy cúng thực hành nghi lễ không đúng pháp vì đó là việc làm tà kiến, chẳng những không đem lại lợi ích cho người chết mà thậm chí còn khiến họ không thể siêu thoát hoặc bị đọa xuống các cõi thấp.

  Những người thân cũng nên lưu ý cư xử hết sức thận trọng trong 49 ngày này vì lợi ích của người đã mất. Trong giai đoạn này, vong linh người mới mất thường quanh quẩn ở nhà hoặc bên người thân và những nơi mà họ hay lui tới khi còn sống. Họ có thể chứng kiến tất cả những gì người sống đang làm cũng như thấu hiểu những gì người sống đang nghĩ. Chẳng hạn, nếu người vợ đi với một người đàn ông khác hay người chồng đi với một cô gái khác, những xử sự như thế sẽ làm linh hồn người chết rất đau đớn, đặc biệt nếu đây là vấn đề mà họ đã lo nghĩ ám ảnh suốt cả cuộc đời. Tập khí này rất mạnh, vì thế họ sẽ cảm thấy vô cùng khổ sở. Bởi vậy, nếu bạn có tình cảm với ai đó khác trước khi người thân của bạn mất thì bạn cũng nên tạm thời gạt bỏ mối quan hệ ấy trong vòng ít nhất 49 ngày.

  Chúng ta cũng nên xử sự tương tự đối với các vấn đề về tài sản và những việc khác. Chẳng hạn, chúng ta không nên quá tham lam và vội vàng kiểm tra tài khoản ngân hàng, lấy đi mọi thứ như giấy tờ, di chúc, hay nói và nghĩ đến nó, hay chia nhau của cải, tài bảo của người chết,… Việc hành xử thận trọng và đúng đắn trong những vấn đề này cũng là cách hộ niệm cần thiết và quan trọng đối với người chết trong giai đoạn 49 ngày. Ngoài ra, nếu người mất lúc sinh thời là Phật tử có tâm xả ly hoặc trước khi chết có mong nguyện thì có thể đem tài bảo, vật dụng, tiền mọi người phúng viếng đám tang người đó để cúng dàng Tam Bảo, bố thí người nghèo khó, kẻ bất hạnh để tích lũy thêm công đức cho người chết.

  Cũng nên lưu ý rằng thực hành hộ niệm sớm trong giai đoạn đầu của thân trung ấm, trước khi thần thức luân chuyển sang giai đoạn quá xa của tiến trình tái sinh là tối ưu, bởi nếu sau một thời gian nhất định, thường là sau 21 ngày, người chết sẽ có khuynh hướng quên đi mọi chuyện trong đời quá khứ và bắt đầu bị những xu hướng nghiệp đẩy tới trạng thái tái sinh kế tiếp. Khi ấy, những nỗ lực thực hành hộ niệm của bạn sẽ không còn nhiều tác dụng. Trong giai đoạn đầu của Bardo trung ấm thân, mặc dù đang ở trong trạng thái vô cùng hoang mang bối rối, nhưng thần thức người chết vẫn đang còn nhiều ký ức và những mối liên hệ của kiếp sống vừa qua, nên vẫn có thể đón nhận được “tín hiệu” từ phía chúng ta. Bởi vậy sự thực hành khai thị hộ niệm cho họ lúc này có tác dụng nhất định.

  * Hỏa tịnh là đại cúng dàng qua phương pháp đốt thực phẩm vì người quá cố chỉ có thể hưởng thụ thức ăn qua hương vị. Đây là pháp tu vô cùng thù thắng của Kim cương thừa, giúp tịnh hóa vô số chướng ngại với cả người sống và người quá cố.

  * Thông thường khi cúng dàng đèn chúng ta cúng 25 ngọn nến hoặc 108 ngọn nến bơ, hoặc cúng càng nhiều đèn càng tốt. Chúng ta cũng có thể thỉnh cầu chư Tăng ni, các bậc Xuất gia thanh tịnh cúng dàng đèn để hồi hướng cho hương linh người đã khuất. Chi tiết về ý nghĩa lợi ích và thực hành pháp tu này, xem Phần cúng dàng đèn trang 348.

  * Tuần thất có nghĩa là trong chu kỳ 49 ngày, cứ vào đúng 7 ngày sau ngày chết chúng ta gọi là một tuần thất. Quan kiến Phật giáo cho rằng cứ hết mỗi 7 ngày này là thần thức lại trải nghiệm lại cái chết. Chính vì thế, gia đình người thân rất cần tu tập tạo phúc, thực hành thiện hạnh vào những dịp này. Số 7 này cũng là con sô tâm linh, tương ứng với tổng số của không gian (bốn phương chính) và thời gian (ba chiều quá khứ – hiện tại – vị lai).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Chọn Hoa Quả Cúng Ngày Rằm Hàng Tháng ?
 • Cúng Vía Thần Tài Ngày Mùng 10 Tháng Giêng Sao Cho Đúng?
 • Văn Khấn Mùng 1 Ngày Rằm Hàng Tháng Đầy Đủ Và Chuẩn Nhất
 • Hướng Dẫn Cách Thực Hiện Nghi Thức Lễ Cúng Động Thổ Khi Xây Nhà 2022
 • Hướng Dẫn Cách Cúng Khai Trương Cho Công Ty
 • Nghi Thức Cúng Vong (Cô Hồn)

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Khấn Giao Thừa Đón Chào Năm Mới Canh Tý Tại Tư Gia
 • Về Xứ Quảng Đầu Năm Đi Cúng Xóm
 • Cúng Xóm, Nét Văn Hóa Đầu Năm
 • Tổng Hợp Bài Cúng Xây Mộ Chi Tiết Nhất
 • Cúng Động Thổ Xây Mộ
 • Hãy cố gắng làm càng sớm càng tốt vì họ đang rất đau khổ và rất cần sự giúp đở. Nếu như trong nhà có những hiện tượng gì lạ hay ngủ nằm mơ thấy cái này cái nọ… Nếu đã quá 49 ngày mà họ chưa đi thì rất có thể sẽ bị đọa làm ngạ quỷ, rất khổ sở, thấy cơm mà không ăn được, giống như là nhìn thấy lửa vậy (như chuyện Mục Kiền Kiền Liên và bà Thanh Đề). Khoảng 4,5 giờ chiều, nên làm một mâm cơm cúng họ, nhớ đừng có đốt giấy vàng mả nha. Có khi ngạ quỷ vì nghiệp lực nặng quá nên không thể ăn được, lúc này bạn hãy thành tâm mà tụng các bài chú sau:

  1:Biến thực chơn ngôn

  Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ lồ chỉ đế,án tam bạt ra tam bạt ra hồng

  (tụng 7 biến,lấy ngón tay búng 7 lần vào chén cơm) 2:Biến thủy chơn ngôn

  Nam mô tô rô bà gia,đát tha nga đa da,đát điệt tha.Án tô rô tô rô,bạt ra tô rô,bạt ra tô rô ta bà ha.

  (tụng 3 biến = 3 lần, phải tụng chú này thì ngạ quỷ mới uống nước được) 3:Phổ cúng dường chơn ngôn

  Án nga nga nẳng,tam bà phạ,phiệt nhựt ra hồng

  (tụng 3 biến hoặc 7 biến tùy ý, có bài chú này thì đồ ăn cùng thức uống sẽ biến ra thật nhiều, cho dù có hằng hà sa ngạ quỷ cũng đều được no đủ) 4:Thí vô giá thực

  Án mục lực lăng ta bà ha.

  (Tụng 7 biến, ngày xưa thầy có dạy mình như vậy nhưng không biết để làm gì)

  Khi tụng chú biến thực thì mắt mình nhìn vào đồ ăn và tâm mình cũng nghĩ tưởng đến đồ ăn rất ngon.

  Khi tụng chú biến thủy thì mắt nhìn nước, tâm nghĩ đây là nước uống rất ngon

  Khi tụng chú phổ cúng dường thì thì hãy nghĩ tưởng đồ ăn và nước uống biến ra thật nhiều, đầy khắp cả hư không.

  Trước tiên là chúng ta làm thực thí là bước đầu. Để cho họ bớt đói khát, rồi sau đó sẽ làm pháp thí tức là khuyên họ niệm Phật mà cầu sanh Tây Phương là điểm quan trọng nhất.

  Bên cạnh đó mình hãy nên làm các việc công đức (như là phóng sanh,ấn tống kinh Địa Tạng…) để hồi hướng cho họ sớm được siêu thoát và mình cũng sẽ được công đức rất lớn vậy.

  Nên cúng cơm cho người vừa mới mất trong vòng 49 ngày hay 100 ngày ?

  Thông thường thì người ta hay cúng cơm cho người quá cố trong vòng 49 ngày hay 100 ngày hoặc lâu hơn nữa, đó là phong tục. Tại sao lại như thế? Một phần là bởi vì người còn sống nặng tình thương nhớ, muốn người mất được no đủ. Người mất có về ăn cơm cúng không? Nếu đã vãng sanh rồi hoặc sanh về cõi trời hay đọa địa ngục thì không về đâu nhưng nếu người mất đang ở trạng thái thân trung ấm ( trong vòng 49 ngày ), quá 49 ngày mà chưa đi đầu thai thì có lẻ sẽ trở thành ngạ quỷ. Chính vì thế nên biết là chuyện cúng cơm là phần phụ còn chuyện cầu siêu mới là phần chính. Nếu ngày nào cũng cúng cơm rồi than khóc với vong linh sẽ làm vong linh sanh lòng luyến ái, không nở rời xa nên không thể siêu thoát. Nói như thế không phải là mình khuyên không nên cúng cơm vì có thực mới vực được đạo, nếu để người ta đói khát thì họ sẽ sanh tâm buồn tủi, sân hận… thì khó mà khuyên họ niệm Phật cầu sanh Tây Phương được. Chính vì thế sau khi hương linh đã thọ dụng no đủ, vui vẻ rồi thì mình khuyên họ nên xả bỏ vạn duyên, chí tâm niệm Phật, cầu sanh Tây Phương mới là điều quan trọng nhất.

  Phải cúng trong 49 ngày, 100 ngày hay lâu hơn nữa? Nếu mà người mất đã siêu thoát rồi, vãng sanh rồi thì không cần phải cúng nữa nhưng mình đâu biết khi nào người mất được siêu thoát. Lở như họ chưa siêu thoát mà mình không cúng nữa thì họ bị đói khát hay sao? Còn nếu như họ đã siêu thoát rồi mà mình cúng nữa thì cũng tốt thôi, còn có các ngạ quỷ khác ăn, mình cũng được công đức bố thí ( thực thí ), cũng tốt vậy, biết đâu chừng trong số ấy lại có cửu huyền thất tổ của mình, rồi có các chư vị oan gia trái chủ của mình nữa, họ thấy mình cúng cho họ ăn thì họ sẽ cảm kích mình, từ đó sẽ có thiện cảm với mình, không có quấy nhiễu hay hù nhát, trả thù… xui khiến bị bệnh, bị đụng xe, tai nạn hay nhập vào thân mình…đây gọi là ” lấy ân trả oán thì oán sẽ tiêu mòn ” vậy.

  Đa phần thì người mất sau 49 ngày đều đi đầu thai cả cho nên mới có phong tục cúng cơm trong vòng 49 ngày. Tuy nhiên nếu bạn cúng thêm tới 100 ngày hoặc lâu hơn hay mỗi ngày mỗi cúng cũng đều tốt cả và nên khấn nguyện mời cả các chư vị oan gia trái chủ, chư vong linh ở vùng lân cận về dùng vì một bát cơm có thể thí cho hằng hà sa ngạ quỷ đều được no đủ.

  Phật dạy pháp thí thắng mọi thí. Vì thế, sau khi họ dùng cơm xong, nên khuyên họ niệm Phật cầu sanh Tây Phương mới là điều quan trọng nhất.

  Nam Mô A Di Đà Phật

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Khấn Cúng Ông Công Ông Táo Chuẩn Nhất, Hay Nhất, Ngắn Gọn Nhất Tết Canh Tý 2022
 • Bài Khấn Vái Về Nhà Mới
 • Tìm Hiểu Cách Cúng Vái Vong Thai Nhi Theo Đúng Luật Nhân Quả
 • Bài Văn Cúng Khấn Trong Lễ Dâng Sao Giải Hạn Vào Ngày Tết Nguyên Tiêu Mẫu
 • Bài Cúng Vía Thần Tài Theo ‘văn Khấn Cổ Truyền Việt Nam’
 • Nghi Thức Cúng Hương Linh

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Văn Khấn Cúng Rằm Tháng Ba
 • Tải Về Tập Văn Cúng Gia Tiên Sách Miễn Phí Pdf • Thư Viện Sách Hướng Dẫn
 • Lễ Rằm Tháng 7 Tại Nhà Thờ Họ Trương Việt Nam – Clb Dn Họ Trương Tp Hcm
 • Văn Khấn Tại Các Đền, Điện Thờ Tứ Phủ
 • Văn Cúng Tất Niên Chiều 30 Tết Đầy Đủ, Chính Xác Nhất Năm 2022
 • Nghi lễ hành trì

  Nghi Thức Cúng Hương Linh

   

  Kích cỡ chữ:

  (Nghi thứ 1)

  (Ghi chú: Đây là nghi cúng Hương linh thông thường, quý Phật tử

  có thể thực hành theo nghi nầy là đủ. Nhưng đây chỉ là lễ cúng linh,

  sau khi đã làm lễ Cầu siêu cho Hương linh trước Tam bảo rồi)

  Chủ lễ xướng: Gia chủ tựu vị. (Tức là gia đình có Hương linh cúng trong lễ nầy, đến quỳ trước bàn thờ linh.).

  Chủ lễ và Ban hộ niệm đồng hòa: Phần Hương (Tức

  là đốt hương dâng Hương linh, mỗi vị cúng linh có một cây hương hoặc

  chỉ có vị Đại diện gia đình cầm hương đưa lên ngang trán, thầm khấn

  nguyện)

  Chủ lễ xướng: Thượng hương. (Cắm hương lên bát nhang của Hương linh)

  Chủ lễ và Ban hộ niệm đồng hòa: Hiếu quyến lễ Hương linh bốn lạy.

  Đồng hòa tiếp: Cùng quỳ.

  Chủ lễ sám :

  Có sanh có tử có luân hồi,

  Không sanh không tử không tới lui,

  Sanh tử, tới lui là mộng huyễn,

  Mau xa trần thế, đến sen đài.

  Ngưỡng trông đức Phật Di Đà từ bi phóng quang tiếp độ :

  Đồng niệm tiếp dẫn cho Hương linh :

  Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. (từ 3 đến 10 lần)

  Chủ lễ :

  Nay lấy chơn ngôn mà triệu thỉnh,

  Hương linh chẳng rõ để biết, nghe,

  Nhờ sức Tam bảo đã hộ trì,

  Ngày nầy, giờ nầy xin dự hội.

  Hương linh nghe triệu thỉnh, nghe triệu thỉnh, xin nguyện đến cho.

  Đồng hòa : Hương vân thỉnh, hương vân thỉnh.

  Chủ lễ :

  Hôm nay, ngày . . . tháng . . . năm . . Nguyên quán làng . . . xã . .

  . huyện . . . tỉnh . . Gia quyến hiện ở tại . . . . Tất cả đều thiết

  lễ: (Phát tang, làm tuần, cúng năm mươi ngày, một trăm ngày, giáp năm, xả tang, húy nhật, hiệp kỵ, …) để báo đáp thâm ân sanh thành dưỡng dục. Hiện hiếu quyến gồm có : . . . . (Con trai, con dâu, con gái, con rễ, cháu đích tôn, cháu nội, cháu ngoại, v. v..) Một dạ chí thành dâng hương và phẩm vật cúng dường ; ngữa trông ơn Phật từ bi gia hộ.

  Thành tâm phụng thỉnh đức tiếp dẫn đạo sư Phật A Di Đà từ bi phóng quang tiếp độ: Hôm nay chánh thỉnh hương linh : . . . (Cha, mẹ, chú, cô, dì, …) Pháp danh : . . . (nếu có) Sanh ngày . . . tháng . . . năm . . Hưởng thọ : . . . . (mấy) tuổi,

  Tạ thế ngày . . tháng . . năm . . . Thỉnh lần thứ nhất, nguyện hương

  linh lên ngồi linh đài để nghe kinh kệ và con cháu thành tâm cúng

  dường.

  Đồng hòa: Hương linh nghe triệu thỉnh, hương linh nghe triệu thỉnh, xin nguyện đến cho.

  Chủ lễ: Thành tâm phụng thỉnh đức đại từ

  đại bi Bồ tát Quán Thế Âm, từ bi phóng quang tiếp độ: Hôm nay chánh

  thỉnh hương linh : . . . . Pháp danh : . . . . Sanh ngày . . tháng . .

  năm Hưởng thọ : . . . . . (Mấy) tuổi. Tạ thế ngày . . tháng

  . . năm . . Thỉnh lần thứ hai, nguyện hương linh lên ngồi linh đài

  để nghe kinh kệ và thọ nhận phẩm vật do con cháu cúng dường.

  Đồng hòa: Hương linh nghe triệu thỉnh, hương linh nghe triệu thỉnh, xin nguyện đến cho.

  Chủ lễ: Thành tâm phụng thỉnh đức Bồ tát

  Địa Tạng Vương đang đang hóa độ tại cảnh giới U minh, từ bi phóng

  quang tiếp độ: Hôm nay chánh thỉnh hương linh : . . . Pháp danh : . .

  .Sanh ngày : . . tháng . . năm . . Hưởng thọ : . . . . (Mấy)

  tuổi, Tạ thế ngày : . . tháng . . năm . Thỉnh lần thứ ba, nguyện

  hương linh lên ngồi linh đài để nghe kinh kệ, được con cháu cúng

  dường, sớm dứt trừ nghiệp chướng và sanh về cảnh giới tịnh độ của đức

  Phật A Di Đà.

  Đồng hòa:

  Ba lần phụng thỉnh hương linh về,

  Thọ nhận cúng dường, kinh kệ nghe,

  Thấu rõ kệ kinh, mong giải thoát,

  Oai lực Tam bảo đã chứng tri.

  Nam mô chứng minh sư Bồ tát Ma ha tát.(3 lần)

  Chủ lễ: Dâng trà

  Đồng hòa: Lạy hai lạy.

  Đồng hòa: Cùng quỳ.

  Chủ lễ xướng điệp (nếu có) :

  Âm, dương không hai lý,

  Sanh, tử có hai đường,

  Nay có Điệp văn đọc,

  Trước hương linh cúng dường.

  Điệp rằng: Lập đàn siêu độ: Nay tuyên đọc điệp : . . . (Tiến điệp hay Thỉnh điệp)

  tiến cúng hương linh: . . . . ., Pháp danh : . . . . Nguyên quán

  làng . . ., xã: . . ., huyện . . ., tỉnh . . , huyện . . ., nước Việt

  Nam. Hiện đang cư ngụ tại nước Hoa Kỳ, (Có thể là Pháp, Anh, Ý, Đức, Gia Nã Đại, Úc Đại Lợi, . . .), tiểu bang . . ., thành phố . . . gia cư lập đàn phụng Phật, dâng hương, tụng kinh cầu siêu nhân ngày húy nhật (Chung thất, năm mươi ngày, giáp năm, xả tang, . . .; tìm chữ đúng ý để đưa vào mấy chấm chấm trước đó). Hiếu tử . . .

  (Con trai trưởng, con trai, con dâu, con gái, con rễ, cháu nội, cháu

  ngoại, . .. . . . . . theo thứ tự như đây để liệt kê vào cho đúng)

  và cùng toàn thể hiếu quyến con cháu, trai gái, nội ngoại, lớn nhỏ

  vân vân. Đồng kính thiết lễ gồm: hương hoa quả phẩm, cổ bàn, trầm trà

  thanh đạm, cung kính cúng dường:

  Phụng vì truy tiến : . . . . . .

  (Tên các bậc lớn hơn hương linh đang được cúng, điền vào đây, nhiều hay ít tùy theo)

  Phụng vì chánh cúng : . . . . .

  (Tên hương linh được cúng chính thức, điền vào đây. Chỉ có một vị chính thức mà thôi).

  Phụng vì phối tiến : . . . . . .

  (Tên

  các hương linh được mời về cùng dự, hoặc là cùng hàng cùng lứa với

  hương linh cúng chính thức, hoặc vai vế nhỏ hơn, điền vào đây, nhiều hay

  ít tùy duyên).

  Hởi ôi !

  Sống gởi thác về, già hay trẻ không ai thoát khỏi số mạng.

  Trời cao đất dày, lên hoặc xuống khó rõ biết được hướng phương.

  Muốn cầu về thẳng tây phương,

  Phải nương thuyền từ tế độ.

  Hôm nay đúng ngày húy nhật, cung thỉnh chư Tăng lập đàn pháp sự.

  Phúng tụng: Kinh văn Pháp bảo Đại thừa, niệm thần chú vãng

  sanh tịnh độ. Nhờ ơn lành nầy, cầu về tây phương. Lại nữa, nương vào

  thiện lợi rõ đường sanh tử, thoát khỏi ba đường dữ; do công đức nghe

  kệ kính Pháp bảo chứng được niết bàn, vượt lên chín phẩm.

  Cầu xin hương linh hoan hỷ thọ nhận.

  Nay toàn thể hiếu quyến cúi xin ngừng tuyên điệp.

  Âm, dương cách trở đôi phương,

  Nương nhờ sứ giả chỉ đường U minh.

  Tiếp nhận hướng dẫn hương linh,

  Minh trung thâu chấp, hiếu tình cúng dâng.

  Vâng theo lời chỉ giáo của Hòa thượng : . .

  (Ghi Pháp tự của Hòa thượng, Thượng tọa hay Đại Đức vào đây).

  Chủ lễ: Cúng trà.

  Đồng hòa: Lạy hai lạy.

  Đồng hòa: Tất cả cùng quỳ.

  Đồng tụng cúng dường:

  Nam mô Đa Bảo Như Lai,

  Nam mô Bảo Thắng Như Lai,

  Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai,

  Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai,

  Nam mô Ly Bố Úy Như Lai,

  Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai,

  Nam mô A Di Đà Như Lai.

  Nam mô tác phạ đát tha nga đá, phạ lô dĩ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 hay 7 lần)

  Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án, tô rô tô rô, bát ra tô rô bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần)

  Án, nga nga nẵng, tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

  Đồng tụng :

  Con nay, xin cúng vị cam lồ,

  Tam bảo từ bi chứng giám cho,

  Xin nguyện hương linh được no đủ,

  Tây phương cực lạc hướng theo về.

  Nam mô phổ cúng dường Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

  Chủ lễ: Cúng trà.

  Đồng hòa: Lạy hai lạy.

  Đồng tụng :

  Quy mạng lễ A Di Đà Phật,

  Ở phương tây thế giới an lành,

  Con nay xin phát nguyện vãng sanh,

  Cúi xin đức từ bi tiếp độ :

  Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

  Nam mô A Di Đà Phật. (30 lần)

  Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)

  Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)

  Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần)

  Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

  Đồng tụng :

  Ba đời mười phương Phật,

  A Di Đà bậc nhất,

  Chín phẩm độ chúng sanh,

  Oai đức không cùng cực,

  Con nay vì hương linh,

  Sám hối ba nghiệp tội,

  Phàm được bao phước thiện,

  Chí tâm nguyện hồi hướng,

  Nguyện cùng người niệm Phật,

  Vãng sanh nước Cực Lạc,

  Thấy ngộ pháp tánh,

  Phát tâm đại bồ đề,

  Đoạn vô biên phiền não,

  Tu vô lượng pháp môn,

  Thệ nguyện độ chúng sanh,

  Đều trọn thành Phật đạo.

  Hư không có thể tận,

  Nguyện của con không cùng,

  Loài hữu tình, vô tình,

  Đều được thành Chánh giác.

  Đồng tụng: Tâm kinh Bát nhã ba la mật đa (Bản dịch của Hòa thượng Thích Trí Quang)

  Quán Tự Tại Bồ Tát, khi thực hành Bát nhã ba la mật đa sâu xa, thì soi thấy năm uẩn đều không, vượt mọi khổ ách.

  Xá Lợi Tử ! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc ; sắc tức là

  không, không tức là sắc; thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy.

  Lợi Tử ! Không ấy của các pháp, không sanh không diệt, không nhớp không

  sạch, không thêm không bớt ; nên trong không, không sắc thọ tưởng

  hành thức ; không nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý ; không sắc thanh hương vị

  xúc pháp; không nhãn giới cho đến ý thức giới ; không vô minh và sự

  diệt tận của vô minh, cho đến không lão tử và sự diệt tận của lão tử,

  không khổ tập diệt đạo ; không trí không được vì không được gì cả.

  Bồ Tát y theo Bát nhã ba la mật nên tâm không vướng mắc, không vướng

  mắc nên không khiếp sợ, siêu thoát mộng tưởng điên đảo, cứu cánh niết

  bàn. Chư Phật cả ba thời gian y theo Bát nhã ba la mật nên được Vô

  thượng Bồ đề. Do đó nên biết Bát nhã ba la mật là bài chú rất thần

  diệu : bài chú rất sáng chói, bài chú tối thượng, bài chú tuyệt bậc

  mà đồng bậc, trừ được hết thảy khổ não, chắc thật, không hư ngụy. Nên

  tôi nói chú Bát nhã ba la mật. Ngài liền nói chú ấy: “Yết đế yết đế,

  ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề, tát bà ha.” (3 lần)

  Đồng tụng: Vãng sanh tịnh độ thần chú

  (Đến đây đốt Điệp văn cúng hương linh)

  Nam mô a di đà bà dạ, đá tha dà đa dạ, đá địa dạ tha.

  A di rị đô bà tì,

  A di rị đá, tất đam bà tỳ,

  A di rị đá, tì ca lan đế,

  A di rị đá, tì ca lan đá,

  Dà di nị, dà dà na.

  Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

  Chủ lễ: Hiếu quyến thành tâm lạy tạ hương linh

  Đồng hòa: Bốn lạy.

  Đồng tụng:

  Nguyện sanh Cực Lạc cảnh phương tây,

  Chín phẩm hoa sen là cha mẹ,

  Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh,

  Bồ tát bất thoái là bạn hữu.

  Chủ lễ sám:

  Bỏ chơn tâm, theo trần cảnh là nguyên nhân đau khổ,

  Trở về Giác ngộ là mắt thấy Như Lai,

  Vì hương linh nghiệp chướng vẫn còn dầy,

  Bây giờ trở về quy y Tam Bảo được hoa khai thấy Phật.

  Đại chúng đồng niệm, tiếp dẫn hương linh siêu sanh Lạc quốc.

  Đại chúng đồng hòa: Nam mô A Di Đà Phật.

   

  NGHI THỨC CÚNG VONG (Nghi thứ 2)

  GỒM CÓ :

  • Hương linh lễ Phật (gia chủ lạy thế)

  • Thỉnh hương linh

  • Thỉnh Đức Quán Thế Âm Tiếp Dẫn…

  • Thỉnh Đức A Di Đà Tiếp Dẫn…

  • Thỉnh Đức Địa Tạng Tiếp Dẫn…

  • Xướng và đọc Điệp (nếu có)

  • Cúng Cơm và Nước

  • Niệm Phật

  • Sám Di Đà

  • Tiễn đưa hương linh

  • Phục Nguyện

  DÙNG ĐỂ :

  Cúng các hương linh, như hương linh Ông, Bà, Cha, Mẹ, v.v… Cúng ở nhà hay ở chùa cũng được.

  NGHI THỨC CÚNG VONG

  (Đồ cúng chỉnh tề, tang chủ quỳ gối, dâng hương ngang trán, vái tên họ người chết, cắm hương xong, chủ lễ xướng)

  HƯƠNG LINH LỄ PHẬT

  Tây Phương tiếp độ hương hồn.

  (1 tiếng chuông, chúng đồng niệm)

  Nam Mô A Di Đà Phật.

  (1 tiếng chuông, chủ lễ xướng tiếp)

  Vong tựu Phật tiền, đảnh lễ tam (1 tiếng chuông, chúng hòa:) bái.

  (3 tiếng chuông, chờ tang chủ lạy thế cho hương linh xong, hữu ban tiếp: )

  Hồ quỳ. (cầm 3 cây hương, chủ lễ cử tán: )

  THỈNH HƯƠNG LINH

  Chơn ngôn thần lực dẫn hương linh

  Từ chốn U Minh về Dương Thế

  An tọa linh đường để nghe kinh

  Tang môn hiếu tử linh đình cúng dâng…

  Chủ lễ bái: Hương hoa thỉnh, (1 tiếng chuông)

  Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh.

  THỈNH ĐỨC QUÁN ÂM TIẾP DẪN…

  Chủ lễ thỉnh: Nhất tâm phụng thỉnh:

  Đức Quán Âm tu hành nhiều kiếp

  Với lời nguyền tha thiết độ sanh

  Khắp muôn nơi cầu nguyện chí thành

  Ngài ứng hiện muôn hình tế độ. (1 t. Chuông)

  Cung vi,

  Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, tay cầm nhành liễu, phóng hào quang tiếp dẫn hương linh, (tên họ: …, Pháp danh: …, sinh ngày: …, chết ngày: …, tại: …) hôm nay là Lễ … (Thọ Tang, Tứ Cửu, Bách Nhật, Tiểu Tường, Đại Tường…), hương thơm ngào ngạt, cung thỉnh hương linh (lần I), trở lại gia đình, lễ Phật nghe Kinh. [Nếu không cúng tại nhà, nên đổi chữ Gia Đường lại là… (Đàn Tràng)].

  Chủ lễ tiếp: Hương hoa thỉnh. (1 tiếng chuông)

  Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh. (1 tiếng chuông).

  Hữu Ban: Duy nguyện:

  Hồn về Dương Thế

  Phách ở nơi nao?

  Mau mau tỉnh ngộ

  Vượt thoát trần lao.

  Hương hoa thỉnh, (1 tiếng chuông)

  Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh. (1 tiếng chuông)

  THỈNH ĐỨC DI ĐÀ TIẾP DẪN…

  Chủ lễ thỉnh: Nhất tâm phụng thỉnh:

  Sông mê rào rạt sóng tình

  Biển đau lênh láng lệ mình khóc than

  Muốn mau thoát khỏi trần gian

  Hãy nên niệm Phật tiêu tan khổ nàn.

  Cung vi:

  Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, tay bưng kim đài, tiếp dẫn hương linh (tên họ: …, Pháp danh: …, sinh ngày: …, chết ngày: …, tại:…), hôm nay là Lễ…, hương thơm ngào ngạt, cung thỉnh hương linh, (lần II), trở lại gia đình, lễ Phật nghe Kinh.

  Chủ lễ tiếp: Hương hoa thỉnh, (1 tiếng chuông)

  Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh. (1 tiếng chuông).

  Tả Ban: Duy Nguyện:

  Thân cử bước thênh thang

  Tâm tự tại an nhàn

  Tới lui không vướng mắc

  Vượt thoát cảnh trần gian.

  Hương hoa thỉnh, (1 tiếng chuông)

  Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh. (1 tiếng chuông)

  THỈNH ĐỨC ĐỊA TẠNG TIẾP DẪN…

  Chủ lễ thỉnh: Nhất tâm phụng thỉnh:

  U Minh, dứt hết ngục hình

  Dương gian, độ thoát chúng sanh không còn.

  Bồ Đề nguyện lớn vuông tròn

  Chứng nên Phật quả không còn tử, sanh.

  Cung vi:

  Nam Mô U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, tay cầm tích trượng, phóng hào quang tiếp độ hương linh (Tên họ: …, Pháp danh: …, sinh ngày: …, chết ngày: …, tại: …), hôm nay là Lễ…, hương thơm ngào ngạt, cung thỉnh hương linh (lần III), trở lại gia đình, lễ Phật nghe Kinh.

  Chủ lễ tiếp: Hương hoa thỉnh, (1 tiếng chuông)

  Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh. (1 tiếng chuông)

  Hữu Ban: Duy nguyện:

  Được nương nhờ oai thần chư Phật

  Nay về đây thính Pháp văn Kinh

  Hồn thiêng thụ hưởng linh đình

  Nén hương, bát nước, ân (thâm) tình cúng dâng.

  Hữu Ban tiếp: Hương hoa thỉnh, (1 tiếng chuông)

  Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh. (1 tiếng chuông)

  Đại chúng đồng tụng:

  Ba lần cung thỉnh

  Hương linh đã về

  Hồn thiêng an tọa linh sàn

  Tang môn hiếu tử thiết đàn kính dâng.

  Tả Ban: Tang chủ lễ nhị

  Chúng hòa: bái. (2 tiếng chuông)

  Hữu ban tiếp: Hồ quỳ.

  XƯỚNG VÀ ĐỌC ĐIỆP (nếu có)

  Chủ lễ xướng:

  Âm dương đồng nhứt lý

  Sanh tử chia đôi đàng

  Điệp tang họp thời dọc

  Cầu chư Phật chứng minh. (1 tiếng chuông)

  (Đọc điệp xong, cúng cơm. Tang chủ gắp thức ăn, mỗi thứ một chút, để vào bát cơm lưng, gác ngang đôi đũa, chắp tay vái cúng)

  CÚNG CƠM VÀ NƯỚC

  Đồng tụng:

  Nam Mô Đa Bảo Như Lai

  Nam Mô Bảo Thắng Như Lai

  Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai

  Nam Mô Quảng Bát Thân Như Lai

  Nam Mô Ly Bố Úy Như Lai

  Nam Mô Cam Lồ Vương Như Lai

  Nam Mô A Di Đà Như Lai. (3 lần, 1 tiếng chuông)

  Nam Mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần, 1 tiếng chuông)

  Hôm nay, dâng cúng cơm nầy

  Sắc, hương, mỹ, vị biến đầy hư không

  Thành tâm tha thiết ngưỡng mong

  Hương linh nạp thọ, tấc lòng nhớ thương.

  Mỹ Thanh trai Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần, 1 tiếng chuông)

  Chủ lễ xướng: Hiến trà, (rót trà cúng, lần thứ nhứt)

  Hữu Ban tiếp: Cúc cung lễ nhị

  Chúng hòa: bái. (2 tiếng chuông)

  Tả Ban: Hồ Quỳ. (1 tiếng chuông, đồng tụng: )

  Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần, 1 tiếng chuông).

  Hữu Ban xướng:

  Ruột se thắt, âm dương xa cách

  Ngậm ngùi thay, hồn phách về đâu!?

  Chủ lễ xướng: Hiến trà, (rót nước cúng lần thứ nhì)

  Tả Ban tiếp: Cúc cung lễ nhị

  Chúng hòa: bái. (2 tiếng chuông, đồng tụng)

  Nam Mô Cam Lồ Vương Bồ Tát. (3 lần, 1 tiếng chuông)

  Hữu Ban xướng:

  Cam lồ một giọt linh thiêng

  Tiêu trừ đói khát triền miên

  Mật ngôn mầu nhiệm, hồn thiêng an lành.

  Chủ lễ xướng: Hiến trà, (rót trà cúng, lần thứ ba)

  Tả Ban tiếp: Cúc cung lễ nhị

  Chúng hòa: bái. (2 tiếng chuông)

  Hữu Ban: Hồ Quỳ. (1 tiếng chuông, đồng tụng)

  Án, nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần,1 tiếng chuông)

  Hữu ban xướng:

  Hồn sắp thoát dương gian

  Chốn U Minh mờ hiện

  Âm dương chia đôi đàng

  Bát hương, đôi nến gần tàn

  Cúi xin chư Phật dẫn đàng hồn đi. (1 tiếng chuông, đồng niệm)

  NIỆM PHẬT

  A Di Đà Phật thân sắc vàng,

  Tướng tốt rực rỡ, hào quang sáng ngời,

  Mày trắng tỏa, Tu Di uyển chuyển,

  Mắt trong ngần, bốn biển long lanh,

  Ánh hào quang hóa vô số Phật,

  Vô số Bồ Tát hiện ở trong,

  Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh,

  Chín phẩm sen vàng lên giải thoát,

  Qui mạng lễ A Di Đà Phật,

  Ở phương Tây thế giới an lành

  Con nay xin phát nguyện vãng sanh,

  Cúi xin Đức Từ Bi nhiếp thọ. (1 tiếng chuông)

  Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

  Nam Mô A Di Đà Phật. (mỗi câu 3 lần, 1 tiếng chuông)

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

  Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát.

  Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.

  Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

  (Khi đang tụng chú Vãng Sanh, nếu có sớ nên đốt)

  9. CHÚ VÃNG SANH TỊNH ĐỘ

  Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa địa dạ tha, a di rị đô, bà

  tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ, a di rị đa, tỳ ca lan đế, a di rị đa, tỳ

  ca lan đa, dà di nị, dà dà na, chỉ ca ca lệ, ta bà ha. (3 lần, 1 tiếng

  chuông)

  TIỄN ĐƯA HƯƠNG LINH

  Chỉ chủ lễ xướng:

  Hồn về Cực Lạc Tây Phương

  Ngát hương sen nở, hào quang sáng ngời

  Chắp tay, vĩnh biệt cõi đời

  Quán Âm, Thế Chí đón mời hồn đi.

  (Chủ lễ tiếp:)

  PHỤC NGUYỆN

  Hồn siêu nơi cõi Tịnh

  Nghiệp dứt chốn trần ai

  Hoa sen chín phẩm vừa khai

  Phật bèn thọ ký cho ngay nhứt thừa

  Cầu xin chư Phật tiếp đưa

  Hồn về Cực Lạc say sưa Pháp mầu

  Nguyện cho hương linh…

  Sớm về cõi Phật

  Hưởng cảnh thanh bình

  Pháp giới chúng sinh

  Trọn thành Phật quả.

  (1 tiếng chuông, đại chúng đồng niệm:)

  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Hữu Ban xướng: Tang Chủ tựu vị lễ tứ,

  Chúng hòa: bái. (4 tiếng chuông, tang chủ lạy 4 lạy, lui ra).

  Theo: chuaviengiac

  Tiêu điểm:

  Các tin đã đăng:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Khấn Cúng Lễ Đàm Tế (Tức Là Lễ Hết Tang Trừ Phục)
 • Bài Văn Khấn Ông Địa Thần Khai Trương Cửa Hàng Đúng Chuẩn
 • Mẫu Bài Khấn Cúng Cơm Hàng Ngày Cho Người Mới Mất, Văn Khấn Cúng Cơm Cửu Huyền Thất Tổ
 • Bài Văn Khấn Cúng Rước Ông Bà
 • Bài Văn Khấn Tứ Phủ Công Đồng Chính Xác Nhất
 • Cúng Cơm Vong, Hương Linh Có Thọ Hưởng Được Không?

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Văn Khấn Tại Đền Cô Sáu Lục Cung
 • Thăm Mộ Cô Sáu Côn Đảo
 • Bài Văn Khấn Cô Sáu Côn Đảo Và Chuẩn Bị Lễ Viếng Mộ Cô Sáu
 • Cúng Chúng Sinh Như Thế Nào, Vào Giờ Ngày Tháng Nào ?
 • Đừng Bỏ Qua Bài Viết Này Nếu Không Muốn Nguy Hiểm Đến Cuộc Sống Và Ngôi Nhà
 • Sau khi một người đã mất, vong hồn của họ có dùng được đồ ăn do người thân cúng hay không? Nhiều người cho rằng cần phải cúng vì họ dùng được nhưng cũng có ý kiến ngược lại.

  Cúng cơm vong, hương linh có thọ hưởng được không?

  Với người đã mất nếu làm mâm cơm cúng, họ có thọ hưởng được hay không?

  Sau thời gian hơn tám giờ hộ niệm, người ta kiểm tra hơi ấm để đoán định khuynh hướng tái sanh của người mất, việc này chỉ có tính tương đối mà thôi. Bởi không ai có thể biết việc một người sau khi mất tái sanh vào đâu, trừ tuệ giác của Thế Tôn và các bậc Thánh A-la-hán.

  Tái sanh là sau khi chết tùy theo nghiệp của mình mà sanh vào một cảnh giới nào đó trong Tam giới, Lục đạo (trời, người, a-tu-la, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục).

  Một người khi mất đi, thần thức của họ (thân trung ấm) hầu hết trải qua giai đoạn trung gian thường là khoảng 49 ngày để tìm cảnh giới tái sanh.

  Việc một số người trong Ban hộ niệm nói “được sinh vào cõi lành” chỉ là dự đoán xu hướng tái sanh vào cõi trời hoặc người, hoàn toàn không mang ý nghĩa ngay lúc đó thần thức đã tái sanh vào cõi lành.

  Vì thế, khi chưa tái sanh (còn ở dạng thân trung ấm) thì hàng ngày thân nhân dâng cúng cơm nước thần thức đều ăn uống được (dưới dạng hưởng mùi vị – xúc thực). Khi đã tái sanh rồi, chỉ có người nào tái sanh vào loài quỷ thần mới thọ dụng các thực phẩm do loài người dâng cúng mà thôi.

  Có còn cúng cơm cho hương linh sau ngày chung thất?

  Trao đổi về điều này, thầy Thích Phước Thái cho rằng: “Theo tinh thần của kinh Địa Tạng và quan điểm Phật giáo Bắc truyền, một người khi mất đi, thần thức của họ (thân trung ấm) hầu hết đều phải trải qua giai đoạn trung gian thường là khoảng 49 ngày để tìm cảnh giới tái sanh.

  Cúng cơm vong, hương linh có thọ hưởng được không?

  Trong thời gian thọ thân trung ấm, hương linh vẫn thọ dụng được tất cả những vật phẩm mà thân nhân dâng cúng (thường là cơm, nước, hương, hoa) nhưng chỉ hưởng mùi vị của thức ăn mà thôi. Vì thế, thân trung ấm còn được gọi là hương ấm (thọ dụng mùi hương của thực phẩm).

  Cho nên trong vòng 49 ngày, thân nhân cần dâng cúng cơm nước hàng ngày cho người chết để họ được no đủ, đặc biệt vào những ngày tuần thất thường cúng kính trang trọng hơn (như đến chùa hoặc thỉnh chư Tăng về nhà làm lễ cầu siêu cho người quá vãng).

  Chúng ta là người trần mắt thịt nên không thể biết được thân nhân sau khi chết tái sanh về đâu. Trong khi loài quỷ thần vẫn hưởng được đồ cúng vì thế việc dâng cơm nước vẫn nên thực hiện.

  Sau 49 ngày, khi thần thức tìm được cảnh giới tái sanh, thường thì họ sanh về một trong sáu cõi của lục đạo (trời, a tu la, người, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục) và từ đây, sự thọ dụng của họ có khác biệt. Đơn cử như, nếu thần thức sanh vào cõi trời thì họ sẽ không ăn thực phẩm của cõi người vì thực phẩm ở cõi trời thượng vị hơn rất nhiều lần. Hoặc nếu họ đọa vào địa ngục thì cũng không thể thọ dụng được thực phẩm của loài người vì bị hành hạ, phải ăn hòn sắt nóng, uống nước đồng sôi, chịu nhiều đau khổ cùng cực v.v… Duy chỉ có các chúng sanh trong loài quỷ thần thì vẫn có thể “ăn” được những phẩm vật do thân nhân dâng cúng.

  Mặt khác, đối với phong tục người Việt thì việc làm cỗ dâng cúng cha mẹ ông bà tổ tiên còn thể hiện tấm lòng thành của con cháu đối với người đã khuất. Do đó, để tưởng niệm người thân, vào các ngày giỗ hoặc lễ Tết thì mâm cơm cùng hoa trái để cúng kính ông bà và tổ tiên là điều không thể thiếu. Vì chúng ta là người trần mắt thịt nên không biết được thân nhân của mình sau khi chết tái sanh về đâu (chúng sanh trong loài quỷ thần vẫn hưởng được đồ cúng) và dâng cơm nước để thể hiện lòng thành, sự tri ân đối với người đã khuất là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc nên ta cần phải thực hành cúng kính. Nghĩa là, sau 49 ngày khi thần thức đã tái sanh thì chúng ta không cúng cơm nước hàng ngày như trước đây nhưng vào các ngày lễ tiếp theo như tiểu tường, đại tường hay ngày kỵ giỗ hàng năm thì thân nhân cần phải làm mâm cơm cúng giỗ. Có điều không nên quá câu nệ vào hình thức trong việc cúng kính mà luôn tâm niệm “lễ bạc nhưng lòng thành”, tưởng niệm về người đã khuất trong tinh thần tri ân và đền ân.

  Vấn đề tụng kinh Dược Sư để “cầu an” cho mẹ ở cõi âm, theo chúng tôi thì nên chuyển thành để “cầu siêu” cho mẹ sẽ chính xác hơn. Vì các hương linh thọ sanh trong những cảnh giới khổ đau luôn mong mỏi người thân làm những điều phước thiện để hồi hướng cho họ, giúp họ nương nhờ phước báo ấy để mau được siêu sanh. Tụng kinh (không nhất thiết là kinh Dược Sư, Địa Tạng hay Di Đa…), lễ sám, làm phước như cúng dường, bố thí, phóng sanh rồi hồi hướng phước báo cho thân nhân là những việc cần làm. Nếu hương linh đã tái sanh vào những cảnh giới an lành thì việc hồi hướng phước đức cho họ càng làm cho phước báo của họ thêm tăng trưởng.

  Thường thì sau khi người thân mất đi, thân nhân vì quá tiếc thương nên hay nhớ nghĩ về họ và thường mơ thấy người đã khuất. Hầu hết đó chỉ là những giấc mơ bình thường trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta chứ không phải là sự báo mộng của người chết hay khả năng “thấy” được cảnh giới của người chết. Do đó, không nên suy nghĩ nhiều hoặc tìm cách để giải mã những chuyện mộng mị mà tốt nhất là tập trung toàn bộ tâm lực để làm phước hồi hướng cho hương linh. Thiết nghĩ, đó là những việc làm có ý nghĩa thiết thực nhất để cầu nguyện âm siêu dương thái.

  Cách làm mâm cơm cúng vong như thế nào cho đúng? Khi cúng vong, trên mâm cơm cúng thường thấy có ba chén cơm để ngang nhau. Chén cơm chính giữa thì để một đôi đũa, còn 2 chén cơm 2 bên, thì chỉ để có 2 chiếc đũa. Vậy điều này có ý nghĩa gì ?

  Nghi lễ cúng cơm này do dân gian từ xưa truyền lại. Đây là một tập tục có từ ngàn xưa.

  Khi cúng để 3 chén cơm, một chén chính giữa phải đầy cơm và 2 chén 2 bên thì lưng. Chén cơm và đôi đủa ở giữa là để cúng cho hương linh mới chết, còn 2 chén và 2 chiếc đũa 2 bên là để cúng cho 2 bên vai giác, tức là tả mạng thần quang và hữu mạng thần quang.

  Thường là để cúng 3 chén, 6 chén hoặc 9 chén, chớ để 5 chén là sai. Lý do để 2 chiếc đủa 2 bên, ý nói rằng, ma cũ thường ăn hiếp ma mới, nên chỉ để một chiếc mà không để nguyên đôi. Nếu để nguyên đôi, thì hương linh mới chết đó khó có thể ăn được trọn vẹn, mà bị các cô hồn giành giựt ăn hết vậy.

  Cách thức cúng cơm này không phải là nghi thức của Phật giáo, mà làm theo tục lệ tín ngưỡng nhân gian từ xưa lưu truyền lại.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Văn Khấn Đổ Mái Nhà, Cất Nóc
 • Bài Cúng Văn Khấn Cúng Cất Nóc Nhà Đúng Chuẩn Nhất
 • Bài Cúng Khi Đi Chùa
 • Bài Cúng Chuyển Bàn Thờ Tổ Tiên Chính Xác Nhất
 • Bài Văn Cúng Đưa Ông Táo Về Trời 23 Tháng Chạp Chuẩn Nhất
 • Cúng Cơm Cho Hương Linh

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Làm Lễ Hóa Vàng Và Văn Khấn Tiễn Ông Bà, Tổ Tiên Vào Mùng 3 Tết Nguyên Đán 2022 Chuẩn Nhất
 • Bài Văn Khấn Tết Hàn Thực Mùng 3 Tháng 3 Al Chi Tiết Nhất Năm 2022
 • Bài Văn Khấn Tết Hàn Thực Mùng 3 Tháng Ba Âm Lịch
 • Bài Văn Khấn Tết Hàn Thực. Cách Sắm Lễ Cúng Mùng 3 Tháng 3.
 • Văn Khấn Tết Hàn Thực Mùng 3 Tháng 3 Nhiều Người Sử Dụng Nhất
 • Vấn đề cúng cơm trong 49 ngày, cúng bao nhiêu lần, cúng những thức ăn gì?

  Đúng lý ra, vong cần Pháp thực hơn cần vật thực. Tuy nhiên, lòng thương yêu của người còn sống đối với thân nhân quá cố được biểu lộ bằng cách cho ăn, chớ thật sự ra, vong không cần phải ăn đâu!

  Vong cần Pháp thực để có thể hiểu rõ, để có thể rung cảm được. Một khi rung cảm được thì vong có thể siêu được một cách dễ dàng.

  Tuy vậy, muốn cho vong ăn thì cũng được; nếu có nhiều thì giờ thì cho vong ăn mỗi ngày, nếu không có nhiều thì giờ thì cho vong ăn mỗi tuần, hay mỗi hai tuần, tùy ở lòng hảo tâm của người chủ lễ, không nhất thiết lắm.

  Một người khi còn tại thế, có thể ăn bất kỳ một con vật nào hợp với khẩu vị của họ, nhưng khi đã bỏ xác thân rồi, bất luận là dân tộc nào, tôn giáo nào, vong cũng chỉ hưởng đồ thanh nhẹ, không hưởng những đồ nặng được (như tôm, cua, sò, ốc, thịt, cá…).

  Trong thời gian người chủ lễ hành lễ siêu độ cho vong, người chủ lễ bắt buộc phải trường chay trong 49 ngày, có thể dùng những thức ăn của người chủ lễ để chia lại cho vong cũng rất tốt; tức là tuyệt đối phải cúng thức ăn chay cho Vong.

  Biến Thực Biến Thủy

  Khi dâng cúng đồ ăn thức uống cho vong, người chủ lễ có cần phải trì Chú biến thực biến thủy không?

  Biến thực biến thủy là biến đồ ăn thức uống ra nhiều để tất cả các vong đều nhận được cả.

  Nếu cúng cho 2 vong linh cùng chung một bàn thức ăn thì lúc đó phải biến thực biến thủy. Nếu cúng cho 2 vong linh ở 2 bàn thờ vong khác nhau thì không cần phải biến thực biến thủy. Thức ăn của vong linh nào thì vong linh đó hưởng khi được dâng cúng.

  Nếu cúng cho nhiều vong linh ở tại 01 bàn thờ vong thì phải biến thực biến thủy để tất cả các vong đều nhận được đồ ăn thức uống.

  Việc trì Chú Biến Thực Biến Thủy đòi hỏi một sự quán tưởng. Người chủ lễ chưa biết tu tập, đem tâm lực của mình để siêu độ cho Hương Linh, nên tránh những việc khiến cho mình lúng túng, không trôi chảy trong khi hành lễ – vả lại thân nhân quá cố cũng chỉ một người, cho nên lấy tâm thành khấn nguyện khi dâng cúng thức ăn cho hương linh là đủ rồi.

  Tất cả mọi việc không nên cưỡng cầu, làm trong khả năng gánh vác được của mình. Điều quan trọng chính là sự Thành Tâm, Thành Ý của mình đối với vong linh.

  Thức ăn được bày ra để cúng cho vong, cũng chỉ tượng trưng một vài món, chứ không cần phải quá nhiều. Vong không ăn và nuốt như người đời đâu! Vong chỉ hưởng hơi thôi, vì có thân xác đâu để mà ăn với uống. Tất cả mọi thứ cũng chỉ là qua Ý Thức mà thôi.

  Khai Yết Hầu

  Nên nhớ rằng: vong linh chỉ là một cái bóng rất nhẹ, cần phải trì Chú Khai Yết Hầu, vong mới có thể hấp thụ dễ dàng được hết những cái hơi từ ở thức ăn dâng cúng.

  Trong thời gian 49 ngày, vong linh còn cảm giác mình hiện hữu, do đó mà mới có vấn đề đói lạnh. Sở dĩ có vật thực là tại vì hương linh chưa nhận thức được rằng mình đã mất, cho nên vẫn còn cảm giác đói no, vì vậy mà phải cho hương linh được thỏa cái cảm giác đó của mình. Nhưng muốn cho hương linh thỏa được cái cảm giác đó, phải có câu thần Chú Khai Yết Hầu để khơi dậy cái thức của hương linh, giúp hương linh nhận ra rằng đây là đồ ăn thức uống. Khi hương linh nhận biết được thì hương linh sẽ hấp thụ được, nếu hương linh không nhận biết được thì sẽ không hấp thụ được.

  Cho nên việc hương linh hấp thụ được lý cao siêu của lời Kinh, của câu trì Chú, niệm Phật, của lời giảng Pháp, sẽ giúp cho cái Thức của hương linh sáng rực lên. Pháp thực cần hơn vật thực ở điểm đó vì sẽ giúp cho cái thức của hương linh được sáng lên, tức là cho hương linh cái Trí Huệ.

  Với cái Trí Huệ đó, hương linh mới nhận ra được hướng đi của mình và biết được nên đi về đâu, nếu có sự chọn lựa giữa Cõi Trời hay Cõi Phật hoặc Cõi Người. Thời gian 49 ngày là thời gian “đặc ân.” Dù rằng khi còn sống, hương linh không đủ tư cách để được vãng sanh về cõi Cực Lạc hay được về Cõi Trời, nhưng nếu trong thời gian 49 ngày, hương linh hết dạ chân thành ăn năn sám hối, biết bỏ xuống hết tất cả những phiền não và nhận chân ra được rằng mình đã làm điều sai trái, hương linh sẽ có toàn quyền trên sự lựa chọn của mình giữa 3 cõi Phật – Trời – Người.

  Vật thực dâng cúng cho vong, ngoài trà, nước hoặc nước ngọt, có nên cúng rượu hoặc bia hay không?

  Nên nhớ rằng: vật thực cho vong gồm tất cả những gì thật là giản dị thì vong sẽ nhận được, còn những gì rườm rà vong khó lòng nhận được.

  Sắp dọn cho vong ăn có cần phải đặt chén, dĩa, muổng, đũa hay không?

  Thật ra vong cũng không cần đến muỗng nỉa gì hết, vong chỉ hưởng mùi thôi. Cho nên, cần phải dùng những thức ăn thật là thanh.

  Vong Thật Sự Cần Những Gì?

  Điều quan trọng không phải là cho vong ăn, mà chính là phải giúp cho vong sám hối, sám hối rất nhiều!

  Khi một người bỏ thân xác, không phải rằng chỉ một hiện kiếp, là người đó có thể thanh toán hết tất cả nghiệp lực của mình trong quá khứ, đó là chưa kể rằng trong hiện kiếp, người đó đã còn tạo ra những nghiệp lực mới nữa. Cho nên vong phải sám hối, sám hối không ngừng. Vì vậy thời giờ cho vong ăn, nên để dành cho vong sám hối, niệm Phật và giảng Pháp cho vong nghe.

  Cho nên, đừng quan trọng hóa việc cho vong ăn, đó là tư tưởng thường tình của chúng sanh, có cho ăn thì mới tỏ rõ được tấc lòng thương yêu, trìu mến. Đối với một vong linh, làm sao cho thần thức rung động nhanh chóng để tìm ra đúng con đường đi kế tiếp của mình, đó mới là một tình thương đúng nghĩa, một sự chắt chiu hợp lý, hợp tình của người ở lại.

  Người đời đặt ra rất là nhiều nghi thức, bảo phải như vầy, như vầy, và biến cái không thành cái có.

  Cái không là cái gì?

  Cái không là vong linh. Biến thành cái có, là vong linh biến trở lại làm người. Cho nên đặt ra rất nhiều nghi thức rườm rà. Thoạt xem qua thì tưởng là có ích lợi cho vong, nhưng thật sự ra thì không có gì ích lợi cả.

  Vong cần phải bỏ xuống cái gánh nặng của mình. Nếu một vong linh nào vào giờ phút lâm chung, không tự siêu thoát được, thì phải chắc chắn rằng, vong linh đó bị vướng mắc.

  Hơi ấm cuối cùng dù rằng tụ lại ở ngực, tức là được trở lại kiếp Người, nhưng vẫn phải siêu độ, vì sao?

  Vong linh đó không bị đọa, có nghĩa là không bị vướng mắc quá nhiều đến nỗi phải bị đọa, nhưng vẫn có vướng mắc; không có vong linh nào trở lại kiếp người mà không bị vướng mắc cả. Cho nên, nếu hơi ấm cuối cùng tụ từ ngực trở xuống, bắt buộc phải siêu độ để cho các vướng mắc đó được trở nên nhẹ nhàng.

  Mà những vướng mắc đó là cái gì? Tức là những nghiệp lực của mình, nhân quả mình tạo ra, những điều sai trái mình làm, những suy nghĩ sai lầm của mình. Tất cả những cái gì không nằm trong chữ Đúng, đều phải giúp cho vong cởi bỏ xuống. Những nỗi oan tình, ẩn ức, những uẩn khúc không bày tỏ được… tất cả những điều đó thuộc về Sân Hận, khiến cho vong linh khó lòng cất bước. Vì vậy bắt buộc phải siêu độ.

  Những người được ra đi tức khắc, sinh về Cõi Trời hay Cõi Phật, những người đó không cần phải siêu độ. Cho nên, siêu độ cho vong linh, điều quan trọng là phải làm sao để cho vong linh thấu hiểu được rằng, vong linh ra đi mang hành trang quá nhiều, mà hành trang đó không phải là những hành trang quý báu. Hành trang đó chỉ là những cục đá mà thôi, mang theo làm gì cho nặng nề. Do đó, cần phải giúp cho vong linh soạn lại cái hành trang của mình, để cho được nhẹ nhàng hơn.

  Tất cả những nghi thức nào giúp cho vong linh được nhẹ nhàng cất bước, nhìn thấu suốt được con đường mình đi, nói tóm lại, là giúp cho vong linh sớm siêu thoát, các nghi thức đó đều chấp nhận được. Ngoài ra đó, những gì rườm rà, không ích lợi cho vong linh thì không nên đặt thành vấn đề và không nên xem nó là cần thiết.

  Vong linh cần Pháp thực hơn là vật thực. Cúng một chén cơm, cúng hai chén cơm, cúng ba chén cơm hay cúng một chục chén cơm, vong linh cũng chỉ hưởng được hơi cơm mà thôi. Không nhất thiết phải là mâm cao cỗ đầy, đồ ăn phải thật là ngon, chỉ cần làm sao đồ ăn thật tinh khiết, để vong có thể hấp thụ được cái hơi mà thôi, càng tinh khiết chừng nào thì vong linh càng dễ dàng hấp thụ chừng nấy.

  Nếu không thể nào nấu ra thành món ăn, chỉ cần 1 chén cơm, vong linh cũng vẫn hưởng được, không sao cả.

  BIẾN THỰC CHƠN NGÔN

  Nam mô tát phạ đát tha nga đa, phạ lồ chỉ đế. Án tam bạt ra, tam bạt ra hồng.(7 lần)

  Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (7 lần)

  Án, bộ bộ đế rị, dà đa rị đát đa nga đa da. (7 lần)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Văn Khấn Ông Công Ông Táo 23 Tháng Chạp Chuẩn Nhất Theo Chia Sẻ Của Chuyên Gia
 • Tiểu Thuyết Búp Sen Xanh Tieu Thuyet Bup Sen Xanh Doc
 • Truyện Ma: Gặp Ma Trẻ Con
 • Truyện Ma Dòng Sông Nuôi Xác Seri Truyện Ma Rằm Tháng Tám
 • Thánh Lễ Giỗ 1 Năm Ông Cố Giuse Phan Văn Hòa
 • Nghi Thức Cúng Cô Hồn Chuẩn Tránh Rước Vong Vào Nhà!

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Khấn Trước Khi Lau Dọn Bàn Thờ Chuẩn Bị Cho Tết Nguyên Đán
 • Sao Thổ Tú 2022 Chiếu Mệnh Tuổi Nào, Cách Cúng Dâng Sao Giải Hạn Chuẩn Nhất
 • Hướng Dẫn Làm Lễ Cúng Sao Giải Hạn Đầy Đủ Tại Nhà
 • Bài Văn Khấn Cầu Duyên Trước Bàn Thờ Mẫu Và Cách Sắm Lễ Cầu Duyên
 • Bài Văn Khấn Cũng Phá Dỡ Nhà Cũ, Phá Dỡ Công Trình Cũ
 • Nghi thức cúng cô hồn đã có từ thời xưa

  1. Nguồn gốc của nghi thức cúng cô hồn

  Cúng cô hồn là nghi thức đã có từ ngàn đời xưa, phổ biến nhất ở Trung Quốc và Việt Nam vì hai nước có nền văn hóa tương đối giống nhau. Theo người xưa kể lại thì nghi thức cúng cô hồn tháng 7 có nguồn gôc từ Phật Giáo. Những người theo đạo Phật thường bày tỏ lòng tưởng nhớ đến những người đã khuất bằng cách thờ cúng nhằm cầu bình an và cầu siêu cho họ.

  Với lòng từ bi bác ái của những người theo đạo Phật, họ cho rằng những hồn ma cô đơn, lang thang kia thật tội nghiệp vì không có chỗ để đi, không ai thờ cúng. Và vào dịp tháng 7 âm lịch, họ được diêm vương mở cửa địa ngục cho về chốn nhân gian nên việc cúng cô hồn sẽ giúp họ có một thời gian ăn no mặc ấm sau những ngày phải chịu tội vô cùng đau khổ dưới cửa địa ngục.

  Ngoài việc cứu giúp họ thì cũng có quan niệm cho rằng những cô hồn này điềm xui xẻo, chẳng lành. Nếu rước phải cô hồn vào nhà sẽ mang đến những điều không may, làm việc gì cũng không thuận lợi . Vì những cô hồn này không nơi nương tựa, nếu có được chỗ dựa thì họ sẽ ở đó mà quấy rối gia đình.

  Nghi thức cúng cô hồn là một trong những nghi thức được lưu truyền tới bây giờ và cũng là nét văn hóa của người Việt Nam. Họ thực hiện nghi thức này nhằm giúp đỡ những vong linh không chốn nương tựa và cũng là để tránh rước vong vào nhà làm đều xui xẻo. Phần khác cũng sẽ giúp gia đình cầu bình an, tăng thêm phước đức về sau.

  NhưVào tháng 7 âm lịch hằng năm mọi người sẽ thường tổ chức nghi thức cúng cô hồn. tuy nhiên không phải cúng nguyên cả tháng 7 mà chỉ cúng từ ngày mùng 1 đến ngày 15 tháng 7. Trong các ngày đó, thì gia đình sẽ chọn 1 ngày để cúng, nhưng tốt nhất là nên cúng vào ngày 15 âm lịch. Và lễ cúng này thường sẽ trùng với lễ Vu Lan.

  Đối với người Việt Nam, việc tổ chức lễ cúng cô hồn là cách để cầu bình an nhằm nhờ họ giúp đỡ cho công việc của gia đình mình được suôn sẻ. Ngoài dịp cúng thí thực cô hồn lớn nhất vào rằm tháng bảy thì người ta cũng cúng hầu như quanh năm. Mỗi khi gặp những việc không tốt thì họ thường cúng như để xả xui và cầu may mắn. Không chỉ cúng cô hồn vào ngày mồng 2 và 16 mỗi tháng thì người ta cũng thờ cúng cho cô hồn tại chùa.

  Vào các lễ lớn của gia đình như giỗ tổ tiên, người đã khuất hay lễ tết nguyên đán,… thì người dân cũng dành một phần lễ để cúng cho tất cả cô hồn.

  3. Sắm lễ gì để cúng cô hồn?

  Khi tiến hành cúng cô hồn Huế, không phải cứ sắm thật nhiều lễ vật và bày biện ra là cúng được. Mà nên sắm những lễ vật cần thiết mà người âm có thể thụ hưởng được các lễ vật mà gia chủ cúng.

  Thực ra, tùy vào điều kiện từng người mà có thể sắm các lễ vật nhiều hay ít để tiến hành lễ cúng cô hồn. Điều quan trọng nhất vẫn là tấm lòng, trong tâm mình phải hướng thiện, luôn cầu những điều tốt lành cho mọi người xung quanh. Cũng như ông bà ta thường có câu ” tu tại tâm”, cái quan trọng nhất vẫn là trong tâm của mình luôn hướng đến những điều tốt, điều thiện.

  Mặc dù tùy vào điều kiện của mỗi gia đình nhưng cũng phải có những lễ vật cơ bản như sau: hương, hoa, đèn, gạo, muối, nước lã, các loại tiền vàng, áo quần giấy và tiền lẻ,…ngoài ra còn có các món tráng miệng, món ăn chính.

  Việc cúng chay hay cúng mặn thì còn tùy thuộc vào truyền thống của mỗi gia đình. Nếu các gia đình muốn cúng chay thì có thể cúng tại chùa, còn nếu các gia đình muốn cúng mặn thì có thể cúng tại nhà của mình. Nếu chọn cúng chay, các lễ vật thường đơn giản hơn so với cúng mặn, ngoài hương, hoa, đèn, gạo, muối, nước lã thì còn có các món chay như bánh kẹo, trái cây, xôi chè,…

  Tùy vào khả năng của từng nhà mà ngoài các món cơ bản trên có thể thêm các món mặn như gà, vịt, món xào, món nước, rượu, nhiều nhà chịu chi cúng nguyên con heo quay, việc này còn tùy vào khả năng từng nhà.

  Điểm đặc biệt trong nghi thức cúng này là có cúng cháo loãng, vì theo quan niệm của người xưa khi cô hồn xuống địa ngục sẽ phải đày đọa nhiều vị các tội khác nhau. Nên sở dĩ phải cúng cháo loãng vì những cô hồn thường có thực quản nhỏ hẹp, họ rất khó để ăn các loại thức ăn bình thường nên cháo loãng vừa có chất dinh dưỡng vừa dễ tiêu hóa mà cách nấu cũng đơn giản.

  Cùng với các lễ vật cơ bản là những lễ vật để hóa tro như: Tiền vàng, quần áo chúng sinh (20 – 50 bộ), tiền chúng sinh,…nếu như nhà bạn cúng lễ lớn.

  Sắm lễ cho ngày cúng cô hồn

  Thường khi vào các lễ cúng thì ngoài việc bày mâm cúng và thắp hương mà cần phải đọc bài khấn thể hiện mong muốn biết ơn, cầu bình an cho gia đình. Và đối với Nghi thức cúng cô hồn cũng vậy, cần phải có bài văn khấn bài bản để mời gọi các linh hồn cô đơn về thụ hưởng các lễ vật mà gia đình và cúng như là lời nhờ vả, cầu xin họ đừng vào nhà quấy rối, phù hộ gia đình may mắn, làm ăn phát đạt.

  Khi nói đến những bài khấn cô hồn thì không thể nào không nhắc đến văn tế thập loại chúng sanh của đại thi hào Nguyên Du. Bài văn mô tả rất rõ tình trạng xã hội thời đó, nhiều oan hồn, nhiều cái chết thảm khóc trong sự đau khổ, nghèo đói. Và các bài văn tế cô hồn được thực hiện ngày nay cũng dựa vào bài văn tế này, thay đổi theo tình hình mỗi gia đình, mỗi nơi mà thay đổi văn khấn cho phù hợp.

  Còn đối với ở các gia đình có người lớn hoặc người theo đạo phật, thì bài khấn của họ thường sẽ rất bày bản và đầy đủ. Giống như các bài cúng trong chùa thì sẽ có thêm ” Nam mô a di đà phật, Nam mô đa bảo như lai”,…

  Với các gia đình không rành về việc khấn vái cúng cô hồn thì chỉ cần nêu rõ tên, tuổi, địa chỉ và tâm nguyện, mong ước, cầu mong và mời bà con cô bác khắp nơi, các vong hồn cô quạnh, các chiến sĩ trận vong, các oan hồn vô danh,… đến ăn và hưởng lộc từ gia đình, mong có tấm áo để mặc ấm, có miếng ăn no để lấp bụng.

  5. Lưu ý trong nghi thức cúng cô hồn Huế

  Đối với nghi thức cúng cô hồn Huế thường người ta sẽ cúng chay, tức không có gà và xôi, còn với các người dân nam bộ, họ thường cúng gà luộc nguyên con.

  Trong lễ cúng cô hồn thì có người nói nên cúng chay, cũng có người nói cúng mặn vẫn được. Tuy nhiên, việc này tùy thuộc vào vùng miền, nơi ở của mỗi gia đình mà sẽ có tập quán khác nhau nên không thể nào đánh giá một cách chủ quan được.

  Mâm lễ cúng cô hồn được chuẩn bị chu đáo

  Đối với nghi thức cúng cô hồn nên bày các lễ vật ra mâm và đặt trên một cái bàn nhỏ để lịch sự và thiêng, nên cúng ngoài trời thay vì trong nhà và lưu ý nên cúng vào buổi chiều tối để cho cô hồn khắp nơi xung quanh đó có thể thưởng thức lễ vật mà gia đình đã chuẩn bị cho lễ cúng cô hồn.

  Khi tiến hành cúng nếu gặp phải trường hợp giật cô hồn thì các bạn đừng quá bất ngờ hay lo lắng vì đây là việc hêt sức bình thường. Mọi người thường quan niệm rằng càng có nhiều trẻ còn giật cô hồn thì càng may mắn, vì giật bao nhiêu lễ vật thì xui xẻo sẽ đi bấy nhiêu. Kết thúc việc cúng cô hồn ngoài ta thường rắc gạo, muối theo bốn phương tám hướng nhằm tứ tán các cô hồn và rải các loại bỏng nổ ra ngoài đường, ngoài sân, không đem vào lại trong nhà và đốt các loại vàng mã, áo quần giấy.

  Tất cả những lưu ý trong lễ cúng cô hồn Đồ Cúng Gia Tiên đã nêu chi tiết ở bài viết trên. Các bạn nên tham khảo để khi tiến hành cúng tránh rước phải vong vào nhà mang lại điềm không lành. Nếu các gia đình không đủ điều kiện để sắm được mâm cỗ hoành tráng để cúng thì cũng không cần quá e ngại, chỉ cần bày một mâm cỗ nhỏ có những lễ vật cơ bản là được. Cái quan trọng nhất vẫn là lòng thành tâm của mỗi người mời gọi các vong linh lại hưởng các lễ vật.

  Đối với các gia đình chuyên kinh doanh, buôn bán, cần chú ý thêm việc cúng cô hồn mùng 2, mùng 16 hàng tháng để làm ăn được suôn sẻ, phát đạt.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Bày Hoa Quả Bàn Thờ Trong Ngày Rằm, Lễ, Tết Theo Phong Tục Người Việt
 • Tìm Hiểu Phân Tích Cái Chấp Tay Và Lạy Của Đạo Cao Đài
 • Nghi Thức Lễ Gia Tiên Trong Phong Tục Cưới Hỏi Ở Việt Nam
 • Cách Xếp Đèn Cúng Sao
 • Bài Văn Khấn Thổ Công Ngày Rằm, Mồng 1 Hàng Tháng Đầy Đủ Chi Tiết
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×