Nghi Thức Cúng Thí Thực

--- Bài mới hơn ---

 • Bài Cúng Quan Âm Bồ Tát
 • 10 Bài Phục Nguyện Cúng Quá Đường
 • Cúng Quá Đường (Bài Viết Của Tt Thích Nguyên Tạng)
 • Nghi Thức Cúng Quá Đường (Ăn Cơm Trong Chánh Niệm)
 • Vương Hiệu Vị Hành Khiển Và Phán Quan Năm Tân Sửu 2022
 • (Vào chánh điện lễ Phật, chú nguyện. Xong, ra bàn cúng đã sắp sẵn các thức ăn, bánh nước, muối, thắp hương, đứng chắp tay tụng) Chủ lễ xướng thỉnh hương linh

  Từ tâm thương khắp chúng sanh

  Trai diên phẩm vật lòng thành bày ra

  Thỉnh mời trên dưới gần xa

  Hương linh tất cả đến mà thọ trai

  Hướng về giáo pháp Như Lai

  Quy y tu tập ngày mai an lành. O

  Hôm nay là ngày …… tháng …… năm …… tại nhà linh chùa …… (hoặc) tại tư gia …… phát nguyện hiến cúng thí thực. Ngưỡng nguyện mười phương Chư Phật từ bi gia hộ, tiếp độ cho tất cả hương linh quanh đây, cùng hết thảy âm binh, cô hồn về đây nghe kinh và thọ thực. Nguyện cầu cho tất cả hương linh xả bỏ ưu phiền, quy y Tam Bảo, tránh xa điều ác, làm những việc lành, sớm siêu thoát về cảnh giới an lạc. O

  Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát (3 lần)

  THỈNH HỘ PHÁP NHIẾP HÓA CHƯ HƯƠNG LINH ( nếu cúng tại chùa)

  Dạy hương linh công quả

  Bằng cách giữ cho chùa

  Không ác tặc nhiễu xâm

  Được bình an tu tập

  Cúi xin chư Hộ Pháp

  Nhiếp hoá các hương linh

  Để họ được tiến tu

  Đến một ngày siêu thoát.

  Nam Mô Nhiếp Hoá Hương Linh Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát (10 lần)

  ĐẠI CHÚNG CÙNG TỤNG

  Nam Mô Mười Phương Phật

  Nam Mô Mười Phương Pháp

  Nam Mô Mười Phương Tăng. O

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. O

  Xin từ bi gia hộ

  Cho hương linh quanh đây

  Về nghe kinh thọ thực

  Rồi Quy Y siêu thoát.

  Nguyện những thức ăn này

  Đầy khắp cả hư không

  Khiến vô số hữu tình

  Được ấm no đầy đủ

  Nguyện những thức ăn này

  Rất thơm lành ngon ngọt

  Khiến cho các hương linh

  Được an vui sung sướng. O

  Nguyện cho các hương linh

  Biết thương yêu muôn loài

  Thường giúp đỡ mọi người

  Được an vui tốt đẹp

  Hương linh sống hiền lành

  Không gây tổn hại ai

  Không gây nên sợ hãi

  Hoặc những điều tai họa

  Từ bỏ tâm hẹp hòi

  Những ganh ghét hơn thua

  Những ác độc hận thù

  Nhỏ nhoi và ích kỷ. O

  Biết sống đời thanh bai

  Không chìm đắm vào trong

  Những lạc thú tầm thường

  Rượu chè và tính dục

  Hương linh không tham lam

  Không muốn nhiều cho mình

  Biết nghĩ đến chúng sinh

  Để nhường cơm sẻ áo

  Hương linh không nóng giận

  Biết điềm tĩnh an hòa

  Dù gặp cảnh khó khăn

  Vẫn an nhiên tự tại

  Hương linh không tự cao

  Nghĩ mình là thấp hèn

  Nên tôn trọng mọi người

  Và gắng công tu tập. O

  Xin Chư Phật xót thương

  Khiến các hương linh này

  Thoát được nghiệp oan khiên

  Sinh về nơi cõi Phật

  Hương linh sẽ phát tâm

  Đến Vô Thượng Bồ Đề

  Nguyện độ khắp chúng sinh

  Cùng lên ngôi Chánh Giác. O

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (21 lần) O

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Am Bồ Tát. O

  Chứng minh và phục nguyện. O

  Nay con phụng hiến thức ăn này, nguyện nhờ oai lực mười phương Chư Phật biến thức ăn này thành vô lượng, khiến cho thức ăn này biến thành vị cam lộ, nguyện cho mọi loại cô hồn, hương linh, âm binh đều được no đủ và mãn nguyện. O

  Nam Mô Cam Lồ Vương Bồ Tát (3 lần) O

  Năm tháng phù sanh dệt kiếp người

  Cuộc đời như thể áng mây trôi

  Buông tay nhẹ gót về theo Phật

  Chín phẩm đài sen tỏa sáng ngời. O

  Hoặc:

  Trăm năm còn có gì đâu

  Sang giàu rồi cũng con tàu biệt ly

  Hướng về giáo pháp từ bi

  Con đường giải thoát bước đi đến cùng. O

  Hoặc

  Ba cõi luân hồi thật thảm thương

  Sanh sanh tử tử khổ vô lường

  Sám hối tiền khiên tiêu tội chướng

  Quy y Tam Bảo thoát tam đồ

  Bể khổ mênh mông quay đầu thấy bến

  Một phút lỡ lầm ngàn thu ân hận. O

  Hoặc

  Gặp nhau rồi phải chia tay

  Am dương hai ngã xưa nay ở đời

  Hướng về Phật Pháp tuyệt vời

  Tu thân hành thiện cho đời an vui. O

  Hoặc

  Ai cũng thế, ít nhiều đều tội

  Chỉ khác nhau biết lỗi hay không

  Đời là bể khổ mênh mông

  Khéo nương Phật Pháp thoát vòng trầm luân. O

  Ngưỡng nguyện mười phương Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng thùy từ gia hộ, tiếp độ, (phụng vị pháp giới, tam thập lục bộ, hà sa nam nữ, đa sanh phụ mẫu, lục thân quyến thuộc, cửu huyền thất tổ, thất thế phụ mẫu, tứ thân phụ mẫu), tất cả hương linh quanh đây, cùng tất cả chư hương linh trong cõi giới siêu hình, tội diệt phước sanh, thiện căn tăng trưởng, đời đời sinh ra được gặp Phật pháp, phát khởi tín tâm, quy y Tam Bảo, gây tạo phước lành, vun bồi công đức, tinh tấn tu hành cùng pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. O

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. O

  PHỤC NGUYỆN 2 (tùy chọn)

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Am Bồ Tát. O

  Chứng minh và phục nguyện. O

  Nay con phụng hiến thức ăn này, nguyện nhờ oai lực mười phương Chư Phật biến thức ăn này thành vô lượng, khiến cho thức ăn này biến thành vị cam lộ, nguyện cho mọi loại cô hồn, hương linh, âm binh đều được no đủ và mãn nguyện. O

  Nam Mô Cam Lồ Vương Bồ Tát (3 lần) O

  Đời người khác thể phù du

  Sớm còn tối mất công phu lỡ làng

  Nếu không sớm biết hồi đầu

  Hướng về Tam Bảo cần cầu tĩnh tu. O

  Nguyện cầu tất cả hương linh được yên ổn ấm no, Quy y Tam Bảo, phát tâm tu hành, làm nhiều việc lành để được sớm vãng sanh về cõi an lạc. Cầu nguyện tất cả chúng sinh đều trọn thành Phật Đạo. O

  Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát. O

  PHỤC NGUYỆN 3 (tùy chọn)

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Am Bồ Tát O

  Chứng minh và phục nguyện O

  Nay con phụng hiến thức ăn này, nguyện nhờ oai lực mười phương Chư Phật biến thức ăn này thành vô lượng, khiến cho thức ăn này biến thành vị cam lộ, nguyện cho mọi loại cô hồn, hương linh, âm binh đều được no đủ và mãn nguyện

  Nam Mô Cam Lồ Vương Bồ Tát (3 lần)

  Hương linh vừa thọ thực đầy đủ và an lành.

  Vừa nghe lời pháp nhủ, mau phát khởi tâm thành.

  Nguyện tin sâu Tam Bảo, thề dứt ác, làm lành.

  Nguyện phát khởi thiện tâm, được rộng sâu trí tuệ

  Nguyện tu hành tinh tấn, dù gian khó không sờn.

  Nguyện khắp cả Tam Thiên đồng trọn thành Chánh Giác. O

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. O

  TAM QUY Y

  Tự quy y Phật: nguyện cho chúng sinh, hiểu sâu đạo cả, phát tâm vô thượng. (1 lạy) O

  Tự quy y Pháp: nguyện cho chúng sinh, thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lạy) O

  Tự quy y Tăng: nguyện cho chúng sinh, tâm ý hòa hợp, biết thương mến nhau. (1 lạy) O

  NGHI THUC CUNG THI THUC – CHO GIA DINH PHAT TU NGHI THỨC CÚNG THÍ THỰC TẠI NHÀ LINH TRONG CHÙA

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Y Tam Bảo Là Gì, Ý Nghĩa, Lợi Ích Của Quy Y Tam Bảo
 • Nghi Thức Quy Y Tam Bảo
 • Thờ Cúng Quan Công Trong Đời Sống Tôn Giáo Việt Nam
 • Bài Cúng Quan Thần Linh
 • Bài Thơ: Khoá Phạt Mộc
 • Nghi Thức Mông Sơn Thí Thực

  --- Bài mới hơn ---

 • Ý Nghĩa Siêu Độ, Bạt Độ Trong Nghi Thức Mông Sơn Thí Thực
 • Cung Cấp Đồ Cúng Trọn Gói
 • Cúng Thí Thực Là Gì Và Ý Nghĩa Của Nghi Thức Cúng Thí Thực
 • Nghi Thức Thí Thực Cô Hồn
 • 5. Nghi Thức Mông Sơn Thí Thực
 • Người Phật tử tại gia, ai muốn cúng thí thực Cô hồn, cứ việc cúng. Nhưng phải thanh tịnh tâm, đọc tụng theo đúng nghi thức Tiểu Mông Sơn, có trong nghi thức tụng niệm, không cần phải tụng kinh Di Đà, Hồng Danh.

  Án dà ra đế da Ta bà ha. (3 lần)

  Nam mô bộ bộ đế rị, dà rị đa rị đát đa nga đa da. (3 lần)

  Án tam đà ra dà đà Ta bà ha. (3 lần)

  Phật tử sở tạo chư ác nghiệp,

  Giai do vô thỉ tham, sân, si,

  Tùng thân ngữ ý chi sở sanh,

  Nhứt thiết Phật tử giai sám hối.

  Hữu tình sở tạo chư ác nghiệp,

  Giai do vô thỉ tham, sân, si,

  Tùng thân ngữ ý chi sở sanh,

  Nhứt thiết Hữu tình giai sám hối.

  Cô hồn sở tạo chư ác nghiệp,

  Giai do vô thỉ tham, sân, si,

  Tùng thân ngữ ý chi sở sanh,

  Nhứt thiết Cô hồn giai sám hối.

  Án bát ra mạt lân đà nãnh ta bà ha. (3 lần)

  Án a lổ lặc kế ta bà ha. (3 lần)

  Án bộ bộ đế rị, dà rị đa rị, đát đa nga đa da. (3 lần)

  Án tam muội da Tát đỏa phạm. (3 lần)

  Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần)

  Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát thiệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, Ta bà ha. (3 lần)

  Án noan noan noan noan noan. (3 lần)

  Nhữ đẳng Phật tử chúng,

  Ngã kim thí nhữ cúng,

  Thử thực biến thập phương.

  Nhứt thiết Phật tử cộng,

  Nguyện dĩ thử công đức,

  Phổ cập ư nhứt thiết,

  Ngã đẳng dữ Phật tử,

  Giai cộng thành Phật đạo.

  Nhữ đẳng Hữu tình chúng,

  Ngã kim thí nhữ cúng,

  Thử thực biến thập phương.

  Nhứt thiết Hữu tình cộng,

  Nguyện dĩ thử công đức,

  Phổ cập ư nhứt thiết,

  Ngã đẳng dữ Hữu tình,

  Giai cộng thành Phật đạo.

  Nhữ đẳng Cô hồn chúng,

  Ngã kim thí nhữ cúng,

  Thử thực biến thập phương.

  Nhứt thiết Cô hồn cộng,

  Nguyện dĩ thử công đức,

  Phổ cập ư nhứt thiết,

  Ngã đẳng dữ Cô hồn,

  Giai cộng thành Phật đạo.

  Án mục lực lăng ta bà ha. (3 lần)

  Án nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

  (Trở về bàn Phật)

  MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

  Quán Tự Tại Bồ tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhứt thiết khổ ách. Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị. Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng: bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cốkhông trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị xúc, pháp; vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh, diệc vô vô minh tận; nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề Tát đỏa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh Niết bàn.Tam thế chư Phật y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu Đa la tam miệu tam Bồ đề. Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị Vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừnhứt thiết khổ chơn thiệt bất hư.Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:”Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha.” (3 lần)

  Nam mô A di đa bà dạ, đa tha già đa dạ, đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa, tỳ ca lan đế. A di rị đa, tỳ ca lan đa, già di nị, già già na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

  TÁN PHẬT

  A Di Đà Phật thân kim sắc,

  Tướng hảo quang minh vô đẳng luân.

  Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu di,

  Hám mục trừng thanh tứ đại hải.

  Quang trung hóa Phật vô số ức,

  Hóa Bồ tát chúng diệc vô biên,

  Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh,

  Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

  Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại

  Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

  Nam mô A Di Đà Phật. (nhiều ít tùy ý)

  Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát (3 lần)

  Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát (3 lần)

  Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát (3 lần)

  Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát (3 lần)

  SÁM NHẤT TÂM (quỳ tụng)

  Nhứt tâm quy mạng, Cực lạc thế giới A Di Ðà Phật, nguyện dĩ tịnh quang chiếu ngã, từ thệ nhiếp ngã. Ngã kim chánh niệm, xưng Như Lai danh, vị Bồ đề đạo, cầu sanh Tịnh độ. Phật tích bổn thệ: nhược hữu chúng sanh, dục sanh ngã quốc chí tâm tín nhạo, xưng ngã danh hiệu, nãi chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác. Dĩ thử niệm Phật nhơn duyên, đắc nhập Như Lai. Ðại thệ hải trung, thừa Phật từ lực, chúng tội tiêu diệt, thiện căn tăng trưởng, nhược lâm dục mạng chung, tự tri thời chí, thân vô bịnh khổ, tâm bất tham luyến, ý bất điên đảo, như nhập thiền định. Phật cập Thánh chúng, thủ chấp kim đài, lai nghinh tiếp ngã, ư nhứt niệm khoảnh, sanh Cực lạc quốc, hoa khai kiến Phật, tức văn Phật thừa, đốn khai Phật huệ, quảng độ chúng sanh, mãn Bồ đề nguyện, quảng độ chúng sanh, mãn Bồ đề nguyện.

  TÁN LỄ

  Tán lễ Tây phương, Cực lạc thanh lương, Liên trì cửu phẩm hoa hương, bảo thọ thành hàng; thường văn thiên nhạc kiện tương, A Di Ðà Phật đại phóng từ quang, hóa đạo chúng sanh vô lượng, giáng kiết tường, hiện tiền chúng đẳng ca dương, nguyện sanh an dưỡng, hiện tiền chúng đẳng ca dương, đồng sanh an dưỡng.

  THỊ NHỰT

  Thị nhựt dĩ quá, mạng diệc tùy giảm, như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn, như cứu đầu nhiên, đản niệm vô thường, thận vật phóng dật.

  Hồi Hướng

  Phúng kinh công đức thù thắng hạnh,

  Vô biên thắng phước giai hồi hướng.

  Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh,

  Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.

  Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não,

  Nguyện đắc trí tuệ chơn minh liễu.

  Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ,

  Thế thế thường hành Bồ tát đạo.

  Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung,

  Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu,

  Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh.

  Bất thối Bồ tát vi bạn lữ,

  Nguyện dĩ thử công đức,

  Phổ cập ư nhứt thiết,

  Ngã đẳng dữ chúng sanh,

  Giai cộng thành Phật đạo.

  Tam Quy Y

  Tự quy y Phật,

  Ðương nguyện chúng sanh,Thể giải đại đạo,Phát Vô thượng tâm. (1 lạy)

  Tự quy y pháp,

  Ðương nguyện chúng sanh,Thâm nhập kinh tạng,Trí tuệ như hải. (1 lạy)

  Tự quy y Tăng,

  Ðương nguyện chúng sanh,Thống lý đại chúng,Nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)

  (Hòa Nam Thánh Chúng)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cúng Đầy Tháng Cho Bé Và Tất Tần Tật Những Điều Ba Mẹ Cần Phải Biết
 • Vì Sao Phải Biết Thôi Nôi Tính Ngày Âm Hay Dương
 • Cúng Đầy Năm Cho Bé Ngày Âm Hay Dương, Cần Những Gì?
 • Cúng Thôi Nôi Ngày Âm Hay Dương Là Chính Xác?
 • Làm Đầy Năm Cho Bé Ngày Âm Hay Dương Là Đúng?
 • 5. Nghi Thức Mông Sơn Thí Thực

  --- Bài mới hơn ---

 • Cúng Thôi Nôi Gà Hay Vịt, Lễ Vật Cần Chuẩn Bị Những Gì?
 • Cúng Căn Con Anh Chị Năm 12 Tuổi
 • Phòng Thờ Cúng Trong Căn Hộ Chung Cư
 • Phong Thủy Thờ Cúng Cho Căn Hộ Chung Cư Và Nguyên Tắc Đặt Ban Thờ
 • Thị Trường Bđs Quý 1/2020: Nguồn Cung Căn Hộ Xu Hướng Giảm
 • Mãnh-hỏa diệm diệm chiếu thiết-thành,

  Thiết-thành lý diện nhiệt cô-hồn,

  Cô-hồn nhược yếu sanh tịnh-độ,

  Thính tụng Hoa-Nghiêm bán kệ kinh:

  Nhược nhơn dục liểu tri,

  Tam thế nhứt thiết Phật,

  Ưng quán pháp-giới tánh,

  Nhứt thiết duy tâm tạo.

  PHÁ ÐỊA-NGỤC CHƠN NGÔN:

  Án dà ra đế da ta bà ha. (3 lần)

  PHỔ TRIỆU THỈNH CHƠN NGÔN:

  Nam-mô bộ bộ đế rị, dà rị đa rị đát đa nga đa da. (3 lần)

  GIẢI OAN KIẾT CHƠN NGÔN:

  Án tam đà ra dà đà ta bà ha. (3 lần)

  Nam-mô Ðại-Phương-Quảng Phật Hoa-Nghiêm kinh. (3 lần)

  Nam-mô thường-trụ thập phương Phật,

  Nam-mô thường-trụ thập phương Pháp,

  Nam-mô thường-trụ thập phương Tăng,

  Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật,

  Nam-mô Ðại-Bi Quán-Thế-AÂm Bồ-tát,

  Nam-mô Minh-dương Cứu-khổ Ðịa-Tạng-Vương Bồ-tát,

  Nam-mô khải-giáo A-Nan-Ðà tôn-giả.

  Quy-y Phật, quy-y Pháp, quy-y Tăng.

  Quy-y Phật lưỡng-túc tôn,

  Quy-y Pháp ly-dục tôn,

  Quy-y Tăng chúng trung tôn.

  Quy-y Phật cánh, quy-y Pháp cánh, quy-y Tăng cánh.

  Phật-tử

  Hữu tìnhsở tạo chư ác nghiệp,

  Cô hồn

  Giai do vô-thỉ tham, sân, si,

  Tùng thân ngữ ý chi sở sanh,

  Phật-tử

  Nhứt-thiết Hữu tình giai sám hối.

  Cô hồn

  Chúng-sanh vô-biên thệ nguyện độ,

  Phiền-não vô-tận thệ nguyện đoạn,

  Pháp-môn vô-lượng thệ nguyện học,

  Phật đạo vô-thượng thệ nguyện thành.

  Tự tánh chúng-sanh thệ nguyện độ,

  Tự tánh phiền-não thệ nguyện đoạn,

  Tự tánh pháp-môn thệ nguyện học,

  Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.

  DIỆT ÐỊNH NGHIỆP CHƠN-NGÔN:

  Án bát ra mạt lân đà nãnh ta bà ha. (3 lần)

  DIỆT NGHIỆP CHƯỚNG CHƠN-NGÔN:

  Án a lổ lặc kế ta bà ha. (3 lần)

  KHAI YẾT-HẦU CHƠN-NGÔN:

  Án bộ bộ đế rị, dà rị đa rị, đát đa nga đa da. (3 lần)

  TAM-MUỘI-DA GIỚI CHƠN-NGÔN:

  Án tam muội da tát đỏa phạm. (3 lần)

  BIẾN THỰC CHƠN-NGÔN:

  Nam-mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần)

  CAM-LỒ THỦY CHƠN-NGÔN:

  Nam-mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát thiệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần)

  NHỨT TỰ THỦY-LUÂN CHƠN-NGÔN:

  Án noan noan noan noan noan. (3 lần)

  NHŨ-HÃI CHƠN-NGÔN:

  Nam-mô tam mãn đa mẫu đà nẩm án noan. (3 lần)

  Nam-mô Ða-bảo Như-Lai,

  Nam-mô Bảo-thắng Như-Lai,

  Nam-mô Diệu-sắc-thân Như-Lai,

  Nam-mô Quảng-bát-thân Như-Lai.

  Nam-mô Ly-bố-úy Như-Lai,

  Nam-mô Cam-lồ-vương Như-Lai.

  Nam-mô A-Di-Ðà Như-Lai.

  Tịnh pháp thực

  Thần chú gia-trì Pháp thí thực

  Cam lồ thủy

  Phật-tử

  phổ thí hà sa chúng Hữu tình

  Cô hồn

  nguyện giai bảo mãn xả xan tham, tốc thoát u-minh sanh Tịnh-độ, quy-y Tam-bảo phát Bồ-đề, cứu cánh đắc thành vô thượng đạo, công-đức vô-biên

  Phật-tử

  tận vị lai nhứt thiết Hữu tình đồng pháp-thực.

  Cô hồn

  Phật-tử

  Nhữ đẳng Hữu tình chúng,

  Cô hồn

  Ngã kim thí nhữ cúng,

  Thử thực biến thập-phương.

  Phật-tử

  Nhứt thiết Hữu tình cộng,

  Cô hồn

  Nguyện dĩ thử công-đức,

  Phổ cập ư nhứt thiết,

  Phật-tử

  Ngã đẳng dữ Hữu tình

  Cô hồn

  Giai cọng thành Phật-đạo.

  THÍ VÔ-GIẢ THỰC CHƠN-NGÔN:

  Án mục lực lăng ta bà ha. (3 lần)

  PHỔ CÚNG-DƯỜNG CHƠN-NGÔN:

  Án nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

  (Trở về bàn Phật)

  MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA MẬT-ÐA TÂM-KINH

  Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la mật-đa thời, chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

  Xá-Lợi-Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

  Xá-Lợi-Tử! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-giới, vô vô-minh diệc, vô vô-minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão-tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

  Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề tát-đỏa y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố, tâm vô quái-ngại; vô quái-ngại cố, vô hữu khủng-bố, viễn ly điên-đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn. Tam-thế chư Phật, y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề.

  Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại-thần chú, thị đại minh chú, thị vô-thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

  Cố thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết:

  Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề tát bà ha. (3 lần)

  VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN:

  Nam-mô a di đa bà dạ, Ða tha dà đa dạ, Ða địa dạ tha.

  A di rị đô bà tỳ,

  A di rị đa tất đam bà tỳ,

  A di rị đa tì ca lan đế,

  A di rị đa, tì ca lan đa,

  Dà di nị dà dà na,

  Chỉ đa ca lệ ta bà ha.(3 lần)

  Nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường

  Trú dạ lục thời hằng kiết tường

  Nhứt thiết thời trung kiết tường giả

  Nguyện chư Thượng sư ai nhiếp thọ

  Nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường

  Trú dạ lục thời hằng kiết tường

  Nhứt thiết thời trung kiết tường giả

  Nguyện chư Tam-Bảo ai nhiếp thọ

  Tứ sanh đăng ư bửu-địa;

  Tam hữu thác hóa liên trì,

  Hà sa ngạ-quỉ chứng tam hiền,

  Vạn loại hữu-tình đăng Thập địa.

  TÁN PHẬT

  A-Di-Ðà Phật thân kim sắc,

  Tướng hảo quang-minh vô đẳng-luân,

  Bạch hào uyển-chuyển ngũ tu-di,

  Cám mục trừng thanh tứ đại hải.

  Quang trung hóa Phật vô số ức,

  Hóa Bồ-tát chúng diệc vô-biên,

  Tứ thập bát nguyện độ chúng-sanh,

  Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

  Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới, đại-từ đại-bi, A-Di-Ðà Phật.

  Nam-mô A-Di-Ðà Phật. (108 lần)

  Nam-mô Ðại-bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát.(3 lần)

  Nam-mô Ðại-Thế-Chí Bồ-tát.(3 lần)

  Nam-mô Ðại-Tạng Vương Bồ-tát.(3 lần)

  Nam-mô Thanh-tịnh Ðại-Hải chúng Bồ-tát.(3 lần)

  SÁM NHỨT TÂM

  Nhứt tâm quy mạng, Cực-lạc thế-giới A-Di-Ðà Phật, nguyện dĩ tịnh-quang chiếu ngã, từ thệ nhiếp ngã. Ngã kim chánh niệm, xưng Như-Lai danh, vị Bồ-đề Ðạo, cầu sanh Tịnh-độ.

  Phật tích bổn thệ: nhược hữu chúng-sanh, dục sanh ngã quốc chí tâm tín nhạo, xưng ngã danh hiệu, nãi chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh-giác. Dĩ thử niệm Phật nhơn-duyên, đắc nhập Như-Lai. Ðại thệ hải trung, thừa Phật từ lực, chúng tội tiêu diệt, thiện căn tăng trưởng, nhược lâm mạng chung, tự tri thời chí, thân vô bịnh khổ, tâm bất tham luyến, ý bất điên-đảo, như nhập thiền-định. Phật cập Thánh-chúng, thủ chấp kim đài, lai nghinh tiếp ngã, ư nhứt niệm khoảnh, sanh Cực-lạc quốc, hoa khai kiến Phật, tức văn Phật thừa, đốn khai Phật-huệ, quảng độ chúng-sanh, mãn Bồ-đề nguyện, quảng độ chúng-sanh, mãn Bồ-đề nguyện.

  TÁN LỄ

  Tán lễ Tây-phương, Cực-lạc thanh lương, Liên-trì cửu phẩm hoa hương, bảo thọ thành hàng; thường văn thiên nhạc kiên tương, A-Di-Ðà Phật đại phóng từ quang, hóa đạo chúng-sanh vô-lượng, giáng kiết tường, hiện tiền chúng đẳng ca dương, nguyện sanh an dưỡng, hiện tiền chúng đẳng ca dương, đồng sanh an dưỡng.

  THỊ NHỰT

  Thị nhựt dĩ quá, mạng diệc tùy giảm, như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn, như cứu đầu nhiên, đản niệm vô thường, thận vật phóng dật.

  HỒI HƯỚNG

  Phúng kinh công-đức thù thắng hạnh,

  Vô biên thắng phước giai hồi-hướng,

  Phổ nguyện pháp-giới chư chúng-sanh,

  Tốc vãng vô-lượng-quang Phật sát.

  Nguyện tiêu tam-chướng trừ phiền-não,

  Nguyện đắc trí-huệ chơn minh liễu,

  Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ.

  Thế thế thường hành Bồ-tát đạo.

  Nguyện sanh Tây-phương Tịnh-độ trung,

  Cửu phẩm Liên-hoa vi phụ mẫu,

  Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,

  Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ.

  Nguyện dĩ thử công-đức,

  Phổ cập ư nhứt thiết,

  Ngã đẳng dữ chúng-sanh,

  Giai cộng thành Phật-đạo.

  TAM QUY-Y:

  Tự quy-y Phật, đương nguyện chúng-sanh, thể giải đại-đạo, phát vô-thượng tâm. (1 lạy)

  Tự quy-y Pháp, đương nguyện chúng-sanh, thâm nhập kinh-tạng, trí huệ như hải. (1 lạy)

  Tự quy-y Tăng, đương nguyện chúng-sanh, thống-lý đại-chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghi Thức Thí Thực Cô Hồn
 • Cúng Thí Thực Là Gì Và Ý Nghĩa Của Nghi Thức Cúng Thí Thực
 • Cung Cấp Đồ Cúng Trọn Gói
 • Ý Nghĩa Siêu Độ, Bạt Độ Trong Nghi Thức Mông Sơn Thí Thực
 • Nghi Thức Mông Sơn Thí Thực
 • Nghi Thức Cúng Thí Thực – Làng Mai

  --- Bài mới hơn ---

 • Cúng Thí Thực Cô Hồn
 • Cách Xông Nhà Mới, Tẩy Uế Nhà Cửa Trước Khi Nhập Trạch Nhà Mới
 • Thời Gian Xả Tang, Xả Tang, Xa Tang,
 • Cúng Bái Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Di Tích Lịch Sử Văn Hóa Của Thành Phố Cần Thơ
 • 1. (Niệm Bụt) (mỗi danh hiệu ba lần)

  Nam mô Bụt và Bồ Tát trên hội Hoa Nghiêm (C)

  Nam mô Bồ Tát Diện Nhiên Vương. (C)

  2. (Kệ Khai Thị)

  Lửa dữ bừng bừng cháy bốn bên

  Cô hồn nóng bức khổ triền miên

  Cô hồn nếu muốn sinh Tịnh Độ

  Hãy lắng nghe đây kệ Bụt truyền:

  “Nếu ai muốn thấy và muốn hiểu

  Chư Bụt có mặt trong ba đời

  Người ấy phải quán chiếu pháp giới

  Tất cả đều do tâm mà thôi.” (C)

  3. (Trì Chú) (mỗi chú ba lần)

  (Chân Ngôn Phá Địa Ngục)

  Án, dà ra đế da ta bà ha. (C)

  (Chân Ngôn Triệu Thỉnh)

  Nam mô bộ bộ đế rị dà rị đa ri đát tha nga đa da. (C)

  (Chân Ngôn Mở Oan Kết)

  Án, tam đà ra dà đà ta bà ha.(C)

  4. (Niệm Danh Hiệu)

  Nam mô Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm (C)

  Nam mô Bụt thường trú mười phương (C)

  Nam mô Pháp thường trú mười phương (C)

  Nam mô Tăng thường trú mười phương (C)

  Nam mô đức Bụt Thích Ca Mâu Ni (C)

  Nam mô đức Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm (C)

  Nam mô đức Bồ Tát Cứu Khổ Minh Dương Địa Tạng Vương (C)

  Nam mô đức Tôn Giả Khải Giáo A Nan Đà. (C)

  5. (Quay Về Nương Tựa)

  Con về nương tựa Bụt, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời.

  Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết.

  Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. (C)

  Đã về nương tựa Bụt, con đang có hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời.

  Đã về nương tựa Pháp, con đang được học hỏi và tu tập các pháp môn chuyển hóa.

  Đã về nương tựa Tăng, con đang được tăng thân soi sáng, dìu dắt và nâng đỡ trên con đường thực tập. (C)

  Về nương Bụt trong con, xin nguyện cho mọi người,thể nhận được giác tính, sớm mở lòng Bồ Đề.

  Về nương Pháp trong con, xin nguyện cho mọi người,nắm vững các pháp môn, cùng lên đường chuyển hóa.

  Về nương Tăng trong con, xin nguyện cho mọi người,xây dựng nên bốn chúng, nhiếp hóa được muôn loài. (CC)

  6. (Bốn Lời Nguyện)

  Phật tử đã tạo ra nghiệp xấu

  Cũng vì tâm niệm tham sân si

  Do thân, miệng, ý phát sinh ra

  Tất cả Phật tử đều sám hối. (C)

  Mọi loài đã tạo ra nghiệp xấu

  Cũng vì tâm niệm tham sân si

  Do thân, miệng, ý phát sinh ra

  Tất cả mọi loài đều sám hối. (C)

  Cô hồn đã tạo ra nghiệp xấu

  Cũng vì tâm niệm tham sân si

  Do thân, miệng, ý phát sinh ra

  Tất cả cô hồn đều sám hối. (C)

  Chúng sanh vô biên thề nguyện độ

  Phiền não vô tận thề nguyện đoạn

  Pháp môn vô lượng thề nguyện học

  Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. (C)

  Tự tánh chúng sanh thề nguyện độ

  Tự tánh phiền não thề nguyện đoạn

  Tự tánh pháp môn thề nguyện học

  Tự tánh Phật đạo thề nguyện thành. (CC)

  7. (Trì Chú) (mỗi chú ba lần)

  (Chân Ngôn Diệt Định Nghiệp)

  Án, bát ra mạt lân đà nảnh ta bà ha. (C)

  (Chân Ngôn Diệt Nghiệp Chướng)

  Án, a lỗ lặc kế ta bà ha. (C)

  (Chân Ngôn Mở Rộng Yết Hầu)

  Án, bộ bộ đế rị dà rị đa rị đát tha nga đa da. (C)

  (Chân Ngôn Diệt Tam Muội Gia Giới)

  Án, tam muội da tát đỏa phạn.(C)

  (Chân Ngôn Biến Thực)

  Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ rô chỉ đế.

  Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (C)

  (Chân Ngôn Biến Thủy)

  Nam mô tô rô bà gia, đá tha nga đá gia, đát điệt tha, án, tô rô, tô rô, bạt ra tô rô bạt ra tô rô, ta bà ha. (C)

  (Chân Ngôn Nhất Tự Thủy Luân)

  Án noan noan noan noan noan.(C)

  (Chân Ngôn Biển Sữa)

  Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, án noan. (CC)

  8. (Cúng Dường)

  Nam mô Đa Bảo Như Lai

  Nam mô Bảo Thắng Như Lai

  Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai

  Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai

  Nam mô Ly Bố Úy Như Lai

  Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai

  Nam mô A Di Đà Như Lai. (C)

  Thần chú gia trì thức ăn tịnh

  Cúng khắp mười phương chúng Phật tử

  Nguyện đều no đủ bỏ xan tham

  Mau thoát u minh sinh Tịnh Độ

  Quy y Tam Bảo phát Bồ Đề

  Rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng

  Công đức đi về cõi vị lai

  Tất cả Phật tử cùng tiếp nhận. (C)

  Thần chú gia trì thức ăn tịnh

  Cúng khắp mười phương cả mọi loài

  Nguyện đều no đủ bỏ xan tham

  Mau thoát u minh sinh Tịnh Độ

  Quy y Tam Bảo phát Bồ Đề

  Rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng

  Công đức đi về cõi vị lai

  Tất cả mọi loài cùng tiếp nhận.(C)

  Thần chú gia trì thức ăn tịnh

  Cúng khắp mười phương chúng cô hồn

  Nguyện đều no đủ bỏ xan tham

  Mau thoát u minh sinh Tịnh Độ

  Quy y Tam Bảo phát Bồ Đề

  Rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng

  Công đức đi về cõi vị lai

  Tất cả cô hồn cùng tiếp nhận. (C)

  Này các vị Phật tử

  Tôi nay xin dâng cúng

  Thức ăn biến mười phương

  Phật tử đều tiếp nhận

  Nguyện đem công đức này

  Hồi hướng về tất cả

  Phật tử và chúng tôi

  Đều cùng thành Phật đạo. (C)

  Này tất cả mọi loài

  Tôi nay xin dâng cúng

  Thức ăn biến mười phương

  Mọi loài đều tiếp nhận

  Nguyện đem công đức này

  Hồi hướng về tất cả

  Mọi loài và chúng tôi

  Đều cùng thành Phật đạo. (C)

  Này các chúng cô hồn

  Tôi nay xin dâng cúng

  Thức ăn biến mười phương

  Cô hồn đều tiếp nhận

  Nguyện đem công đức này

  Hồi hướng về tất cả

  Cô hồn và chúng tôi

  Đều cùng thành Phật đạo. (CC)

  (Chân Ngôn Thí Vô Già Thực)

  Án mục lực lăng ta bà ha. (C)

  (Chân Ngôn Phổ Cúng Dường)

  Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhật ra hộc (CC)

  9. (Kệ Cúng Dường)

  Phụng hiến cam lồ vị

  Phân lượng như thái hư

  Xin mọi loài đạt nguyện

  Về nương bóng Đại Từ. (C)

  10. (Hồi Hướng)

  Trì tụng kinh thâm diệu

  Tạo công đức vô biên

  Đệ tử xin hồi hướng

  Cho chúng sinh mọi miền. (C)

  Pháp môn xin nguyện học

  Ân nghĩa xin nguyện đền

  Phiền não xin nguyện đoạn

  Quả Bụt xin chứng nên. (C)

  Nguyện sinh về Tịnh Độ

  Sen nở thấy vô sinh

  Chư Bụt và Bồ Tát

  Là những bạn đồng hành. (C)

  Nguyện dứt hết phiền não

  Cho trí tuệ phát sinh

  Cho tội chướng tiêu tán

  Quả giác ngộ viên thành. (CCC)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Giải Hạn Sao La Hầu
 • Hướng Dẫn Cúng Sao Giải Hạn Sao Kế Đô Năm 2022
 • Văn Khấn Lễ Vật Và Cách Cúng Sao Kế Đô Giải Hạn
 • 23 Tháng Chạp Cúng Táo Quân ( Phần 1)
 • 05 Điều Cần Biết Về Cách Thờ Quan Công Thế Nào Cho Đúng
 • Nghi Thức Cúng Mông Sơn Thí Thực

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Cúng Xe Ô Tô Mới Mua Giúp Chủ Nhân Bình An 1
 • Hướng Dẫn Cúng Rằm, Mùng 1 Đúng Cách, Ý Nghĩa Số Nén Hương
 • Xem Ngày Vía Mẹ Quan Âm Chuẩn? Nên Cúng Gì Và Cách Cúng
 • Lễ Cúng Nhà Mới Thuê Đơn Giản Chuẩn Với Cách Cúng Đơn Giản
 • Cách Chuẩn Bị Mâm Cúng Lễ Nhập Trạch Nhà Chung Cư
 • Nam mô bộ bộ đế rị, già rị đa lị, đát đa nga đa da (3 lần)

  Án tam đà ra dà đà, ta bà ha (3 lần)

  Nam môThườngTrụThập Phương Phật. NammôThường TrụThậpPhươngPháp. NammôThườngTrụThậpPhươngTăng. Nam mô Bổn SưThích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ðại Bi QuánThế Âm BồTát. NammôMinhVươngCứuKhổÐịaTạng Vương BồTát. Nam mô Khải GiáoANan ÐàTôn Giả. Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy yTăng, Phậttửsởtạochưácnghiệp

  Giaidovôthỉthamsânsi

  Tùngthân,khẩu,ýchisởsanh

  NhấtthiếtPhậttửgiaisámhối.

  Giai do vô thỉ tham sân si

  Giai do vô thỉ tham sân si

  Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn

  Pháp môn vô lượng thệ nguyện học

  Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

  Tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn

  Tự tánh pháp môn thệ nguyện học

  Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.

  Ánbátramạtlânđànãnhtabàha.

  Án a lỗ lặc kế ta bà ha. (3 lần)

  Ánbộbộđếrị,giàrịđarị,đátđangađada.

  Án tam muội da tát đỏa phạm. (3 lần)

  Nam mô tát phạ đát tha nga đa, phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra, tam bạt ra hồng.

  Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa gia. Ðát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần)

  Án noan noan, noan noan, noan.

  Nam mô Diệu SắcThân Như Lai. Nam mô Quảng BácThân Như Lai. Nam mô Cam LồVương Như Lai. Nam môADi Ðà Như Lai.(3 lần)

  Phổ thí hà sa chúng Phật tử

  Cứu cánh đắc thành vô thượng đạo,

  Phổ thí hà sa chúng hữu tình,

  Thần chú gia trì cam lồ thủy

  Phổ thí hà sa chúng cô hồn,

  Cứu cánh đắc thành vô thượng đạo,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Cúng, Ý Nghĩa, Bài Cúng Mở Cửa Mả
 • Cách Cúng Mẹ Quan Âm Tại Nhà Đón Vận May, Hạnh Phúc Và Tài Lộc!
 • Cách Cúng Mẹ Quan Âm Đúng Nhất Rước May Mắn Về Nhà
 • Vàng Mã Cúng Rằm Tháng 7 Gồm Những Gì?
 • Lễ Nhập Trạch Là Gì? Cách Cúng Lễ Nhập Trạch Chuyển Nhà Mới Chi Tiết
 • Nghi Thức Thí Thực Cô Hồn

  --- Bài mới hơn ---

 • 5. Nghi Thức Mông Sơn Thí Thực
 • Cúng Thôi Nôi Gà Hay Vịt, Lễ Vật Cần Chuẩn Bị Những Gì?
 • Cúng Căn Con Anh Chị Năm 12 Tuổi
 • Phòng Thờ Cúng Trong Căn Hộ Chung Cư
 • Phong Thủy Thờ Cúng Cho Căn Hộ Chung Cư Và Nguyên Tắc Đặt Ban Thờ
 • (Nghi thức này dùng để cúng thí vào buổi chiều hằng ngày tại chùa, còn đại chẩn tế cô hồn thì dùng nghi thức khác) TÁN PHẬT

  Dung nhan Phật tốt lạ lùng

  Hào quang soi sáng khắp cùng mười phương

  Từ bi oai đức khôn lường

  Ra đời tế độ sáu đường chúng sanh

  Được thấy tướng lại nghe danh

  Cũng nhờ phước đức căn lành trồng sâu

  Thế tôn đủ tướng nhiệm mầu

  Làm cho muôn loại cúi đầu quy y.O

  ĐẢNH LỄ TAM BẢO

  Chí tâm đảnh lễ: Tất cả đức Phật ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy) O

  Chí tâm đảnh lễ: Tất cả tôn Pháp ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy) O

  Chí tâm đảnh lễ: Tất cả hiền thánh Tăng ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy) O

  TÁN LƯ HƯƠNG

  Cành dương nước pháp

  Rưới khắp ba ngàn

  Tánh không tám đức sạch trần gian

  Pháp giới rộng thênh thang

  Tội nghiệp tiêu tan

  Lửu đỏ hoá sen vàng

  Nam mô Thanh Lương Địa Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần) O

  CHÚ ĐẠI BI

  Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ-tát. (3 lần) O

  Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

  Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

  Nam mô a rị da, bà lô kiết đế thước bát ra da, bồ đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát toả.

  Nam mô tất kiết lật đoả y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

  Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đoả, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà dủ nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi thắng kiết ra dạ, ta bà ha.

  Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.

  Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần) O

  KỆ KHAI KINH

  Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu

  Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu

  Con nay nghe thấy chuyên trì tụng

  Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

  Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. (3 lần) O

  (Nếu có thời gian thì nên tụng thêm kinh A Di Dà,…) MÔNG SƠN THÍ THỰC

  Nam mô Diệm Nhiên Vương Bồ-tát. (3 lần) O

  Lửa dữ bừng bừng cháy bốn bên

  Cô hồn nóng bức khổ triền miên

  Cô hồn nếu muốn sinh Tịnh độ

  Nghe tụng theo đây kệ Phật truyền

  Nếu ai muốn thấy và muốn hiểu

  Chư Phật có mặt trong ba đời

  Người ấy phải quán chiếu pháp giới

  Tất cả đều do tâm mà thôi. O

  CHÚ PHÁ ĐỊA NGỤC

  Án, dà ra đế da ta bà ha. (3 lần) O

  CHÚ THỈNH CÔ HỒN

  Nam mô bộ bộ đế rị, dà rị đa rị đát tha nga đa da. (3 lần) O

  CHÚ GIẢI OAN KIẾT

  Án, tam đà ra dà đà ta bà ha. (3 lần) O

  Nam mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. (3 lần) O

  Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật

  Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp

  Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng

  Nam mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật

  Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát

  Nam mô Minh Dương Cứu Khổ Địa Tạng Vương Bồ-tát

  Nam mô Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả. (3 lần) O

  QUAY VỀ NƯƠNG TỰA

  Quay về nương tựa Phật, quay về nương tựa Pháp, quay về nương tựa Tăng.

  Quay về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời.

  Quay về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết.

  Quay về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. (3 lần) O

  Phật tử đã tạo bao nghiệp ác

  Đều do vô thỉ tham, sân, si

  Từ thân, miệng, ý phát sinh ra

  Tất cả Phật tử đều sám hối. O

  Chúng sanh đã tạo bao nghiệp ác

  Đều do vô thỉ tham, sân, si

  Từ thân, miệng, ý phát sinh ra

  Tất cả chúng sanh đều sám hối. O

  Cô hồn đã tạo bao nghiệp ác

  Đều do vô thỉ tham, sân, si

  Từ thân, miệng, ý phát sinh ra

  Tất cả cô hồn đều sám hối. O

  Nguyện cứu độ chúng sanh các cõi

  Nguyện dứt trừ nghiệp tội khổ đau

  Nguyện tu pháp Phật nhiệm mầu

  Nguyện thành quả Phật thẩm sâu đạo vàng. O

  CHÚ DIỆT ĐỊNH NGHIỆP

  Án, bát ra mạt lân đà nảnh ta bà ha. (3 lần) O

  CHÚ DIỆT NGHIỆP CHƯỚNG

  Án, a lỗ lặc kế ta bà ha. (3 lần) O

  CHÚ KHAI YẾT HẦU

  Án, bộ bộ đế rị, dà rị đa rị, đát tha nga đa da. (3 lần) O

  CHÚ TAM MUỘI DA GIỚI

  Án, tam muội da tát đoả phạm. (3 lần) O

  CHÚ BIẾN THỰC

  Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần) O

  CHÚ BIẾN THUỶ

  Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần) O

  CHÚ NHẤT TỰ THUỶ LUÂN

  Án, noan noan noan noan noan. (3 lần) O

  CHÚ NHŨ HẢI

  Nam mô tam mãn đa một đà nẫm án noan. (3 lần) O

  Nam mô Đa Bảo Như Lai

  Nam mô Bảo Thắng Như Lai

  Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai

  Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai

  Nam mô Ly Bố Uý Như Lai

  Nam mô Cam Lồ Vương Như Lai

  Nam mô A-di-đà Như Lai. O

  Thần chú gia trì thức ăn tịnh

  Cúng khắp mười phương chúng Phật tử

  Nguyện đều no đủ bỏ xan tham

  Mau thoát u minh sinh Tịnh độ

  Quy y Tam Bảo phát Bồ đề

  Rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng

  Công đức đi về cõi vị lai

  Tất cả Phật tử cùng tiếp nhận. O

  Thần chú gia trì thức ăn tịnh

  Cúng khắp mười phương chúng mọi loài

  Nguyện đều no đủ bỏ xan tham

  Mau thoát u minh sinh Tịnh độ

  Quy y Tam Bảo phát Bồ đề

  Rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng

  Công đức đi về cõi vị lai

  Tất cả mọi loài cùng tiếp nhận. O

  Thần chú gia trì thức ăn tịnh

  Cúng khắp mười phương chúng cô hồn

  Nguyện đều no đủ bỏ xan tham

  Mau thoát u minh sinh Tịnh độ

  Quy y Tam Bảo phát Bồ đề

  Rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng

  Công đức đi về cõi vị lai

  Tất cả cô hồn cùng tiếp nhận. O

  (Cầm khánh đến bàn thờ vong đọc)

  Này các vị Phật tử

  Tôi nay xin cúng dường

  Thức ăn biến mười phương

  Phật tử đều tiếp nhận

  Nguyện đem công đức này

  Hồi hướng về tất cả

  Phật tử và chúng tôi

  Đều trọn thành Phật đạo. O

  Này tất cả mọi loài

  Tôi nay xin cúng dường

  Thức ăn biến mười phương

  Mọi loài đều tiếp nhận

  Nguyện đem công đức này

  Hồi hướng về tất cả

  Mọi loài và chúng tôi

  Đều trọn thành Phật đạo. O

  Này các chúng cô hồn

  Tôi nay xin dâng cúng

  Thức ăn biến mười phương

  Cô hồn đều tiếp nhận

  Nguyện đem công đức này

  Hồi hướng về tất cả

  Cô hồn và chúng tôi

  Đều trọn thành Phật đạo. O

  CHÚ THÍ THỰC VÔ GIÁ

  Án, mục lực lăng ta bà ha. (3 lần) O

  CHÚ PHỔ CÚNG DƯỜNG

  Án, nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần) O

  (Sau khi đọc xong, trở lại chỗ cũ, ngồi xuống tụng) MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

  Đức Bồ-tát hiệu Quán Tự Tại

  Dầy công tu huệ mới mở mang

  Chân như một ánh linh quang

  Chiếu soi năm uẩn đều không có gì

  Bát Nhã huệ soi đi khắp chốn

  Dứt mọi đường khổ khốn tai nàn

  Xá Lợi tâm chớ nghi nan

  Sắc kia nào khác cái không đâu mà

  Cái không nọ nào xa cái sắc

  Sắc là không, không sắc như nhau

  Thọ, tưởng, hành, thức khác đâu

  Chân không xét cũng một mầu thế thôi

  Này Xá Lợi nghĩ coi có phải

  Những pháp không xét lại thực là

  Chẳng sinh, chẳng dứt đó mà

  Sạch dơ thêm bớt cũng là chân không

  Ấy vậy phải xét thông mọi lẽ

  Như hư không sắc vẻ gì đâu

  Thọ, tưởng, hành, thức sạch làu

  Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt còn đâu nương nhờ

  Thân, ý cũng hững hờ như thế

  Lục trần kia cũng kể là không

  Đã không nhãn giới suốt thông

  Đến ý thức giới cũng không thấy gì

  Vô vô minh nương chi mà có

  Bổn tánh không soi nó phải tiêu

  Đã không lão tử hiểm nghèo

  Còn đâu già chết hòng theo quấy rầy

  Khổ, Tập, Diệt, Đạo không thay

  Trí còn không có đắc này được đâu

  Vô sở đắc là câu tuyệt diệu

  Bồ-tát xưa khéo liệu đường tu

  Chân không bổn tánh như như

  Nhờ huệ Bát Nhã thật hư soi làu

  Không ngăn ngại còn đâu lo sợ

  Mộng tưởng không tâm chẳng đảo điên

  Chân như bổn tánh thiên nhiên

  Niết Bàn cõi ấy chứng nên đạo mầu

  Tam thế Phật ngôi cao chứng quả

  Thảy đều nhờ Bát Nhã tu nên

  Bát Nhã này rất thiêng liêng

  Ấy đại thần chú giúp nên đạo thiền

  Ấy thần chú đại minh sáng chói

  Chú vô thượng vòi vọi cao xa

  Vô đẳng đẳng chú ấy mà

  Gồm đủ thần lực thật là tối linh

  Những khổ não thênh thênh trừ hết

  Lời nói này chân thật chẳng ngoa

  Vậy nên Bát Nhã thuyết qua

  Này câu thần chú niệm ra như vầy:

  Yết đế, yết đế, ba la yết đế,

  Ba la tăng yết đế, bồ đề ta bà ha. (3 lần) O

  CHÚ VÃNG SANH TỊNH ĐỘ

  Nam mô a di đa bà dạ. Đa tha dà đa dạ. Đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ, a di rị đa, tỳ ca lan đế, a di rị đa, tỳ ca lan đa. Dà di nị, dạ dà na. Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần) O

  NGÀY ĐÊM AN LÀNH

  Nguyện ngày an lành đêm an lành

  Đêm ngày sáu thời đều an lành

  Tất cả các thời đều an lành

  Xin nguyện Từ Bi thường gia hộ. O

  Nguyện ngày an lành đêm an lành

  Đêm ngày sáu thời đều an lành

  Tất cả các thời đều an lành

  Xin nguyện Tam Bảo thường gia hộ. O

  Nguyện ngày an lành đêm an lành

  Đêm ngày sáu thời đều an lành

  Tất cả các thời đều an lành

  Nam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ-tát. (3 lần)

  NIỆM PHẬT

  Di-đà thân Phật sắc vàng tươi

  Tướng tốt quang minh vẹn đủ mười

  Ánh sáng toả hình năm núi lớn

  Mắt trong tợ nước bốn nguồn khơi

  Hào quang hoá Phật bao nhiêu ức

  Bồ-tát hiện thân gấp mấy mươi

  Bốn tám lời nguyện mong độ chúng

  Hoa sen chín phẩm rước lên ngôi. O

  Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A-di-đà Phật. O

  Nam mô A-di-đà Phật. (Nhiều, ít tuỳ thời gian) O

  Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát. (3 lần) O

  Nam mô Đại Thế Chí Bồ-tát. (3 lần) O

  Nam mô Địa Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần) O

  Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát. (3 lần) O

  XƯNG TÁN

  Xưng tán Tây phương

  Cực Lạc thanh lương

  Hoa sen chín phẩm ngát hương

  Cây báu thành hàng

  Thường nghe thiên nhạc du dương

  Phật A-di-đà toả ánh từ quang

  Giáo hoá chúng sanh không lường

  Giáng kiết tường

  Hiện tiền bốn chúng xưng dương

  Nguyện sinh an dưỡng

  Hiện tiền bốn chúng xưng dương

  Cùng sinh an dưỡng. O

  KHUYẾN TU

  Ngày nay lại đã qua rồi

  Mạng căn huyết mạch lần hồi khô khan

  Dường như cá cạn ở ao

  Khổ thêm thời có chút nào vui đâu

  Cần tu cứu lửa cháy đầu

  Đừng cho sái buổi như chầu đế vương

  Tấm thân mỏng mảnh vô thường

  Sớm còn tối mất lo phương tu hành. O

  HỒI HƯỚNG

  Thí thực công đức vô biên

  Xin đem hồi hướng mọi miền gần xa

  Chúng sanh pháp giới bao la

  Đều về Cực Lạc Di-đà Tây thiên

  Nguyện tiêu ba chướng não phiền

  Nguyện khai trí tuệ vô biên sáng ngời

  Nguyện trừ tội chướng bao đời

  Hành theo Bồ-tát đời đời vị tha

  Nguyện sinh Tịnh độ Di-đà

  Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình

  Hoa khai ngộ pháp vô sanh

  Cùng chư Bồ-tát bạn lành với ta

  Nguyện đem công đức tạo ra

  Hướng về khắp cả gần xa hưởng nhờ

  Con cùng muôn loại thân sơ

  Đều thành Phật đạo đến bờ an vui. O

  PHỤC NGUYỆN

  Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. O

  Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. O

  Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A-di-đà Phật.

  Tác đại chứng minh. O

  Giờ này đệ tử, cùng với đại chúng, cung kính trước Phật, thành tâm đọc tụng nghi thức cúng thí thực cô hồn và xưng danh hiệu Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng đạo Phật sáng thêm, xe Pháp thường chuyển, gió hoà mưa thuận, đất nước hưng thịnh, thế giới hoà bình, chúng sinh an lạc. O

  Thứ nguyện: Cầu an đệ tử ………. cùng chư thiện nam tín nữ, nghiệp chướng tiêu trừ, tai qua bệnh khỏi, thân tâm an lạc, thường được kiết tường, vạn sự như ý, phát tâm Bồ đề, quay về chánh đạo, thấm nhuần mưa pháp, phước huệ song tu, gia quyến an khang, lòng tin Tam Bảo càng sâu, tâm từ đối chúng sinh tăng trưởng. O

  Lại nguyện: Cầu siêu hương linh ………. cùng chư hương linh, cửu huyền thất tổ, các gia các tộc, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, nương nhờ sức Phật, đến được đạo tràng, nghe kinh nghe Pháp, sớm thoát đường mê, sinh về Tịnh độ. O

  Khắp nguyện: Kẻ mất siêu thăng, người còn phúc lạc, âm dương lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng thành Phật đạo.

  Nam mô A-di-đà Phật. O

  TAM QUY Y

  Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy) O

  Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 lạy) O

  Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, tất cả không ngại. (1 lạy) O

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cúng Thí Thực Là Gì Và Ý Nghĩa Của Nghi Thức Cúng Thí Thực
 • Cung Cấp Đồ Cúng Trọn Gói
 • Ý Nghĩa Siêu Độ, Bạt Độ Trong Nghi Thức Mông Sơn Thí Thực
 • Nghi Thức Mông Sơn Thí Thực
 • Cúng Đầy Tháng Cho Bé Và Tất Tần Tật Những Điều Ba Mẹ Cần Phải Biết
 • Nghi Thức Cúng Thí Thực Trong Phật Giáo

  --- Bài mới hơn ---

 • Cúng Thổ Công Cần Những Gì Và Ý Nghĩa Như Thế Nào?
 • Trên Bàn Thờ Thổ Công Gồm Những Gì Là Đầy Đủ?
 • Bài Cúng Ngoài Sân Về Nhà Mới
 • Cúng Vào Nhà Mới Cần Chuẩn Bị Những Gì? Vanmaymoingay
 • Có Cần Thiết Phải Cúng Về Nhà Mới Thuê Không?
 • Theo quan niệm Phật Giáo, với những người không tu tập thiện pháp, hạng người sát sinh, trộm cắp, gây ra nhiều ác nghiệp, khi chết sẽ không được vào cõi an lạc mà bị đầy xuống địa ngục hay vào ngạ quỷ. Những chúng sinh ở cõi ngạ quỷ này phải chịu nhiều khổ đau, đói rét, luôn mong muốn nhận được cúng phẩm của người thân. Chính vì vậy, nghi thức cúng thí sẽ giúp họ nhận được phẩm vật mà con người hiến cúng.

  Những lưu ý khi làm nghi thức cúng thí thực

  Khi làm nghi thức cúng thí thức sẽ được chia làm hai bàn cúng. Một bàn dành cho chư thiên và các loài quỷ thần có oai lực, ở bàn này chỉ cần cúng hương, đèn, hoa, trái và nước sạch. Còn một bàn dành cho các vong linh, quỷ đói, nên ở trên bàn này cần có cơm trắng, cháo, bánh, trái, gạo, muối. Khi cúng thí chúng ta không nên sát sinh, nên cúng đồ chay để tăng thêm phước đức cho chúng sanh.

  NGHI THỨC CÚNG THÍ THỰC

  Cúng hương

  Nguyện dâng hương mầu này

  Cúng dường tất cả Phật

  Tôn Pháp, Chư Bồ Tát

  Thinh Văn và Duyên Giác

  Cùng các bậc Thánh Hiền

  Duyên khởi đài sáng chói

  Khắp xông mười phương cõi

  Tỏa ngát các chúng sanh

  Đều phát tâm Bồ Đề

  Xa lìa các vọng nghiệp

  Trọn nên Đạo Vô Thượng.

  Cầu nguyện

  Hôm nay, Phật tử chúng con…….., tại………… sắm sửa hương hoa phẩm vật, cúng thí âm hồn các đảng, vất vưởng thê lương, không nhà không cửa, không nơi nương tựa, đói khát thảm thương. Hoặc nơi chiến trường hoang dã, ngã gục tan thây, hoặc nơi thâm sơn cùng cốc, rắn độc gấu beo. Hoặc nơi sông sâu biển rộng, cá sấu vây quanh, xé nát thân ra, từng mảnh nhỏ. Tất cả oan hồn yếu tử, nay mời về núp bóng Từ Quang, dự đàn thí thực, nương nhờ Phật lực, sớm được siêu sinh tịnh độ. Ngưỡng mong Đức Phật cao dày, từ bi gia hộ.

  Án thỉnh cô hồn

  Hỡi cô hồn trước sau về tựu

  Nghe lời khuyên để sửa lỗi mình

  Quan Âm, Địa Tạng oai linh

  Thích Ca Phật Tổ, câu kinh giải nàn.

  Hỡi uổng tử hồn oan phưởng phất

  Noi tâm lành của Phật làm gương

  Ta bà cực khổ trăm đường

  Mau tu thì được Phật thương độ trì.

  Hỡi hương hồn chết chìm đáy biển

  Và bao người ngộ độc bỏ thân

  Nghe chuông thức tỉnh dần dần

  Đừng ham danh lợi phù trần nhiễu nhương.

  Hỡi cô hồn chết thiêu chết chém.

  Hổ giáo thân bị yểm bị trù

  Lắng nghe kinh kệ sớm tu

  Khỏi vòng xích sắt tội tù nghiệp oan.

  Hỡi hồn thác trong cơn binh lửa

  Chết phong ba, chết giữa núi non

  Khi nghe chuông giục boong boong

  Hương thơm tỏa khắp, hồn còn nghe kinh.

  Hỡi hồn ở đầu gành cuối bãi

  Nương gió mây, phảng phất lời xưa

  Hồn ơi, hồn hỡi tránh chừa

  Những người gian ác dối lừa Phật tiên.

  Các hồn bị gấu, beo, rắn cắn

  Cùng những hồn số vắn vô danh

  Hồn ơi, hồn hỡi tránh chừa

  Rồi đây hồn sẽ vô ngần thảnh thơi.

  Hỡi những hồn vì lời dèm xiểm

  Đã hủy mình chết lụn căm gan

  Sớm nghe kinh kệ, lời vàng

  Phật liền dẫn lối chỉ đàng hồn tu.

  Xin hồn tỉnh hướng về Phật Tổ

  Ngài từ bi cứu độ vong linh

  Bao hồn sinh tử tử sinh

  Hôm nay hồn được nghe kinh pháp mầu.

  Mông Sơn thí thực

  Nam Mô Diêm Nhiên Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

  Mãnh – Hỏa diệm diệm chiếu thiết thành,

  Thiết thành lý diện nhiệt cô hồn,

  Cô hồn nhược yếu sanh tịnh độ,

  Phúng tụng Hoa Nghiêm bán kệ kinh

  Nhược nhơn dục liều tri,

  Tam thế nhứt thiết Phật,

  Ưng quán pháp giới tánh,

  Nhứt thiết duy tâm tạo.

  Niệm Phật

  A Di Đà Phật thân kim sắc,

  Tướng hảo quang minh vô đẳng luân,

  Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di,

  Cám mục trừng thanh tứ đại hải.

  Quang trung hóa Phật vô số ức,

  Hóa Bồ Tát chúng diệc vô biên,

  Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh,

  Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

  Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, đại từ đại bi, A Di Đà Phật.

  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.

  Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát.

  Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.

  Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thay Bàn Thờ Thần Tài Ông Địa Định Phải Biết Những Thủ Tục Này
 • Không Có Bàn Thờ Thần Tài Thì Cúng Ở Đâu Chuẩn Nhất?
 • Cúng Ngày Vía Thần Tài Cần Chuẩn Bị Những Gì?
 • Tục Cúng Táo Quân Và Những Điều Nên Biết
 • ​​​​​​​hạn Tam Tai Tuổi Kỷ Tỵ, 3 Năm Tam Tai Của Tuổi Tỵ 1989 Năm 2022
 • Cúng Thí Thực Là Gì Và Ý Nghĩa Của Nghi Thức Cúng Thí Thực

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghi Thức Thí Thực Cô Hồn
 • 5. Nghi Thức Mông Sơn Thí Thực
 • Cúng Thôi Nôi Gà Hay Vịt, Lễ Vật Cần Chuẩn Bị Những Gì?
 • Cúng Căn Con Anh Chị Năm 12 Tuổi
 • Phòng Thờ Cúng Trong Căn Hộ Chung Cư
 • Cúng thí thực là gì?

  Thí thực là bố thí, theo đó cúng thí thực là việc bố thí thông qua việc thờ cúng.

  Chúng ta có quan niệm này vì theo tinh thần Đạo Phật những người bị chết oan, tai nạn, chết trẻ…, chưa tái sinh và không có người cúng thức ăn cho họ nên luôn có cảm giác đói khổ. Hơn nữa, chẳng mấy ai trong số đó hiểu rằng chết là để chuyển sinh hay họ chẳng thể nào có cơ hội thưởng thức thức ăn như khi còn sống nên tâm họ vẫn hướng tới những món đồ đó đầy khao khát.

  Những người này phần đông sinh vào cảnh giới thấp như địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh và luôn tự cảm thấy mình đói khát. Và hãy thử tưởng tượng như chính chúng ta đang là những kẻ đói thì luôn thèm ăn, không thể nghĩ tới điều gì khác huống gì là đạo lý của cuộc đời.

  Đức Phật dạy: “Này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sinh sau khi chết từ thân người, được tái sinh làm người lại. Và nhiều hơn là các chúng sinh sau khi chết từ thân người, phải tái sinh vào cõi ngạ quỷ”. Những chúng sinh trong loài quỷ này, đa số chịu nhiều sự đói khát và có hình thù quái lạ phần nhiều c ầu mong sự cúng thí thực phẩm của người đời.

  Vì thế, chúng ta thường tổ chức các nghi lễ với vật phẩm vật hiến cúng và đối tượng thọ nhận phải có sự tương ưng.

  Trong văn hóa cúng bái dân gian ở nước ta, mỗi khi cúng, người ta thiết lập bàn gọi là bàn thượng và bàn hạ. Bàn thượng cúng hoa, bông trái và nước trong tinh khiết dành cúng chư thiên và các chúng sinh ở cảnh giới cao, gọi là bàn Thiên.

  Bàn hạ là cúng thức ăn thông thường như người đang sống thường dùng như cơm, cháo, bánh trái để cúng cho các hương linh, gọi là bàn hương linh.

  Người cúng thỉnh sư đọc tụng chân ngôn, cầu sự gia trì của Phật và Bồ-tát giúp cho chúng hương linh (ngạ quỷ) được thọ dụng no đủ và thoát khổ.

  Ý nghĩa của nghi thức cúng thí thực trong Phật giáo

  Lễ cúng thí thực vốn có nguồn gốc Phật giáo nhưng nếu không hiểu rõ ý nghĩa tích cực và phương pháp lễ cúng này mà áp dụng lễ cúng theo kiểu Tế Đàn cực đoan, rườm rà thì lại trở thành mê tín, chắc chắn không có phước báo tốt đẹp.

  Việc thực hiện cúng thí thực này chủ yếu là dành cho những người không được vào cõi an lạc mà bị đầy xuống địa ngục hay vào ngạ quỷ. Những chúng sinh ở cõi ngạ quỷ này phải chịu nhiều khổ đau, đói rét, luôn mong muốn nhận được cúng phẩm của người thân. Chính vì vậy, nghi thức cúng thí sẽ giúp họ nhận được phẩm vật mà con người hiến cúng.

  Một lễ cúng đầy đủ ý nghĩa cần có người hiểu và dùng pháp ngữ khai thị hương linh nhận thức về đạo lý để họ xả ly chấp thủ, luyến ái và sớm được giải thoát tự tại. Vấn đề ở đây cần nhận thức rõ ràng tinh thần của người hiến cúng, và đối tượng được hiến cúng trong pháp thí thực một cách có trí tuệ.

  Người hiến cúng thí thực bằng pháp bất thiện sẽ mắc nghiệp xấu, điều này được ghi lại trong kinh Tăng Chi qua Phẩm Tế Đàn, khi Đức Phật đã trả lời cho Bà-la-môn Uggatasarira.

  Bởi vị Bà-la-môn này có ý định đốt lửa, dựng trụ tế đàn, giết hàng trăm con bò, con cừu, con heo làm thực phẩm hiến cúng để cầu mong được quả phước lớn. Đức Phật đã thẳng thắn phê phán, cho đó là hành động bất thiện bằng việc giết hại cho đến tế lễ đó, không có một mảy mún chi lợi ích cho người chết cà, chỉ có kết tội duyên của người đó làm cho càng thêm sâu nặng hơn thôi. Người hiến cúng bằng thiện pháp sẽ đưa đến phước lành, dùng phẩm hạnh thanh tịnh cúng tế.

  Pháp hiến cúng này thể hiện được phẩm hạnh từ bi giúp các sinh linh thoát khỏi cảnh giới đói khổ. Nghi thức cúng thí thực có ý nghĩa này rất quan trọng là pháp tu hạnh bố thí, chúng ta nhận rõ rằng việc bố thí cho người cõi dương thì dễ dàng hơn vì ta đem cái thật cho người thật, nhưng cúng thí cho người cõi âm là đem cái vật hữu hình thí cho chúng sanh của thế giới vô hình là việc không hề dễ dàng.

  Theo Đạo Phật, việc cúng thí thực không đúng pháp sẽ chẳng mang lại lợi ích gì bởi trong một lễ cúng dưới hình thức nào, ngoài vật phẩm cúng thí, điều quan trọng mà ta thấy ở Phật giáo là sự khai thị hương linh trong lễ cúng để vong linh được nghe giáo lý đức Phật dạy mà cởi bỏ bám víu, dính mắc tham sân, vọng tưởng để được thoát cảnh giới đọa lạc.

  Có như vậy, mới gọi là “âm siêu dương thái”, và ngược lại nếu không có trí tuệ chánh Pháp soi sáng thì hiệu quả đem lại sẽ chẳng như mong muốn là điều chắc chắn.

  Khi làm nghi thức cúng thí thức sẽ được chia làm hai bàn cúng. Một bàn dành cho chư thiên và các loài quỷ thần có oai lực, ở bàn này chỉ cần cúng hương, đèn, hoa, trái và nước sạch.

  Còn một bàn dành cho các vong linh, quỷ đói, nên ở trên bàn này cần có cơm trắng, cháo, bánh, trái, gạo, muối. Khi cúng thí chúng ta không nên sát sinh, nên cúng đồ chay để tăng thêm phước đức cho chúng sinh. Chuẩn bị thức ăn cúng thí thực gồm: cháo trắng, bánh cốm, ổi, nước suối, gạo muối, dành cho cúng vào mùng 2, 16… rồi lập một cái bàn để trước nhà bày đồ cúng ra, một bát hương và y theo nghi thức mà cúng thí. Chú ý người cúng hướng mặt ra đường. Người thực hiện nghi thức cúng thí thực cần phải có thành tâm, tâm phải hoan hỷ, trong suy nghĩ phải nghĩ tưởng về thực phẩm và thức uống đang cúng, thì việc cúng thí mới thành tựu và cô hôn mới được tiếp nhận no đủ và mãn nguyện.

  Cúng hương

  Nguyện dâng hương mầu này

  Cúng dường tất cả Phật

  Tôn Pháp, Chư Bồ Tát

  Thinh Văn và Duyên Giác

  Cùng các bậc Thánh Hiền

  Duyên khởi đài sáng chói

  Khắp xông mười phương cõi

  Tỏa ngát các chúng sanh

  Đều phát tâm Bồ Đề

  Xa lìa các vọng nghiệp

  Trọn nên Đạo Vô Thượng.

  Nghi thức thí thực trong Phật giáo

  Cầu nguyệ n

  Hôm nay, Phật tử chúng con…, tại… sắm sửa hương hoa phẩm vật, cúng thí âm hồn các đảng, vất vưởng thê lương, không nhà không cửa, không nơi nương tựa, đói khát thảm thương.

  Hoặc nơi chiến trường hoang dã, ngã gục tan thây, hoặc nơi thâm sơn cùng cốc, rắn độc gấu beo. Hoặc nơi sông sâu biển rộng, cá sấu vây quanh, xé nát thân ra, từng mảnh nhỏ. Tất cả oan hồn yếu tử, nay mời về núp bóng Từ Quang, dự đàn thí thực, nương nhờ Phật lực, sớm được siêu sinh tịnh độ. Ngưỡng mong Đức Phật cao dày, từ bi gia hộ.

  Án thỉnh cô hồn

  Mông Sơn thí thực

  Nhược nhơn dục liều tri,

  Tam thế nhứt thiết Phật,

  Ưng quán pháp giới tánh,

  Nhứt thiết duy tâm tạo.

  Niệm Phật

  Tổng kết

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cung Cấp Đồ Cúng Trọn Gói
 • Ý Nghĩa Siêu Độ, Bạt Độ Trong Nghi Thức Mông Sơn Thí Thực
 • Nghi Thức Mông Sơn Thí Thực
 • Cúng Đầy Tháng Cho Bé Và Tất Tần Tật Những Điều Ba Mẹ Cần Phải Biết
 • Vì Sao Phải Biết Thôi Nôi Tính Ngày Âm Hay Dương
 • Hướng Dẫn Nghi Thức Lễ Cúng Thí Thực Tại Nhà

  --- Bài mới hơn ---

 • Chuẩn Bị Lễ Cúng Thổ Công Gồm Những Gì? Với Cách Cúng Đúng.
 • Hướng Dẫn Làm Mâm Cúng Thôi Nôi Cho Bé
 • Mâm Cúng Giỗ Tổ Nghề Nail Ngày 3 Tháng 10 Âm Lịch
 • Cách Thờ Cúng Tổ Tiên Theo Quan Điểm Phật Giáo
 • Nguyên Tắc Khấn,cúng,vái Và Lạy
 • I. Hướng dẫn sắm lễ cúng thí thực

  – Không cúng bằng giấy tiền, vàng mã.

  – Không sát mạng chúng sinh để cúng.

  – Hoa, quả không kiêng chủng loại và số lượng.

  Sắm lễ:

  – Cúng thí thực cô hồn:

  + Địa điểm: cửa nhà, hiên nhà, sân, sân thượng…

  + Đồ lễ: hương, hoa, trà, quả, cháo, gạo muối, bánh kẹo, bim bim, khoai, ngô (số lượng tuỳ ý)… mâm cơm chay, chậu nước sạch.

  – Cúng thả phóng sinh: Tuỳ loại.

  II. Nghi thức cúng thí thực

  (Quỳ hoặc đứng dâng hương)

  1. Nguyện hương

  Nguyện đem lòng thành kính

  Gửi theo đám mây hương

  Phảng phất khắp mười phương

  Cúng dường ngôi Tam Bảo

  Thề trọn đời giữ đạo

  Theo tự tính làm lành

  Cùng pháp giới chúng sinh

  Cầu Phật từ gia hộ

  Tâm Bồ Đề kiên cố

  Chí tu đạo vững bền

  Xa biển khổ nguồn mê

  Chóng quay về bờ giác

  Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát

  Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát

  Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát!

  3. Lễ Phật

  (Pháp khí: khánh)

  Đại từ đại bi thương chúng sinh,

  Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,

  Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.

  Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

  Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ)

  Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ)

  Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ)

  4. Tán Pháp

  Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,

  Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.

  Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,

  Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!(3 lần)

  5. Tụng kinh

  (Khai chuông mõ)

  Bài Kinh: Chuyện Ngạ Quỷ Ăn Thịt Năm Đứa Bé

  Bậc Ðạo Sư kể chuyện này trong lúc trú tại thành Xá Vệ (Sàvatthi). Trong làng nọ không xa thành Xá Vệ, có một người vợ địa chủ không sinh con. Quyến thuộc của ông nói: “Ðể ta kiếm một cô gái khác cho ông”. Nhưng ông không muốn, do lòng yêu thương vợ. Về sau, khi nghe chuyện này, bà vợ giục chồng đi cưới vợ khác để khỏi tuyệt dòng giống. Nhưng khi cô vợ mới có thai, người vợ vô sinh lòng đầy ganh tỵ, đem thức ăn uống đãi một vị du sĩ và nhờ ông ấy thực hiện việc phá thai. Cô vợ kể chuyện với mẹ, bà liền triệu tập gia quyến đến bảo người vợ vô sinh:

  – Chị đã làm chết con nó còn ở trong bụng.

  Người ấy đáp:

  – Tôi vô tội.

  Họ bảo:

  – Nếu chị vô tội, vậy hãy thề đi.

  Người ấy bèn thề độc, thách thức tai họa xảy đến nếu bà có tội. Không lâu sau đó, người ấy từ trần và tái sanh làm một nữ ngạ quỷ xấu xí ở không xa thành phố này. Cùng thời ấy, có tám Tỳ-kheo đang an cư mùa mưa trong tỉnh đi đến thành Xá Vệ để yết kiến bậc Ðạo Sư, vừa vào một nơi trong rừng có bóng mát và nước chảy không xa làng ấy. Sau đó, nữ ngạ quỷ hiện hình trước các vị Trưởng lão, một vị trong số ấy liền hỏi:

  Trần truồng và xấu xí hình dung,

  Ngươi thở mùi hôi thối nặc nồng,

  Bao phủ toàn thân đầy bọ nhặng,

  Ngươi là ai đứng ở đây chăng?

  Nữ ngạ quỷ đáp:

  Tôn giả, con là ngạ quỷ nương,

  Thần dân khốn khổ của Diêm vương,

  Vì con đã phạm hành vi ác,

  Con đến cõi ma đói ẩn thân.

  Sáng ngày năm đứa bé con sinh,

  Chiều tối năm trai lại hiện hình,

  Tất cả, con đều xâu xé hết,

  Nhưng không vừa đủ để nuôi mình.

  Lòng con đang cháy, nóng như rang,

  Bốc khói vì cơn đói bạo tàn,

  Con chẳng tìm đâu ra nước uống,

  Hãy nhìn tai họa giáng đầu con.

  Khi nghe xong chuyện này, vị Trưởng lão hỏi:

  Ngày xưa đã phạm ác hành gì,

  Do khẩu, ý, thân đã thực thi,

  Nay phải đền bù vào tội lỗi,

  Ngươi xâu xé thịt lũ hài nhi?

  Sau đó, nữ ngạ quỷ kể cho vị Trưởng lão về những việc đã làm:

  Vợ bé chồng con đang có thai,

  Con mưu việc ác chống nàng hoài,

  Chính con với trí tâm điên đảo,

  Ðã khiến nàng kia sẩy bé trai.

  Thai chừng hai tháng máu tuôn tràn,

  Bà mẹ giận đưa các họ hàng,

  Bà ấy bảo con thề độc hại,

  Và con bị phỉ báng muôn vàn.

  Chính con đã nhận lấy lời thề,

  Khủng khiếp, tràn đầy giả dối kia:

  “Nếu việc ấy do tôi tự tạo,

  Thì tôi ăn thịt đám hài nhi”.

  Do kết quả hành nghiệp của mình,

  Cùng lời thề độc ác gian manh,

  Con xâu xé thịt bầy con trẻ,

  Vì quá khứ con vấy máu tanh.

  Chư vị Trưởng lão xúc động xót thương nữ ngạ quỷ, bèn đến nhà vị địa chủ kia bảo ông hồi hướng đến ngạ quỷ công đức buổi thọ trai mà ông cúng dường chư vị. Lập tức nữ ngạ quỷ thoát khỏi cảnh khốn khổ kia, nhận được nhiều ân phước và hiện hình ban đêm cho người chồng thấy. Sau đó, chư Trưởng lão đến thành Xá Vệ đúng thời và trình lên đức Thế Tôn vấn đề ấy.

  (Trích: Kinh Tạng Nam Truyền, Tiểu Bộ Kinh 3, Ngạ Quỷ Sự, Phẩm Con Rắn, Chuyện Ngạ Quỷ Ăn Thịt Năm Đứa Bé, trang 264 – 266)

  (Hết bài kinh)

  6. (Chắp tay, khai thị cho vong linh)

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con xin được nương oai lực của Tam Bảo, nói cho các vong linh, về ý nghĩa lời Đức Phật dạy trong bài kinh, liên hệ với việc làm hôm nay của con.

  Kính thỉnh các vong linh ngạ quỷ, đang hiện diện nơi pháp hội, đàn tràng bố thí vật thực nơi đây. Nội dung bài kinh trên, nói về một người vợ cả, khi còn sống ở đời, đã làm việc ác vì lòng đố kỵ, mà đã làm cho người vợ bé bị sẩy thai, rồi sau đó để chối tội, bà ta đã thề độc. Do các việc ác đó, nên khi chết, bà đã tái sinh làm ngạ quỷ, chuyên xé xác các con của mình để ăn, mà vẫn không hết được, các cơn đói khát thiêu đốt. Nhưng hạnh phúc đã đến với ngạ quỷ, nó đã gặp được vị Tỳ-kheo trưởng lão, khuyến hóa được vị trưởng giả, hồi hướng phước báu, từ công đức cúng dường đến cho nó, nhờ phúc báu cao quý đó, mà ngạ quỷ được thoát khỏi cảnh khổ.

  Học theo lời Đức Phật dạy trong kinh, hôm nay gia đình con tuỳ duyên như pháp, xin cúng dường Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo, hộ trì chư Tăng tại chùa Ba Vàng, Phường Quang Trung, TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh, với số tịnh tài là… và xin hồi hướng phúc lành tạo ra đó, đến cho các vong linh ngạ quỷ, nguyện phúc lành này, sẽ giúp cho các vong linh, tiêu trừ phần nào nghiệp khổ, để hiện tại họ thọ thực được phần thức ăn hiến cúng, của gia đình chúng con và phát sinh được nhân duyên, được quy y Tam Bảo tu theo Phật pháp sớm thoát cảnh khổ.

  Giờ này, con xin tác lễ cúng dường vật thực, đến cho các vong linh ngạ quỷ, đang hiện diện tại đàn lễ.

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

  7. Cúng thực, phát nguyện

  (Đọc chú Biến thực, Biến thủy)

  Chú biến thực: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (7 lần)

  Chú biến thủy: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần)

  Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần)

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thỉnh các chúng đã lãnh thọ phước báu, vật thực tại đàn lễ này, cùng chúng con phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề:

  Phát tâm Bồ Đề

  Hộ trì Tam Bảo

  Chuyển tải Phật pháp

  Rộng khắp thế gian(phần in đậm đọc 3 lần)

  Nguyện chư vị tinh tấn Bồ Đề, cầu Vô Thượng Đạo. (1 vái)

  8. Phục nguyện

  (Chắp tay)

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Gia đình chúng con, tạo lập công đức, xin mang phúc báu, hồi hướng nguyện cầu, cho tất cả các vong hồn tiên tổ, thân quyến quá vãng và các chúng vong linh ngạ quỷ, cô hồn, đã thọ nhận phước báu, vật thực trong đàn lễ hiến cúng của chúng con, được nương tựa Tam Bảo tu hành mau thoát khổ và được kết duyên pháp lữ với chúng con, đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành, cho tới ngày thành Phật. Chúng con cũng xin hồi hướng phúc lành, trong đàn lễ hiến cúng này, đến cho gia đình chúng con, nguyện cầu cho cha mẹ (nguyện gì đọc nấy)… và toàn thể gia đình, tiêu trừ nghiệp chướng, bình an hạnh phúc, con cháu thảo hiền, công việc hanh thông và cùng nhau tinh tấn tu hành theo chính Pháp của Phật, cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.

  Chúng con cũng nguyện cầu, cho tất cả các vong hồn tiên tổ, thân quyến quá vãng và các chúng vong linh(ngạ quỷ, cô hồn), đã thọ nhận phước báu, vật thực trong đàn lễ hiến cúng của chúng con, được kết duyên pháp lữ với chúng con, đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành, cho tới ngày thành Phật. Chúng con cũng xin hồi hướng phúc lành, trong đàn lễ hiến cúng này, đến cho gia đình chúng con (nguyện gì đọc nấy)… và toàn thể gia đình, cùng nhau tinh tấn tu hành theo chính Pháp của Phật, cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

  (Nếu thả phóng sinh thì chủ sám tiếp tục tác bạch theo hướng dẫn của chương trình thả phóng sinh. Không đọc phần tam tự quy. Nếu không phóng sinh thì đọc tiếp phần tam quy)

  9. Tam tự quy

  Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng.(1 tiếng chuông) (1 lễ)

  Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển.(1 tiếng chuông) (1 lễ)

  Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 tiếng chuông) (1 lễ)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cúng Ngày Thần Tài Thế Nào Cho Đúng?
 • Cách Cúng Vía Thần Tài, Thổ Địa Mùng 10 Tết
 • Hướng Dẫn Văn Khấn Cúng Thần Tài Thổ Địa Hàng Ngày
 • Hướng Dẫn Cách Cúng Thần Tài, Thổ Địa Hàng Ngày Đúng Nhất
 • Cách Cúng Vong (Thai Nhi) Trong Nhà: Lễ Vật, Văn Khấn
 • Nghi Thức Cúng Thí Cô Hồn

  --- Bài mới hơn ---

 • Cúng Cô Hồn: Có Nên Giật Cô Hồn Không?
 • Nghi Thức Tụng Niệm Lễ Giao Thừa
 • Ý Nghĩa Và Công Đức Đốt Đèn Cúng Phật
 • Bàn Về Chuyện Tái Sinh, Đầu Thai Và Cúng Cơm
 • Giải Đáp Mọi Thắc Mắc Về Phật Di Lặc Trong Thờ Cúng & Phong Thủy
 • Cùng phongthuyphuongdong tìm hiểu về cũng như nghi thức cúng thí cô hồn.

  NGHI THỨC CÚNG CÔ HỒN

  (Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm)

  I. Tịnh pháp giới chân ngôn

  Án lam tóa ha. (3 lần)

  II. Tịnh tam nghiệp chân ngôn

  Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần)

  (Chủ lễ thắp ba cây hương quỳ ngay thẳng cầm hương ngang trán niệm bài cúng hương).

  Nhược nhân dục liễu tri,

  Tam thế nhất thiết Phật,

  Ưng quán pháp giới tính,

  Nhất thiết duy tâm tạo. (3 lần)

  Phá địa ngục chân ngôn :

  Án già la đế da sa bà ha. (3 lần)

  Phổ triệu thỉnh chân ngôn :

  Nam mô bộ bộ đế lị, già rị đa lị, đát đá nga, đá da. (3 lần)

  Giải oan kết chân ngôn :

  Án tam đà la, già đà, sa bà ha.

  (3 lần)

  Nam mô Ðại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. (3 lần)

  Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật.

  Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp.

  Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng.

  Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

  Nam mô Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

  Nam mô minh vương cứu khổ Ðịa Tạng Vương Bồ Tát.

  Nam mô Khải Giáo A Nan Ðà Tôn Giả. (3 lần)

  Quy y Phật,

  Quy y Pháp,

  Quy y Tăng,

  Quy y Phật lưỡng túc tôn,

  Quy y Pháp ly dục tôn,

  Quy y Tăng chúng trung tôn,

  Quy y Phật Kính,

  Quy y Pháp Kính,

  Quy y Tăng Kính. (3 lần)

  Phật tử sở tạo chư ác nghiệp,

  Giai do vô thỉ tham sân si,

  Tùng thân, khẩu, ý chi sở sinh.

  Nhất thiết Phật tử giai sám hối.

  Hữu tình sở tạo chư ác nghiệp,

  Giai do vô thỉ tham sân si,

  Tùng thân, khẩu, ý chi sở sinh.

  Nhất thiết hữu tình giai sám hối.

  Cô hồn sở tạo chư ác nghiệp,

  Giai do vô thỉ tham sân si,

  Tùng thân, khẩu, ý chi sở sinh.

  Nhất thiết cô hồn giai sám hối.

  Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ.

  Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn,

  Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.

  Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. (3 lần)

  Tự tính chúng sinh thệ nguyện độ,

  Tự tính phiền não thệ nguyện đoạn,

  Tự tính pháp môn thệ nguyện học,

  Tự tính phật đạo thệ nguyện thành. (3 lần)

  III. Diệt định nghiệp chân ngôn

  Án bát la mạt lân đà nãnh sa bà ha. (3 lần)

  Diệt nghiệp chướng chân ngôn :

  Án a rô lặc kế sa bà ha. (3 lần)

  IV. Khai yết hầu chân ngôn

  Án bộ bộ đế rị, già đa rị, đát đá nga đá gia. (3 lần)

  V. Tam muội da giới chân ngôn

  Án tam muội da tát đóa phạm.

  (3 lần)

  VI. Biến thực chân ngôn

  Nam mô tát phạ đát tha nga đa, phạ rô chỉ đế, án tam bạt la, tam bạt la hồng. (3 lần)

  VII. Cam lồ thuỷ chân ngôn

  Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đá gia. Ðát điệt tha, án tô rô tô rô, bát la tô rô, bát la tô rô, sa bà ha. (3 lần)

  VIII. Nhất tự thuỷ luân chân ngôn

  Án tông tông, tông tông, tông.

  (3 lần)

  IX. Nhũ hải chân ngôn

  Nam mô tam mãn đà một đà nẫm án tông. (3 lần)

  Nam mô Ða Bảo Như Lai.

  Nam mô Bảo Thắng Như Lai.

  Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai.

  Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai.

  Nam mô Ly Bố Úy Như Lai.

  Nam mô Cam Lồ Vương Như Lai.

  Nam mô A Di Ðà Như Lai. (3 lần)

  Thần chú gia trì tịnh pháp thực,

  Phổ thí hà sa chúng Phật tử

  Nguyện giai bão mãn xả san tham,

  Tốc thoát u minh sinh Tịnh độ,

  Quy y Tam Bảo phát Bồ Ðề,

  Cứu kính đắc thành vô thượng đạo,

  Công đức vô biên tận vị lai,

  Nhất thiết Phật tử đồng pháp thực.

  Thần chú gia trì pháp thí thực,

  Phổ thí hà sa chúng hữu tình

  Nguyện giai bão mãn xả san tham,

  Tốc thoát u minh sinh Tịnh độ,

  Quy y Tam Bảo phát Bồ Ðề,

  Cứu kính đắc thành vô thượng đạo,

  Công đức vô biên tận vị lai,

  Nhất thiết hữu tình đồng pháp thực.

  Thần chú gia trì cam lồ thuỷ,

  Phổ thí hà sa chúng cô hồn

  Nguyện giai bão mãn xả san tham,

  Tốc thoát u minh sinh Tịnh độ,

  Quy y Tam Bảo phát bồ đề,

  Cứu kính đắc thành vô thượng đạo,

  Công đức vô biên tận vị lai,

  Nhất thiết cô hồn đồng pháp thực.

  Nhữ đẳng Phật tử chúng

  Ngã kim thí nhữ chúng

  Thử thực biến thập phương

  Nhất thiết Phật tử cộng

  Nguyện dĩ thử công đức,

  Phổ cập ư nhất thiết

  Ngã đẳng dữ Phật tử,

  Giai cộng thành Phật đạo.

  Nhữ đẳng hữu tình chúng

  Ngã kim thí nhữ chúng

  Thử thực biến thập phương

  Nhất thiết hữu tình cộng

  Nguyện dĩ thử công đức,

  Phổ cập ư nhất thiết

  Ngã đẳng dữ hữu tình,

  Giai cộng thành Phật đạo.

  Nhữ đẳng cô hồn chúng

  Ngã kim thí nhữ chúng

  Thử thực biến thập phương

  Nhất thiết cô hồn cộng

  Nguyện dĩ thử công đức,

  Phổ cập ư nhất thiết

  Ngã đẳng dữ cô hồn,

  Giai cộng thành Phật đạo.

  X. Thí vô giá thực chân ngôn

  Án mục lực lăng sa bà ha. (3 lần)

  XI. Phổ cúng dường chân ngôn

  Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

  XII. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh

  Bồ Tát Quán Tự Tại, hành sâu vào Bát Nhã Ba La Mật Ða thì, thấy rõ năm uẩn đều không, qua khỏi tất cả khổ ách.

  Xá Lợi Tử ! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế.

  Xá Lợi Tử ! Các pháp đó không tướng, không sinh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm. Cho nên trong không chẳng có sắc, thọ, tưởng, hành, thức ; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp ; không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới ; không có vô minh, cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có hết già chết ; không có khổ tập diệt đạo, không có trí huệ cũng không đắc được.

  Vì không chỗ đắc, nên Bồ Tát nương vào Bát Nhã Ba La Mật, tâm không quái ngại, vì không quái ngại, nên không có sợ hãi, xa lìa điên đảo mộng tưởng, rốt ráo đạt đến Niết Bàn. Các Ðức Phật ba đời, đều nương vào Bát Nhã Ba La Mật, cho nên đắc được Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác.

  Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Ða là Chú đại thần, là Chú đại minh, là Chú vô thượng, là Chú vô đẳng đẳng, trừ được tất cả khổ, chân thật không hư.

  Cho nên nói Chú Bát Nhã Ba La Mật Ða, bèn nói Chú rằng : Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.(3 lần)

  XIII. Vãng Sinh Tịnh Ðộ Thần Chú

  Nam-mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa, tì ca lan đế. A di rị đa, tì ca lan đa, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha.(3 lần)

  Phật A Di Ðà thân sắc vàng

  Tướng tốt quang minh không ai bằng

  Hào quang trắng uyển chuyển như Tu Di

  Mắt Phật xanh biếc như bốn biển

  Trong quang minh có vô số hoá Phật

  Hoá Bồ Tát cũng nhiều vô biên

  Bốn mươi tám nguyện độ chúng sinh

  Chín phẩm sen vàng lên bờ giác.

  Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ Ðại Bi Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật.

  Nam Mô A Di Ðà Phật. (108 lần)

  Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)

  Nam Mô Ðại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)

  Nam Mô Ðịa Tạng Vương Bồ Tát.(3 lần)

  Nam Mô Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

  XIV. Hồi hướng

  Tụng Kinh công đức hạnh thù thắng

  Bao nhiêu phước đức đều hồi hướng

  Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh

  Sớm được vãng sinh cõi Phật Vô Lượng Quang

  Nguyện tiêu ba chướng dứt phiền não

  Nguyện được trí huệ hiểu chân thật

  Nguyện khắp tội chướng đều tiêu trừ

  Ðời đời thường hành Bồ Tát đạo

  Nguyện sinh sang cõi Tây phương Tịnh độ

  Chín phẩm hoa sen là cha mẹ

  Hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh

  Bồ Tát bất thối làm bạn lành

  Nguyện đem công đức nầy

  Hướng về khắp tất cả

  Ðệ tử và chúng sinh

  Ðều trọn thành Phật đạo.

  XV. Tam quy y

  Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy)

  Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ tạng Kinh, trí huệ như biển. (1 lạy)

  Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)

  Nguyện đem công đức nầy

  Trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh

  Trên đền bốn ân nặng

  Dưới cứu ba đường khổ

  Nếu có ai thấy nghe

  Liền phát tâm bồ đề

  Khi xả báo thân nầy

  Ðồng sinh về Cực Lạc.

  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Nguyên lý căn bản của Đạo Phật là gì? Xem bạn được vị Phật nào hộ mệnh? Lời Phật Dạy – Là phúc không phải họa là họa tránh chẳng qua

  --- Bài cũ hơn ---

 • Rằm Tháng Bảy Hay Còn Gọi Là “cúng Cô Hồn” Có Trong Điển Tích Vu Lan Bồn, Kinh Phật.
 • Bài Cúng Rằm Tháng 7 Chuẩn Nhất Theo Kinh Phật
 • Khoa Cúng Thánh Mẫu: Tiêu Tai Giải Ách Lợi Nhân Thiên Tích Phúc Thọ Thiên Niên.
 • Văn Khấn Và Lễ Vật Cúng Ngày Tân Gia Chuẩn Hiện Nay
 • Tổng Hợp Các Công Thức Món Chay Cho Mâm Cỗ Cúng Rằm Tháng Giêng
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×