Nghi Thức Thí Thực Cô Hồn

--- Bài mới hơn ---

 • 5. Nghi Thức Mông Sơn Thí Thực
 • Cúng Thôi Nôi Gà Hay Vịt, Lễ Vật Cần Chuẩn Bị Những Gì?
 • Cúng Căn Con Anh Chị Năm 12 Tuổi
 • Phòng Thờ Cúng Trong Căn Hộ Chung Cư
 • Phong Thủy Thờ Cúng Cho Căn Hộ Chung Cư Và Nguyên Tắc Đặt Ban Thờ
 • (Nghi thức này dùng để cúng thí vào buổi chiều hằng ngày tại chùa, còn đại chẩn tế cô hồn thì dùng nghi thức khác) TÁN PHẬT

  Dung nhan Phật tốt lạ lùng

  Hào quang soi sáng khắp cùng mười phương

  Từ bi oai đức khôn lường

  Ra đời tế độ sáu đường chúng sanh

  Được thấy tướng lại nghe danh

  Cũng nhờ phước đức căn lành trồng sâu

  Thế tôn đủ tướng nhiệm mầu

  Làm cho muôn loại cúi đầu quy y.O

  ĐẢNH LỄ TAM BẢO

  Chí tâm đảnh lễ: Tất cả đức Phật ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy) O

  Chí tâm đảnh lễ: Tất cả tôn Pháp ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy) O

  Chí tâm đảnh lễ: Tất cả hiền thánh Tăng ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy) O

  TÁN LƯ HƯƠNG

  Cành dương nước pháp

  Rưới khắp ba ngàn

  Tánh không tám đức sạch trần gian

  Pháp giới rộng thênh thang

  Tội nghiệp tiêu tan

  Lửu đỏ hoá sen vàng

  Nam mô Thanh Lương Địa Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần) O

  CHÚ ĐẠI BI

  Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ-tát. (3 lần) O

  Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

  Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

  Nam mô a rị da, bà lô kiết đế thước bát ra da, bồ đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát toả.

  Nam mô tất kiết lật đoả y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

  Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đoả, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà dủ nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi thắng kiết ra dạ, ta bà ha.

  Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.

  Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần) O

  KỆ KHAI KINH

  Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu

  Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu

  Con nay nghe thấy chuyên trì tụng

  Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

  Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. (3 lần) O

  (Nếu có thời gian thì nên tụng thêm kinh A Di Dà,…) MÔNG SƠN THÍ THỰC

  Nam mô Diệm Nhiên Vương Bồ-tát. (3 lần) O

  Lửa dữ bừng bừng cháy bốn bên

  Cô hồn nóng bức khổ triền miên

  Cô hồn nếu muốn sinh Tịnh độ

  Nghe tụng theo đây kệ Phật truyền

  Nếu ai muốn thấy và muốn hiểu

  Chư Phật có mặt trong ba đời

  Người ấy phải quán chiếu pháp giới

  Tất cả đều do tâm mà thôi. O

  CHÚ PHÁ ĐỊA NGỤC

  Án, dà ra đế da ta bà ha. (3 lần) O

  CHÚ THỈNH CÔ HỒN

  Nam mô bộ bộ đế rị, dà rị đa rị đát tha nga đa da. (3 lần) O

  CHÚ GIẢI OAN KIẾT

  Án, tam đà ra dà đà ta bà ha. (3 lần) O

  Nam mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. (3 lần) O

  Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật

  Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp

  Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng

  Nam mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật

  Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát

  Nam mô Minh Dương Cứu Khổ Địa Tạng Vương Bồ-tát

  Nam mô Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả. (3 lần) O

  QUAY VỀ NƯƠNG TỰA

  Quay về nương tựa Phật, quay về nương tựa Pháp, quay về nương tựa Tăng.

  Quay về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời.

  Quay về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết.

  Quay về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. (3 lần) O

  Phật tử đã tạo bao nghiệp ác

  Đều do vô thỉ tham, sân, si

  Từ thân, miệng, ý phát sinh ra

  Tất cả Phật tử đều sám hối. O

  Chúng sanh đã tạo bao nghiệp ác

  Đều do vô thỉ tham, sân, si

  Từ thân, miệng, ý phát sinh ra

  Tất cả chúng sanh đều sám hối. O

  Cô hồn đã tạo bao nghiệp ác

  Đều do vô thỉ tham, sân, si

  Từ thân, miệng, ý phát sinh ra

  Tất cả cô hồn đều sám hối. O

  Nguyện cứu độ chúng sanh các cõi

  Nguyện dứt trừ nghiệp tội khổ đau

  Nguyện tu pháp Phật nhiệm mầu

  Nguyện thành quả Phật thẩm sâu đạo vàng. O

  CHÚ DIỆT ĐỊNH NGHIỆP

  Án, bát ra mạt lân đà nảnh ta bà ha. (3 lần) O

  CHÚ DIỆT NGHIỆP CHƯỚNG

  Án, a lỗ lặc kế ta bà ha. (3 lần) O

  CHÚ KHAI YẾT HẦU

  Án, bộ bộ đế rị, dà rị đa rị, đát tha nga đa da. (3 lần) O

  CHÚ TAM MUỘI DA GIỚI

  Án, tam muội da tát đoả phạm. (3 lần) O

  CHÚ BIẾN THỰC

  Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần) O

  CHÚ BIẾN THUỶ

  Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần) O

  CHÚ NHẤT TỰ THUỶ LUÂN

  Án, noan noan noan noan noan. (3 lần) O

  CHÚ NHŨ HẢI

  Nam mô tam mãn đa một đà nẫm án noan. (3 lần) O

  Nam mô Đa Bảo Như Lai

  Nam mô Bảo Thắng Như Lai

  Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai

  Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai

  Nam mô Ly Bố Uý Như Lai

  Nam mô Cam Lồ Vương Như Lai

  Nam mô A-di-đà Như Lai. O

  Thần chú gia trì thức ăn tịnh

  Cúng khắp mười phương chúng Phật tử

  Nguyện đều no đủ bỏ xan tham

  Mau thoát u minh sinh Tịnh độ

  Quy y Tam Bảo phát Bồ đề

  Rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng

  Công đức đi về cõi vị lai

  Tất cả Phật tử cùng tiếp nhận. O

  Thần chú gia trì thức ăn tịnh

  Cúng khắp mười phương chúng mọi loài

  Nguyện đều no đủ bỏ xan tham

  Mau thoát u minh sinh Tịnh độ

  Quy y Tam Bảo phát Bồ đề

  Rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng

  Công đức đi về cõi vị lai

  Tất cả mọi loài cùng tiếp nhận. O

  Thần chú gia trì thức ăn tịnh

  Cúng khắp mười phương chúng cô hồn

  Nguyện đều no đủ bỏ xan tham

  Mau thoát u minh sinh Tịnh độ

  Quy y Tam Bảo phát Bồ đề

  Rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng

  Công đức đi về cõi vị lai

  Tất cả cô hồn cùng tiếp nhận. O

  (Cầm khánh đến bàn thờ vong đọc)

  Này các vị Phật tử

  Tôi nay xin cúng dường

  Thức ăn biến mười phương

  Phật tử đều tiếp nhận

  Nguyện đem công đức này

  Hồi hướng về tất cả

  Phật tử và chúng tôi

  Đều trọn thành Phật đạo. O

  Này tất cả mọi loài

  Tôi nay xin cúng dường

  Thức ăn biến mười phương

  Mọi loài đều tiếp nhận

  Nguyện đem công đức này

  Hồi hướng về tất cả

  Mọi loài và chúng tôi

  Đều trọn thành Phật đạo. O

  Này các chúng cô hồn

  Tôi nay xin dâng cúng

  Thức ăn biến mười phương

  Cô hồn đều tiếp nhận

  Nguyện đem công đức này

  Hồi hướng về tất cả

  Cô hồn và chúng tôi

  Đều trọn thành Phật đạo. O

  CHÚ THÍ THỰC VÔ GIÁ

  Án, mục lực lăng ta bà ha. (3 lần) O

  CHÚ PHỔ CÚNG DƯỜNG

  Án, nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần) O

  (Sau khi đọc xong, trở lại chỗ cũ, ngồi xuống tụng) MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

  Đức Bồ-tát hiệu Quán Tự Tại

  Dầy công tu huệ mới mở mang

  Chân như một ánh linh quang

  Chiếu soi năm uẩn đều không có gì

  Bát Nhã huệ soi đi khắp chốn

  Dứt mọi đường khổ khốn tai nàn

  Xá Lợi tâm chớ nghi nan

  Sắc kia nào khác cái không đâu mà

  Cái không nọ nào xa cái sắc

  Sắc là không, không sắc như nhau

  Thọ, tưởng, hành, thức khác đâu

  Chân không xét cũng một mầu thế thôi

  Này Xá Lợi nghĩ coi có phải

  Những pháp không xét lại thực là

  Chẳng sinh, chẳng dứt đó mà

  Sạch dơ thêm bớt cũng là chân không

  Ấy vậy phải xét thông mọi lẽ

  Như hư không sắc vẻ gì đâu

  Thọ, tưởng, hành, thức sạch làu

  Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt còn đâu nương nhờ

  Thân, ý cũng hững hờ như thế

  Lục trần kia cũng kể là không

  Đã không nhãn giới suốt thông

  Đến ý thức giới cũng không thấy gì

  Vô vô minh nương chi mà có

  Bổn tánh không soi nó phải tiêu

  Đã không lão tử hiểm nghèo

  Còn đâu già chết hòng theo quấy rầy

  Khổ, Tập, Diệt, Đạo không thay

  Trí còn không có đắc này được đâu

  Vô sở đắc là câu tuyệt diệu

  Bồ-tát xưa khéo liệu đường tu

  Chân không bổn tánh như như

  Nhờ huệ Bát Nhã thật hư soi làu

  Không ngăn ngại còn đâu lo sợ

  Mộng tưởng không tâm chẳng đảo điên

  Chân như bổn tánh thiên nhiên

  Niết Bàn cõi ấy chứng nên đạo mầu

  Tam thế Phật ngôi cao chứng quả

  Thảy đều nhờ Bát Nhã tu nên

  Bát Nhã này rất thiêng liêng

  Ấy đại thần chú giúp nên đạo thiền

  Ấy thần chú đại minh sáng chói

  Chú vô thượng vòi vọi cao xa

  Vô đẳng đẳng chú ấy mà

  Gồm đủ thần lực thật là tối linh

  Những khổ não thênh thênh trừ hết

  Lời nói này chân thật chẳng ngoa

  Vậy nên Bát Nhã thuyết qua

  Này câu thần chú niệm ra như vầy:

  Yết đế, yết đế, ba la yết đế,

  Ba la tăng yết đế, bồ đề ta bà ha. (3 lần) O

  CHÚ VÃNG SANH TỊNH ĐỘ

  Nam mô a di đa bà dạ. Đa tha dà đa dạ. Đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ, a di rị đa, tỳ ca lan đế, a di rị đa, tỳ ca lan đa. Dà di nị, dạ dà na. Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần) O

  NGÀY ĐÊM AN LÀNH

  Nguyện ngày an lành đêm an lành

  Đêm ngày sáu thời đều an lành

  Tất cả các thời đều an lành

  Xin nguyện Từ Bi thường gia hộ. O

  Nguyện ngày an lành đêm an lành

  Đêm ngày sáu thời đều an lành

  Tất cả các thời đều an lành

  Xin nguyện Tam Bảo thường gia hộ. O

  Nguyện ngày an lành đêm an lành

  Đêm ngày sáu thời đều an lành

  Tất cả các thời đều an lành

  Nam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ-tát. (3 lần)

  NIỆM PHẬT

  Di-đà thân Phật sắc vàng tươi

  Tướng tốt quang minh vẹn đủ mười

  Ánh sáng toả hình năm núi lớn

  Mắt trong tợ nước bốn nguồn khơi

  Hào quang hoá Phật bao nhiêu ức

  Bồ-tát hiện thân gấp mấy mươi

  Bốn tám lời nguyện mong độ chúng

  Hoa sen chín phẩm rước lên ngôi. O

  Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A-di-đà Phật. O

  Nam mô A-di-đà Phật. (Nhiều, ít tuỳ thời gian) O

  Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát. (3 lần) O

  Nam mô Đại Thế Chí Bồ-tát. (3 lần) O

  Nam mô Địa Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần) O

  Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát. (3 lần) O

  XƯNG TÁN

  Xưng tán Tây phương

  Cực Lạc thanh lương

  Hoa sen chín phẩm ngát hương

  Cây báu thành hàng

  Thường nghe thiên nhạc du dương

  Phật A-di-đà toả ánh từ quang

  Giáo hoá chúng sanh không lường

  Giáng kiết tường

  Hiện tiền bốn chúng xưng dương

  Nguyện sinh an dưỡng

  Hiện tiền bốn chúng xưng dương

  Cùng sinh an dưỡng. O

  KHUYẾN TU

  Ngày nay lại đã qua rồi

  Mạng căn huyết mạch lần hồi khô khan

  Dường như cá cạn ở ao

  Khổ thêm thời có chút nào vui đâu

  Cần tu cứu lửa cháy đầu

  Đừng cho sái buổi như chầu đế vương

  Tấm thân mỏng mảnh vô thường

  Sớm còn tối mất lo phương tu hành. O

  HỒI HƯỚNG

  Thí thực công đức vô biên

  Xin đem hồi hướng mọi miền gần xa

  Chúng sanh pháp giới bao la

  Đều về Cực Lạc Di-đà Tây thiên

  Nguyện tiêu ba chướng não phiền

  Nguyện khai trí tuệ vô biên sáng ngời

  Nguyện trừ tội chướng bao đời

  Hành theo Bồ-tát đời đời vị tha

  Nguyện sinh Tịnh độ Di-đà

  Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình

  Hoa khai ngộ pháp vô sanh

  Cùng chư Bồ-tát bạn lành với ta

  Nguyện đem công đức tạo ra

  Hướng về khắp cả gần xa hưởng nhờ

  Con cùng muôn loại thân sơ

  Đều thành Phật đạo đến bờ an vui. O

  PHỤC NGUYỆN

  Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. O

  Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. O

  Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A-di-đà Phật.

  Tác đại chứng minh. O

  Giờ này đệ tử, cùng với đại chúng, cung kính trước Phật, thành tâm đọc tụng nghi thức cúng thí thực cô hồn và xưng danh hiệu Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng đạo Phật sáng thêm, xe Pháp thường chuyển, gió hoà mưa thuận, đất nước hưng thịnh, thế giới hoà bình, chúng sinh an lạc. O

  Thứ nguyện: Cầu an đệ tử ………. cùng chư thiện nam tín nữ, nghiệp chướng tiêu trừ, tai qua bệnh khỏi, thân tâm an lạc, thường được kiết tường, vạn sự như ý, phát tâm Bồ đề, quay về chánh đạo, thấm nhuần mưa pháp, phước huệ song tu, gia quyến an khang, lòng tin Tam Bảo càng sâu, tâm từ đối chúng sinh tăng trưởng. O

  Lại nguyện: Cầu siêu hương linh ………. cùng chư hương linh, cửu huyền thất tổ, các gia các tộc, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, nương nhờ sức Phật, đến được đạo tràng, nghe kinh nghe Pháp, sớm thoát đường mê, sinh về Tịnh độ. O

  Khắp nguyện: Kẻ mất siêu thăng, người còn phúc lạc, âm dương lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng thành Phật đạo.

  Nam mô A-di-đà Phật. O

  TAM QUY Y

  Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy) O

  Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 lạy) O

  Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, tất cả không ngại. (1 lạy) O

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cúng Thí Thực Là Gì Và Ý Nghĩa Của Nghi Thức Cúng Thí Thực
 • Cung Cấp Đồ Cúng Trọn Gói
 • Ý Nghĩa Siêu Độ, Bạt Độ Trong Nghi Thức Mông Sơn Thí Thực
 • Nghi Thức Mông Sơn Thí Thực
 • Cúng Đầy Tháng Cho Bé Và Tất Tần Tật Những Điều Ba Mẹ Cần Phải Biết
 • Nghi Thức Thí Cô Hồn

  --- Bài mới hơn ---

 • Lễ Nhập Trạch Chung Cư Là Gì?
 • 10 Điều Cần Biết Về Thủ Tục Nhập Trạch Để May Mắn Và Bình An Đến Với Gia Chủ
 • Thủ Tục Làm Lễ Cúng Nhập Trạch Chuyển Nhà Đúng Phong Thủy Năm 2022
 • Cách Cúng Nhà Mới
 • Khi Về Nhà Mới Cần Chuẩn Bị
 • NGHI THỨC THÍ CÔ HỒN

  TIÊU DIỆN ĐẠI SĨ

  (Công phu chiều hằng ngày, nên tụng Di Đà, Hồng Danh và Đại Hạnh để cúng cháo. Nếu cúng vào những ngày đặc biệt, nên theo đúng nghi thức này. Đại chuẩn tế cô hồn còn nghi thức khác nữa.)

  (Quỳ ngay thẳng, cầm ba cây hương dâng ngang trán, chủ lễ niệm)

  CÚNG HƯƠNG

  Tôn Pháp, chư Bồ Tát

  Thinh Văn và Duyên Giác

  Cùng các bậc Thánh Hiền

  Duyên khởi đài sáng chói

  Khắp xông mười phương cõi

  Tỏa ngát các chúng sanh

  Đều phát tâm Bồ Đề

  Xa lìa các vọng nghiệp

  Trọn nên Đạo Vô Thượng  (1 tiếng chuông, xá 1 xá)

  Nam Mô Hương Cúng Dường Tiêu Diện Đại Sĩ Bồ Tát Ma Ha Tát.

  (3 lần, 1 tiếng chuông, xá 1 xá)

  (Chỉ chủ lễ nguyện)

  CẦU NGUYỆN

  Hôm nay, Phật tử chúng con………………………………….,

  tại……………………………..

  Sắm sửa hương hoa phẩm vật, cúng thí Âm Hồn Các Đảng,

  vất vưởng thê lương, không nhà không cửa,

  không nơi nương tựa, đói khát thảm thương,

  hoặc nơi chiến trường hoang dã, ngả gục tan thây,

  hoặc nơi thâm sơn cùng cốc, rắn độc gấu beo,

  hoặc nơi sông sâu biển rộng, cá, sấu vây quanh,

  xé nát thân ra từng manh miếng nhỏ.

  Tất cả oan hồn yểu tử,

  nay mời về núp bóng Từ Quang, dự đàn thí thực,

  nương nhờ Phật lực, câu kinh, sớm được siêu sinh Tịnh Độ.

  Ngưỡng mong oai đức cao dầy, từ bi gia hộ.  (1 tiếng chuông, xá 1 xá, đứng dậy)

  (Cắm hương xong, chủ lễ xướng)

  ÁN THỈNH CÔ HỒN

  Hỡi Cô Hồn trước sau tề tựu

  Nghe lời khuyên để sửa lỗi mình

  Quán Âm, Địa Tạng oai linh

  Thích Ca Phật Tổ, câu kinh giải nàn.

  Hỡi uổng tử hồn oan phưởng phất

  Noi tâm lành của Phật làm gương

  Ta Bà cực khổ trăm đường

  Mau tu thì được Phật thương cứu độ.  (1 tiếng chuông)

  Hỡi hương hồn chết chìm đáy biển

  Và bao người ngộ độc bỏ thân

  Nghe chuông thức tỉnh dần dần

  Đừng ham danh lợi phù trần nhiễu nhương.

  Hỡi Cô Hồn chết thiêu chết chém

  Hổ giảo thân bị yểm bị trù

  Kíp tìm kinh kệ sớm tu

  Khỏi vòng xích sắt tội tù nghiệp oan.

  Hỡi hồn thác trong cơn binh lửa

  Chết phong ba, chết giữa núi non

  Khi nghe chuông giục boong boong

  Hương thơm tỏa khắp, hồn còn nghe kinh.

  Hỡi hồn ở đầu gành cúi bãi

  Nương gió mây, phảng phất lời xưa

  Hồn ơi, hồn hỡi tránh chừa

  Những người gian ác dối lừa Phật Tiên.

  Các hồn bị gấu, beo, rắn cắn

  Cùng những hồn số vắn vô danh

  Hãy nghe kinh kệ ăn năn

  Rồi đây hồn sẽ vô ngần thảnh thơi.

  Hỡi những hồn vì lời dèm xiểm

  Đã hủy mình chết lụn căm gan

  Sớm nghe kinh kệ lời vàng

  Phật liền dẫn lối chỉ đàng hồn tu.

  Xin hồn tỉnh hướng về Phật Tổ

  Ngài từ bi cứu độ vong linh

  Bao hồn sinh tử tử sinh

  Hôm nay hồn được nghe kinh Pháp mầu.  (1 tiếng chuông)

  (Đại chúng đồng tụng)

  MÔNG SƠN THÍ THỰC

  Nam Mô Diệm Nhiên Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.  (3 lần, 1 tiếng chuông)

  Lửa đói đốt thành sắt chảy

  Cô Hồn đói khát than van

  Muốn sanh về chốn Lạc Bang

  Hoa Nghiêm phúng tụng vài hàng như sau:

  “Nếu muốn biết rõ:

  Ba đời chư Phật

  Quán “Pháp Giới Tánh”

  Đều do tâm tạo.”

  CHÚ PHÁ ĐỊA NGỤC

  Án dà ra đế da ta bà ha.  (3 lần, 1 tiếng chuông)

  CHÚ THỈNH CÔ HỒN

  Nam mô bộ bộ đế rị dà rị đa rị đát đa nga đa da.  (3 lần, 1 tiếng chuông)

  CHÚ GIẢI OAN KIẾT

  Án tam đà ra dà đà ta bà ha.  (3 lần, 1tiếng chuông)

  Nam mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh.  (3 lần, 1 tiếng chuông)

  (Tụng 7 câu dưới đây, mỗi câu 3 lần, 1 tiếng chuông)

  Nam mô thường trụ thập phương Phật,

  Nam mô thường trụ thập phương Pháp,

  Nam mô thường trụ thập phương Tăng,

  Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

  Nam mô Đại Bi Quán Thế âm Bồ Tát,

  Nam mô Minh Dương Cứu Khổ Địa Tạng Vương Bồ Tát,

  Nam mô khải giáo A Nan Đà Tôn Giả.

  Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.

  Quy y Phật đấng phước trí vẹn toàn

  Quy y Pháp Đạo thoát ly tham dục

  Quy y Tăng bậc tu hành cao tột.

  Quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi.  (1 tiếng chuông)

  Phật tử đã tạo các nghiệp ác, đều bởi vô thỉ tham sân, si,

  từ thân, miệng, ý phát sinh ra, tất cả Phật tử đều sám hối.

  Chúng sanh đã tạo các nghiệp ác, đều bởi vô thỉ tham sân, si,

  từ thân, miệng, ý phát sinh ra, tất cả chúng sanh đều sám hối.

  Cô hồn đã tạo các nghiệp ác, đều bởi vô thỉ tham sân, si,

  từ thân, miệng, ý phát sinh ra, tất cả cô hồn đều sám hối.

  Chúng sanh không số lượng, thệ nguyện đều độ hết

  Phiền não không cùng tận, thệ nguyện đều dứt sạch

  Pháp môn không kể xiết, thệ nguyện đều tu học

  Phật Đạo không gì hơn, thệ nguyện trọn viên thành. (1 tiếng chuông)

  Chúng sanh không số lượng, con nguyện đều độ hết

  Phiền não không cùng tận, con nguyện đều dứt sạch

  Pháp môn không kể xiết, con nguyện đều tu học

  Phật Đạo không gì hơn, con nguyện trọn viên thành.  (1 tiếng chuông)

  CHÚ DIỆT ĐỊNH NGHIỆP

  Án bát ra mạt lân đà nảnh ta bà ha.  (3 lần, 1 tiếng chuông)

  CHÚ DIỆT NGHIÊP CHƯỚNG

  Án a lổ lặc kế ta bà ha.  (3 lần, 1 tiếng chuông)

  CHÚ KHAI YẾT HẦU

  Án bộ bộ đế rị dà rị đa rị đát đa nga đa da.  (3 lần, 1 tiếng chuông)

  CHÚ TAM MUỘI DA GIỚI

  Án tam muội da tát đoa phạm.  (3 lần, 1 tiếng chuông)

  CHÚ BIẾN THỰC

  Nam mô tát phạ đát tha,

  nga đa phạ lồ chỉ đế,

  án tam bạt ra,

  tam bạt ra hồng. (3 lần, 1 tiếng chuông)

  CHÚ CAM LỒ THỦY

  Nam mô tô rô bà da,

  đát tha nga đa da,

  đát điệt tha, án tô rô tô rô,

  bát ra tô rô, bát ra tô rô,

  ta bà ha.  (3 lần, 1 tiếng chuông)

  CHÚ NHỨT TỰ THỦY LUÂN

  Án noan noan noan noan noan.  (3 lần, 1 tiếng chuông)

  CHÚ NHŨ HẢI

  Nam mô tam mãn đa mẫu đà nẩm án noan.  (3 lần, 1 tiếng chuông)

  (Tụng 7 câu dưới đây, mỗi câu 3 lần, 1 tiếng chuông)

  Nam mô Đa Bảo Như Lai

  Nam mô Bảo Thắng Như Lai

  Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai

  Nam mô Quảng Bát Thân Như Lai

  Nam mô Ly Bố Úy Như Lai

  Nam mô Cam Lồ Vương Như Lai

  Nam Mô A Di Đà Như Lai.

  Oai linh thần chú phi thường,

  (thực phẩm) biến thành Tịnh Pháp Thực,

  cúng thí vô số chúng Phật tử,

  cầu cho no ấm, hết xan tham,

  thoát khỏi U minh về cõi Tịnh,

  quy y Tam Bảo rõ Đạo mầu,

  rốt ráo trọn nên bậc Vô Thượng,

  công đức không lường ở vị lai,

  tất cả Phật tử Đồng Pháp Thực.

  Oai linh thần chú phi thường,

  (Thế Pháp) biến thành Pháp Thí Thực,

  cúng thí vô số loài chúng sinh,

  cầu cho no ấm, hết xan tham,

  thoát khỏi U minh về cõi Tịnh,

  quy y Tam Bảo rõ Đạo mầu,

  rốt ráo trọn nên bậc Vô Thượng,

  công đức không lường ở vị lai,

  tất cả chúng sanh Đồng Pháp Thực.

  Oai linh thần chú phi thường,

  (nước mát) biến thành nước cam lồ,

  cúng thí vô số chúng cô hồn,

  cầu cho no ấm, hết xan tham,

  thoát khỏi U minh về cõi Tịnh,

  quy y Tam Bảo rõ Đạo mầu,

  rốt ráo trọn nên bậc Vô Thượng,

  công đức không lường ở vị lai,

  tất cả cô hồn Đồng Pháp Thực.

  Tất cả chúng Phật tử

  Tôi nay nguyện cúng dường

  Cơm này biến khắp mười phương

  Các hàng Phật tử miên trường ấm no.

  Nguyện đem công đức này

  Hướng về khắp tất cả

  Tôi và các Phật tử

  Đều trọn thành Phật Đạo.

  Tất cả chúng hữu tình

  Tôi nay nguyện cúng dường

  Cơm này biến khắp mười phương

  Hữu tình các loại miên trường ấm no.

  Nguyện đem công đức này

  Hướng về khắp tất cả

  Tôi và các chúng sanh

  Đều trọn thành Phật Đạo.

  Tất cả chúng cô hồn

  Tôi nay nguyện cúng dường

  Cơm này biến khắp mười phương

  Cô hồn các loại miên trường ấm no.

  Nguyện đem công đức này

  Hướng về khắp tất cả

  Tôi và các cô hồn

  Đều trọn thành Phật Đạo.

  CHÚ THÍ VÔ GIÁ THỰC

  Án mục lực lăng ta bà ha.  (3 lần, 1 tiếng chuông)

  CHÚ PHỔ CÚNG DƯỜNG

  Án nga nga nẳng tam bà,

  phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần, 1 tiếng chuông)

  KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT

  Khi Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa,

  Ngài soi thấy năm uẩn đều không, qua hết thảy khổ ách.

  “Này Ông Xá Lợi Phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng đều như thế”.

  “Này Ông Xá Lợi Phất, ‘tướng không của mọi pháp’ không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt, nên trong ‘chân không’, không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới, không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có cái hết già chết, không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí huệ, cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo, mộng tưởng, đạt tới cứu cánh Niết Bàn.

  Chư Phật trong ba đời cũng y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác.

  Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Thần Chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thuợng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, trừ được hết thảy khổ, chân thật không hư”.

  Vì vậy, liền nói Chú Bát Nhã Ba La Mật Đa:

  “Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha”. (1 tiếng chuông)

  CHÚ VÃNG SANH

  Nam mô a di đa bà dạ,

  đa tha dà đa dạ,

  đa địa dạ tha,

  a di rị đô bà tì,

  a di rị đa tất đam bà tì,

  a di rị đa tì ca lăn đế,

  a di rị đa tì ca lăn đa,

  dà di nị dà dà na,

  chỉ đa ca lệ ta bà ha.  (3 lần, 1 tiếng chuông)

  NIỆM PHẬT

  A Di Đà Phật thân sắc vàng,

  Tướng tốt rực rỡ hào quang sáng ngời,

  Mày trắng tỏa, Tu Di uyển chuyển,

  Mắt trong ngần bốn biển long lanh,

  Ánh hào quang hóa vô số Phật,

  Vô số Bồ Tát hiện ở trong,

  Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh,

  Chín phẩm sen vàng lên giải thoát,

  Qui mạng lễ A Di Đà Phật,

  Ở Phương Tây thế giới an lành

  Con nay xin phát nguyện vãng sanh,

  Cúi xin Đức Từ Bi nhiếp thọ.

  Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

  (Niệm mỗi câu dưới đây 3 lần, 1 tiếng chuông)

  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

  Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát.

  Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.

  Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

  CẦU SIÊU

  Trên bảo tọa khói hương nghi ngút

  Tấm lòng thành chí thiết từ đây

  Mây lành năm sắc phủ vây

  Chở che nhân loại lắm thay oan hồn.

  Vẫn biết chữ “tử qui sanh ký”

  Người trần ai ai dễ sống lâu

  Nhân vì nghĩa nặng ân sâu

  Thương tình đồng loại với nhau một giòng

  Sanh bất hạnh nhầm đời mạt Pháp

  Chịu trăm bề khốn khổ xiết bao

  Sống thời vất vả lao đao

  Chết không toàn thể thây giao tử thần.

  Nay chúng con hết lòng cầu khẩn

  Xin Phật từ cứu độ vong linh

  Ngưỡng nhờ chư Phật cao minh

  Xót thương nhân loại phù sinh vô thường.

  Hể có sinh là có bi thương

  Kiếp luân hồi lắm nẻo tai ương

  Hữu hình hữu hoại, vô thường

  Có không không có là phường phù du.

  Dầu tài sắc trăm năm cũng thế

  Kiếp phù sinh há dễ sống lâu

  Oan hồn trôi nỗi đâu đâu

  Ráng nghe kinh kệ ngõ hầu siêu thăng.

  Xin kíp đến qui y Tam Bảo

  Nước nhành dương rửa sạch lòng trần

  Gội nhuần Phật Đức thâm ân

  Bao nhiêu tội chướng cũng lần tiêu tan.

  Nay hết lúc hồn vương ảo ảnh

  Kíp trở về thắng cảnh Tây Phương

  Oan hồn nương khói hương thơm

  Tiêu diêu Cực Lạc sớm hôm an nhàn.  (1 tiếng chuông)

  TÁN LỄ

  Tán lễ Tây Phương

  Cực Lạc thanh lương

  Sen vàng chín phẩm ngát hương

  Cây báu bảy hàng

  Nhạc trời reo vang

  A Di Đà Phật

  Phóng ánh hào quang

  Hóa Đạo chúng sanh vô lượng

  Đến bờ giải thoát yên vui

  Hiện tiền đệ tử xưng dương

  Cầu sanh An Dưỡng

  Hiện tiền đại chúng tán dương

  Đồng sanh An Dưỡng. (1 tiếng chuông)

  (Chỉ chủ lễ xướng)

  KHUYẾN TU

  Ngày nay lại đã qua rồi

  Mạng căn huyết mạch lần hồi khô khan

  Dường như cá cạn ở ao

  Khổ thêm nào có chút nào vui đâu

  Cần tu cứu lửa cháy đầu

  Đừng cho sái buổi như chầu đế vương

  Biết thân mỏng mảnh không thường

  Sớm còn tối mất lo phương cứu mình. (1 tiếng chuông)

  (Đại chúng đồng tụng)

  TAM QUY

  Con nương theo Phật, cầu cho chúng sanh

  Tin chắc Đạo cả, phát lòng vô thượng.  (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

  Con nương theo Pháp, cầu cho chúng sanh

  Thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển.  (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

  Con nương theo Tăng, cầu cho chúng sanh

  Kính tín hòa hợp, tất cả không ngại.  (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

   

  Share this:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lễ Tế Âm Hồn Tưởng Niệm 133 Năm Ngày Thất Thủ Kinh Đô
 • Cách Cúng Cô Hồn Ngày 2, 16 & Rằm Tháng 7 Đầy Đủ, Chi Tiết
 • Hướng Dẫn Chuẩn Bị Lễ Cúng Khai Trương Giúp Kinh Doanh Hồng Phát
 • Mâm Cúng Khai Trương Cần Chuẩn Bị Những Gì?
 • Cách Cúng Khai Trương Cửa Hàng, Công Ty Đúng Bài, Chi Tiết
 • Nghi Thức Cúng Thí Cô Hồn

  --- Bài mới hơn ---

 • Cúng Cô Hồn: Có Nên Giật Cô Hồn Không?
 • Nghi Thức Tụng Niệm Lễ Giao Thừa
 • Ý Nghĩa Và Công Đức Đốt Đèn Cúng Phật
 • Bàn Về Chuyện Tái Sinh, Đầu Thai Và Cúng Cơm
 • Giải Đáp Mọi Thắc Mắc Về Phật Di Lặc Trong Thờ Cúng & Phong Thủy
 • Cùng phongthuyphuongdong tìm hiểu về cũng như nghi thức cúng thí cô hồn.

  NGHI THỨC CÚNG CÔ HỒN

  (Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm)

  I. Tịnh pháp giới chân ngôn

  Án lam tóa ha. (3 lần)

  II. Tịnh tam nghiệp chân ngôn

  Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần)

  (Chủ lễ thắp ba cây hương quỳ ngay thẳng cầm hương ngang trán niệm bài cúng hương).

  Nhược nhân dục liễu tri,

  Tam thế nhất thiết Phật,

  Ưng quán pháp giới tính,

  Nhất thiết duy tâm tạo. (3 lần)

  Phá địa ngục chân ngôn :

  Án già la đế da sa bà ha. (3 lần)

  Phổ triệu thỉnh chân ngôn :

  Nam mô bộ bộ đế lị, già rị đa lị, đát đá nga, đá da. (3 lần)

  Giải oan kết chân ngôn :

  Án tam đà la, già đà, sa bà ha.

  (3 lần)

  Nam mô Ðại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. (3 lần)

  Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật.

  Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp.

  Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng.

  Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

  Nam mô Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

  Nam mô minh vương cứu khổ Ðịa Tạng Vương Bồ Tát.

  Nam mô Khải Giáo A Nan Ðà Tôn Giả. (3 lần)

  Quy y Phật,

  Quy y Pháp,

  Quy y Tăng,

  Quy y Phật lưỡng túc tôn,

  Quy y Pháp ly dục tôn,

  Quy y Tăng chúng trung tôn,

  Quy y Phật Kính,

  Quy y Pháp Kính,

  Quy y Tăng Kính. (3 lần)

  Phật tử sở tạo chư ác nghiệp,

  Giai do vô thỉ tham sân si,

  Tùng thân, khẩu, ý chi sở sinh.

  Nhất thiết Phật tử giai sám hối.

  Hữu tình sở tạo chư ác nghiệp,

  Giai do vô thỉ tham sân si,

  Tùng thân, khẩu, ý chi sở sinh.

  Nhất thiết hữu tình giai sám hối.

  Cô hồn sở tạo chư ác nghiệp,

  Giai do vô thỉ tham sân si,

  Tùng thân, khẩu, ý chi sở sinh.

  Nhất thiết cô hồn giai sám hối.

  Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ.

  Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn,

  Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.

  Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. (3 lần)

  Tự tính chúng sinh thệ nguyện độ,

  Tự tính phiền não thệ nguyện đoạn,

  Tự tính pháp môn thệ nguyện học,

  Tự tính phật đạo thệ nguyện thành. (3 lần)

  III. Diệt định nghiệp chân ngôn

  Án bát la mạt lân đà nãnh sa bà ha. (3 lần)

  Diệt nghiệp chướng chân ngôn :

  Án a rô lặc kế sa bà ha. (3 lần)

  IV. Khai yết hầu chân ngôn

  Án bộ bộ đế rị, già đa rị, đát đá nga đá gia. (3 lần)

  V. Tam muội da giới chân ngôn

  Án tam muội da tát đóa phạm.

  (3 lần)

  VI. Biến thực chân ngôn

  Nam mô tát phạ đát tha nga đa, phạ rô chỉ đế, án tam bạt la, tam bạt la hồng. (3 lần)

  VII. Cam lồ thuỷ chân ngôn

  Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đá gia. Ðát điệt tha, án tô rô tô rô, bát la tô rô, bát la tô rô, sa bà ha. (3 lần)

  VIII. Nhất tự thuỷ luân chân ngôn

  Án tông tông, tông tông, tông.

  (3 lần)

  IX. Nhũ hải chân ngôn

  Nam mô tam mãn đà một đà nẫm án tông. (3 lần)

  Nam mô Ða Bảo Như Lai.

  Nam mô Bảo Thắng Như Lai.

  Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai.

  Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai.

  Nam mô Ly Bố Úy Như Lai.

  Nam mô Cam Lồ Vương Như Lai.

  Nam mô A Di Ðà Như Lai. (3 lần)

  Thần chú gia trì tịnh pháp thực,

  Phổ thí hà sa chúng Phật tử

  Nguyện giai bão mãn xả san tham,

  Tốc thoát u minh sinh Tịnh độ,

  Quy y Tam Bảo phát Bồ Ðề,

  Cứu kính đắc thành vô thượng đạo,

  Công đức vô biên tận vị lai,

  Nhất thiết Phật tử đồng pháp thực.

  Thần chú gia trì pháp thí thực,

  Phổ thí hà sa chúng hữu tình

  Nguyện giai bão mãn xả san tham,

  Tốc thoát u minh sinh Tịnh độ,

  Quy y Tam Bảo phát Bồ Ðề,

  Cứu kính đắc thành vô thượng đạo,

  Công đức vô biên tận vị lai,

  Nhất thiết hữu tình đồng pháp thực.

  Thần chú gia trì cam lồ thuỷ,

  Phổ thí hà sa chúng cô hồn

  Nguyện giai bão mãn xả san tham,

  Tốc thoát u minh sinh Tịnh độ,

  Quy y Tam Bảo phát bồ đề,

  Cứu kính đắc thành vô thượng đạo,

  Công đức vô biên tận vị lai,

  Nhất thiết cô hồn đồng pháp thực.

  Nhữ đẳng Phật tử chúng

  Ngã kim thí nhữ chúng

  Thử thực biến thập phương

  Nhất thiết Phật tử cộng

  Nguyện dĩ thử công đức,

  Phổ cập ư nhất thiết

  Ngã đẳng dữ Phật tử,

  Giai cộng thành Phật đạo.

  Nhữ đẳng hữu tình chúng

  Ngã kim thí nhữ chúng

  Thử thực biến thập phương

  Nhất thiết hữu tình cộng

  Nguyện dĩ thử công đức,

  Phổ cập ư nhất thiết

  Ngã đẳng dữ hữu tình,

  Giai cộng thành Phật đạo.

  Nhữ đẳng cô hồn chúng

  Ngã kim thí nhữ chúng

  Thử thực biến thập phương

  Nhất thiết cô hồn cộng

  Nguyện dĩ thử công đức,

  Phổ cập ư nhất thiết

  Ngã đẳng dữ cô hồn,

  Giai cộng thành Phật đạo.

  X. Thí vô giá thực chân ngôn

  Án mục lực lăng sa bà ha. (3 lần)

  XI. Phổ cúng dường chân ngôn

  Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

  XII. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh

  Bồ Tát Quán Tự Tại, hành sâu vào Bát Nhã Ba La Mật Ða thì, thấy rõ năm uẩn đều không, qua khỏi tất cả khổ ách.

  Xá Lợi Tử ! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế.

  Xá Lợi Tử ! Các pháp đó không tướng, không sinh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm. Cho nên trong không chẳng có sắc, thọ, tưởng, hành, thức ; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp ; không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới ; không có vô minh, cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có hết già chết ; không có khổ tập diệt đạo, không có trí huệ cũng không đắc được.

  Vì không chỗ đắc, nên Bồ Tát nương vào Bát Nhã Ba La Mật, tâm không quái ngại, vì không quái ngại, nên không có sợ hãi, xa lìa điên đảo mộng tưởng, rốt ráo đạt đến Niết Bàn. Các Ðức Phật ba đời, đều nương vào Bát Nhã Ba La Mật, cho nên đắc được Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác.

  Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Ða là Chú đại thần, là Chú đại minh, là Chú vô thượng, là Chú vô đẳng đẳng, trừ được tất cả khổ, chân thật không hư.

  Cho nên nói Chú Bát Nhã Ba La Mật Ða, bèn nói Chú rằng : Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.(3 lần)

  XIII. Vãng Sinh Tịnh Ðộ Thần Chú

  Nam-mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa, tì ca lan đế. A di rị đa, tì ca lan đa, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha.(3 lần)

  Phật A Di Ðà thân sắc vàng

  Tướng tốt quang minh không ai bằng

  Hào quang trắng uyển chuyển như Tu Di

  Mắt Phật xanh biếc như bốn biển

  Trong quang minh có vô số hoá Phật

  Hoá Bồ Tát cũng nhiều vô biên

  Bốn mươi tám nguyện độ chúng sinh

  Chín phẩm sen vàng lên bờ giác.

  Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ Ðại Bi Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật.

  Nam Mô A Di Ðà Phật. (108 lần)

  Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)

  Nam Mô Ðại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)

  Nam Mô Ðịa Tạng Vương Bồ Tát.(3 lần)

  Nam Mô Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

  XIV. Hồi hướng

  Tụng Kinh công đức hạnh thù thắng

  Bao nhiêu phước đức đều hồi hướng

  Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh

  Sớm được vãng sinh cõi Phật Vô Lượng Quang

  Nguyện tiêu ba chướng dứt phiền não

  Nguyện được trí huệ hiểu chân thật

  Nguyện khắp tội chướng đều tiêu trừ

  Ðời đời thường hành Bồ Tát đạo

  Nguyện sinh sang cõi Tây phương Tịnh độ

  Chín phẩm hoa sen là cha mẹ

  Hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh

  Bồ Tát bất thối làm bạn lành

  Nguyện đem công đức nầy

  Hướng về khắp tất cả

  Ðệ tử và chúng sinh

  Ðều trọn thành Phật đạo.

  XV. Tam quy y

  Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy)

  Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ tạng Kinh, trí huệ như biển. (1 lạy)

  Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)

  Nguyện đem công đức nầy

  Trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh

  Trên đền bốn ân nặng

  Dưới cứu ba đường khổ

  Nếu có ai thấy nghe

  Liền phát tâm bồ đề

  Khi xả báo thân nầy

  Ðồng sinh về Cực Lạc.

  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Nguyên lý căn bản của Đạo Phật là gì? Xem bạn được vị Phật nào hộ mệnh? Lời Phật Dạy – Là phúc không phải họa là họa tránh chẳng qua

  --- Bài cũ hơn ---

 • Rằm Tháng Bảy Hay Còn Gọi Là “cúng Cô Hồn” Có Trong Điển Tích Vu Lan Bồn, Kinh Phật.
 • Bài Cúng Rằm Tháng 7 Chuẩn Nhất Theo Kinh Phật
 • Khoa Cúng Thánh Mẫu: Tiêu Tai Giải Ách Lợi Nhân Thiên Tích Phúc Thọ Thiên Niên.
 • Văn Khấn Và Lễ Vật Cúng Ngày Tân Gia Chuẩn Hiện Nay
 • Tổng Hợp Các Công Thức Món Chay Cho Mâm Cỗ Cúng Rằm Tháng Giêng
 • Cúng Thí Thực Cô Hồn

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Xông Nhà Mới, Tẩy Uế Nhà Cửa Trước Khi Nhập Trạch Nhà Mới
 • Thời Gian Xả Tang, Xả Tang, Xa Tang,
 • Cúng Bái Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Di Tích Lịch Sử Văn Hóa Của Thành Phố Cần Thơ
 • Lễ Cất Nóc Nhà Là Gì Và Chuẩn Bị Lễ Cúng Cất Nóc Nhà Gồm Những Gì?
 • Câu 4 : Ngoài việc cúng thí thực, còn có cách nào khác để làm cho người thân đã mất được no đủ hay không ?

  Câu 2 : Cô hồn, các bác họ ăn bằng cách nào ?

  Câu 1 : Cúng thí thực cho cô hồn, các bác thì họ sẽ đi theo mình như vậy có tốt hay không ?

  Cúng Thí Thực Cô Hồn – Một việc nên làm vào dịp cuối năm

  Cúng Thí Thực Cô Hồn – Một việc nên làm vào dịp cuối năm

  Theo Quý Vị thì có một việc mà gần cuối năm người tu tại gia không nên quên, đó là việc gì?

  Theo tôi nghĩ sẽ có nhiều việc, trong đó có một việc là “Cúng Thí Thực” cho người đã khuất.

  Hình ảnh bên dưới đó là hình tôi chụp lại của buổi cúng ngoài biển trên đảo Phú Quốc vào chiều nay.

  Mới đó, mà gần năm năm tôi sống trên đảo, và cũng đã bốn cái tết rồi tôi đón tết xa nhà.

  Tôi nhớ năm đầu tiên ra đảo, ngày gần tết tôi làm theo việc mà Thầy tôi hay làm vào dịp cuối năm, đó là cúng thí thực cho cô hồn (hồn ma cô đơn).

  Rồi những năm sau đó, tôi để ý cứ gần tết là thường có các cô hồn trên đảo hay xuất hiện trong giấc ngủ và xin tôi cúng cho họ ăn.

  Năm nay mặc dù họ không xin, nhưng gần cuối năm tôi có cảm giác áy náy, sẵn có ít tiền, thế là hôm nay tôi cúng luôn.

  Chiều hôm nay khi đang đi mua đồ cúng, tôi cảm giác mọi thứ rất thuận duyên và vui vẻ, lòng hoan hỷ.

  Không hiểu sao chiều hôm nay tôi xuống chợ, dạo mua mà gặp rất nhiều người quen, có nhiều người cả năm rồi không gặp, thế mà lại gặp. (Những lần xuống chợ trước đây tôi thấy khó mà gặp người quen ).

  Tôi nghĩ cũng lạ thật “Trước giờ ra biển cúng mà sao gặp toàn người quen không ta”.

  Gần tết là dịp mà mọi người con xa gần đều tụ hội và nhà về quê để đoàn tụ, vui tết sum vầy ấm cúng hạnh phúc cùng gia đình, họ hàng.

  Thế nhưng ở trong cõi siêu hình thì các cô hồn lại đang cô đơn, buồn tủi, đói khổ.

  Đói ở đây có thể hiểu theo hai nghĩa là đói về thể xác và đói về tình yêu thương, sự quan tâm.

  Vì một khi đã mất đi rồi, thì con người ta sẽ dần dần bị xã hội quên đi, dần dần chìm trong quên lãng, và rồi thời gian qua đi sẽ chẳng còn ai biết đến trước đây chúng ta đã từng có mặt và tồn tại trên cõi đời. Ngẫm nghĩ thấy cuộc đời cũng buồn.

  Do vậy, với mỗi chúng ta khi còn sống và vào dịp cuối năm vui tết này, Quý Vị có thể dành ra một buổi để sắm sửa ít cơm chay và tự cúng cho người đã mất, mời họ đến ăn.

  Nghi thức cúng thí thực:

  Quý Vị có thể mua quyển kinh cúng thí thực cô hồn, hoặc lên mạng tìm rồi ghi lại và đọc khi cúng.

  Chú ý:

  Khi cúng là vì lòng từ bi, thương chúng sinh đói khổ mà cúng từ thiện cho họ ăn, chứ không được xin phù hộ làm ăn này nọ.

  Và khi cúng tâm tưởng cần quán, nghĩ tưởng ra thật nhiều thức ăn, và nước mát.

  Giúp ăn vào sẽ no và no lâu, thân tâm được an lạc.

  Đồ cúng cơ bản phải có :

  Bánh, cơm canh chay, mía, khoai lang, cháo loãng không bỏ muối, trái cây, hoa quả, nhiều nước lọc,…

  Trước ngày cúng người cúng nên ăn chay khoảng 3 ngày để thân tâm được thanh tịnh.

  Nếu Quý Vị làm đúng cách, cúng như tôi nói trên thì sẽ được rất nhiều phước báu, may mắn, và các chúng sinh trong cõi siêu hình sẽ rất quý mến, gia hộ cho Quý Vị.

  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Buổi cúng thí thực cô hồn

  Chiều nay tôi vừa cúng thí thực cho các cô hồn trên đảo Phú Quốc xong.

  Và buổi cúng thành công tốt đẹp, tâm tôi cũng rất hoan hỉ vì vừa làm thêm được việc tốt.

  Câu 1 : Cúng thí thực cho cô hồn, các bác thì họ sẽ đi theo mình như vậy có tốt hay không ?

  Như vừa rồi có cô Phật tử kia, cúng xong có em bé 12 tuổi đi theo về nhà.

  Hay trước đây một người bạn cùng tu với tôi, người này cũng đã có gia đình, nhưng lúc đó chưa có con.

  Sau buổi cúng thì tối hôm đó, người bạn tôi nằm ngủ mơ thấy vài em bé trong nghĩa trang hài nhi, các bé nói như sau :

  ” Ông muốn chúng tôi làm con ông không ? “

  Người bạn tôi đáp trong mơ luôn :

  ” Không được, vì các con chưa xứng đáng “.

  Thế là các bé ra đi.

  Nói chung thì về cảnh giới ngạ quỷ cũng vô cùng phức tạp, có rất nhiều thành phần trong ấy.

  Người tốt cũng có, mà người xấu cũng rất nhiều.

  Do đó, nếu các vị cúng mà không biết cách cúng hay chưa có đức tu, tâm còn nhiều vọng tưởng, bất an…. thì việc cúng cũng không hiệu quả lắm.

  Nên làm cái gì cũng thế thôi, ngay cả việc làm từ thiện cũng vậy, làm đúng cách thì mới cho kết quả tốt, còn làm không đúng cách, thì sẽ xảy ra việc tranh giành, ẩu đả, đánh nhau, thậm chí một số còn tham lam muốn lấy cắp của người bố thí,…..

  Và trong cõi siêu hình cũng vậy thôi.

  Nhưng tôi nghĩ nếu các vị cúng với tâm chân thành, vì lòng từ bi thương tưởng họ đói khổ, cúng nhưng lòng không mong cầu sự phù hộ gì hết, và có kết hợp với đọc kinh cúng thí,….

  Thì mọi thứ sẽ ổn thôi…

  Họ có theo các vị đi nữa, cũng chỉ theo phù hộ thôi, chứ không có phá gì đâu.

  Câu 2 : Cô hồn, các bác họ ăn bằng cách nào ?

  Nhiều người không hiểu cứ nghĩ rằng họ không có thân, nhưng thật ra thì họ vẫn có một cái thân, nhưng chúng ở dạng siêu mịn mà thôi.

  Trong bốn dạng ăn, thì cô hồn thuộc dạng xúc thực, nghĩa là họ chỉ cần chạm vào, tiếp xúc với thức ăn là no, chứ không cần phải nhai rồi tiêu hóa như con người chúng ta.

  Câu 3: Tại sao một số người sau khi cúng xong, ăn xong rồi mà vẫn còn bị đói tiếp ?

  Có 2 cách giải thích :

  • Một là : Người cúng không biết cúng.
  • Hai là : Nghiệp của người mất quá nặng, nên bị chiêu cảm của quả báo phải đói liên tục.

  Trước đây tôi có biết trường hợp của một bà cô ở Nha trang, bà này khi sống hay giả làm người ăn xin, để xin tiền khách du lịch….

  Xin tiền xong bà về làm gì ?

  Bà ăn tiêu rồi đánh bài, ghi số đề…..

  Sau khi bà chết đi bị đoạ làm kiếp ngạ quỷ.

  Lúc đó Sư phụ tôi cùng một số Vị Thầy có giới đức nhưng cúng bà vẫn không ăn no được.

  Đây gọi là do sự chiêu cảm của quả báo, nên phải bị như vậy.

  Câu 4 : Ngoài việc cúng thí thực, còn có cách nào khác để làm cho người thân đã mất được no đủ hay không ?

  Câu trả lời là có.

  Đó là việc làm phước, rồi hồi hướng cho họ.

  Vẫn còn rất nhiều vấn đề về việc cúng, nếu quý vị nào có thắc mắc thì có thể hỏi thêm ở dưới.

  Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

  Cư sĩ Nhuận Hòa

   FB: Tu học mỗi ngày – 

  • Văn khấn – Văn cúng thí thực cô hồn
  • Nghi thức – Khoa cúng thí thực cô hồn
  • Tụng kinh cúng cô hồn
  • Bài cúng thí thực cô hồn tại gia
  • Công phu chiều Mông Sơn thí thực
  • Tiểu Mông Sơn thí thực

   

  Sam Ken Cách đây mấy năm, con cứ cúng thí thực mỗi tháng 1 lần. Con cúng ở trong cổng nhà, rồi mở cổng để đón chúng sinh. Con đọc theo bài cúng trong Chư kinh nhật tụng.

  Nhưng sau có người bảo con là : cúng chúng sinh sợ lắm, mình ko phải là thầy, mời người ta đến , sau ko đuổi được đi.

  Sau đó con ko dám cúng nữa.

  Nhưng con có 1 tật, xuất hiện 5,6 năm nay, đó là thèm ăn gạo sống và bột sắn sống, tinh bột nghệ.

  Con ko hiểu sao lại thế!

  Cư Sĩ Nhuận Hòa  cúng đúng pháp thì tăng phước, không tội.

  Thèm ăn mấy đồ sống vậy đây là nghiệp không tốt, con nên sám hối và đoạn dần.

  Sam Ken Cư Sĩ Nhuận Hòa A Di Đà Phật

  Thánh Thuỷ Bài viết rất hay.

  Thầy cho con hỏi:

  1. Con là con gái, lại yếu vía và chưa ck. Con bày mâm sắp cơm ra cúng như thế lỡ người ta theo con thì sao. Có nguy hiểm ko ạ

  2. Nếu con gởi kinh phí để đến thời nào đó thầy cúng, cho đồ ăn dc nhìu hơn và tươm tất hơn có dc ko ạ?

  Cư Sĩ Nhuận Hòa Thánh Thuỷ phải học cách cúng cơ bản, biết cách cúng thì sẽ ko sao con.

  Gửi tiền cho ta cúng dùm cũng được, nhưng mỗi năm ta chỉ có cúng 1 hoặc 2 lần thôi con.

  Hang Nguyen A mi đà phât … xin chân thành cảm ơn thầy vì bài viết quá hay và ý nghĩa …bài này có chú biến thưc chân ngôn nam mô tát phạ đát tha nga đá phạ rô chỉ đế án tam bạt ra tam bat ra hồng .

  Đọc 7 lần sẽ biến ra rất nhìu đồ ăn

  Chuc Huynh Con ở phòng trọ muốn cúng. Xin thầy chỉ cho cách. Với lại dọn ra bàn cúng cần bao nhiêu chén thưa thầy. Xin hoan hỷ chỉ cho con với ạ

  Cư Sĩ Nhuận Hòa Chuc Huynh nhà gần biển ko con.

  Chuc Huynh Cư Sĩ Nhuận Hòa dạ không. Con ở nhà trọ thôi thầy

  Quỳnh Quỳnh Nhi Dạ vậy cúng cơm chay với bánh mình có được ăn ko thầy ???

  Cư Sĩ Nhuận Hòa Thuong Tu ta là nam mà.

  Trung Pham Đinh Đức Phật dạy phước ai lấy hưởng nghiệp nghiệp ai lấy mang. Mỗi chúng sanh đều có nghiệp của họ. Sao không tạo công đức để sau đạng nhờ . Nam mô ta bà dáo chủ bổn sư thích ca mâu Ni Phật.

  Nguyễn Việt Anh Sư huynh cho đệ hỏi , mình làm như vậy mặc dù không vì mình mà vì người đã khuất , cũng không mang tâm cầu đắc hay gì nhưng cũng là từ hành động mang nghiệp lành thì như vậy các vong linh thọ thực sẽ cũng từ đó mà mang ơn hoặc kết duyên với mình dù tốt hay không thì cũng là tạo nghiệp (lành) , thì như vậy lại tiếp tục cuốn vào lục đạo sinh tử, luân hồi, nhân quả như vậy thì làm sao được giải thoát, xin sư huynh từ bi giảng giải cho sự thắc mắc nông cạn này ạ , Mô Phật !

  Cư Sĩ Nhuận Hòa Nguyễn Việt Anh kết duyên lành không có nghĩa là kết ràng buộc.

  Ràng buộc tạo nên kiếp luân hồi bởi tham ái dục, cùng các tâm chấp, sự dính mắc của chúng sinh vào các pháp.

  Như chấp sắc thân này là ta, tâm này là ta, cõi giới này của ta, hay nhỏ hơn gia đình này là của ta, tài sản này là của ta, vợ là của ta, con là của ta,……

  Khi tâm có sự chấp, tức đã tạo sự trói buộc ta vào vòng luân hồi sinh tử.

  Còn cúng thí là hành động của từ bi, làm mà tâm không mong cầu hay dính mắc, vậy sự cột trói trụ nơi đâu mà có luân hồi.

  Vàng Sen Dạ A Di đà Phật nam mô hoan hỉ Tạng Bồ Tát Ma ha tát Tác đại chứng minh ạ. Cảm ơn tấm lòng từ bi của con Phật các cs sẽ rất hoan hỉ vì được no đủ ạ.

  Xuyên Phạm Con ở phòng trọ muốn cúng. Xin thầy chỉ cho cách. Với lại dọn ra bàn cúng cần bao nhiêu chén thưa thầy. Xin hoan hỷ chỉ cho con với ạ

  Cư Sĩ Nhuận Hòa Xuyên Phạm bao nhiêu đồ ăn thì có bấy nhiêu đồ đựng con.

  Chén bát chỉ là vật để chứa, không quan trọng điều này.

  Quan trọng ở cách cúng và người có đức, tâm thanh tịnh, có sức định khi cúng.

  Mai Chung Tuyêt Mai Nam mô a di đà phật cầu xin cho những linh hồn sớm được siêu thoát

  Ngọc Mai Nam mô A Di Đà Phật 🙏 xin phép thầy con xin coppy để chia sẻ với mọi người ạ. Nam mô Hoan Hỷ Tang Bồ Tat 🙏

  Huê Lê Cho con được hỏi:khi hồi hướng công đức cho người thân với số lượng từ 5,6 người vừa mất vài tháng có ,1 năm, rồi 2đến 5 năm trước vậy phải cần đọc tên họ , tuổi hay ngày mất… Như thế nào cho đúng để hương linh cảm nhận được ạ! ?

  Xin cảm ơn rất nhiều!!!

  nếu hồi hướng theo nghi thức trong kinh đầy đủ thì nên đọc đầy đủ, còn nếu hồi hướng nhanh vắn tắt thì tâm mình hướng về người đó tác ý hồi hướng là xong, nhưng nếu nêu tên ra thì càng tốt.

  Huê Lê Dạ con cám ơn nhiều ạ! Còn sẽ chọn cách hồi hướng nhanh (tác ý và kèm theo độc tên ) cho mổi ngày .

  Pham Dongvan Cung xong co ăn duoc ko hay bo

  Cúng cho người thân ở nhà thì ăn cũng đc, còn cúng cô hồn thì ăn ít thôi

  Cường Vé Số Xin cho con hỏi mình nên cúng chay hay mặn, có cần phải đốt giấy tiền vàng mã không ạ

  Cúng chay, không vàng mã.

  Dương Thị Bích Trang  cho con hỏi: vậy thức ăn cúng xong thì nên làm gì là tốt nhất ? Và vì cô hồn ở dạng siêu mịn vậy bánh kẹo ta cúng có cần phải bóc giấy gói hoặc lá đùm không ?

  Cư Sĩ Nhuận Hòa  khỏi bóc cũng được. Thức ăn sau khi cúng mang về cho heo hay cho các con vật ăn, có ăn thì ăn ít thôi, hoặc chia cho nhiều người ăn

  Dương Thị Bích Trang Cho con hỏi thêm: thế có người cúng cô hồn trên tầng hai có đc ko ạ và cúng cháo, muối gạo xong thì có nên đổ ra đường không?

  Cư Sĩ Nhuận Hòa nếu ko có không gian dưới tầng trệt, thì cúng tầng hai cũng tạm đc, nhưng phải mở cửa, vì nhiều khi họ không vào đc, cúng xong muối gạo ko nên đổ ra đường, tìm góc nào đất trống ko người thì đổ vào.

  Dương Thị Bích Trang  dạ, con cảm ơn Thầy nhiều

  Nguyên Vân Nhàn Cho hỏi cúng thí thực ở ngoài sân nhưng đóng cửa cổng. Cửa cổng làm sắt thưa thôi, vậy cô hồn có vào ăn được không thưa thầy?

  Cư Sĩ Nhuận Hòa Nguyên Vân Nhàn mở cửa cổng luôn.

  Ngo Thi Kim Hoa Nam mô A Di Đà Phật 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 con xin tri ân công đức của Thầy đã mở mang hiểu biết cho chúng con ạ 🙏🏻

  Ngô Trung Kiên Dạ ngạ quỷ ăn bằng ngửi mùi hương mới đúng chứ sao lại là xúc giác a , thưa cư sĩ

  Cư Sĩ Nhuận Hòa  Trong bốn dạng ăn của chúng sinh là Đoạn thực, xúc thực, tư thực, và thức thực. Ta chưa nghe ngửi thực.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghi Thức Cúng Thí Thực – Làng Mai
 • Cách Giải Hạn Sao La Hầu
 • Hướng Dẫn Cúng Sao Giải Hạn Sao Kế Đô Năm 2022
 • Văn Khấn Lễ Vật Và Cách Cúng Sao Kế Đô Giải Hạn
 • 23 Tháng Chạp Cúng Táo Quân ( Phần 1)
 • Nghi Thức Cúng Thí Thực

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Cúng Quan Âm Bồ Tát
 • 10 Bài Phục Nguyện Cúng Quá Đường
 • Cúng Quá Đường (Bài Viết Của Tt Thích Nguyên Tạng)
 • Nghi Thức Cúng Quá Đường (Ăn Cơm Trong Chánh Niệm)
 • Vương Hiệu Vị Hành Khiển Và Phán Quan Năm Tân Sửu 2022
 • (Vào chánh điện lễ Phật, chú nguyện. Xong, ra bàn cúng đã sắp sẵn các thức ăn, bánh nước, muối, thắp hương, đứng chắp tay tụng) Chủ lễ xướng thỉnh hương linh

  Từ tâm thương khắp chúng sanh

  Trai diên phẩm vật lòng thành bày ra

  Thỉnh mời trên dưới gần xa

  Hương linh tất cả đến mà thọ trai

  Hướng về giáo pháp Như Lai

  Quy y tu tập ngày mai an lành. O

  Hôm nay là ngày …… tháng …… năm …… tại nhà linh chùa …… (hoặc) tại tư gia …… phát nguyện hiến cúng thí thực. Ngưỡng nguyện mười phương Chư Phật từ bi gia hộ, tiếp độ cho tất cả hương linh quanh đây, cùng hết thảy âm binh, cô hồn về đây nghe kinh và thọ thực. Nguyện cầu cho tất cả hương linh xả bỏ ưu phiền, quy y Tam Bảo, tránh xa điều ác, làm những việc lành, sớm siêu thoát về cảnh giới an lạc. O

  Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát (3 lần)

  THỈNH HỘ PHÁP NHIẾP HÓA CHƯ HƯƠNG LINH ( nếu cúng tại chùa)

  Dạy hương linh công quả

  Bằng cách giữ cho chùa

  Không ác tặc nhiễu xâm

  Được bình an tu tập

  Cúi xin chư Hộ Pháp

  Nhiếp hoá các hương linh

  Để họ được tiến tu

  Đến một ngày siêu thoát.

  Nam Mô Nhiếp Hoá Hương Linh Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát (10 lần)

  ĐẠI CHÚNG CÙNG TỤNG

  Nam Mô Mười Phương Phật

  Nam Mô Mười Phương Pháp

  Nam Mô Mười Phương Tăng. O

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. O

  Xin từ bi gia hộ

  Cho hương linh quanh đây

  Về nghe kinh thọ thực

  Rồi Quy Y siêu thoát.

  Nguyện những thức ăn này

  Đầy khắp cả hư không

  Khiến vô số hữu tình

  Được ấm no đầy đủ

  Nguyện những thức ăn này

  Rất thơm lành ngon ngọt

  Khiến cho các hương linh

  Được an vui sung sướng. O

  Nguyện cho các hương linh

  Biết thương yêu muôn loài

  Thường giúp đỡ mọi người

  Được an vui tốt đẹp

  Hương linh sống hiền lành

  Không gây tổn hại ai

  Không gây nên sợ hãi

  Hoặc những điều tai họa

  Từ bỏ tâm hẹp hòi

  Những ganh ghét hơn thua

  Những ác độc hận thù

  Nhỏ nhoi và ích kỷ. O

  Biết sống đời thanh bai

  Không chìm đắm vào trong

  Những lạc thú tầm thường

  Rượu chè và tính dục

  Hương linh không tham lam

  Không muốn nhiều cho mình

  Biết nghĩ đến chúng sinh

  Để nhường cơm sẻ áo

  Hương linh không nóng giận

  Biết điềm tĩnh an hòa

  Dù gặp cảnh khó khăn

  Vẫn an nhiên tự tại

  Hương linh không tự cao

  Nghĩ mình là thấp hèn

  Nên tôn trọng mọi người

  Và gắng công tu tập. O

  Xin Chư Phật xót thương

  Khiến các hương linh này

  Thoát được nghiệp oan khiên

  Sinh về nơi cõi Phật

  Hương linh sẽ phát tâm

  Đến Vô Thượng Bồ Đề

  Nguyện độ khắp chúng sinh

  Cùng lên ngôi Chánh Giác. O

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (21 lần) O

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Am Bồ Tát. O

  Chứng minh và phục nguyện. O

  Nay con phụng hiến thức ăn này, nguyện nhờ oai lực mười phương Chư Phật biến thức ăn này thành vô lượng, khiến cho thức ăn này biến thành vị cam lộ, nguyện cho mọi loại cô hồn, hương linh, âm binh đều được no đủ và mãn nguyện. O

  Nam Mô Cam Lồ Vương Bồ Tát (3 lần) O

  Năm tháng phù sanh dệt kiếp người

  Cuộc đời như thể áng mây trôi

  Buông tay nhẹ gót về theo Phật

  Chín phẩm đài sen tỏa sáng ngời. O

  Hoặc:

  Trăm năm còn có gì đâu

  Sang giàu rồi cũng con tàu biệt ly

  Hướng về giáo pháp từ bi

  Con đường giải thoát bước đi đến cùng. O

  Hoặc

  Ba cõi luân hồi thật thảm thương

  Sanh sanh tử tử khổ vô lường

  Sám hối tiền khiên tiêu tội chướng

  Quy y Tam Bảo thoát tam đồ

  Bể khổ mênh mông quay đầu thấy bến

  Một phút lỡ lầm ngàn thu ân hận. O

  Hoặc

  Gặp nhau rồi phải chia tay

  Am dương hai ngã xưa nay ở đời

  Hướng về Phật Pháp tuyệt vời

  Tu thân hành thiện cho đời an vui. O

  Hoặc

  Ai cũng thế, ít nhiều đều tội

  Chỉ khác nhau biết lỗi hay không

  Đời là bể khổ mênh mông

  Khéo nương Phật Pháp thoát vòng trầm luân. O

  Ngưỡng nguyện mười phương Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng thùy từ gia hộ, tiếp độ, (phụng vị pháp giới, tam thập lục bộ, hà sa nam nữ, đa sanh phụ mẫu, lục thân quyến thuộc, cửu huyền thất tổ, thất thế phụ mẫu, tứ thân phụ mẫu), tất cả hương linh quanh đây, cùng tất cả chư hương linh trong cõi giới siêu hình, tội diệt phước sanh, thiện căn tăng trưởng, đời đời sinh ra được gặp Phật pháp, phát khởi tín tâm, quy y Tam Bảo, gây tạo phước lành, vun bồi công đức, tinh tấn tu hành cùng pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. O

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. O

  PHỤC NGUYỆN 2 (tùy chọn)

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Am Bồ Tát. O

  Chứng minh và phục nguyện. O

  Nay con phụng hiến thức ăn này, nguyện nhờ oai lực mười phương Chư Phật biến thức ăn này thành vô lượng, khiến cho thức ăn này biến thành vị cam lộ, nguyện cho mọi loại cô hồn, hương linh, âm binh đều được no đủ và mãn nguyện. O

  Nam Mô Cam Lồ Vương Bồ Tát (3 lần) O

  Đời người khác thể phù du

  Sớm còn tối mất công phu lỡ làng

  Nếu không sớm biết hồi đầu

  Hướng về Tam Bảo cần cầu tĩnh tu. O

  Nguyện cầu tất cả hương linh được yên ổn ấm no, Quy y Tam Bảo, phát tâm tu hành, làm nhiều việc lành để được sớm vãng sanh về cõi an lạc. Cầu nguyện tất cả chúng sinh đều trọn thành Phật Đạo. O

  Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát. O

  PHỤC NGUYỆN 3 (tùy chọn)

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Am Bồ Tát O

  Chứng minh và phục nguyện O

  Nay con phụng hiến thức ăn này, nguyện nhờ oai lực mười phương Chư Phật biến thức ăn này thành vô lượng, khiến cho thức ăn này biến thành vị cam lộ, nguyện cho mọi loại cô hồn, hương linh, âm binh đều được no đủ và mãn nguyện

  Nam Mô Cam Lồ Vương Bồ Tát (3 lần)

  Hương linh vừa thọ thực đầy đủ và an lành.

  Vừa nghe lời pháp nhủ, mau phát khởi tâm thành.

  Nguyện tin sâu Tam Bảo, thề dứt ác, làm lành.

  Nguyện phát khởi thiện tâm, được rộng sâu trí tuệ

  Nguyện tu hành tinh tấn, dù gian khó không sờn.

  Nguyện khắp cả Tam Thiên đồng trọn thành Chánh Giác. O

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. O

  TAM QUY Y

  Tự quy y Phật: nguyện cho chúng sinh, hiểu sâu đạo cả, phát tâm vô thượng. (1 lạy) O

  Tự quy y Pháp: nguyện cho chúng sinh, thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lạy) O

  Tự quy y Tăng: nguyện cho chúng sinh, tâm ý hòa hợp, biết thương mến nhau. (1 lạy) O

  NGHI THUC CUNG THI THUC – CHO GIA DINH PHAT TU NGHI THỨC CÚNG THÍ THỰC TẠI NHÀ LINH TRONG CHÙA

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Y Tam Bảo Là Gì, Ý Nghĩa, Lợi Ích Của Quy Y Tam Bảo
 • Nghi Thức Quy Y Tam Bảo
 • Thờ Cúng Quan Công Trong Đời Sống Tôn Giáo Việt Nam
 • Bài Cúng Quan Thần Linh
 • Bài Thơ: Khoá Phạt Mộc
 • Nghi Thức Mông Sơn Thí Thực

  --- Bài mới hơn ---

 • Ý Nghĩa Siêu Độ, Bạt Độ Trong Nghi Thức Mông Sơn Thí Thực
 • Cung Cấp Đồ Cúng Trọn Gói
 • Cúng Thí Thực Là Gì Và Ý Nghĩa Của Nghi Thức Cúng Thí Thực
 • Nghi Thức Thí Thực Cô Hồn
 • 5. Nghi Thức Mông Sơn Thí Thực
 • Người Phật tử tại gia, ai muốn cúng thí thực Cô hồn, cứ việc cúng. Nhưng phải thanh tịnh tâm, đọc tụng theo đúng nghi thức Tiểu Mông Sơn, có trong nghi thức tụng niệm, không cần phải tụng kinh Di Đà, Hồng Danh.

  Án dà ra đế da Ta bà ha. (3 lần)

  Nam mô bộ bộ đế rị, dà rị đa rị đát đa nga đa da. (3 lần)

  Án tam đà ra dà đà Ta bà ha. (3 lần)

  Phật tử sở tạo chư ác nghiệp,

  Giai do vô thỉ tham, sân, si,

  Tùng thân ngữ ý chi sở sanh,

  Nhứt thiết Phật tử giai sám hối.

  Hữu tình sở tạo chư ác nghiệp,

  Giai do vô thỉ tham, sân, si,

  Tùng thân ngữ ý chi sở sanh,

  Nhứt thiết Hữu tình giai sám hối.

  Cô hồn sở tạo chư ác nghiệp,

  Giai do vô thỉ tham, sân, si,

  Tùng thân ngữ ý chi sở sanh,

  Nhứt thiết Cô hồn giai sám hối.

  Án bát ra mạt lân đà nãnh ta bà ha. (3 lần)

  Án a lổ lặc kế ta bà ha. (3 lần)

  Án bộ bộ đế rị, dà rị đa rị, đát đa nga đa da. (3 lần)

  Án tam muội da Tát đỏa phạm. (3 lần)

  Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần)

  Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát thiệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, Ta bà ha. (3 lần)

  Án noan noan noan noan noan. (3 lần)

  Nhữ đẳng Phật tử chúng,

  Ngã kim thí nhữ cúng,

  Thử thực biến thập phương.

  Nhứt thiết Phật tử cộng,

  Nguyện dĩ thử công đức,

  Phổ cập ư nhứt thiết,

  Ngã đẳng dữ Phật tử,

  Giai cộng thành Phật đạo.

  Nhữ đẳng Hữu tình chúng,

  Ngã kim thí nhữ cúng,

  Thử thực biến thập phương.

  Nhứt thiết Hữu tình cộng,

  Nguyện dĩ thử công đức,

  Phổ cập ư nhứt thiết,

  Ngã đẳng dữ Hữu tình,

  Giai cộng thành Phật đạo.

  Nhữ đẳng Cô hồn chúng,

  Ngã kim thí nhữ cúng,

  Thử thực biến thập phương.

  Nhứt thiết Cô hồn cộng,

  Nguyện dĩ thử công đức,

  Phổ cập ư nhứt thiết,

  Ngã đẳng dữ Cô hồn,

  Giai cộng thành Phật đạo.

  Án mục lực lăng ta bà ha. (3 lần)

  Án nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

  (Trở về bàn Phật)

  MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

  Quán Tự Tại Bồ tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhứt thiết khổ ách. Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị. Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng: bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cốkhông trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị xúc, pháp; vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh, diệc vô vô minh tận; nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề Tát đỏa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh Niết bàn.Tam thế chư Phật y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu Đa la tam miệu tam Bồ đề. Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị Vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừnhứt thiết khổ chơn thiệt bất hư.Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:”Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha.” (3 lần)

  Nam mô A di đa bà dạ, đa tha già đa dạ, đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa, tỳ ca lan đế. A di rị đa, tỳ ca lan đa, già di nị, già già na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

  TÁN PHẬT

  A Di Đà Phật thân kim sắc,

  Tướng hảo quang minh vô đẳng luân.

  Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu di,

  Hám mục trừng thanh tứ đại hải.

  Quang trung hóa Phật vô số ức,

  Hóa Bồ tát chúng diệc vô biên,

  Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh,

  Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

  Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại

  Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

  Nam mô A Di Đà Phật. (nhiều ít tùy ý)

  Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát (3 lần)

  Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát (3 lần)

  Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát (3 lần)

  Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát (3 lần)

  SÁM NHẤT TÂM (quỳ tụng)

  Nhứt tâm quy mạng, Cực lạc thế giới A Di Ðà Phật, nguyện dĩ tịnh quang chiếu ngã, từ thệ nhiếp ngã. Ngã kim chánh niệm, xưng Như Lai danh, vị Bồ đề đạo, cầu sanh Tịnh độ. Phật tích bổn thệ: nhược hữu chúng sanh, dục sanh ngã quốc chí tâm tín nhạo, xưng ngã danh hiệu, nãi chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác. Dĩ thử niệm Phật nhơn duyên, đắc nhập Như Lai. Ðại thệ hải trung, thừa Phật từ lực, chúng tội tiêu diệt, thiện căn tăng trưởng, nhược lâm dục mạng chung, tự tri thời chí, thân vô bịnh khổ, tâm bất tham luyến, ý bất điên đảo, như nhập thiền định. Phật cập Thánh chúng, thủ chấp kim đài, lai nghinh tiếp ngã, ư nhứt niệm khoảnh, sanh Cực lạc quốc, hoa khai kiến Phật, tức văn Phật thừa, đốn khai Phật huệ, quảng độ chúng sanh, mãn Bồ đề nguyện, quảng độ chúng sanh, mãn Bồ đề nguyện.

  TÁN LỄ

  Tán lễ Tây phương, Cực lạc thanh lương, Liên trì cửu phẩm hoa hương, bảo thọ thành hàng; thường văn thiên nhạc kiện tương, A Di Ðà Phật đại phóng từ quang, hóa đạo chúng sanh vô lượng, giáng kiết tường, hiện tiền chúng đẳng ca dương, nguyện sanh an dưỡng, hiện tiền chúng đẳng ca dương, đồng sanh an dưỡng.

  THỊ NHỰT

  Thị nhựt dĩ quá, mạng diệc tùy giảm, như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn, như cứu đầu nhiên, đản niệm vô thường, thận vật phóng dật.

  Hồi Hướng

  Phúng kinh công đức thù thắng hạnh,

  Vô biên thắng phước giai hồi hướng.

  Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh,

  Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.

  Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não,

  Nguyện đắc trí tuệ chơn minh liễu.

  Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ,

  Thế thế thường hành Bồ tát đạo.

  Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung,

  Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu,

  Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh.

  Bất thối Bồ tát vi bạn lữ,

  Nguyện dĩ thử công đức,

  Phổ cập ư nhứt thiết,

  Ngã đẳng dữ chúng sanh,

  Giai cộng thành Phật đạo.

  Tam Quy Y

  Tự quy y Phật,

  Ðương nguyện chúng sanh,Thể giải đại đạo,Phát Vô thượng tâm. (1 lạy)

  Tự quy y pháp,

  Ðương nguyện chúng sanh,Thâm nhập kinh tạng,Trí tuệ như hải. (1 lạy)

  Tự quy y Tăng,

  Ðương nguyện chúng sanh,Thống lý đại chúng,Nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)

  (Hòa Nam Thánh Chúng)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cúng Đầy Tháng Cho Bé Và Tất Tần Tật Những Điều Ba Mẹ Cần Phải Biết
 • Vì Sao Phải Biết Thôi Nôi Tính Ngày Âm Hay Dương
 • Cúng Đầy Năm Cho Bé Ngày Âm Hay Dương, Cần Những Gì?
 • Cúng Thôi Nôi Ngày Âm Hay Dương Là Chính Xác?
 • Làm Đầy Năm Cho Bé Ngày Âm Hay Dương Là Đúng?
 • 5. Nghi Thức Mông Sơn Thí Thực

  --- Bài mới hơn ---

 • Cúng Thôi Nôi Gà Hay Vịt, Lễ Vật Cần Chuẩn Bị Những Gì?
 • Cúng Căn Con Anh Chị Năm 12 Tuổi
 • Phòng Thờ Cúng Trong Căn Hộ Chung Cư
 • Phong Thủy Thờ Cúng Cho Căn Hộ Chung Cư Và Nguyên Tắc Đặt Ban Thờ
 • Thị Trường Bđs Quý 1/2020: Nguồn Cung Căn Hộ Xu Hướng Giảm
 • Mãnh-hỏa diệm diệm chiếu thiết-thành,

  Thiết-thành lý diện nhiệt cô-hồn,

  Cô-hồn nhược yếu sanh tịnh-độ,

  Thính tụng Hoa-Nghiêm bán kệ kinh:

  Nhược nhơn dục liểu tri,

  Tam thế nhứt thiết Phật,

  Ưng quán pháp-giới tánh,

  Nhứt thiết duy tâm tạo.

  PHÁ ÐỊA-NGỤC CHƠN NGÔN:

  Án dà ra đế da ta bà ha. (3 lần)

  PHỔ TRIỆU THỈNH CHƠN NGÔN:

  Nam-mô bộ bộ đế rị, dà rị đa rị đát đa nga đa da. (3 lần)

  GIẢI OAN KIẾT CHƠN NGÔN:

  Án tam đà ra dà đà ta bà ha. (3 lần)

  Nam-mô Ðại-Phương-Quảng Phật Hoa-Nghiêm kinh. (3 lần)

  Nam-mô thường-trụ thập phương Phật,

  Nam-mô thường-trụ thập phương Pháp,

  Nam-mô thường-trụ thập phương Tăng,

  Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật,

  Nam-mô Ðại-Bi Quán-Thế-AÂm Bồ-tát,

  Nam-mô Minh-dương Cứu-khổ Ðịa-Tạng-Vương Bồ-tát,

  Nam-mô khải-giáo A-Nan-Ðà tôn-giả.

  Quy-y Phật, quy-y Pháp, quy-y Tăng.

  Quy-y Phật lưỡng-túc tôn,

  Quy-y Pháp ly-dục tôn,

  Quy-y Tăng chúng trung tôn.

  Quy-y Phật cánh, quy-y Pháp cánh, quy-y Tăng cánh.

  Phật-tử

  Hữu tìnhsở tạo chư ác nghiệp,

  Cô hồn

  Giai do vô-thỉ tham, sân, si,

  Tùng thân ngữ ý chi sở sanh,

  Phật-tử

  Nhứt-thiết Hữu tình giai sám hối.

  Cô hồn

  Chúng-sanh vô-biên thệ nguyện độ,

  Phiền-não vô-tận thệ nguyện đoạn,

  Pháp-môn vô-lượng thệ nguyện học,

  Phật đạo vô-thượng thệ nguyện thành.

  Tự tánh chúng-sanh thệ nguyện độ,

  Tự tánh phiền-não thệ nguyện đoạn,

  Tự tánh pháp-môn thệ nguyện học,

  Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.

  DIỆT ÐỊNH NGHIỆP CHƠN-NGÔN:

  Án bát ra mạt lân đà nãnh ta bà ha. (3 lần)

  DIỆT NGHIỆP CHƯỚNG CHƠN-NGÔN:

  Án a lổ lặc kế ta bà ha. (3 lần)

  KHAI YẾT-HẦU CHƠN-NGÔN:

  Án bộ bộ đế rị, dà rị đa rị, đát đa nga đa da. (3 lần)

  TAM-MUỘI-DA GIỚI CHƠN-NGÔN:

  Án tam muội da tát đỏa phạm. (3 lần)

  BIẾN THỰC CHƠN-NGÔN:

  Nam-mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần)

  CAM-LỒ THỦY CHƠN-NGÔN:

  Nam-mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát thiệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần)

  NHỨT TỰ THỦY-LUÂN CHƠN-NGÔN:

  Án noan noan noan noan noan. (3 lần)

  NHŨ-HÃI CHƠN-NGÔN:

  Nam-mô tam mãn đa mẫu đà nẩm án noan. (3 lần)

  Nam-mô Ða-bảo Như-Lai,

  Nam-mô Bảo-thắng Như-Lai,

  Nam-mô Diệu-sắc-thân Như-Lai,

  Nam-mô Quảng-bát-thân Như-Lai.

  Nam-mô Ly-bố-úy Như-Lai,

  Nam-mô Cam-lồ-vương Như-Lai.

  Nam-mô A-Di-Ðà Như-Lai.

  Tịnh pháp thực

  Thần chú gia-trì Pháp thí thực

  Cam lồ thủy

  Phật-tử

  phổ thí hà sa chúng Hữu tình

  Cô hồn

  nguyện giai bảo mãn xả xan tham, tốc thoát u-minh sanh Tịnh-độ, quy-y Tam-bảo phát Bồ-đề, cứu cánh đắc thành vô thượng đạo, công-đức vô-biên

  Phật-tử

  tận vị lai nhứt thiết Hữu tình đồng pháp-thực.

  Cô hồn

  Phật-tử

  Nhữ đẳng Hữu tình chúng,

  Cô hồn

  Ngã kim thí nhữ cúng,

  Thử thực biến thập-phương.

  Phật-tử

  Nhứt thiết Hữu tình cộng,

  Cô hồn

  Nguyện dĩ thử công-đức,

  Phổ cập ư nhứt thiết,

  Phật-tử

  Ngã đẳng dữ Hữu tình

  Cô hồn

  Giai cọng thành Phật-đạo.

  THÍ VÔ-GIẢ THỰC CHƠN-NGÔN:

  Án mục lực lăng ta bà ha. (3 lần)

  PHỔ CÚNG-DƯỜNG CHƠN-NGÔN:

  Án nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

  (Trở về bàn Phật)

  MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA MẬT-ÐA TÂM-KINH

  Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la mật-đa thời, chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

  Xá-Lợi-Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

  Xá-Lợi-Tử! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-giới, vô vô-minh diệc, vô vô-minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão-tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

  Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề tát-đỏa y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố, tâm vô quái-ngại; vô quái-ngại cố, vô hữu khủng-bố, viễn ly điên-đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn. Tam-thế chư Phật, y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề.

  Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại-thần chú, thị đại minh chú, thị vô-thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

  Cố thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết:

  Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề tát bà ha. (3 lần)

  VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN:

  Nam-mô a di đa bà dạ, Ða tha dà đa dạ, Ða địa dạ tha.

  A di rị đô bà tỳ,

  A di rị đa tất đam bà tỳ,

  A di rị đa tì ca lan đế,

  A di rị đa, tì ca lan đa,

  Dà di nị dà dà na,

  Chỉ đa ca lệ ta bà ha.(3 lần)

  Nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường

  Trú dạ lục thời hằng kiết tường

  Nhứt thiết thời trung kiết tường giả

  Nguyện chư Thượng sư ai nhiếp thọ

  Nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường

  Trú dạ lục thời hằng kiết tường

  Nhứt thiết thời trung kiết tường giả

  Nguyện chư Tam-Bảo ai nhiếp thọ

  Tứ sanh đăng ư bửu-địa;

  Tam hữu thác hóa liên trì,

  Hà sa ngạ-quỉ chứng tam hiền,

  Vạn loại hữu-tình đăng Thập địa.

  TÁN PHẬT

  A-Di-Ðà Phật thân kim sắc,

  Tướng hảo quang-minh vô đẳng-luân,

  Bạch hào uyển-chuyển ngũ tu-di,

  Cám mục trừng thanh tứ đại hải.

  Quang trung hóa Phật vô số ức,

  Hóa Bồ-tát chúng diệc vô-biên,

  Tứ thập bát nguyện độ chúng-sanh,

  Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

  Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới, đại-từ đại-bi, A-Di-Ðà Phật.

  Nam-mô A-Di-Ðà Phật. (108 lần)

  Nam-mô Ðại-bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát.(3 lần)

  Nam-mô Ðại-Thế-Chí Bồ-tát.(3 lần)

  Nam-mô Ðại-Tạng Vương Bồ-tát.(3 lần)

  Nam-mô Thanh-tịnh Ðại-Hải chúng Bồ-tát.(3 lần)

  SÁM NHỨT TÂM

  Nhứt tâm quy mạng, Cực-lạc thế-giới A-Di-Ðà Phật, nguyện dĩ tịnh-quang chiếu ngã, từ thệ nhiếp ngã. Ngã kim chánh niệm, xưng Như-Lai danh, vị Bồ-đề Ðạo, cầu sanh Tịnh-độ.

  Phật tích bổn thệ: nhược hữu chúng-sanh, dục sanh ngã quốc chí tâm tín nhạo, xưng ngã danh hiệu, nãi chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh-giác. Dĩ thử niệm Phật nhơn-duyên, đắc nhập Như-Lai. Ðại thệ hải trung, thừa Phật từ lực, chúng tội tiêu diệt, thiện căn tăng trưởng, nhược lâm mạng chung, tự tri thời chí, thân vô bịnh khổ, tâm bất tham luyến, ý bất điên-đảo, như nhập thiền-định. Phật cập Thánh-chúng, thủ chấp kim đài, lai nghinh tiếp ngã, ư nhứt niệm khoảnh, sanh Cực-lạc quốc, hoa khai kiến Phật, tức văn Phật thừa, đốn khai Phật-huệ, quảng độ chúng-sanh, mãn Bồ-đề nguyện, quảng độ chúng-sanh, mãn Bồ-đề nguyện.

  TÁN LỄ

  Tán lễ Tây-phương, Cực-lạc thanh lương, Liên-trì cửu phẩm hoa hương, bảo thọ thành hàng; thường văn thiên nhạc kiên tương, A-Di-Ðà Phật đại phóng từ quang, hóa đạo chúng-sanh vô-lượng, giáng kiết tường, hiện tiền chúng đẳng ca dương, nguyện sanh an dưỡng, hiện tiền chúng đẳng ca dương, đồng sanh an dưỡng.

  THỊ NHỰT

  Thị nhựt dĩ quá, mạng diệc tùy giảm, như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn, như cứu đầu nhiên, đản niệm vô thường, thận vật phóng dật.

  HỒI HƯỚNG

  Phúng kinh công-đức thù thắng hạnh,

  Vô biên thắng phước giai hồi-hướng,

  Phổ nguyện pháp-giới chư chúng-sanh,

  Tốc vãng vô-lượng-quang Phật sát.

  Nguyện tiêu tam-chướng trừ phiền-não,

  Nguyện đắc trí-huệ chơn minh liễu,

  Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ.

  Thế thế thường hành Bồ-tát đạo.

  Nguyện sanh Tây-phương Tịnh-độ trung,

  Cửu phẩm Liên-hoa vi phụ mẫu,

  Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,

  Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ.

  Nguyện dĩ thử công-đức,

  Phổ cập ư nhứt thiết,

  Ngã đẳng dữ chúng-sanh,

  Giai cộng thành Phật-đạo.

  TAM QUY-Y:

  Tự quy-y Phật, đương nguyện chúng-sanh, thể giải đại-đạo, phát vô-thượng tâm. (1 lạy)

  Tự quy-y Pháp, đương nguyện chúng-sanh, thâm nhập kinh-tạng, trí huệ như hải. (1 lạy)

  Tự quy-y Tăng, đương nguyện chúng-sanh, thống-lý đại-chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghi Thức Thí Thực Cô Hồn
 • Cúng Thí Thực Là Gì Và Ý Nghĩa Của Nghi Thức Cúng Thí Thực
 • Cung Cấp Đồ Cúng Trọn Gói
 • Ý Nghĩa Siêu Độ, Bạt Độ Trong Nghi Thức Mông Sơn Thí Thực
 • Nghi Thức Mông Sơn Thí Thực
 • Nghi Thức Cúng Thí Thực – Làng Mai

  --- Bài mới hơn ---

 • Cúng Thí Thực Cô Hồn
 • Cách Xông Nhà Mới, Tẩy Uế Nhà Cửa Trước Khi Nhập Trạch Nhà Mới
 • Thời Gian Xả Tang, Xả Tang, Xa Tang,
 • Cúng Bái Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Di Tích Lịch Sử Văn Hóa Của Thành Phố Cần Thơ
 • 1. (Niệm Bụt) (mỗi danh hiệu ba lần)

  Nam mô Bụt và Bồ Tát trên hội Hoa Nghiêm (C)

  Nam mô Bồ Tát Diện Nhiên Vương. (C)

  2. (Kệ Khai Thị)

  Lửa dữ bừng bừng cháy bốn bên

  Cô hồn nóng bức khổ triền miên

  Cô hồn nếu muốn sinh Tịnh Độ

  Hãy lắng nghe đây kệ Bụt truyền:

  “Nếu ai muốn thấy và muốn hiểu

  Chư Bụt có mặt trong ba đời

  Người ấy phải quán chiếu pháp giới

  Tất cả đều do tâm mà thôi.” (C)

  3. (Trì Chú) (mỗi chú ba lần)

  (Chân Ngôn Phá Địa Ngục)

  Án, dà ra đế da ta bà ha. (C)

  (Chân Ngôn Triệu Thỉnh)

  Nam mô bộ bộ đế rị dà rị đa ri đát tha nga đa da. (C)

  (Chân Ngôn Mở Oan Kết)

  Án, tam đà ra dà đà ta bà ha.(C)

  4. (Niệm Danh Hiệu)

  Nam mô Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm (C)

  Nam mô Bụt thường trú mười phương (C)

  Nam mô Pháp thường trú mười phương (C)

  Nam mô Tăng thường trú mười phương (C)

  Nam mô đức Bụt Thích Ca Mâu Ni (C)

  Nam mô đức Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm (C)

  Nam mô đức Bồ Tát Cứu Khổ Minh Dương Địa Tạng Vương (C)

  Nam mô đức Tôn Giả Khải Giáo A Nan Đà. (C)

  5. (Quay Về Nương Tựa)

  Con về nương tựa Bụt, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời.

  Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết.

  Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. (C)

  Đã về nương tựa Bụt, con đang có hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời.

  Đã về nương tựa Pháp, con đang được học hỏi và tu tập các pháp môn chuyển hóa.

  Đã về nương tựa Tăng, con đang được tăng thân soi sáng, dìu dắt và nâng đỡ trên con đường thực tập. (C)

  Về nương Bụt trong con, xin nguyện cho mọi người,thể nhận được giác tính, sớm mở lòng Bồ Đề.

  Về nương Pháp trong con, xin nguyện cho mọi người,nắm vững các pháp môn, cùng lên đường chuyển hóa.

  Về nương Tăng trong con, xin nguyện cho mọi người,xây dựng nên bốn chúng, nhiếp hóa được muôn loài. (CC)

  6. (Bốn Lời Nguyện)

  Phật tử đã tạo ra nghiệp xấu

  Cũng vì tâm niệm tham sân si

  Do thân, miệng, ý phát sinh ra

  Tất cả Phật tử đều sám hối. (C)

  Mọi loài đã tạo ra nghiệp xấu

  Cũng vì tâm niệm tham sân si

  Do thân, miệng, ý phát sinh ra

  Tất cả mọi loài đều sám hối. (C)

  Cô hồn đã tạo ra nghiệp xấu

  Cũng vì tâm niệm tham sân si

  Do thân, miệng, ý phát sinh ra

  Tất cả cô hồn đều sám hối. (C)

  Chúng sanh vô biên thề nguyện độ

  Phiền não vô tận thề nguyện đoạn

  Pháp môn vô lượng thề nguyện học

  Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. (C)

  Tự tánh chúng sanh thề nguyện độ

  Tự tánh phiền não thề nguyện đoạn

  Tự tánh pháp môn thề nguyện học

  Tự tánh Phật đạo thề nguyện thành. (CC)

  7. (Trì Chú) (mỗi chú ba lần)

  (Chân Ngôn Diệt Định Nghiệp)

  Án, bát ra mạt lân đà nảnh ta bà ha. (C)

  (Chân Ngôn Diệt Nghiệp Chướng)

  Án, a lỗ lặc kế ta bà ha. (C)

  (Chân Ngôn Mở Rộng Yết Hầu)

  Án, bộ bộ đế rị dà rị đa rị đát tha nga đa da. (C)

  (Chân Ngôn Diệt Tam Muội Gia Giới)

  Án, tam muội da tát đỏa phạn.(C)

  (Chân Ngôn Biến Thực)

  Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ rô chỉ đế.

  Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (C)

  (Chân Ngôn Biến Thủy)

  Nam mô tô rô bà gia, đá tha nga đá gia, đát điệt tha, án, tô rô, tô rô, bạt ra tô rô bạt ra tô rô, ta bà ha. (C)

  (Chân Ngôn Nhất Tự Thủy Luân)

  Án noan noan noan noan noan.(C)

  (Chân Ngôn Biển Sữa)

  Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, án noan. (CC)

  8. (Cúng Dường)

  Nam mô Đa Bảo Như Lai

  Nam mô Bảo Thắng Như Lai

  Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai

  Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai

  Nam mô Ly Bố Úy Như Lai

  Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai

  Nam mô A Di Đà Như Lai. (C)

  Thần chú gia trì thức ăn tịnh

  Cúng khắp mười phương chúng Phật tử

  Nguyện đều no đủ bỏ xan tham

  Mau thoát u minh sinh Tịnh Độ

  Quy y Tam Bảo phát Bồ Đề

  Rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng

  Công đức đi về cõi vị lai

  Tất cả Phật tử cùng tiếp nhận. (C)

  Thần chú gia trì thức ăn tịnh

  Cúng khắp mười phương cả mọi loài

  Nguyện đều no đủ bỏ xan tham

  Mau thoát u minh sinh Tịnh Độ

  Quy y Tam Bảo phát Bồ Đề

  Rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng

  Công đức đi về cõi vị lai

  Tất cả mọi loài cùng tiếp nhận.(C)

  Thần chú gia trì thức ăn tịnh

  Cúng khắp mười phương chúng cô hồn

  Nguyện đều no đủ bỏ xan tham

  Mau thoát u minh sinh Tịnh Độ

  Quy y Tam Bảo phát Bồ Đề

  Rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng

  Công đức đi về cõi vị lai

  Tất cả cô hồn cùng tiếp nhận. (C)

  Này các vị Phật tử

  Tôi nay xin dâng cúng

  Thức ăn biến mười phương

  Phật tử đều tiếp nhận

  Nguyện đem công đức này

  Hồi hướng về tất cả

  Phật tử và chúng tôi

  Đều cùng thành Phật đạo. (C)

  Này tất cả mọi loài

  Tôi nay xin dâng cúng

  Thức ăn biến mười phương

  Mọi loài đều tiếp nhận

  Nguyện đem công đức này

  Hồi hướng về tất cả

  Mọi loài và chúng tôi

  Đều cùng thành Phật đạo. (C)

  Này các chúng cô hồn

  Tôi nay xin dâng cúng

  Thức ăn biến mười phương

  Cô hồn đều tiếp nhận

  Nguyện đem công đức này

  Hồi hướng về tất cả

  Cô hồn và chúng tôi

  Đều cùng thành Phật đạo. (CC)

  (Chân Ngôn Thí Vô Già Thực)

  Án mục lực lăng ta bà ha. (C)

  (Chân Ngôn Phổ Cúng Dường)

  Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhật ra hộc (CC)

  9. (Kệ Cúng Dường)

  Phụng hiến cam lồ vị

  Phân lượng như thái hư

  Xin mọi loài đạt nguyện

  Về nương bóng Đại Từ. (C)

  10. (Hồi Hướng)

  Trì tụng kinh thâm diệu

  Tạo công đức vô biên

  Đệ tử xin hồi hướng

  Cho chúng sinh mọi miền. (C)

  Pháp môn xin nguyện học

  Ân nghĩa xin nguyện đền

  Phiền não xin nguyện đoạn

  Quả Bụt xin chứng nên. (C)

  Nguyện sinh về Tịnh Độ

  Sen nở thấy vô sinh

  Chư Bụt và Bồ Tát

  Là những bạn đồng hành. (C)

  Nguyện dứt hết phiền não

  Cho trí tuệ phát sinh

  Cho tội chướng tiêu tán

  Quả giác ngộ viên thành. (CCC)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Giải Hạn Sao La Hầu
 • Hướng Dẫn Cúng Sao Giải Hạn Sao Kế Đô Năm 2022
 • Văn Khấn Lễ Vật Và Cách Cúng Sao Kế Đô Giải Hạn
 • 23 Tháng Chạp Cúng Táo Quân ( Phần 1)
 • 05 Điều Cần Biết Về Cách Thờ Quan Công Thế Nào Cho Đúng
 • Nghi Thức Cúng Mông Sơn Thí Thực

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Cúng Xe Ô Tô Mới Mua Giúp Chủ Nhân Bình An 1
 • Hướng Dẫn Cúng Rằm, Mùng 1 Đúng Cách, Ý Nghĩa Số Nén Hương
 • Xem Ngày Vía Mẹ Quan Âm Chuẩn? Nên Cúng Gì Và Cách Cúng
 • Lễ Cúng Nhà Mới Thuê Đơn Giản Chuẩn Với Cách Cúng Đơn Giản
 • Cách Chuẩn Bị Mâm Cúng Lễ Nhập Trạch Nhà Chung Cư
 • Nam mô bộ bộ đế rị, già rị đa lị, đát đa nga đa da (3 lần)

  Án tam đà ra dà đà, ta bà ha (3 lần)

  Nam môThườngTrụThập Phương Phật. NammôThường TrụThậpPhươngPháp. NammôThườngTrụThậpPhươngTăng. Nam mô Bổn SưThích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ðại Bi QuánThế Âm BồTát. NammôMinhVươngCứuKhổÐịaTạng Vương BồTát. Nam mô Khải GiáoANan ÐàTôn Giả. Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy yTăng, Phậttửsởtạochưácnghiệp

  Giaidovôthỉthamsânsi

  Tùngthân,khẩu,ýchisởsanh

  NhấtthiếtPhậttửgiaisámhối.

  Giai do vô thỉ tham sân si

  Giai do vô thỉ tham sân si

  Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn

  Pháp môn vô lượng thệ nguyện học

  Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

  Tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn

  Tự tánh pháp môn thệ nguyện học

  Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.

  Ánbátramạtlânđànãnhtabàha.

  Án a lỗ lặc kế ta bà ha. (3 lần)

  Ánbộbộđếrị,giàrịđarị,đátđangađada.

  Án tam muội da tát đỏa phạm. (3 lần)

  Nam mô tát phạ đát tha nga đa, phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra, tam bạt ra hồng.

  Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa gia. Ðát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần)

  Án noan noan, noan noan, noan.

  Nam mô Diệu SắcThân Như Lai. Nam mô Quảng BácThân Như Lai. Nam mô Cam LồVương Như Lai. Nam môADi Ðà Như Lai.(3 lần)

  Phổ thí hà sa chúng Phật tử

  Cứu cánh đắc thành vô thượng đạo,

  Phổ thí hà sa chúng hữu tình,

  Thần chú gia trì cam lồ thủy

  Phổ thí hà sa chúng cô hồn,

  Cứu cánh đắc thành vô thượng đạo,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Cúng, Ý Nghĩa, Bài Cúng Mở Cửa Mả
 • Cách Cúng Mẹ Quan Âm Tại Nhà Đón Vận May, Hạnh Phúc Và Tài Lộc!
 • Cách Cúng Mẹ Quan Âm Đúng Nhất Rước May Mắn Về Nhà
 • Vàng Mã Cúng Rằm Tháng 7 Gồm Những Gì?
 • Lễ Nhập Trạch Là Gì? Cách Cúng Lễ Nhập Trạch Chuyển Nhà Mới Chi Tiết
 • Nghi Lễ Cúng Thí Thực Cô Hồn Tại Gia Và Phóng Sinh

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Cúng Ông Công Ông Táo Đơn Giản Nhất
 • Cúng Dường Đúng Cách Để Có Nhiều Công Đức
 • Cách Cúng Rằm Tháng 7 Đơn Giản Nhất Tại Nhà
 • Cách Cúng Cô Hồn Ngày Rằm Tháng Bảy
 • Bài Văn Khấn Đón Các Cháu Mới Sinh Về Nhà
 • Rất nhiều người chưa hiểu nghi thức cúng thí thực cô hồn hằng ngày là gì? ý nghĩa của lễ cúng cũng cách cúng thí thực cô hồn như thế nào? Bài viết hôm nay mình xin được chia sẻ cùng bạn về Nghi lễ cúng thí thực cô hồn tại gia và phóng sinh mời các bạn cùng xem

  Ý nghĩa lễ cúng thí thực cô hôn

  Ý nghĩa cúng thí này rất quan trọng là pháp tu hạnh bố thí, chúng ta nhận rõ rằng việc bố thí cho người cõi dương thì dễ dàng hơn vì ta đem cái thật cho người thật, nhưng cúng thí cho người cõi âm là đem cái vật hữu hình thí cho chúng sanh của thế giới vô hình, thì phải bằng nguyện lực gia trì thần chú của hành giả vào thức ăn…, và do hành giả (người gia trì cúng thí) nương vào oai thần của chư Phật, Bồ Tát và thần lực của chân ngôn(thần chú), vì sự gia trì chân ngôn ấy và nguyện lực của hành giả vào thực phẩm thức uống sẽ biến ít thành nhiều khiến cho các loại Cô hồn nhận thí được no đủ và mãn nguyện.

  Nguyên do chính ngài A Nan khởi giáo bạch Phật Thích Ca thuyết chú Biến thực (trong kinh Cứu bạt Diệm Khẩu,..), sau Phật bảo đức Quan Âm bồ tát thị hiện Tiêu Diện quỷ, để thống lãnh và phát chẩn cho cô hồn, về sau các vị Thánh Tăng đã lập thành các khoa, nghi quỹ để chẩn tế Cô hồn vào các ngày rằm, các lễ cầu siêu …, đặc biệt là tháng bảy âm lịch những ngày xá tội vong nhân, nghi cúng thông dụng nhất là nghi Mông Sơn Thí Thực (trong tập kinh Nhật tụng) dành cho tăng ni phật tử cúng thí lúc 15h mỗi ngày ở các Chùa, nay nhân dịp Vu Lan này tôi xin soạn một nghi cúng Cô hồn ngắn gọn và dễ trì tụng nhưng không làm sao lãng ý nghĩa của việc cúng thí của chư vị tiền bối, nghi này dành cho các vị Phật tử hoặc không là Phật tử để thí cúng cô hồn tại tư gia hoặc chổ kinh doanh v.v., xin nguyện quý vị đạt nguyện.

  Mà mình thấy lạ lắm nha mỗi lần cúng kiếng xong là mình thấy khỏe và vui trong lòng nhiều lắm , mà theo mình suy nghĩ , những vong linh thi` tần số điện từ của họ củng rất mạnh đó , nếu họ ở trong cuộc đất của mình mà đói khát ão não thì mình củng bị ” lây lan ” những phiền não đau khổ của họ , còn khi họ được mình cúng xong ăn no thì họ vui vẻ , họ ở gần mình thì mình củng bị lây lan cái từ trường vui vẻ , hạnh phúc của họ , thế là mình củng được hưởng phước liền rồi chờ gì tới kiếp sau , còn chưa kể họ tự nguyện đi theo giúp đỡ mình nữa , lỡ năm xui tháng hạn mình bị đụng xe , thay vì bị thương nặng nếu có họ nhào ra đỡ cho mình 1 cú thì mình sẽ bị gãy vài cái móng tay thôi thay vì bị gãy hết ba sườn hihi

  Nhớ cúng chút xíu thôi , vì đang lúc tụng thần chú thì nhớ tưởng tượng ra rất nhiều sửa và cơm trong không gian , thì thức ăn sẽ biến hóa ra rất nhiều trong không gian , những vong linh họ ăn bằng thần thức của họ chứ khg phải như mình ăn bằng miệng đâu nha , mà SP của mình dặn là cúng vong linh ở ngoài thì khg được ăn vì dơ lắm , mình bỏ cho chim cò gì ăn đi , chúng lỡ ngu rồi có ngu thêm tí củng chả sao.

  Cúng thí thực cô hồn chuẩn bị những gì?

  Chuẩn bị thức ăn cúng thí thực gồm: cháo trắng, bánh cốm, bánh phòng…, trái ổi, mía…, sữa hộp, nước suối…, gạo muối, dành cho cúng vào mùng 2, 16, nếu cúng hằng ngày thì cúng một dĩa bánh phòng hoặc bắp nổ và một chén nước, rồi lập một cái bàn để trước nhà bày đồ cúng ra , một bát hương và y theo nghi thức mà cúng thí. Chú ý người cúng hướng mặt ra đường.

  Người cúng thí thực cần phải có thành tâm, tâm phải vui vẻ, trong suy nghĩ phải nghĩ tưởng về thực phẩm và thức uống đang cúng, thì việc cúng thí mới thành tựu và Cô hôn mới được tiếp nhận no đủ và mãn nguyện. Người cúng có thể quỳ nguyện hoặc đứng thành tâm chấp tay.

  Bài cúng thì thực cô hồn

  Hôm nay là ngày:… Con tên là:… Ngụ tại:… Thành tâm sắm hương hoa lễ vật và các thứ thức ăn cúng dâng bày trước án, thiết cúng thí thực cô hồn tại tư gia, kính nguyện chư Phật, Bồ tát, chư vị thiện thần thầm gia hộ cho chúng con, xin nguyện chư vị tiền hậu địa chủ và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này xin đến chứng minh cho chúng con.

  Tín chủ chúng con lại kính mời các vị hương linh khuất mặt quanh đây, các linh hồn chiến sĩ vì nước vong thân, các oan hồn uổng tử không nơi nương tựa, xin cùng tới đây thọ hưởng lễ vật, độ cho tín chủ chúng con tài bảo như ý, từ đây vạn sự hanh thông, trú sở cát tường như ý.

  Cúi xin chứng minh thọ hưởng, độ cho chúng con và người người đều được bình an, vạn sự kiết tường, sở cầu tất ứng. Chúng con xin nguyện đời đời quy y Tam Bảo, và nguyện hộ trì Phật pháp, cúi xin Chư Phật từ bi gia hộ.

  Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

  Chấp tay tụng: (đứng hoặc quỳ thành tâm tụng)

  Con xin nương tựa Phật

  Con xin nương tựa Pháp

  Con xin nương tựa Tăng

  Con xin nương tựa bảy vị Phật đời quá khứ

  Con xin nương tựa chư Phật đời hiện tại

  Con xin nương tựa chư Phật đời tương lai

  Con xin nương tựa Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  Con xin nương tựa Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

  Con xin nương tựa Tất cả đệ tử của chư Phật

  Xin hãy khiến cho chú sở trì của con liền theo như nguyện:

  Nam mô Diện Nhiên Vương bồ tát (3 lần)

  Con xin một lòng phụng thỉnh chư vị Cô hồn về lại nơi này chứng minh tiếp nhận. ( 3 lần)

  Chơn ngôn phổ triệu thỉnh:

  Nam mô bộ bộ đế rị, dà rị đa rị đát tha nga đa da. (3 lần)

  Chơn ngôn biến thực:

  Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ lồ chỉ đế.

  Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần)

  Chơn ngôn biến thủy:

  Nam mô tô rô bà gia, đát tha nga đa gia, đát điệt tha,

  Án, tô rô, tô rô, bạt ra tô rô, bạt ra tô rô, ta bà ha. (7 lần)

  Nam mô Đa Bảo Như Lai

  Nam mô Bảo Thắng Như Lai

  Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai

  Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai

  Nam mô Ly Bố Úy Như Lai

  Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai

  Nam mô A Di Đà Như Lai. (đoạn này đọc 3 lần)

  Thần chú gia trì thức ăn tịnh

  Cúng khắp mười phương chúng cô hồn

  Nguyện đều no đủ bỏ xan tham

  Mau thoát u minh sanh Tịnh Độ

  Quy y Tam Bảo phát Bồ Đề

  Rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng

  Công đức đi về cõi vị lai

  Tất cả cô hồn cùng tiếp nhận. (đoạn này đọc 3 lần)

  Này các chúng cô hồn

  Tôi nay xin cúng dường

  Thức ăn biến mười phương

  Cô hồn đều tiếp nhận

  Nguyện đem công đức này

  Hồi hướng về tất cả

  Cô hồn và chúng tôi

  Đều cùng thành Phật đạo. (đoạn này đọc 3 lần)

  Chơn ngôn thí vô giá thực:

  Án mục lực lăng ta bà ha. (7 lần)

  Chơn ngôn phổ cúng dường:

  Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần)

  Chấp tay thành tâm chú nguyện:

  Nay con phụng hiến thức ăn này, nguyện nhờ oai lực Bồ tát Quán Thế Âm, phân lượng thức ăn này nhiều như hư không, khiến cho thức ăn này biến thành vị cam lộ, nguyện cho mọi loại Cô Hồn đều được no đủ và mãn nguyện.

  Nam mô Cam Lộ Vương Bồ Tát (3 lần)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Chuẩn Bị Mâm Lễ Vật Cúng Xe Mới Xuất Hành Đầy Đủ Nhất Hiện Nay
 • Bạn Có Biết Cách Cúng Ông Táo Ở Miền Nam Đúng Chuẩn?
 • Chín Mươi Tám Chiếc Phong Bì…cúng Dường
 • Cách Cúng Sao Thổ Tú: Văn Khấn, Lễ Vật, Thời Gian
 • Văn Khấn Ông Hoàng Mười Và Những Điều Cần Biết
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×