Top 4 # Xem Nhiều Nhất Văn Khấn Điện Tại Gia Mới Nhất 4/2023 # Top Like | Herodota.com

Văn Khấn Điện Thờ Thánh Mẫu Tại Gia

00000Nhất thiết cung kính nhất tâm kính lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo (3 lần) Nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư a di đà phật Nam mô sa bà giáo chủ bản sư thích ca mâu ni phật Nam mô đương lai hạ sinh di lạc tôn phật Nam mô đai từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm quán thế âm bồ tát Nam đại lực đại thế chí bồ tát Nam mô văn thù sư lợi bồ tát Nam mô phổ hiền bồ tát Nam mô u minh giáo chủ bản tôn địa tạng vương bồ tát Nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát Nam mô thiên phủ chí tôn hiệu thiên chí tôn kim quyết nhọc hoàng huyền cung cao thượng đế ngọc bệ hạ Nam mô địa phủ chí tôn bắc âm đô phong thập điện minh vương Nam mô thủy phủ chí tôn phù tang cam lâm đại đế bát hải long vương Nam mô nhạc phủ chí tôn ngũ nhạc thần vương Con kính lậy mẫu đệ nhất thiên tiên cửu trùng thanh vân lục cung vương mẫu công chúa Con kính lạy mẫu đệ nhị địa tiên quỳnh dung hoa liễu hạnh công chúa tặng phong chế thắng hòa diệu đại vương tái cấp gia ban mã vàng bồ tát Con kính lạy mẫu đệ tam thủy tiên xích lân long nữ công chúa Con kính lạy mẫu đệ tứ nhạc tiên thượng ngàn thánh mẫu lê mại đại vương diệu tín thiền sư cao sơn thần nữ Con nay kính lạy đức ông trần triều hiển thánh quốc công tiết chế nhân vũ hưng đạo đại vương Con kính lạy tả nam tào lục ty duyên thọ tinh quân hữu bắc đẩu cửu hoàn giải ách tinh quân Con kính lạy tam tòa chúa bói bảy tòa chúa tiên Con lạy chúa bà đệ nhất tây thiên Con lạy chúa bà đệ nhị nguyệt hồ Con lạy chúa bà đệ tam lâm thao Con lạy ngũ phương bản cảnh chúa bà năm phương Con lạy chầu chúa thác bờ Con lạy ngũ vị thánh ông hội đồng quan lớn Con lạy quan đệ nhất trên thiên quan đệ nhị giám sát quyền cai thượng ngàn quan đệ tam tam phủ quan đệ tứ khâm sai quan đệ ngũ tuần tranh kim chi đôi nước sát quỷ trừ tà Con lạy tam phủ công đồng tứ phủ vạn linh 36 giá 7 cung triều trùng Con lạy tứ phủ thánh chầu Thập nhị chầu bà Con lạy chầu đệ nhất thượng thiên .Chầu đệ nhị thượng ngàn . Chầu tam thoải phủ . Chầu tứ tứ phủ tây hồ chầu năm suối lân . Chầu lục cung nương . Chầu bảy tiên la . Chầu tám bát nàng đông nhung đại tướng . Chầu chín cửu tỉnh sòng sơn . Chầu mười đồng mỏ . Chầu bé bắc lệ Chầu bé bản đền bản phủ Con lạy thập vị quan hoàng Con lạy ông hoàng bơ thoảiCon lạy ông hoàng bảy bảo hà Con lạy ông hoàng mười nghệ an Con lạy tứ phủ thánh cô Cô đệ nhất thượng thiên , cô đôi thượng ngàn , đôi cô cam đường, cô bơ thác hàn , cô năm suối lân , cô sáu sơn trang , cô bảy kim giao , cô tám đồi chè , cô chín sòng sơn , cô mười đồng mỏ, cô cô bé bắc lệ .Con lạy tứ phủ thánh cậu Con lạy cậu cả , cậu đôi , cậu bơ , cậu bé Con lạy quan ngũ hổ đại tướng thần quan Con lạy quan thanh xà . Bạch xà Con lạy quan đương niên hành khiển chí đức tôn thần Con lạy thành hoàng bản thổ chư vị đại vương Con lạy quan thổ công chúa đất long mạch tôn thần Hôm này là ngày Tìn chủ chúng con : ..........................................................................................................................Ngụ tại việt nam quốc , ................................ tỉnh , .................................. huyện , .............................. , xã ....................................... thôn ................................... y vu Trước cửa ..................................... điện chúng con thành tâm sắm sanh sửa lễ hương đăng hoa quả hương trà quả thực . Quả cau lá trầu . Bát nước đĩa hoa . Kim ngân tiền vàng Để cung nghinh phật thánh mười phương cung nghinh đình thần tam tứ phủ giáng lâm bản điện thụ hưởng lễ phù hộ độ trì cho tìn chủ chúng con được bình an khang thái phúc lâu giầu bền con người con của khỏe mạnh bình an lộc tài vượng tiến gia đạo hanh thông .

Trước cửa công đồng kính lễ thành tâm bái đảo phật thánh mười phương đình thần tam tứ phủ .

Cẩn tấu !

Văn Khấn Tại Các Đền, Điện Thờ Tứ Phủ

VĂN KHẤN TẠI CÁC ĐỀN, ĐIỆN THỜ TỨ PHỦ

VĂN KHẤN TẠI CÁC ĐỀN, ĐIỆN THỜ TỨ PHỦ

       Nam mô A Di Đà Phật(5 lễ)

Nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo(3L)

Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3L)

Nam mô đại từ, đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát(3L)

 Con sám hối con lạy chín phương trời 10 phương chư phật, chư đại Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng. Đệ tử con muôn trung bách bái, nhất tâm cung thỉnh:

– Tam Phủ công đồng, Tứ Phủ Vạn linh

– Tam vị đức Vua cha, Đức tam thập tam thiên thiên chúa Đế Thích Đế hoàn nhân tiên Thánh đế cung duy Hiệu Thiên Trí Tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Huyền cung cao thượng đế tối linh ngọc bệ hạ, Đức Vua cha Bát Hải Động Đình Thủy quốc Long Vương: Trấn Tây An Nam Tam Kì Linh Ứng Vĩnh Công đại vương Thượng đẳng tối linh thần.

-Thiên tiên Cửu Trùng Vương Mẫu, Cửu thiên huyền nữ Phạm Thị Chân Nhân, Bán Thiên Mão Dậu công chúa cập thị tòng bộ chúng.

-Tam Tòa Thánh Mẫu tối tú anh linh: Đệ Nhất thiên tiên Quỳnh Hoa Liễu Hạnh công chúa. Đệ nhị thượng ngàn Lê Mại Đại Vương, Diệu Tín, Diệu Nghĩa thiền sư Bạch Anh Quản Trưởng Sơn Trang công chúa. Đệ Tam Thoải Phủ Xích Lân Long Nữ công chúa.

-Trần Triều hiển Thánh nhân vũ Hưng Đạo Đại Vương Quốc Công Tiết Chế Thượng đẳng phúc thần ngọc bệ hạ.

– Trần triều vương phụ, vương mẫu, vương phi phu nhân, vương huynh, vương đệ, vương tử, vương hôn, vương nữ, vương tế, vương tôn chư vị tướng tá bộ hạ các quan công đồng Trần Triều uy phong lẫm liệt.

– Cung thỉnh Tam vị Chúa Mường:  Đệ nhất Tây Thiên,  Đệ nhị Nguyệt Hồ, Đệ tam Lâm Thao

– Cung thỉnh: Chúa Bà Cà Phê, Tiên Chúa Thác Bờ – Hòa Bình công chúa, Ngũ Phương Bản Cảnh Chúa bà Bạch Hoa công chúa tối tú tối linh, Hội Đồng chúa bói, Hội Đồng chúa chữa, Hội Đồng chúa Mán, Hội Đồng chúa Mường, Lục cung Chúa Chầu các bộ Sơn Trang, Sơn Lâm công chúa, Tam thập lục cung công chúa, Lục thập hoa giáp thần nương.

– Cung thỉnh tứ phủ chầu bà, Năm tòa quan lớn, 10 dinh các quan. Bát bộ sơn trang thập nhị tiên cô trên ngàn dưới thoải, Thủ Điện công chúa tối tú tối linh.

Con kính lạy tứ phủ Quan Hoàng.  Kim niên đương cai Thái Tuế Chí đức tôn thần, đương cảnh Thành Hoàng bản thổ liệt vị đại vương. Đức Hoàng triều đức Hoàng quận. Thượng Thanh Bản Mệnh nguyên thần chân quân, Thiên Tào Hoa Giáp thủ mệnh công chúa, Ông thủ đầu đồng chầu bà quyền cai bản mệnh giáng phúc lưu ân trừ tai giải ách.

Tứ phủ thánh cô, tứ phủ thánh cậu, cậu bé bản điện, cô bé bản điện. Ngũ lôi thiên tướng, ngũ hổ đại thần chư vị các quan, thiên thiên lực sĩ, vạn vạn tinh binh, binh hùng tướng mạnh, chư tư quan tướng, Thanh Xà đại tướng, Bạch Xà đại quan. Thổ công chúa đất chư vị tôn thần bản xứ giáng điện giáng phủ, tế thế cứu dân.

Con kính lạy công đồng các giá, Hội Đồng các quan, trên ngàn dưới thoải, 18 cửa rừng, 12 cửa bể, cửa đình thần Tam Tứ phủ tối tú anh linh, tối cao, tối sáng, tận thương tận độ!

Hôm nay là ngày…tháng…năm  KỶ HỢI (2019). Đệ tử con là….. Hợp đồng gia quyến đẳng Ngụ tại địa chỉ:………………………….

Ngày hôm nay cát nhật đương thời, đệ tử con tâm thành chí nguyện 1 dạ 1 lòng mộ đạo ân cần tại “tên đền thờ, điện thờ”, nhất tâm con bái yết cửa Cha cửa Mẹ của đình thần Tam Tứ phủ.  Cúi xin Phật thánh thương xót giáng điện giáng phủ, xe loan giá ngự, chấp lễ chấp bái, chứng minh công đức, giáng phúc lưu ân cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, thiên hạ thái bình, muôn nhà được hưởng ấm no hạnh phúc.

Phù hộ độ trì cho gia đình con được toàn gia an lạc công việc hanh thông, người người được chữ bình an, tám tiết hưởng vinh quang thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang sở cầu tất ứng sở nguyện tòng tâm, ngũ phúc lâm môn, thân tâm an lạc, quả đạo viên thành, đầy thuyền mãn quả, gia đạo hưng thịnh. Xin các ngài cho con có lộc có tài có ngân có xuyến để trên lo được việc Thánh dưới gánh được việc trần, thần hôn phụng sự cửa đình thần tam tứ phủ được mãn chiều xế bóng. Xin các Ngài thương lời con kêu nhận lời con khấn, nhất tội ngài nhất xá, vạn tội ngài vạn thương!

Dãi tấm lòng thành cúi xin Phật Thánh Chúa Tiên anh linh chứng giám!!!

Cung thỉnh công đồng Tổ tiên nội ngoại họ “họ của tín chủ”, Tổ Cô Mãnh Tướng, cậu bé cô bé tại gia đẳng đẳng chư vị chân linh sống vi anh tử vi linh về hầu cửa Phật cửa Thánh trên tấu thượng thiên, dưới tấu tòa vàng thoải phủ, kêu thay lạy đỡ cho con cháu, cháu chắt của Tổ được kêu thấu, tấu nổi, đắc lễ đắc bái đắc yêu đắc cầu.

Đức Tổ cao minh tận thương tận độ!!!

Văn Khấn Cô Chín Tại Bản Đền Bản Điện Và Nghi Thức Cần Biết

Thần tích cô Chín

Cô Chín Sòng Sơn, còn gọi là cô Chín Giếng, theo hầu Mẫu Sòng. Cô là một vị tiên cô xinh đẹp, tài phép, lại có biệt tài xem bói, 1000 quẻ cô bói ra thì ko sai một quẻ nào. Cô có phép thần thông quảng đại, ai mà phạm tội cô về tâu với Thiên Đình cho thu giam hồn phác. Rồi cô hành cho dở điên dở dại, sau Vua truyền dân lập đền cô ở xứ Thanh, ngay trước đền là chín chiếc giếng tự nhiên do cô cai quản.

Tương truyền cô cai quản 9 giếng, ngao du sơn thủy khắp núi trời nước Nam, sau về đến đất Thanh Hóa cảnh lạ vô biên, cô hài lòng liền hội họp thần nữ năm ba bạn cát. Cô lấy gỗ làm nhà, mắc cây si làm võng, nhân dân cầu đảo linh ứng liền lập đền thờ là Đền Cô Chín ở Thanh Hóa, cách đền Sòng Sơn khoảng 30km.

Cô Chín ngự đồng về thường mặc áo màu đào phai. Cô múa quạt tiến Mẫu, múa cờ tiến Vua, cũng có khi cô thêu hoa dệt lụa, rồi lại múa cánh tiên . Muốn cầu cửa cô thường sắm lễ: Nón đỏ hài hoa vòng hồng để dâng cô đều được cô chứng minh .Tiên cô là 1 trong tứ vị thánh cô chấm lính nhận đồng.

Đền cô Chín Giếng và những câu chuyện khó tin

Cô chín có tài phép thần thông và khả năng xem bói ngàn quẻ, trong những năm chinh chiến loạn lạc, đã không ít lần cô giúp vua tiên đoán trận mạc. Nhờ vậy quân ta chinh chiến trận nào cũng giành chiến thắng. Với công lao to lớn, vua đã truyền dân lập đền thờ cô, trước đền có 9 miệng giếng tự nhiên do cô cai quản. Thế nhưng đó cũng chỉ là lý giải theo tích xưa.

Cho mãi đến sau này người ta cũng hóa giải được bí ẩn giếng xuất hiện từ đâu. Ông Châu suy tư một hồi lâu rồi tiếp tục câu chuyện: “Tôi không nhớ chính xác vào năm nào, chỉ nhớ đó là một năm hạn hán, khi nước sinh hoạt khan hiếm, người dân quanh vùng đã đi tìm nguồn nước đào giếng. Cứ 4-5 người chung nhau đào, họ tìm đến suối Sòng khoan giếng.

Liên tục đào 8 ngày vẫn không thấy một giọt nước nào. Kiên trì đặt mũi khoan tới miệng giếng thứ chín, khoan sâu được 8-9m thì bất ngờ xuất hiện một mạch nước lớn đùn lên ào ào. Nhờ mạch nước nguồn này mà cả làng được cứu sống. Kể từ đó cũng xuất hiện 9 miệng giếng thiêng.

Nhiều người từ thành phốc lớn về đo đạc, nghiên cứu nhưng vẫn không đo được độ sâu của giếng. Càng xuống sâu nước càng lạnh. Trực quan địa hình cùng quá trình lặn xuống lòng sâu, họ kết luận: Dưới giếng có một dòng sông ngầm, dự đoán chảy từ dãy núi Tam Điệp (Ninh Bình) ra cửa biển Thần Phù (Nga Sơn)”.

Văn khấn cô Chín tại bản đền bản điện và nghi thức cần biết

“Con Nam Mô A Di Đà Phật

Con Lạy 9 phương trời,mười phương chư Phật,chư Phật mười phương

Con Nam Mô thường trụ thập phương Phật

Con Nam Mô thường trụ thập phương Pháp

Con Nam Mô thường trụ thập phương Tăng

Con sám hối con lạy Phật tổ như Lai

Con sám hối con lạy Phật thích ca

Con sám hối con lạy Phật bà Quán thế âm bồ tát ma ha tát

Con nam mô a di đà phật

Con sám hối Thiên phủ,nhạc phủ,thoải phủ,địa phủ,Công đồng 4 phủ vạn linh

Con lạy Ngọc Hoàng Thượng đế

Con lạy Vua Cha Bát Hải Đồng Bằng

Con lạy Quan Nam Tào, Bắc đẩu

Con Lạy Tứ vị Chúa tiên tứ vị thánh Mẫu: Mẫu cửu trùng thiên, Phủ giày Quốc Mẫu, Mẫu nghi thiên hạ, Sòng Sơn Quốc Mẫu. Sơn Lâm Đông Cuông Quốc Mẫu. Sơn Lâm Bắc Lệ Thánh Mẫu. Thuỷ Cung Thánh Mẫu.

Con lạy Tứ vị Vua Bà Cờn Môn

Con lạy Đức ông Trần triều hiển thánh hưng đạo đại vương.Đức ông đệ tam Cửa suốt. Nhị vị vương Cô. Cô bé Cửa suốt. Cậu bé Cửa Đông.

Con lạy Tam vị chúa mường

Chúa mường đệ nhất tây thiên

Chúa mường đệ nhị Nghuyệt Hồ

Chúa mường đệ tam Lâm Thao

Chúa Năm Phương bản cảnh

Con lạy Ngũ vị Tôn Ông Hội Đồng Quan Lớn

Quan lớn đệ nhất

Quan lớn đệ nhị giám sát

Quan lớn đệ tam Lảnh giang

Quan lớn đệ tứ khâm sai

Quan lớn đệ ngũ tuần tranh

Con lạy Tứ Phủ Chầu Bà

Chầu bà đệ nhất, Chầu bà đệ nhị Đông Cuông

Chầu đệ tam thoải phủ, Chầu Thác Bờ

Chầu đệ tứ khâm sai quyền cai bốn phủ

Chầu Năm Suối Lân, Chầu Sáu Lục Cung Nương

Chầu Bảy Kim Giao, Chầu Tám Bát nàn Đông Nhung

Chầu Cửu Đền Sòng., Chầu Mười Đồng Mỏ Chi Lăng

Chầu Bé Công Đồng Bắc Lệ.

Con lạy Tứ Phủ Ông Hoàng

Ông Hoàng Cả, Ông Đôi Triệu Tường, Ông Hoàng Bơ

Ông Hoàng Bảy Bảo Hà, Ông Tám Bắc Quốc Suối Mỡ

Ông Chín Cờn Môn, Ông Mười Nghệ An

Con Lạy Tứ phủ Thánh Cô 9 Sòng Sơn

Con lạy quan thủ gia chầu bà thủ bản đền. Quan đứng đầu đồng, chầu cai bản mệnh.Hội đồng các quan, hội đồng các giá trên ngàn dưới thoải.12 cửa rừng 12 cửa bể,

Con Lạy Chúa sơn lâm sơn trang. Ông Thanh xà bạch xà cùng các cô tiên nàng chấp lễ chấp bái.Con lạy táo quân quan thổ thần.Bà Chúa đất,bà chúa bản cảnh cai quản bản đền hoãn tĩnh linh đền.

Hôm nay là ngày: ……… tháng ……….năm …………

Tín Chủ ……………..Tuổi ………….

Ngụ Tại ………………………………

Con xin: ………………………………….”

Văn Khấn Gia Tiên Ngày Thường Tại Các Gia Đình

Ý nghĩa của văn khấn gia tiên ngày thường

Gần như ở các gia đình Việt Nam đều có bàn thờ gia tiên những người đã khuất cùng với ông công, thổ địa. Việc thờ cúng được diễn ra thường xuyên vào các dịp lễ tết, giỗ hoặc ngày rằm, mùng một. Bài văn khấn gia tiên ngày thường thể hiện mong muốn của gia chủ bề trên. Việc thờ cúng thể hiện lòng thành, sự biết ơn và cầu mong sức khỏe, bình an. 

Theo quan niệm thì các chư vị thánh thần và những người đã khuất là những đấng bề trên không phải người trần mắt thịt. Họ sống ở một thế giới khác và được mọi người luôn tưởng nhớ và tôn kính. Đấng bề trên là người lắng nghe những ước muốn, tâm nguyện của gia chủ khi thực hiện nghi lễ thờ cúng. Đặc biệt tâm nguyện đó được thông qua bài văn khấn gia tiên ngày thường để đến với các đấng. Lòng thành của gia chủ sẽ được chứng giám và phù hộ. Tuy nhiên ở mỗi vùng miền lại có những nét khác biệt trong tín ngưỡng này.

Cách chuẩn bị sắm mâm lễ cúng gia tiên thường ngày

Việc sắm lễ cúng gia tiên thường ngày không cần quá phô trương, cầu kỳ nhưng phải thể hiện được sự thành tâm của gia chủ. Tùy vào điều kiện về thời gian, kinh tế của gia đình mà sắm mâm lễ cúng thường ngày cho hợp lý. Gia chủ chỉ cần chuẩn bị một mâm lễ vật đơn giản để dâng lên tổ tiên và Thần tài Thổ địa. Bạn có thể dâng lên mâm lễ chay, mặn hoặc hương hoa, quả, cau trầu, bánh kẹo.

Đối với các dịp lễ tết, ngày giỗ thì gia chủ cần chuẩn bị mâm lễ tươm tất hơn để dâng lên bàn thờ. Theo quan niệm đây là những ngày quan trọng, đấng bề trên sẽ về và ngự trên bàn thờ. Do đó, việc chuẩn bị mâm lễ đầy đủ để cho các ngài thưởng thức và cầu mong những điều may mắn. Đồng thời qua đây gia chủ thể hiện được tấm lòng, sự thành tâm của mình với các đấng bề trên. Trong mâm lễ cúng thường bao gồm các vật phẩm như:

Trái cây tươi nên chọn theo các con số lẻ 3, 5, 7 có màu sắc tươi sáng và phù hợp với không gian của bàn thờ. Lưu ý không nên chọn các loại quả có gai, héo, hỏng.

Sử dụng các loại hoa tươi như cúc, đồng tiền, hoa hồng, hoa sen, hoa huệ,… với số lượng lẻ như trái cây.

Chuẩn bị nước lọc hoặc rượu trắng rót vào chén đã có sẵn trên bàn thờ.

Ngoài ra còn có hương thơm, nến và đặc biệt là bài

văn khấn gia tiên ngày thường.

Bài văn khấn gia tiên ngày thường chuẩn nhất

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư Phật Mười Phương,

Con kính lạy Đức Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị tôn thần,

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ thần Quân.

Con kính lạy ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này,

Con kính lạy tổ tiên nội ngoại họ……………………..

Tín chủ con là……..…. Tuổi..……….

Cư Ngụ tại……………………………

Hôm nay là ngày …..tháng…..….năm..……(âm lịch)

Chính ngày giỗ của…………

Thiết nghĩ…….…………. Vắng xa trần thế, không thấy âm dung.

Năm qua tháng lại ngày hủy lâm, ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên, Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao  nhiêu, càng cảm thâm tình, không bề dãi tỏ, ngày mai Cát Kỵ, hôm nay chúng con toàn gia con cháu, nhất tâm sắm lễ sính vật kính dâng và đốt nét tâm hương dãi tỏ tắc thành,

Tâm thành kính mời………………

Mất ngày…….. tháng……. Năm………

Mộ phần táng tại………….

Cúi xin linh thiêng giáng về linh sàng và chứng giám cho lòng thành chúng con, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu an bình khang thái, vạn sự tốt lành, gia cảnh hưng thịnh,

Con kính lạy mời ngài Thần Linh, thổ địa – thổ công – táo quân và chư vị Linh thần đồng lai giám cách thượng hưởng.

Tín chủ – con…. Lại mời vong linh các vị tiền chủ, Hậu chủ nhà này, đất này cùng tới hâm hưởng.

Chúng con thành tâm lễ bạc cúi xin được phù hộ độ trì

Phục duy cẩn cáo!

Kết luận