Top 11 # Xem Nhiều Nhất Văn Khấn Phóng Sinh Chuẩn Theo Đạo Phật Mới Nhất 6/2023 # Top Like | Herodota.com

Văn Khấn Phóng Sinh Chuẩn Theo Đạo Phật

Bài văn khấn phóng sinh dưới đây thường được tụng trong các chùa khi thực hiện nghi thức phóng sinh trong ngày lễ lớn. Chúng ta cũng có thể tụng tại gia, vừa để giúp các con vật “sám hối” vì đã tạo nghiệp, vừa giúp chúng ta ngấm hơn những giáo lý đạo Phật, nên ăn ở nhân đức, tránh gây tội ác mà bị đọa làm súc sinh. Bên cạnh đó, cũng giúp chúng ta tạo thêm phần phúc đức cho bản thân và gia đình.

 NGUYỆN HƯƠNG

Nguyện đem lòng thành kính. Gởi theo đám mây hương. Phưởng phất khắp mười phương. Cúng dường ngôi tam bảo. Thề trọn đời giữ đạo. Theo tự tánh làm lành. Cùng pháp giới chúng sanh. Cầu Phật từ gia hộ. Tâm bồ đề kiên cố. Xa bể khổ nguồn mê. Chóng quay về bến giác Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường ( 3 lần)

Kính bạch chư vị Đại Giác ba đời hùng sư tác đại chứng minh. Hôm nay có thiện nhân (tín nữ) thế danh là …………… phát tâm mua chuộc mạng các chúng sanh(tên các loài động vật) ….. đây để phóng thích. Cúi mong tam bảo thường ở khắp 10 phương từ bi quang giáng đạo tràng này chứng minh gia hộ, cứu giúp cho các chúng sanh này luôn tin sâu tam bảo, thoát kiếp trầm luân, mạng căn dứt thác sanh vào đường lành, gặp chánh pháp tu hành sớm được giác ngộ giải thoát.

Ngưỡng nguyện trên tam bảo thường ở khắp 10 phương từ bi quang giáng chứng minh gia hộ ( 3 lần)

TÁN PHẬT

Đại từ, đại bi thương chúng sanh, Đại hỷ, đại xả, cứu hàm thức. Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. – Chí tâm đảnh lễ tất cả chư Phật ba đời tột hư không khắp pháp giới.(lễ 1 lễ) – Chí tâm đảnh lễ tất cả Chánh pháp ba đời tột hư không khắp pháp giới.(lễ 1 lễ) – Chí tâm đảnh lễ tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời tột hư không khắp pháp giới.(lễ 1 lễ)

TÁN PHÁP

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn, Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Nay con nghe thấy vâng gìn giữ, Nguyện hiểu nghĩa chơn Đức Thế Tôn.

Qui kính Phật, Bồ Tát trên hội Bát Nhã (3 lần)

TÂM KINH TRÍ TUỆ CỨU KÍNH RỘNG LỚN (Tụng kinh Bát Nhã)

Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách. Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, cũng lại như thế. Này Xá Lợi Phất ! Tướng “Không” của các pháp, không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt.

Cho nên trong tướng “Không” không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp ; không có nhãn giới; cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc.

Vì không có chỗ được, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại.

Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn.

Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, hay trừ được hết thảy khổ, chơn thật không dối.

Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng: “Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha.”(3 lần) CHÚNG SINH(tên các loại động vật)… SÁM HỐI Chúng sanh(tên các loại động vật)…. lỡ tạo bao ác nghiệp Đều do vô thỉ tham sân si Từ thân miệng ý phát sinh ra. Hôm nay thảy đều xin sám hối.

Nam mô Bồ tát Cầu sám hối (3 lần)

Chúng sanh đây có bấy nhiêu, Lắng tai nghe lấy những điều dạy răn. Các ngươi trước lòng trần tục lắm, Nên đời nay chìm đắm sông mê, Tối tăm chẳng biết tu trì, Gây nên tội báo lại về mình mang, Sống đọa đày chết thường đau khổ, Lông vẫy sừng có đỡ được đâu, Dù là bơi trước lặn sau, Lưới vây tên bắn lưỡi câu thả mồi. Tát cạn bắt cùng hơi hun độc, Lúc đó dù kêu khóc ai thương, Nằm trên chốc thớt là thường, Hồn còn phảng phất, nấu rang xong rồi. Chúng bây loài thượng cầm hạ thú Tuy khác thân người cũng tánh linh Ngươi thường gặp nạn sát sinh Khó giữ cho toàn an bình tánh mạng Muôn phần chết nay ngươi cầm chắc Duyên may nhờ các bậc thiện nhân, Cứu cho ngươi được thoát thân, Đến đây lại được nhờ ơn pháp mầu. Vậy ngươi hãy hồi đầu qui Phật, Và dốc lòng qui Pháp, qui Tăng. Qui y rồi tội chướng sạch băng, Trí khôn sáng tỏ tưng bừng khắp nơi. Phát tâm tu sau rồi được hưởng, Về cõi tịnh sung sướng đời đời, Lên tòa Diệu – giác thảnh thơi, Không hề thối chuyển an vui tháng ngày. Xin đại chúng ra tay cứu khổ, Phát tâm cầu Phật độ chúng sanh, Cùng nhau dốc một lòng thành, Cầu cho ra khỏi thoát vòng trầm luân.

CHÚNG SINH (tên các loài động vật) … QUY Y

– Chúng sinh (tên các loài động vật)… xin quy y Phật – Chúng sanh(tên các loài động vật)… xin quy y Pháp – Chúng sanh(tên các loài động vật)… xin quy y Tăng – Chúng sanh(tên các loài động vật)… quy y Phật, đấng phước trí vẹn toàn. – Chúng sanh(tên các loài động vật)… quy y Pháp, đạo thoát ly tham dục. – Chúng sanh(tên các loài động vật)… quy y Tăng, bậc tu hành giải thoát. – Chúng sanh(tên các loài động vật)… đã quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y Trời, Thần, Quỷ, Vật. – Chúng sanh(tên các loài động vật)… đã quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y ngoại đạo tà giáo. – Chúng sanh(tên các loài động vật)… đã quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y thầy tà, bạn dữ. – Chúng sanh(tên các loài động vật)… quy y Phật rồi khỏi đọa địa ngục – Chúng sanh(tên các loài động vật)… quy y Pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ – Chúng sanh(tên các loài động vật) … quy y Tăng rồi khỏi đọa súc sinh

TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN

Một nguyện nguồn linh thường trong lặng. Hai nguyện tạng thức dứt lăng xăng. Ba nguyện khối nghi đều tan nát. Bốn nguyện trăng định mãi tròn đầy. Năm nguyện pháp trần không khởi diệt. Sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng. Bảy nguyện suy nghĩ hành Thập Địa. Tám nguyện nghe suốt bỏ Tam Thiên. Chín nguyện tâm vượn thôi nhảy nhót. Mười nguyện ý ngựa dứt cương yên. Mười một nguyện mở lòng nghe Phật dạy. Mười hai nguyện mến thích Tổ Sư Thiền.

CHÍ TÂM HỒI HƯỚNG

Phóng sinh công đức khôn tính kể. Thắng phước vô biên đồng hướng về Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Thảy đểu thể nhập vô sanh nhẫn. Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. Nguyện đem công đức tu hành này Trang trải mười phương khắp tất cả Hết thảy chúng con cùng các loài Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

PHỤC NGUYỆN

Tất cả chúng con thành tâm phóng thích các chúng sinh đây, nguyện các chúng sanh này sau khi nghe pháp thọ trì tam quy được thoát khỏi nạn dao thớt, lửa, lưới…., sớm phát tâm tỉnh giác, lìa chỗ ngu si, khởi niệm từ bi, xa rời đường khổ. Tin sâu Tam bảo, thoát kiếp trầm luân, sanh về cõi an vui gặp chánh pháp tu hành sớm giác ngộ giải thoát.

Nguyện cho thí chủ được tai ách tiêu trừ, oan khiên dứt sạch, bệnh căn thuyên giảm, gia quyến an khanh, lòng tin tam bảo càng sâu, tâm từ đối với chúng sinh tăng trưởng.

Khắp nguyện, nước từ ban rải, chúng loại yên vui, mỗi mỗi chúng sanh được thấm nhuần mưa pháp, đồng phát tâm hướng về chánh pháp, mọi loài đều chứng ngộ Phật thừa.

Nam mô Phật Bổn sư Thích ca Mâu ni (đồng niệm )

– Chúng sanh (tên các loài động vật)… tự quy y Phật. Nguyện cho chúng sinh. Hiểu thấu đại đạo. Phát tâm vô thượng (1 lễ) – Chúng sanh(tên các loài động vật)… tự qui y Pháp: Nguyện cho chúng sanh. Thâm nhập ba tạng. Trí tuệ như biển (1 lễ) – Chúng sanh(tên các loài động vật)… tự qui y Tăng: Nguyện cho chúng sanh. Quản lý đại chúng. Tất cả không ngại (1 lễ)

Nguyện đem công đức phóng sanh này. Hướng về khắp tất cả Đệ tử cùng chúng sanh. Đều trọn thành Phật đạo

Lễ Phóng Sinh Và Bài Văn Khấn Phóng Sinh

Ngày 23 tháng Chạp âm lịch hàng năm để tiễn ông Công ông Táo về trời người dân thường có tục phóng sinh cá chép hoặc các loài khác về với tự nhiên. Đây vốn là nét đẹp trong văn hóa tín ngưỡng của người Việt. Nhưng hiểu rõ và thực hiện đúng cách phong tục này thì không phải ai cũng biết. XEM THÊM Thả cá phóng sinh ngày ông Công ông Táo sai cách sẽ tạo thêm nghiệp 13 món quà CẤM TẶNG vào dịp tết nguyên đán 2018 Những đại kỵ cấm phạm phải khi chuẩn bị cúng tất niên ngày 30 tết Hóa giải sao hạn năm 2018 bằng đá ngọc phong thủy Nhà bếp được sắp xếp thế nào trong lễ cúng ông Táo để tránh cả năm xui xẻo Lễ cúng phóng sinh

Đạo Phật quan niệm, phóng sinh tức là người có thiện tâm nhìn thấy chúng sinh bị bắt nhốt, giam cầm, sắp sửa bị giết hại thì phát lòng từ bi tìm cách cứu chuộc, giải thoát, phóng thích, cứu mạng sống của chúng sinh.

Việc phóng sinh nên thành tâm làm phúc, cứu khổ, cứu nạn và ngẫu nhiên chứ không nên định sẵn và có thể làm quanh năm chứ không cứ dịp Rằm tháng Bảy hay cúng ông Công Ông Táo.

Có thể phóng sinh chim, cá, tôm, cua v.v, tuyệt đối không phóng sinh rùa tai đỏ vì hủy hoại môi trường. Việc phóng sinh này tùy theo tín tâm và điều kiện của mỗi gia đình, không bắt buộc.

Bài văn khấn phóng sinh:

Chúng sanh nay có bấy nhiêu

Lắng tai nghe lấy những lời dạy răn

Các ngươi trước lòng trần tục lắm

Nên đời nay chìm đắm sông mê

Tối tăm chẳng biết làm lành

Gây bao tội ác, lạc vào trầm luân

Do vì đời trước ác tâm

Nên nay chịu quả khổ đau vô cùng

Mang, lông, mai, vẩy, đội sừng

Da trơn, nhám, láng, các loài súc sanh

Do vì ghen ghét, tham sân

Do vì lợi dưỡng hại người làm vui

Do vì gây oán chuốc thù

Do vì hại vật, hại sanh thoả lòng

Do vì chia cách, giam cầm

Do vì đâm thọc chịu bao khổ hình

Cầu xin Phật lực từ bi

Lại nhờ Phật tử mở lòng xót thương

Nay nhờ Tăng chúng hộ trì

Kết duyên Tam bảo thoát vòng khổ đau

Hoặc sanh lên các cõi trời

Hoặc liền thức tỉnh về nơi cõi lành

Hoặc sanh lên được làm người

Biết phân thiện ác, tránh điều lầm mê…..

Chúng sanh Quy y Phật

Chúng sanh Quy y Pháp

Chúng sanh Quy y Tăng….

Úm, ngâm ngâm ngâm (3 lần)

Nếu phóng sinh ở nhà, người dân nên:

Chọn nơi chúng sinh có thể sống ở đó lâu dài không bị bắt, hay do môi trường xấu quá mà chết. Không nên cầm cả xô, hay túi vứt ra ao, hồ, sông, suối.

Hãy cứu vớt đến cùng bằng cách bốc từng nắm nhẹ nhàng thả xuống ở nhiều nơi, không tập trung một chỗ. Cá chờ nó bơi khuất hãy về.

Thả các chim thú về với môi trường thiên nhiên cần làm đúng nơi đúng chỗ, đúng thời điểm để chúng sống được, không nhất thiết thả ở ao hồ quanh chùa (nhất là chùa đô thị sẽ làm người tham đánh bắt lại và thêm tội).

Bài Văn Khấn Cúng Phóng Sinh Tại Nhà Và Cách Cúng Phóng Sinh

Cần nhất là áp dụng lời Phật dạy, từ bi luôn đồng hành cùng trí tuệ, phải khế lý khế cơ, không nên mù quáng hay vì ích kỷ cá nhân, tham cầu phúc báu thế tục mà uổng phí công việc thiện lành. người phóng sinh nên trau dồi thiện nghiệp, phóng sinh cho chúng sinh cũng chính là giải phóng những cấu bẩn, khổ đau của chính mình.

Bài văn khấn cúng phóng sinh tại nhà

Chúng sanh nay có bấy nhiêulắng tai nghe lấy những lời dạy răncác ngươi trước lòng trần tục lắmnên đời nay chìm đắm sông mêtối tăm chẳng biết làm lànhgây bao tội ác, lạc vào trầm luândo vì đời trước ác tâmnên nay chịu quả khổ đau vô cùngmang, lông, mai, vẩy, đội sừngda trơn, nhám, láng, các loài súc sanhdo vì ghen ghét, tham sândo vì lợi dưỡng hại người làm vuido vì gây oán chuốc thùdo vì hại vật, hại sanh thoả lòngdo vì chia cách, giam cầmdo vì đâm thọc chịu bao khổ hìnhcầu xin Phật lực từ bilại nhờ Phật tử mở lòng xót thươngnay nhờ Tăng chúng hộ trìkết duyên Tam bảo thoát vòng khổ đauhoặc sanh lên các cõi trờihoặc liền thức tỉnh về nơi cõi lànhhoặc sanh lên được làm ngườibiết phân thiện ác, tránh điều lầm mê…Chúng sanh quy y PhậtChúng sanh Quy y PhápChúng sanh Quy y Tăng…Úm, ngâm ngâm ngâm (3 lần).

Cơ sở đá mỹ nghệ ninh vân chúng tôi chuyên thiết kế, thi công, lắp đặt, bán sẵn, các sản phẩm đá mỹ nghệ như: Lăng thờ chung bằng đá, Khu lăng mộ gia đinh dòng họ gia tộc bằng đá, lăng mộ đá đẹp, mộ đá một mái, mộ ba mái đá, mộ đá không mái, mộ đá đơn, mộ đá đôi, cổng tam quan đá đình chùa, cổng nhà thờ họ, mẫu mộ tháp đá, bàn thờ thiên bằng đá,cây hương thờ thiên ngoài trời, cột đá, đá kê chân cột, đài phun nước, linh vật,rồng đá, chiếu rồng, voi đá, ngựa đá, cuốn thư tắc môn bình phong đá , …

Để được tư vấn tốt nhất về sản phẩm quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ.

Địa chỉ: Làng nghề đá Ninh Vân – Hoa Lư – Ninh Bình

Điện thoại tư vấn hỗ trợ khách hàng: 0904.576.345

Website: https://langdaninhvan.vn

Cách Làm Lễ Phóng Sinh. Bài Văn Khấn Cúng Phóng Sinh Dịp Rằm Tháng 7

H.Thanh (Tổng hợp)

Phóng sinh là một việc làm thể hiện lòng từ bi tốt đẹp của con người. Xin giới thiệu để bạn đọc quan tâm tham khảo cách làm lễ phóng sinh và bài văn khấn cúng phóng sinh dịp Rằm tháng 7.

Cách làm lễ phóng sinh thế nào mới là đúng? Lễ phóng sinh vốn dĩ không được khuyến khích trong đạo Phật. Bản chất phóng sinh là một việc làm thể hiện lòng từ bi bình đẳng, mục đích là để đánh thức tâm Bồ đề của chúng sinh. Khi gặp một con vật bị nạn chúng ta ra tay cứu thoát hoặc nhìn thấy một hay nhiều sinh vật sắp bị giết chúng ta bỏ tiền ra mua để cứu sống chúng. Điều đó hoàn toàn là chuyện làm phước cho chính sinh vật khốn khổ ấy và đây không phải vì lợi ích của bản thân. Ý nghĩa của việc phóng sinh là để trưởng dưỡng tâm từ bi đối với vạn loại.

Không khuyến khích làm lễ phóng sinh là bởi vì nhiều người không hiểu rõ đạo lý thuận tự nhiên: chim bay trên trời, cá bơi dưới nước… Bắt chúng phục vụ cho lễ phóng sinh là việc làm trái tự nhiên. Mua bán để phục vụ cho nhu cầu lễ lạt cũng là tiếp tay cho việc làm sai trái.

Bản chất việc phóng sinh đẹp đẽ là khi ta gặp con vật hoạn nạn mà đem lòng từ bi cứu giúp; thả nó ra cũng phải xem liệu nó có sống được hay không, phải thả chỗ nào nó có thể sống. Phóng sinh không cần chờ ngày tháng, không cần lễ bái, cũng không nhất thiết phải là chốn cửa chùa. Cứ gặp sự hoạn nạn mà cứu giúp, mục đích vì sự sống của vạn vật đã là điều đáng quý.

Vào dịp lễ Vu Lam, rằm tháng 7, chúng ta có thể phóng sinh chim, cá tôm, cua… Tuyệt đối không phóng sinh các loài có thể hủy hoại môi trường, ví dụ như rùa tai đỏ. Việc phóng sinh có thể tùy theo tín tâm của gia đình, không bắt buộc. Kiêng sát sinh cũng được coi là một việc phóng sinh có ý nghĩa.

Dưới đây là bài văn khấn cúng phóng sinh (bài văn khấn lễ phóng sinh):

Chúng sanh nay có bấy nhiêu

lắng tai nghe lấy những lời dạy răn

các ngươi trước lòng trần tục lắm

nên đời nay chìm đắm sông mê

tối tăm chẳng biết làm lành

gây bao tội ác, lạc vào trầm luân

do vì đời trước ác tâm

nên nay chịu quả khổ đau vô cùng

mang, lông, mai, vẩy, đội sừng

da trơn, nhám, láng, các loài súc sanh

do vì ghen ghét, tham sân

do vì lợi dưỡng hại người làm vui

do vì gây oán chuốc thù

do vì hại vật, hại sanh thoả lòng

do vì chia cách, giam cầm

do vì đâm thọc chịu bao khổ hình

cầu xin Phật lực từ bi

lại nhờ Phật tử mở lòng xót thương

nay nhờ Tăng chúng hộ trì

kết duyên Tam bảo thoát vòng khổ đau

hoặc sanh lên các cõi trời

hoặc liền thức tỉnh về nơi cõi lành

hoặc sanh lên được làm người

biết phân thiện ác, tránh điều lầm mê…..Chúng sanh quy y Phật

Chúng sanh Quy y Pháp

Chúng sanh Quy y Tăng….

Úm, ngâm ngâm ngâm (3 lần)

* Bài viết chỉ có tính chất tham khảo cho những ai quan tâm.

Theo phong tục dân gian của người Việt Nam chúng ta, thì tháng 7 âm lịch còn được gọi là tháng cô hồn. Vậy tháng cô hồn là gì?

Xin giới thiệu tới bạn đọc tham khảo cách sắm lễ, bài văn khấn cúng mùng 1 tháng 7 âm (cúng mùng 1 tháng cô hồn)