Top 9 # Xem Nhiều Nhất Ý Nghĩa Cúng Phát Tấu Mới Nhất 6/2023 # Top Like | Herodota.com

Phong Thủy Việt: Phát Tấu Nghi

Phát tấu nghi

(cử tám)

Pháp chủ: chiên đàn hải ngạn, nô nhiệt minh hương. Gia Đu tử mẫu, lưỡng vô lương, hỏa nội đắc thanh lương; chí tâm kim tương, nhất chú biến thập phương. Nam mô Hương – vân – Cái Bồ -tát ma ma ha tát (3 lần)

(Thích ca tán rằng)

Pháp – chủ tụng: Chí tâm tán lễ, Thích – Ca Mâu -Ni Phật, vi tam giới sư, tứ sinh phụ, Ngọc hào nghi tế hiện; kim khẩu diệu pháp, Nhuận quần sinh, như hủ mộc chiêm cam lộ. Bát thập chưởng tùy hình, tam thập nhị tướng cụ. Đại từ đại bi năng cứu khổ. Ngà kim khể thủ lễ. Duy nguyện thùy gia hộ. Đương lai thế, xả Diêm – phù, sinh tịnh-độ; Nguyện Tín – chủ, bảo bình an, tăng phúc tuệ.

Tả đọc: Âm dương sứ giả tối anh linh, Mật triển uy quang ứng khẩn thành. Hữu đọc: Tề trì công văn như điện xiết, Phi đằng tấu sự nhược phong hành, Kình quyền tuân phụng Như-lai sắc Thủ phủng căng lân Tín- chủ tình, Nghinh thỉnh chư thánh lai giáng phó, Xuyền kỳ Tín- chủ bảo an ninh Tiếp dẫn vong linh sinh Tịnh – độ, Lĩnh chiêm công đức xuất u minh Nam mô Việt Nam giới Bồ- tát ma ha tát (3 lần)

Pháp chủ: cung văn: Phật công đức sơn, duy cao duy tủng pháp trí tuệ hải tối quảng tối thâm. Hà sa vô dĩ tỷ kỳ đa; kiếp thạch nan dỹ tận (Pháp chủ thỉnh đến đây)

Phù dĩ: Pháp duyên quang khải, thành ý tinh kiền, dục nghinh Hiền thánh dĩ lai lâm, tu dương tứ phương nhi thanh tịnh. Tiên bằng pháp thủy, quán sái đạo tràng, nhất chính tài chiêm, thập phương ca khiết, ngã Phật giáo tạng trung, hữu sái tinh đà na ly, cẩn đương trì tụng.

(Niệm đại bi thần chú và sái tịnh cử tám)

Dương chi tịnh thủy, biến sái tam thiên; tính không bát đức, lợi nhân thiên; pháp giới quảng tăng duyên, diệt tội tiêu khiên, hỏa diệm hóa hồng liên.

mô Thanh lương địa Bồ tát, ma ha tát.

Bên hữu: Thiết dĩ kim lô ái đãi, ngọc triện phiêu giao : Đạm hà bá mãn càn khôn; thanh toàn thân thế giới. Quần sinh văn thử, khoát nhiên tâm địa khai minh chư thánh huân chi, trực hạ tính thiên lăng triệu. Phù hương giải do lai tự đắc, bất lương ná cá tài thành; chỉ tại cừ sinh; khởi đắc giá nhân chủng tựu. Phần thời, vô tỵ khổng; biến xứ, hữu đần quan. Danh khoa đệ nhất chiên đàn; hiệu viết vô song lan sạ. Như lai giáo hữu, đại tín nhiên hương châm ngôn cẩn đương trì tụng.

Tả đọc: Giới hương định hương dữ tuệ hương Giải thoát giải tri kiến hương

Hữu đọc: Quang minh vân đài biến pháp giới Cúng dàng thập phương chư thánh chúng mô hương vân cái bồ tát ma ha tát.

Pháp chủ: Thiết dĩ: Tam thiên thế giới chân diệu thể năng thông: tứ đại bộ châu, phiến niệm tinh thành khả dạt. Thủy trung phi dị, kim cổ hà thù. Thần công oát vận diệu vô phương Thánh lực viên dung na gián cách. Tùy duyên ứng hóa thăng thiên nhập địa tự sát na phó cảnh uy linh, cứu tử độ sinh như khoảnh khắc kim tắc phả quảng hội khái, bất nhị môn khai Trần Hiền, mật chi khoa nghi; khiến minh dương chi pháp tịch. Dục nghinh hiền thánh, tu tạ thần công. Giáo hữu phụng thỉnh chân ngôn, cẩn đương trì tụng.

Tả hai câu: Dĩ thử chân ngôn thân triệu thỉnh Trực phù sứ giả nguyện văn chi

Hữu hai câu: Trượng thừa Tam bảo lực gia trì Thử nhật kim thi lâm pháp hội,

Pháp chủ: nam mô, Bộ bộ đế lị già lị đá lị đát đá nga đá da (3 lần) Pháp chủ: Thượng lại triệu thỉnh chân, ngôn tuyên dương dĩ kính, Tín chủ kiển thành thượng hương bái thỉnh.

(Tín chủ dâng hương khấn, cử tám )

Giới đỉnh chân hương phần khởi xung thiên thượng. Tín chủ kiền thành nhiệt tại kim lô phóng. Khoảnh khắc nhân huân tức biến mã thập phương thích nhật Gia-Du miễn nạn tiêu tai chướng, nam mô hương cúng dàng Bồ tát ma ha tát Hương hoa thỉnh. Pháp chủ: Nhất tâm phụng thỉnh, nội hoài thực tướng, ngoại hiển uy linh. Hộ chính pháp ư sơn chung, sát phàm tình ư thế giới Linh sơn hội thượng, thỉnh Phật yết đế thần vương, Phật quốc môn hạ tấu sự tất tiệp công tào. Kim chi na-cha sứ giả, kinh ngưỡng phi thiên phù quang. Nhất thiết buộc thuộc thánh chúng nhiêm hộ trai đàn. Duy nguyện thượng tuân, Như lai giáo sắc, hạ mẫn tín chủ khẩn tình lai tự phong, khứ như xiết điện. Hương hoa thỉnh. Tả thỉnh: Nhất tâm phụng, phi đằng kim quyết, lai võng ngân hà. Quyền hành chỉ xích, nhi thượng đế bạc phong; ứng niệm khẩn tình nhi vạn dân hàm nại. Thiên kinh môn hạ, tấu sự niên trị công tào, Bảo-lệ Hoa quang sứ giả kính ngưỡng Tứ thiên phù quan. Nhất thiết bộ thuộc thánh chúng nghiêm hộ trai đàn. Duy nguyện: Thượng tuân Nhu lai giáo sắc hạ mẫn tín chủ khẩn tình. Lai tự phi phong, khú nhu xiết điện, (hoa) Hương hoa thỉnh. Hữu đọc: Nhất tâm phụng thỉnh Uy phong lẫm liệt; khí nhuệ hiên ngang, phụng từ tình đạt, Địa phủ Xâ la; Ban phù mạnh tiến, Thái sơn ngự án. Địa phủ môn hạ, tấu sự nguyệt trị công tào Quan Thái sơn ngự án. Địa phủ môn hạ, tấu sự nguyệt trị công tào Quan sơn la sát xứ giả, kính ngưỡng địa hành phù quan. Nhất thiết bộ thuộc thánh chúng, nghiêm bộ đàn tràng Duy Nguyên, thượng tuân;

Như-lai giáo sắc, hạ mẫn tín chủ khẩn tình. Lai tự phi phóng khứ như xiết điện. Hương hoa thỉnh.

Tả đọc: Nhất tâm phụng thỉnh. Khứ lai thủy phủ nôi; xuất nhập tại ba tâm Tam sơn lãng uyển dĩ yêu chiều; cửu quyết tinh cung nhi vi nhiễu. Thủy phủ môn hạ, tấu sự nhật trị Công Tào. Phiêu lưu mạnh liệt sứ giả, kính ngưỡng không hành phu quan. Nhất thiết bộ thuộc thánh chúng. Duy nguyện, thượng tuân: Nhu lai giáo sắc hạ mẫn tín chủ khẩn tình. Lai tụ phi phong khứ như xuất diện. Hương hoa thỉnh.

Hữu đọc: Nhất tâm phụng thỉnh. Chu toàn Ngũ nhạc, biên lịch chư tỵ. Thành duy vạn vật chi cơ; thiện sát, nhất thời chi sự. nhạc phủ môn hạ, tấu sự thời trị Công tào, ân cần từ hạ sứ giả kính ngưỡng Thổ địa phù quang, nhất thiết bộ thuộc thánh chúng. Duy nguyện thượng tuân:

Như lai giáo sắc, hạ mẫn TÍn chủ khẩn tình. Lai tự phi phong. Khư như xuất điện, hương hoa thỉnh. Ngũ vị sứ giả giáng đạo tràng Thụ thủ hương hoa phả cúng dàng; Bất xả uy quang tát chứng minh Bất xả uy quang tát chứng minh

Nam mô Vân lai tập bồ tát ma ha tát (3 lần)

Pháp chủ: Phục vọng, loan dư vân tập; Phượng giá phong biền, tinh nhân vị thứ dĩ an nhiên đăng sán phô bài nhi gián liệt, Nguyện gián đan thành chi khẩn, thiểu thân bạc cúng chi nghi. Giáo hữu cúng dàng chân ngôn cẩn đương trì tụng. (niệm chú thiên thực ba biến)

Nam mô, tát phạ đát tha, nga đá phạ rô chỉ đế án tam bạt la, tam bạt la hồng.

Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đá giá, đát điệt tha, án tô rô tô rô bát la tô rô, bát la tô rô sa bà ha.

Nam mô Phả cúng dàng Bồ tát ma ha tát (3 lần)

Pháp chủ: Khâm duy; Sứ giả, chức tam tỵ tới, công nghệ tứ châu. THỊ phất tiến, thính phất văn, dương dương ứng hòa, dảo tất thông, cầu tất ứng trạc từ hiền triết. Tấu truyền trượng bỉ thần công, thân thỉnh nại từ hiền triết. Thắng kỳ hạ giá, giám nạp trung thành Phàm hữu dĩ cáo trần, vọng uy quang nghi thính cảnh, cụ hữu quan văn, cẩn đương tuyên đọc.

(Đọc quan điệp bạch rằng)

Pháp chủ bạch:Tư giả cảm phiền ngũ vị sứ giả; tê chấp tinh văn. Cung thỉnh chư Phật, Bồ tát, tam giới thánh hiền, mẫn niệm thử trai nhân, phả thân vị đầu tiến.

Pháp chủ bạch: Thương lai, công văn dĩ lị, tuyên đọc vân chu, lượng mộc…

Thánh từ, khất thùy nạp thụ. Kim hữu công văn dụng bằng hỏa hóa, ngưỡng lao đại chúng, phúng tụng chân thuyên. Hồi hương chân thực tế, thnanhf tựu Phật quả Bồ đề.

(Niệm tâm kinh hỏa điệp xong tán Kinh Tâm-kinh)

Bát nhã tâm kinh, Quán Tự tại, cố tâm vô quản ngại, việt siêu khổ hải. Đại minh thần chú, diệt trừ tai, ngũ uẩn không, pháp thể chu sa giới, (cử tán) Pháp-chủ bạch: Thánh từ quảng-đại cảm ứng vô sai, tịch quang tam muội biến hà sa, nguyên bất ly già ra, phúc đẳng trai gia, kim địa dũng liên hoa

Nam mô tăng phúc tuệ Bồ tát ma ha tát.

Pháp chủ bạch: Thượng lai tu thiết ngỗ pháp đàn, Pháp tấu biểu quan công đức, vô hạn thù thắng lượng nhân. Khể thủ hòa nam Tam-tôn thánh-chúng

Phong Thủy Việt: Đồ Cúng Lễ Trong Khoa Phát Tấu

Cách làm Thang trong đàn Phát Tấu

Bạch Đàn : 1 chỉ Quế Quan: 1 chỉ Xuyên Khung: 1 chỉ Mật ong: 3 muống cà phê. Đậu xanh: 100g (đãi vỏ) Đinh hương: 5 nụ. Sinh khương (gừng tươi) 5 lát.

Cách chế biến: Mấy vị trên nấu kỹ, sau đó lấy nước cho đậu xanh vào nấu nhừ, trước lúc tắt bếp thì cho mật ong, và một thìa đường vào.

những vị trên chế vào 5 cái thố nhỏ có nắp đậy.

Cái này gọi là thang. Thang là cúng trong đàn phát tấu, tức là cúng cho 5 ông sứ giả mang văn điệp đi thỉnh chư vị thánh thần xuống đàn làm việc. Ngày nay, việc làm thang hầu như không được làm nữa, người ta cúng 5 ly nước trắng.

Lễ cúng phát tấu.

Sứ giả thuộc thàng thần tướng nên phải cúng đồ mặn. Người đời hiện nay làm cho no con mắt nên làm cỗ bàn rượu thịt rườm rà. Theo cổ, thì việc mời mọc này phải đi nhanh về chóng chứ không ngả cỗ ra đánh chén. Vì vậy là phải làm cỗ đơn giản: chỉ gồm 5 nắm cơm, 5 quả trứng gà luộc, 5 nhúm muối gạo, 5 bàu nước và 5 ly rượu nhỏ là được. Sau đàn cúng có một khoa cúng nữa là khoa tạ quá: Khoa này là mời chư vị phật thánh hồi cung, cũng là tạ lễ 5 ông sứ giả, lúc này thường cúng 1 cây vàng hoa ngũ sắc, 1 con gà trống luộc, 1 đĩa xôi to, 1 nậm rượu thơm, đây chính là phần cảm tạ cho 5 viên sứ giả này.

Đồ mã cúng phát tấu:

Quan trọng trong đồ cúng phát tấu là phải có cầu phát tấu làm bằng vải đỏ, dài chừng 5 thước. 5 bộ mũ áo ngựa. khoảng 10 bộ thập vật: Thanh sư, bạch tượng, long xa, kiệu phượng, tràng phan, bảo cái, … đây là những phương tiện để đón rước chư thánh. Lại có một mâm sứ giả (hay còn gọi là mâm phát tấu) là nhưng vật dụng khi các sứ giả dừng ở trạm nào thì lấy dùng gồm: sách, bút, mực, xà bông, kem đánh răng, chỉ, kim, khăn mặt, thuốc lá, trà hương, chậu, diêm, … tùy từng nhà sắm theo điều kiện. Mâm phát tấu này sẽ được chia cho các thầy cúng.

Đồ cúng lễ trong Khoa phát tấu

100 Stt Khai Trương Hồng Phát Cực Ý Nghĩa Mang Nhiều May Mắn Tài Lộc

1

2

Cung hỷ phát tài!, chúc cho của hàng mớ của bạn, ăn nên làm gia, tiền vô như nước, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin.

3

Thật vui mừng khi được thấy bạn trong ngày hôm nay, chúc công việc kinh doanh của bạn luôn thuận buồm xuôi gió, đánh đâu thắng đó, mã đáo thành công.

4

Mừng cho thành công mới, vận may mới, phát tài phát lộc, việc kinh doanh sẽ lên nhanh như diều gặp gió.

5

Chúc cho bạn của tôi dũng mãnh trên thương trường, tẳm trận trăm thắng, uy dũng như Trương Phi.

6

Chúc cho của hàng của mày luôn làm ăn thuận lợi, luôn có được khách quý khách yêu, khách trung thành, tiền vào không ra.

7

8

Chúc cho việc buôn bán của cửa hàng luôn buôn may bán đắt, gặt hái bội thu.

9

Chúc cho của hàng ăn nên làm ra, tiền và đếm gãy cả tay.

10

11

Chúc cho của hàng của bạn tôi luôn là điểm đến ưu tiên hàng đầu của mọi khách hàng tiềm năng.

12

Chúc mày luôn có một cái đầu sáng, một đôi mắt tinh để đưa của hàng ngày càng phát triển và lớn mạnh.

13

Tấn tài tấn lộc- thành công đại thành công.

14

Khai trương may mắn, luôn cán đích chỉ với nửa con trăng.

15

16

Chúc cho quán bạn buôn may bán đắt, khách đi khách nhớ, khách đến khách thương.

17

Thương trường như chiến trường, tao chúc mày se như một vị tướng dũng mãnh, đánh đâu thắng đó, lãi mẹ đẻ lãi con, của hàng không ngừng phát triển.

18

Chúc cho của hàng luôn có những target thật cao và cán đích cao hơn cả target.

19

Chúc cho của hàng một chữ ” Vượt” vượt lên mọi quy tắc, vượt lên mọi thành công, vượt qua mọi khó khăn.

20

Hãy như là một con tàu vững chắc, với một thuyền trưởng giỏi, thủy thủ đoàn tận tâm và một cánh buồm vững chắc vượt mọi giông to gió lớn tthương trường, đạt láy thành công vang dội.

21

Một chữ tín vạn chữ tin, chúc cửa hàng luôn có được nhiều tín nhiệm từ khách hàng, buôn may, bán đắt.

22

Lại thêm một chi nhánh nữa, chúc quý công ty ngày càng tiến, tiếp tục mở thêm những chi nhánh tiếp theo.

23

Stt chúc mừng khai trương công ty: Chúc quý công ty trở thành đơn vị luôn đi đầu trong ngành.

24

Hãy đưa thương hiệu công ty lên một tầm cao mới, chúng tôi tin rằng, sự khởi đầu mới này sẽ là một điềm báo may mắn cho sự phát triển mới.

25

Chúc quý công ty luôn trở thành địa chỉ uy tín để được sự quan tâm và hỗ trợ và phát triển công ty từ nhiều nhà đâu tư lớn.

26

Chúc quý công ty luôn là một con mãnh sư hùng dũng, oai phong, tinh tường trên thương trường nhiều cạm bẫy và rủi ro.

27

Chú cho quý công ty luôn là cây cao bóng cả, rễ cắm sâu vào lòng đất, hút được long mạch, không bao giờ đổ ngã.

28

Sự mở đầu cho con thuyền ra khơi này, hãy giữ vứng mái chèo trước những con sóng giữ, tới được vùng đất hứa.

29

Vạn sự khởi đầu nan, chúc cho quý công ty vượt qua khó khăn ban đầu một cách dễ dàng và chạm tay tới thành công.

30

Chúc công ty bạn ngày càng ăn nên làm gia, nhanh như diều gặp gió, như cây đâm chồi, như rễ cắm sâu dưới đất.

Ý Nghĩa Và Cách Cúng Sang

Nammo Guru Padmakaraye !

Hiện thân của ba đời chư Phật, Đấng bảo hộ của toàn thể chúng sinh, Bảo bọc chúng con, những chúng sinh của thế giới ác trược, với lòng bi mẫn của Ngài ! Vua xứ Oddiyana, là vương miện tối thượng của những giáo lý và thần dân xứ Tuyết, Với lòng sùng mộ vô biên, xin đem thân, khẩu và ý của con chí thành đãnh lễ trước Ngài và xin Ngài ngự lên đãnh đầu con.

Trước hết, chúng ta hãy xem xét kỹ lưỡng phương pháp cúng Sang. Những lễ vật cúng Sang phải có ‘nguồn gốc tốt, phẩm chất tốt và bày trí đẹp’. Điều này nghĩa là chúng không phải kiếm được từ phương kế sinh nhai sai lầm và tính bỏn xẻn. Năm loại nghề nghiệp sai lầm [3] và tính bỏn xẻn là những nhân tái sinh vào loài quỷ đói. Nếu chúng ta keo kiệt đối với vật phẩm cúng dường thì không khác chúng ta cắt thịt chính thân mình thành nhiều mảnh, và việc đó sẽ không giúp ta tích lũy công đức, vì vậy chúng ta phải tuyệt đối tránh nó. “Phẩm chất tốt” nghĩa là chúng ta phải cúng phần đầu tiên hoặc phần tươi tốt nhất của thực phẩm của chính chúng ta ăn, không phải loại mà chúng ta không bao giờ đụng đến vì lẽ chúng đã bị hư thối, hoặc quá đắng, hay chỉ là những mẫu xót lại sau cùng. Đừng bao giờ làm như vậy. Chư Phật không có quan niệm phân biệt tốt xấu, sạch dơ, nhưng mọi thứ phải sạch sẽ vệ sinh, như câu nói ” Để đạt được mọi tích tập, phải sạch và sạch hơn nữa”. Điểm chính yếu đó là vật cúng dường phải hoàn toàn sạch và tinh khiết.

“Bày trí đẹp” chính là nhấn mạnh đến dụng cụ đốt, cũng như sự sắp xếp các món cúng dường gọn gàng và ngăn nắp.

Hơn nữa, dù đang làm gì chúng ta cũng phải hòa hợp hoạt động của thân, khẩu và ý của chính mình với nhau, hoặc là chúng ta sẽ không bao giờ thành tựu bất kỳ cái gì cả. Nếu chúng ta đơn giản hài lòng với việc trì tụng mà không có ý niệm về những gì đang diễn ra, như thể đầu mình là chiếc mặt nạ bằng gỗ với cái lưỡi bằng giấy đung đưa bên trong, như thế chỉ nhọc sức mình mà chẳng thu được lợi ích gì. Nói tóm lại, đừng bao giờ trì tụng bất cứ cái gì mà không quán tưởng. Việc thực hành phải dựa trên giai đoạn phát triển (kyerim) và quán tưởng.

Tóm lại, chúng ta bắt đầu bằng việc đọc tụng các câu Quy y và phát Bồ đề tâm, nương tựa vào Tam bảo với niềm tin không lay chuyển, và phát khởi Bồ đề tâm nguyện là mong muốn tất cả chúng sinh, bao gồm chúng ta và các chúng sinh khác, đạt được giác ngộ viên mãn. Nếu hai điều này không được thực hiện như một sự dẫn nhập, thì việc thực hành giống như bắn một mũi tên vu vơ không nhắm vào đích. Tiếp theo, trừ khi quán tưởng chính mình trong hình tướng của bổn tôn, dù chúng ta làm gì cũng sẽ không thể nào gia trì cúng phẩm, vì thế hãy quán tưởng chính mình là một Bổn tôn. Từ chữ HUNG trong tim ta hiện ra chữ RAM đỏ sậm đốt cháy các cúng phẩm. Từ chữ YAM phát ra luồng gió thổi vào chúng, và nước từ chữ KHAM sẽ rửa sạch chúng. Nhờ đó, cúng phẩm được tịnh hóa trở về với bản thể không tuyệt đối thuần tịnh ban sơ, là pháp giới vượt ra ngoài mọi khái niệm.

Một lần nữa, quán tưởng mình là bổn tôn, từ trong tim ta phóng ra chữ OM với điểm sáng tròn trên đầu của nó biến thành chiếc bình báu to lớn đến mức choán đầy vũ trụ. Bên trong, chữ OM màu trắng tượng trưng tinh túy thân giác ngộ của chư Phật, chữ AH màu đỏ là tinh túy khẩu giác ngộ và chữ HUM màu xanh dương là tinh túy tâm giác ngộ của các ngài, rơi xuống như mưa từ tánh không tuyệt đối. Được ban phước như vậy rồi, các cúng phẩm về bản chất là không, là cam lồ của trí tuệ hoàn hảo sẽ giải thoát (mọi chúng sanh) qua sự nếm, chúng mang nhiều hình thức khác nhau tùy theo nhận thức của các vị khách khác nhau. Chúng xuất hiện dưới dạng hình tướng làm thị giác hưng phấn, là âm thanh làm thính giác hưng phấn, là hương thơm làm khứu giác hưng phấn, là vị ngon làm vị giác hưng phấn, là xúc chạm làm xúc giác hưng phấn, cùng với vô số các loại tuyệt hảo khác, đầy đủ không thiếu thứ gì tựa như một bình báu vô tận không bao giờ vơi cạn, giống như những đám mây cúng dường của Phổ Hiền Bồ tát. Nhờ thần chú và thủ ấn “Hư không tạng” chúng càng tăng trưởng vô số. Tiếp theo từ chữ HUNG trong tim ta – cũng là tim của bổn tổn – phóng ra vô số tia sáng, và chúng ta nghĩ tưởng đến Tam bảo, những khách mời của lòng sùng kính, những Hộ pháp là khách mời vì những phẩm tính của họ, chúng sanh 6 cõi là những khách mời vì lòng từ bi, và cuối cùng những vị khách gây chướng ngại là những người chúng ta mắc những món nợ nghiệp. Tất cả hiển lộ sắc thân vật lý trong không gian bao la của tánh không tuyệt đối như những bong bóng chợt hiện ra trên mặt nước hay như tia chớp lóe sáng trên bầu trời. Vào lúc chúng ta đọc tụng những câu thỉnh mời các vị khách, chúng ta quán tưởng họ ngay tức thời xuất hiện phía trước chúng ta, với cảm nhận thật rõ ràng (sự hiện diện của họ), và chúng ta mời họ an tọa.

Bốn loại khách mời

Các Đấng Tôn quý, Tam bảo, là những khách mời của lòng sùng kính, gồm ba thân Phật, Pháp và Tăng đoàn, và toàn thể bậc Thầy, Bổn tôn, Dakini v.v… Họ xuất hiện như những chòm sao sáng chói trên bầu trời.

Hộ pháp, là những khách mời vì những phẩm tính của họ, bao gồm 8 Đại tự tại thiên, 8 Đại long vương, 8 Đại Rahula, Tứ Đại thiên vương, 10 hộ pháp thập phương, Nhị thập bát tú, và 75 hộ pháp vinh quang của các tịnh thổ, cùng với tùy tùng của các vị là người hầu, người hầu của người hầu và quyến thuộc, và toàn thể chư thần và hộ pháp địa phương.

Sáu cảnh giới chúng sinh, là những khách mời vì lòng từ bi, bao gồm chư Thiên, Nhân loại, Atula, Súc sanh, Ngạ quỷ, Địa ngục… , tập hợp lại như một màn sương dày đặc trong không gian.

Thế lực chướng ngại, là những khách mời vì những món nợ nghiệp chúng ta mắc nợ họ, bao gồm các chủ nợ, như 80,000 loại chướng ngại, đứng đầu bởi Tỳ-na-dạ-ca, vua gây chướng ngại, cũng như 15 vị Don vĩ đại những người gây hại em bé, cùng Hariti và 500 người con của bà. Tất cả họ tập hợp trên mặt đất, như một đám đông khổng lồ con người và chư thiên.

Quán tưởng cúng dường

Quán tưởng các Bổn tôn chúng ta cúng dường, đang nhận các phẩm vật cúng Sang trong hình thức những tia sáng, như ánh mặt trời chạm vào nước, họ hấp thụ chúng qua chiếc lưỡi có dạng chày kim cương rỗng của họ. Hay, chúng ta có thể quán tưởng rằng các thiên nữ cúng dường nhiều vô số như những hạt bụi trong ánh nắng, bay lên từ những sợi khói, mỗi vị tay phải cầm một chiếc bình cam lồ tinh khiết, trong tay trái là một hộp thuốc đầy và như thế họ bay đi khắp nơi đem khói hương ngào ngạt tràn ngập toàn thể vũ trụ bao la. Trên đầu những sợi khói, tỏa ra vô số kể mây cúng dường như đại dương vô tận, trong đó có 8 biểu tượng Cát tường, 7 trang sức báu của Chuyển luân thánh vương v.v…

Lợi ích của cúng dường

Nhờ cúng dường lên các Đấng tôn quý, những khách mời vì lòng sùng kính, toàn thể chúng sinh, kể cả chúng ta, sẽ hoàn thành hai tích lũy, tịnh hóa hai che chướng và đạt hai loại thành tựu ngay trong đời này. Nhờ cúng dường chư vị hộ pháp, những khách mời vì những phẩm tính của họ, tâm của chư vị trở nên hoan hỉ thỏa thích nhờ hương vị đại lạc và tính không và họ sẽ giúp chúng ta hóa giải mọi bệnh tật, những ảnh hưởng tiêu cực, những nghịch cảnh và chướng ngại, mang lại mọi nhân duyên, hoàn cảnh chân chính tích cực và thuận lợi, thành tựu một cách tự nhiên như ý bất kỳ hoạt động nào chúng ta muốn.

Nhờ cúng dường đến sáu loài chúng sinh, những khách mời của lòng từ bi, họ sẽ thoát khỏi kiến chấp, đau khổ và tập khí tương ứng với cảnh giới của họ. Trong tương lai gần họ sẽ trở nên sung mãn và hỉ lạc như cõi Lạc biến hóa thiên [4]. Cuối cùng, họ sẽ đạt Phật quả, giác ngộ tự nhiên trong cảnh giới Akanishtha tối thượng.

Nhờ cúng dường đến các thế lực chướng ngại, những vị khách mời mà ta mắc các món nợ nghiệp, tất cả món nợ của chúng ta và toàn thể chúng sinh tích lũy trong vô thỉ kiếp sống, ngay cả trong thời hiện tại đều được trả dứt. Chúng bao gồm những món nợ làm đoản mạng chúng ta vì nghiệp sát sanh của mình; những món nợ khiến chúng ta đau ốm vì đã từng tấn công đánh đập người khác; những món nợ khiến chúng ta nghèo khổ bởi đã từng trộm cắp; những món nợ do phá hủy thành trì cung điện của chư Thiên và chiếm đoạt đất đai của kẻ khốn cùng [5] và những món nợ vì ngẫu nhiên làm chết người và súc vật. Mọi món nợ của chúng ta được trả; chúng ta thoát khỏi những bổn phận nghiệp, tránh khỏi đòn thù chí mạng của các chủ nợ nghiệp. Họ cũng sẽ thoát khỏi kiến chấp và mọi loại đau khổ và nhất là, họ sẽ thoát khỏi những âm mưu hiểm độc và tập khí hãm hại người khác và phát sinh lòng từ bi và bồ đề tâm quý báu.

Niêm phong thực hành là vô cùng quan trọng, do đó chúng ta hãy đem tâm quán tưởng khi hóa tán như sau.

Quán tưởng hóa tán

Khi chúng ta đọc phần hóa tán, chúng ta quán tưởng người cúng, vật cúng và người nhận, tất cả đều tan hòa vào hư không bao la tinh khiết từ nguyên sơ và tự do vô hạn, đó chính là Tánh không trong đó sạch bóng khái niệm và vượt ra ngoài thế giới hữu hạn của ý niệm. Để kết thúc, chúng ta hồi hướng toàn bộ công đức của mình vì giác ngộ tối hậu và đọc những câu kệ cát tường thích hợp.

Dù trong thâm tâm con không chắc chắn cho lắm về nghĩa lý này, nhưng con vẫn còn nguyên vẹn sự chân thực của dòng khẩu truyền các bậc Thầy vô song, Con không hề có mảy may kiêu hãnh thông thái hay ý tưởng dạy dỗ nào cả. Vì đáp lại lời thỉnh cầu của người bạn pháp, con đã biên soạn hướng dẫn ngắn này để quán tưởng khi cúng Sang.

Nếu có bất kỳ sai sót nào, con xin sám hối trước tập hội của các Bổn tôn trí tuệ. Nhờ công đức này nguyện con và chúng sinh – những ai nhìn thấy nghi thức này, đều được thoát khỏi mọi chướng ngại trên con đường đạt đến giác ngộ.

Và mọi ước nguyện hòa hợp với pháp của chúng con đều được thành tựu viên mãn không chướng ngại.

Và nguyện tất cả đều cát tường để chúng con thành tựu hạnh phúc cho chính mình và chúng sinh tùy ý nguyện.

Khi tu sĩ Acho, người có được sự tự do và thuận lợi đầy ý nghĩa, và từng viếng thăm đôi lần mọi thánh địa vĩ đại khắp xứ Jambudvipa, đến thỉnh cầu nhiều lần, bảo rằng ông ta cần một hướng dẫn ngắn gọn để quán tưởng khi cúng Sang, tôi, người hành khất của Domé gọi là Ten, đã soạn bài này tại một chốn cô tịch trên triền núi Dorje Drak

Lành thay! Lành thay! Lành thay!

Dịch sang tiếng Anh : Adam Pearcey, 2006. Xin cảm tạ Rinpoche Tulku Thondup vì những lời giải thích tử tế của người.

[1] Một cúng phẩm được làm từ nước, sữa và bột [2] Sur nghĩa là đốt cúng phẩm: “Một sự cúng dường bằng cách đốt cháy thực phẩm bằng than. Nó được dâng cúng cho chư Phật, hộ pháp, chúng sinh nói chung và nhất là cho những vonh linh và những ai chúng ta mắc món nợ nghiệp” Lời Vàng của Thầy Tôi, trang 405 [3] Năm loại mưu sinh bất chính: 1) đạo đức giả; 2) nịnh bợ; 3) mồi chài; 4) chiếm đoạt; và 5) hào phóng toan tính [4] Cảnh giới cao nhất trong sáu cảnh giới của cõi dục [5] “Món nợ phá hủy thành trì cung điện của chư thiên và chiếm đoạt đất đai của người nghèo” Tulku Thondup

Nguồn : http://nyingmapavietnam.com